د انلاین فورم
Kuwait
Kuwait

kwd/usd

3.2977
د ژوند کچه
0 (0.02%)
بدلول
17 October 2019
وخت 09:53:06
1 (31.02%)
بدل / 3 میاشت
1 (31.02%)
بدل / 6 میاشت
1 (31.02%)
کلنۍ ازموینه

18 Karat Gold

11
د ژوند کچه
0 (0%)
بدلول
9 October 2019
وخت 08:02:26
1 (10.00%)
بدل / 3 میاشت
2 (22.22%)
بدل / 6 میاشت
2 (22.22%)
کلنۍ ازموینه

KSX 15

6,235
د ژوند کچه
0 (0%)
بدلول
16 September 2019
وخت 03:02:34
522 (7.72%)
بدل / 3 میاشت
53 (0.85%)
بدل / 6 میاشت
1,047 (20.17%)
کلنۍ ازموینه

Kuwait

شاخص ارزښت فنډ مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
National Bank Of Kuwait Sak 946 4.57B - 946 946 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 10:03
Kuwait Finance House 689 3.31B - 689 689 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 10:03
Mobile Telecom 554 1.66B - 554 554 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 10:03
Ahli United Bank 276 1.44B - 276 276 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 10:03
Boubyan Bank K.S.C 562 1.16B - 562 562 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 10:03
Agility Public Warehousing 747 998.58M - 747 747 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 10:03
Commercial Bank Of Kuwait 500 879.08M - 500 500 0.00 0.00% 2019/10/14 وخت 10:03
Gulf Bank Of Kuwait 280 761.12M - 280 280 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 10:03
Mabanee 751 624.78M - 751 751 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 10:03
Burgan Bank 308 589.00M - 308 308 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 10:03
Ahli United Bank KSC 318 551.37M - 318 318 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 10:03
Al-Ahli Bank Of Kuwait 300 548.24M - 300 300 0.00 0.00% 2019/10/15 وخت 10:03
Boubyan Petrochemical 759 448.71M - 759 759 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 10:03
Human Soft Holding 3165 446.85M - 3165 3165 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 10:03
National Mobile Telecom 713 441.01M - 713 713 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 10:03
Gulf Finance Group 72.2 422.52M - 72.2 72.2 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 10:03
Kuwait Projects 220 386.35M - 220 220 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 10:03
Qurain Petrochemical 308 375.47M - 308 308 0.00 0.00% 2019/10/15 وخت 10:03
Kuwait Telecm Co 744 358.62M - 744 744 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 10:03
Egyptian Kuwaiti Hld 500 347.07M - 500 500 0.00 0.00% 2019/10/07 وخت 11:03
Aviation Lease&Finance 267 340.44M - 267 267 0.00 0.00% 2019/10/11 وخت 10:02
Kuwait Cement 265 314.94M - 265 265 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 10:03
Warba Bank 256 238.71M - 256 256 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 10:03
Kuwait Int Bank 271 227.94M - 271 271 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 10:03
Mezzan Holding Co 530 221.04M - 530 530 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 10:03
National Industries 227 217.32M - 227 227 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 10:03
Salhiah RE 331 171.56M - 331 331 0.00 0.00% 2019/10/14 وخت 10:03
Tamdeen RE 280 165.23M - 280 280 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 10:03
Advanced Technology 900 164.80M - 900 900 0.00 0.00% 2019/09/11 وخت 11:03
RE Asset Management 95 164.08M - 95 95 0.00 0.00% 2019/08/29 وخت 11:03
Alimtiaz Investment 123 146.06M - 123 123 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 10:03
Jazeera Airways 998 143.43M - 998 998 0.00 0.00% 2019/10/15 وخت 10:03
Commercial RE 93 129.41M - 93 93 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 10:03
Gulf Insurance 629 119.56M - 629 629 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 10:03
Portland Cement 1125 108.11M - 1125 1125 0.00 0.00% 2019/10/16 وخت 10:03
Kuwait National Cinema 809 107.50M - 809 809 0.00 0.00% 2019/10/15 وخت 10:03
National Real Estate 79 106.76M - 79 79 0.00 0.00% 2019/10/14 وخت 10:03
Al-Tamdeen Investment 359 96.50M - 359 359 0.00 0.00% 2019/10/14 وخت 10:03
Commercial Facilities 199 92.21M - 199 199 0.00 0.00% 2019/10/15 وخت 10:03
Ithmaar 22.3 91.47M - 22.3 22.3 0.00 0.00% 2019/03/14 وخت 14:34