د انلاین فورم

Cryptocurrencies

فرعي کټګورۍ غوره کړئ

شاخص ارزښت مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
XET/BTC idax 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% 2018/12/27 وخت 6:56
XET/ETH idax 0.0068 - 0.0068 0.0072 0.00 0.00% 2018/12/27 وخت 7:16
XET/USD synthetic 0.8926 - 0.718 0.9658 0.00 0.00% 2018/12/27 وخت 7:28
ETERNAL TOKEN Index investing-com 0.8926 - 0.718 0.9658 0.00 0.00% 2018/12/27 وخت 7:28
ETERNAL TOKEN BTC Index investing-com 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% 2018/12/27 وخت 6:56
ETERNAL TOKEN ETH Index investing-com 0.0068 - 0.0068 0.0072 0.00 0.00% 2018/12/27 وخت 7:16
نور

شاخص ارزښت مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
XTZ/BTC uex 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% 2019/06/19 وخت 17:45
XTZ/BTC uex 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% 2019/03/21 وخت 2:44
XTZ/USD uex 0.82 - 0.35 0.82 0.00 0.00% 2019/03/22 وخت 11:37
XTZ/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% 2019/06/14 وخت 14:25
XTZ/CAD kraken 1.5799 - 1.5799 1.5799 0.00 0.01% 2019/08/24 وخت 8:12
XTZ/ETH hitbtc 0.0061 - 0.006 0.0061 0.00 0.00% 2019/08/24 وخت 6:36
XTZ/ETH kraken 0.0061 0.006 0.006 0.0061 0.00 0.00% 2019/08/24 وخت 7:40
XTZ/EUR kraken 1.0289 1.0303 1.0236 1.0593 0.03 2.91% 2019/08/24 وخت 15:44
XTZ/USD hitbtc 1.1459 1.1451 1.1414 1.1799 0.03 2.98% 2019/08/24 وخت 15:44
XTZ/USD kraken 1.1471 1.1461 1.1416 1.179 0.03 2.92% 2019/08/24 وخت 15:05
XTZ/BTC gate-io 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% 2019/06/14 وخت 14:29
XTZ/ETH gate-io 0.0061 0.006 0.006 0.0061 0.00 0.00% 2019/08/24 وخت 5:24
XTZ/KRW coinone 420 - 420 420 0.00 0.00% 2018/12/10 وخت 11:32
XTZ/KRW coinone 1391 1401 1383 1430 40.00 2.88% 2019/08/24 وخت 15:05
XTZ/USD gate-io 1.1438 1.145 1.1401 1.1709 0.03 2.98% 2019/08/24 وخت 15:41
XTZ/BTC bitfinex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% 2019/06/14 وخت 15:41
XTZ/USD bitfinex 1.151 1.1674 1.151 1.1726 0.04 3.46% 2019/08/24 وخت 13:53
Tezos Index investing-com 1.1457 1.1456 1.143 1.1799 0.03 3.03% 2019/08/24 وخت 15:44
Tezos BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% 2019/06/14 وخت 14:25
Tezos CAD Index investing-com 1.5799 - 1.5799 1.5799 0.00 0.01% 2019/08/24 وخت 8:12
Tezos ETH Index investing-com 0.0061 - 0.006 0.0061 0.00 0.00% 2019/08/24 وخت 15:08
Tezos EUR Index investing-com 1.0289 1.0303 1.0236 1.0593 0.03 2.91% 2019/08/24 وخت 15:44
Tezos KRW Index investing-com 1391 1401 1383 1430 40.00 2.88% 2019/08/24 وخت 15:05
نور

شاخص ارزښت مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
ERC20/USD synthetic 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% 2018/07/05 وخت 7:40
ERC20 Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% 2018/07/05 وخت 7:40
نور

شاخص ارزښت مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
NPXS/LA latoken 0.0353 - 0.0353 0.0353 0.00 0.00% 2018/07/05 وخت 21:48
NPXS/KRW coinnest 3.7 - 3.7 3.7 0.00 0.00% 2018/07/05 وخت 21:48
NPXS/USD coinbene 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 0.00% 2018/07/05 وخت 21:48
NPXS/USD synthetic 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 0.00% 2018/07/05 وخت 21:48
نور

شاخص ارزښت مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
HOT/USD liqui 0.0015 - 0.0013 0.0015 0.00 0.00% 2019/01/27 وخت 20:04
HOT/USD liqui 0.0015 - 0.0015 0.0015 0.00 0.00% 2019/01/29 وخت 17:52
HOT/INR wazirx 0.095 - 0.095 0.095 0.00 0.00% 2019/02/22 وخت 9:40
HOT/TRY paribu 0.0072 - 0.0072 0.0073 0.00 0.00% 2019/02/24 وخت 3:44
HOT/USD wazirx 0.0014 - 0.0014 0.0014 0.00 0.00% 2019/02/23 وخت 5:32
Holo Index investing-com 0.0014 - 0.0014 0.0014 0.00 0.00% 2019/02/23 وخت 5:32
نور

شاخص ارزښت مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
TTU/ETH liqui 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% 2019/03/07 وخت 22:12
TTU/USD liqui 0.0094 - 0.0094 0.0094 0.00 0.00% 2019/03/07 وخت 22:12
TTU/ETH hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% 2019/03/07 وخت 22:12
TTU/USD synthetic 0.0095 - 0.0095 0.0095 0.00 0.00% 2019/03/07 وخت 22:12
TaTaTu Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% 2019/03/07 وخت 22:12
TaTaTu Index investing-com 0.0094 - 0.0094 0.0094 0.00 0.00% 2019/03/07 وخت 22:12
نور

شاخص ارزښت مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
CRO/KRW gopax 55.8 - 55.8 55.9 0.00 0.00% 2019/08/23 وخت 17:37
CRO/USD synthetic 0.0426 0.0429 0.0424 0.045 0.00 5.63% 2019/08/24 وخت 15:44
Crypto.com Chain Index investing-com 0.043 0.0429 0.0427 0.043 0.00 0.47% 2019/08/24 وخت 15:44
نور

شاخص ارزښت مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
TCH/ETH bitebtc 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% 2018/11/08 وخت 13:24
TCH/USD synthetic 0.0636 - 0.0497 0.0655 0.00 0.00% 2018/11/08 وخت 15:36
ThoreCash Index investing-com 0.0636 - 0.0497 0.0655 0.00 0.00% 2018/11/08 وخت 15:36
نور

شاخص ارزښت مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
XIN/BTC cbx 0.0375 - 0.0375 0.0386 0.00 0.00% 2019/03/17 وخت 2:56
XIN/EOS cbx 41 - 41 41 0.00 0.00% 2019/03/17 وخت 0:32
XIN/ETH cbx 0.8179 - 0.8179 0.8179 0.00 0.00% 2019/03/17 وخت 0:32
XIN/USD cbx 149.89 - 149.33 149.89 0.00 0.00% 2019/03/17 وخت 3:01
XIN/BTC bigone 0.0375 - 0.0375 0.0386 0.00 0.00% 2019/03/17 وخت 2:56
XIN/EOS bigone 39.81 - 39.31 39.81 0.00 0.00% 2019/03/17 وخت 3:01
XIN/ETH bigone 1.08 - 1.08 1.08 0.00 0.00% 2019/03/17 وخت 0:32
Mixin Index investing-com 149.89 - 149.23 149.89 0.00 0.00% 2019/03/17 وخت 3:01
Mixin BTC Index investing-com 0.0375 - 0.0375 0.0386 0.00 0.00% 2019/03/17 وخت 2:56
Mixin ETH Index investing-com 1.08 - 1.08 1.08 0.00 0.00% 2019/03/17 وخت 0:32
نور

شاخص ارزښت مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
KCS/BTC kucoin 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% 2018/08/03 وخت 19:49
KCS/ETH kucoin 0.0059 - 0.0059 0.0059 0.00 0.00% 2018/08/03 وخت 19:49
KCS/USD kucoin 2.415 - 2.4108 2.415 0.00 0.00% 2018/08/03 وخت 19:56
KuCoin Shares Index investing-com 2.415 - 2.4108 2.415 0.00 0.00% 2018/08/03 وخت 19:56
KuCoin Shares BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% 2018/08/03 وخت 19:49
KuCoin Shares ETH Index investing-com 0.0059 - 0.0059 0.0059 0.00 0.00% 2018/08/03 وخت 19:49
نور

شاخص ارزښت مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
MKR/BTC exmo 0.05 - 0.0484 0.0504 0.00 0.60% 2019/08/24 وخت 15:44
MKR/ETH ddex 2.61 - 2.61 2.61 0.00 0.00% 2019/08/23 وخت 0:48
MKR/ETH ddex 3.5064 - 3.5064 3.5257 0.00 0.00% 2019/04/22 وخت 19:21
MKR/USD okex 505.8 508 505.8 508 17.70 3.63% 2019/08/24 وخت 12:57
MKR/BTC bibox 0.048 0.0479 0.0468 0.0487 0.00 0.63% 2019/08/24 وخت 15:44
MKR/ETH bibox 2.5452 2.5438 2.512 2.6188 0.01 0.33% 2019/08/24 وخت 15:44
MKR/USD hitbtc 498.57 500.63 497.65 512.11 6.38 1.28% 2019/08/24 وخت 15:25
MKR/ETH gate-io 2.4283 2.5104 2.4283 2.5104 0.07 2.87% 2019/08/24 وخت 11:17
MKR/USD gate-io 486.25 484.23 472.2 486.25 17.96 3.69% 2019/08/24 وخت 13:53
MKR/BTC ethfinex 0.0488 0.0492 0.0485 0.05 0.00 0.61% 2019/08/24 وخت 14:13
MKR/BTC ethfinex 0.1101 - 0.1089 0.1109 0.00 0.00% 2019/04/23 وخت 17:57
MKR/ETH ethfinex 2.6075 2.6421 2.6011 2.6501 0.01 0.48% 2019/08/24 وخت 14:08
MKR/USD ethfinex 490.61 499 490.61 515.53 15.19 3.10% 2019/08/24 وخت 14:13
MKR/ETH etherdelta 3.697 - 3.697 3.697 0.00 0.00% 2019/02/10 وخت 20:52
MKR/BTC coinbase-pro 0.082 - 0.082 0.0825 0.00 0.00% 2019/05/10 وخت 0:08
MKR/ETH kyber-network 2.58 2.6128 2.5628 2.6128 0.01 0.44% 2019/08/24 وخت 7:12
MKR/ETH kyber-network 3.4357 - 3.4301 3.5026 0.00 0.00% 2019/04/23 وخت 20:49
Maker Index investing-com 503.24 503.77 489.42 508.68 13.53 2.76% 2019/08/24 وخت 15:28
Maker BTC Index investing-com 0.0497 - 0.0484 0.0502 0.00 0.61% 2019/08/24 وخت 15:44
Maker ETH Index investing-com 2.5798 2.5797 2.5659 2.6132 0.01 0.41% 2019/08/24 وخت 15:44
نور

شاخص ارزښت مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
SPANK/USD ethfinex 0.0459 - 0.043 0.0482 0.00 0.00% 2018/08/22 وخت 3:52
SPANK/LTC cryptopia 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% 2018/08/22 وخت 3:28
SPANK/USD synthetic 0.0476 - 0.0454 0.0495 0.00 0.00% 2018/08/22 وخت 3:56
SPANK/DOGE cryptopia 25 - 20.017 37.6 0.00 0.00% 2018/08/22 وخت 3:52
SPANK/ETH etherdelta 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% 2018/08/22 وخت 3:28
SpankChain Index investing-com 0.0459 - 0.043 0.0482 0.00 0.00% 2018/08/22 وخت 3:52
SpankChain ETH Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% 2018/08/22 وخت 3:28
نور

شاخص ارزښت مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
AU/BTC cryptopia 0.0069 - 0.0042 0.0069 0.00 0.00% 2018/09/01 وخت 18:08
AU/LTC cryptopia 0.7345 - 0.4404 0.85 0.00 0.00% 2018/09/01 وخت 18:04
AU/USD synthetic 48.036 - 29.572 48.036 0.00 0.00% 2018/09/01 وخت 18:08
AU/DOGE cryptopia 8397.4 - 13299.8 9940 0.00 0.00% 2018/09/01 وخت 18:00
AU/BTC coinexchange 0.0145 - 0.0039 0.0145 0.00 0.00% 2018/09/01 وخت 18:08
AurumCoin Index investing-com 48.036 - 28.535 48.036 0.00 0.00% 2018/09/01 وخت 18:08
AurumCoin BTC Index investing-com 0.0069 - 0.0042 0.0069 0.00 0.00% 2018/09/01 وخت 18:08
نور

شاخص ارزښت مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
TUSD/BNB binance 0.0076 - 0.0075 0.0077 0.00 0.00% 2019/03/13 وخت 15:49
TUSD/BTC binance 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% 2019/02/24 وخت 17:45
TUSD/ETH binance 0.0076 - 0.0075 0.0077 0.00 0.00% 2019/03/13 وخت 15:49
TUSD/USD binance 1.0042 - 1.0031 1.0057 0.00 0.00% 2019/03/13 وخت 23:33
TUSD/BTC cointiger 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% 2019/02/24 وخت 17:45
TrueUSD Index investing-com 1.0042 - 1.0031 1.0057 0.00 0.00% 2019/03/13 وخت 23:33
TrueUSD BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% 2019/02/24 وخت 17:45
TrueUSD ETH Index investing-com 0.0076 - 0.0075 0.0077 0.00 0.00% 2019/03/13 وخت 15:49
نور

شاخص ارزښت مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
USDC/BTC okex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% 2019/05/11 وخت 10:37
USDC/USD okex 1.0001 0.9985 0.9978 1.0002 0.00 0.11% 2019/08/24 وخت 14:25
USDC/BTC hotbit 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% 2019/05/11 وخت 20:48
USDC/ETH hotbit 0.0052 - 0.0051 0.0053 0.00 0.00% 2019/08/23 وخت 20:29
USDC/KRW korbit 1225 1195 1195 1225 0.00 0.00% 2019/08/24 وخت 14:20
USDC/USD hotbit 0.9809 0.9847 0.9783 1.0034 0.02 2.10% 2019/08/24 وخت 15:44
USDC/BNB binance 0.2176 - 0.2176 0.2251 0.00 0.00% 2018/12/16 وخت 6:20
USDC/BTC binance 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% 2018/11/25 وخت 7:24
USDC/USD synthetic 0.9805 0.9783 0.9728 1.0108 0.03 2.91% 2019/08/24 وخت 15:44
USD Coin Index investing-com 0.9993 0.9994 0.9968 1.0001 0.00 0.06% 2019/08/24 وخت 15:44
USD Coin BNB Index investing-com 0.2176 - 0.2176 0.2251 0.00 0.00% 2018/12/16 وخت 6:20
USD Coin BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% 2019/05/11 وخت 10:37
USD Coin ETH Index investing-com 0.0052 - 0.0051 0.0053 0.00 0.00% 2019/08/23 وخت 20:29
USD Coin KRW Index investing-com 1225 1195 1195 1225 0.00 0.00% 2019/08/24 وخت 14:20
نور

شاخص ارزښت مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
BCHSV/USD cbx 132.2 131.96 131.55 136.28 3.60 2.72% 2019/08/24 وخت 15:44
BSV/BTC huobi 0.0132 0.0131 0.0129 0.0133 0.00 0.76% 2019/08/24 وخت 13:57
BSV/BTC upbit 0.0132 - 0.0129 0.0133 0.00 0.76% 2019/08/24 وخت 14:13
BSV/KRW upbit 159600 159300 158400 163650 4000.00 2.51% 2019/08/24 وخت 15:44
BSV/KRW upbit 97280 - 101850 99400 0.00 0.00% 2018/11/28 وخت 12:08
BSV/USD huobi 132.25 131.98 131.02 136.19 3.57 2.70% 2019/08/24 وخت 15:44
BCHSV/BTC idax 0.0237 - 0.023 0.0245 0.00 0.00% 2018/12/20 وخت 6:44
BCHSV/BTC okex 0.0132 - 0.0129 0.0133 0.00 0.76% 2019/08/24 وخت 14:13
BCHSV/USD okex 132.3 132.05 131.27 136.26 3.53 2.67% 2019/08/24 وخت 15:44
BSV/BTC hotbit 0.0122 0.0128 0.0121 0.0128 0.00 4.10% 2019/08/24 وخت 15:44
BSV/ETH hotbit 0.6453 0.6735 0.641 0.6753 0.00 0.14% 2019/08/24 وخت 15:44
BSV/EUR kraken 45.8 - 45.4 46.7 0.00 0.00% 2019/04/30 وخت 3:13
BSV/KRW korbit 159000 160000 159000 163800 2600.00 1.64% 2019/08/24 وخت 14:08
BSV/THB bitkub 4535.92 - 4535.92 4535.92 4.91 0.11% 2019/08/24 وخت 10:20
BSV/USD hotbit 127.43 125.48 122.47 134.93 5.54 4.35% 2019/08/24 وخت 15:44
BSV/USD kraken 51.6 - 51.2 52.3 0.00 0.00% 2019/04/30 وخت 3:25
BCHASV/BTC abcc 0.0131 0.0134 0.0128 0.0134 0.00 0.76% 2019/08/24 وخت 15:44
BCHASV/USD abcc 131.58 133.63 130.28 138.28 5.15 3.91% 2019/08/24 وخت 15:44
BCHSV/BTC bibox 0.0135 - 0.0129 0.0136 0.00 0.75% 2019/08/24 وخت 15:41
BCHSV/BTC bit-z 0.0132 0.0131 0.0129 0.0133 0.00 0.76% 2019/08/24 وخت 13:57
BCHSV/BTC yobit 0.0125 - 0.0125 0.013 0.00 0.00% 2019/08/23 وخت 17:28
BCHSV/ETH bibox 0.7174 0.7112 0.6883 0.735 0.00 0.08% 2019/08/24 وخت 15:44
BCHSV/ETH yobit 0.6819 - 0.5966 0.6819 0.00 0.00% 2019/08/21 وخت 19:09
BCHSV/USD yobit 132 134 128.39 134 3.61 2.81% 2019/08/24 وخت 12:25
BCHSV/USD yobit 89.34 - 85.0001 89.34 0.00 0.00% 2018/11/28 وخت 12:08
BSV/BTC bittrex 0.0132 - 0.0129 0.0133 0.00 0.76% 2019/08/24 وخت 14:13
BSV/BTC panxora 0.0136 - 0.0136 0.0136 0.00 0.00% 2019/08/19 وخت 16:16
BSV/ETH bittrex 0.7001 0.6954 0.6937 0.7064 0.00 0.20% 2019/08/24 وخت 12:57
BSV/KRW bithumb 157200 156900 155600 160900 3200.00 2.04% 2019/08/24 وخت 15:44
BSV/USD bittrex 131.31 133.56 131.31 136.38 4.67 3.56% 2019/08/24 وخت 13:53
BSV/USD panxora 132.34 132.22 131.65 136.49 3.95 2.98% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/CHF panxora 9758.3114 9744.5648 10020.9383 9987.3053 384.54 3.94% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/EUR panxora 8966.86 8972.15 8883.81 9380.43 369.88 4.12% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/GBP panxora 7904.8481 7904.2162 7831.9987 8268.1982 327.76 4.15% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/HKD panxora 78455.95 78319.46 77731.02 81958.49 3215.42 4.10% 2019/08/24 وخت 15:44
BCHASV/USD bibox 135.25 133.73 131.07 141.63 3.71 2.74% 2019/08/24 وخت 15:44
BCHSV/BTC bigone 0.0132 - 0.0129 0.0133 0.00 0.76% 2019/08/24 وخت 15:24
BCHSV/BTC hitbtc 0.0132 - 0.013 0.0133 0.00 0.76% 2019/08/24 وخت 15:33
BCHSV/BTC kucoin 0.0132 - 0.0129 0.0133 0.00 0.76% 2019/08/24 وخت 15:08
BCHSV/BTC otcbtc 0.0165 - 0.0165 0.0165 0.00 0.00% 2019/07/08 وخت 6:52
BCHSV/DOGE yobit 51263.092 47881.065 47881.065 51263.092 5263.09 11.44% 2019/08/24 وخت 15:41
BCHSV/ETH kucoin 0.702 0.7022 0.6961 0.7063 0.00 0.19% 2019/08/24 وخت 15:44
BCHSV/ETH otcbtc 0.3 - 0.3 0.3 0.00 0.00% 2019/07/30 وخت 13:01
BCHSV/INR bitbns 11055.03 - 11055.03 11055.03 0.03 0.00% 2019/08/24 وخت 13:33
BCHSV/INR bitbns 6499 - 6499 6499 0.00 0.00% 2018/11/28 وخت 11:40
BCHSV/USD bigone 132.2 131.96 131.55 136.28 3.60 2.72% 2019/08/24 وخت 15:44
BCHSV/USD bigone 85.317 - 85.317 85.317 0.00 0.00% 2018/11/28 وخت 11:40
BCHSV/USD hitbtc 132.26 131.83 131.07 136.35 3.57 2.70% 2019/08/24 وخت 15:44
BCHSV/USD hitbtc 86.846 - 86.846 90.466 0.00 0.00% 2018/11/28 وخت 12:08
BCHSV/USD kucoin 132.25 132 131.02 136.18 3.58 2.71% 2019/08/24 وخت 15:44
BCHSV/USD kucoin 80.0905 - 80.0905 80.0905 0.00 0.00% 2018/11/28 وخت 11:40
BCHSV/USD otcbtc 190 - 189.99 190 0.00 0.00% 2019/07/10 وخت 5:40
BCHSV/USD wazirx 128.02 - 128.02 128.02 0.00 0.00% 2019/08/23 وخت 8:56
BCHSV/USD zb-com 130.88 132.52 130.88 134.89 3.85 2.94% 2019/08/24 وخت 13:53
BSV/USD dragonex 132.3 132.07 131.33 136.11 3.46 2.62% 2019/08/24 وخت 15:44
BCHASV/BCH coinex 0.4365 0.436 0.4237 0.4378 0.00 0.16% 2019/08/24 وخت 15:44
BCHASV/BTC bitrue 0.0109 - 0.0105 0.0109 0.00 0.00% 2019/04/17 وخت 10:37
BCHASV/BTC coinex 0.0132 0.013 0.013 0.0132 0.00 1.54% 2019/08/24 وخت 13:53
BCHASV/USD bitrue 56.58 - 54.07 56.68 0.00 0.00% 2019/04/17 وخت 10:37
BCHASV/USD coinex 132.25 131.98 131.54 136.25 3.57 2.70% 2019/08/24 وخت 15:44
BCHSV/BTC binance 0.0112 - 0.0105 0.0112 0.00 0.00% 2019/04/22 وخت 14:33
BCHSV/BTC gate-io 0.0133 0.0131 0.0129 0.0133 0.00 2.31% 2019/08/24 وخت 13:57
BCHSV/IDR indodax 1870000 1865000 1865000 1924000 46000.00 2.46% 2019/08/24 وخت 14:32
BCHSV/USD binance 58.9 - 55.14 59 0.00 0.00% 2019/04/22 وخت 14:33
BCHSV/USD binance 97.18 - 102.47 99.65 0.00 0.00% 2018/11/28 وخت 12:08
BCHSV/USD gate-io 132.19 131.93 131.01 136.21 3.28 2.48% 2019/08/24 وخت 15:44
BCHSV/USD gate-io 84.8 - 84.8 89.4 0.00 0.00% 2018/11/28 وخت 12:08
BCHSV/BTC bitfinex 0.0132 - 0.013 0.0133 0.00 0.76% 2019/08/24 وخت 14:57
BCHSV/BTC poloniex 0.0212 - 0.0211 0.022 0.00 0.00% 2018/11/28 وخت 11:56
BCHSV/BTC poloniex 0.0133 - 0.0129 0.0133 0.00 1.53% 2019/08/24 وخت 15:41
BCHSV/USD bitfinex 99.9 - 100 99.99 0.00 0.00% 2018/11/28 وخت 12:08
BCHSV/USD bitfinex 132.28 132.44 131.37 136.61 3.95 2.99% 2019/08/24 وخت 15:41
BCHSV/USD coinbene 133.48 133.49 131.13 136.12 2.64 1.98% 2019/08/24 وخت 15:44
BCHSV/USD coinbene 82.61 - 82.61 82.61 0.00 0.00% 2018/11/28 وخت 11:40
BSV/THB bxthailand 4010 4005 4005 4100 153.97 3.84% 2019/08/24 وخت 15:20
BSV/BCH southxchange 0.4384 - 0.4384 0.4384 0.00 0.00% 2019/08/22 وخت 17:41
BSV/BTC southxchange 0.0131 - 0.0131 0.0131 0.00 0.76% 2019/08/24 وخت 14:04
BSV/USD southxchange 130.93 - 130.93 130.93 0.00 0.00% 2019/08/18 وخت 7:24
BCHSV/AUD btc-markets 195.01 200.19 195.01 201.98 9.98 5.12% 2019/08/24 وخت 14:13
BCHSV/BTC btc-markets 0.016 - 0.0119 0.016 0.00 0.00% 2019/08/23 وخت 15:16
BSV/ZAR altcointrader 2290 2116.19 2116.19 2290 2.99 0.13% 2019/08/24 وخت 10:36
BSV/ZAR altcointrader 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% 2018/11/29 وخت 16:56
BCHSV/BTC trade-satoshi 0.0128 - 0.0127 0.0133 0.00 1.56% 2019/08/24 وخت 14:25
BCHSV/USD trade-satoshi 133.15 134 132.56 135.6 1.35 1.01% 2019/08/24 وخت 15:33
BCHSV/USD trade-satoshi 106.2179 - 106.2179 106.2179 0.00 0.00% 2018/11/28 وخت 11:40
BCHSV/DOGE trade-satoshi 47175.7429 47145.6927 47145.6927 47700 224.26 0.48% 2019/08/24 وخت 15:41
Bitcoin Cash SV Index investing-com 132.67 132.5 131.7 136.04 3.27 2.46% 2019/08/24 وخت 15:44
Bitcoin Cash SV BCH Index investing-com 0.4365 0.436 0.4237 0.4378 0.00 0.16% 2019/08/24 وخت 15:44
Bitcoin Cash SV BTC Index investing-com 0.0132 0.013 0.0129 0.0132 0.00 0.76% 2019/08/24 وخت 13:49
Bitcoin Cash SV ETH Index investing-com 0.7013 0.7019 0.6955 0.7055 0.00 0.19% 2019/08/24 وخت 15:44
Bitcoin Cash SV EUR Index investing-com 118.8 118.5 117.6 122.4 3.10 2.61% 2019/08/24 وخت 15:44
Bitcoin Cash SV IDR Index investing-com 1870000 1865000 1865000 1924000 46000.00 2.46% 2019/08/24 وخت 14:32
Bitcoin Cash SV INR Index investing-com 11055.03 - 11055.03 11055.03 0.03 0.00% 2019/08/24 وخت 13:33
Bitcoin Cash SV THB Index investing-com 4010 4005 4005 4100 153.97 3.84% 2019/08/24 وخت 15:20
Bitcoin Cash SV ZAR Index investing-com 2290 2116.19 2116.19 2290 2.99 0.13% 2019/08/24 وخت 10:36
Bitcoin Cash SV DOGE Index investing-com 49219.42 47513.38 46572.85 49219.42 2519.42 5.39% 2019/08/24 وخت 15:41
نور

شاخص ارزښت مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
PAX/BTC uex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% 2018/12/07 وخت 3:20
PAX/USD uex 1.0074 1.0071 1.0068 1.0074 0.00 0.26% 2018/12/17 وخت 10:24
PAX/BTC abcc 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% 2018/12/07 وخت 3:20
PAX/BTC okex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% 2018/12/07 وخت 3:20
PAX/USD abcc 1.0077 1.0076 1.0073 1.0077 0.00 0.10% 2018/12/17 وخت 10:24
PAX/USD okex 1.0073 1.0071 1.0071 1.0073 0.00 0.06% 2018/12/17 وخت 10:24
PAX/BTC cpdax 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% 2018/12/07 وخت 3:20
PAX/BTC upbit 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% 2018/12/07 وخت 3:20
PAX/BTC hotbit 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% 2018/12/07 وخت 5:20
PAX/ETH hotbit 0.0117 - 0.0116 0.0117 0.00 0.00% 2018/12/16 وخت 5:12
PAX/USD bitrue 1.0074 1.0076 1.0074 1.0076 0.00 0.09% 2018/12/17 وخت 10:24
PAX/USD hotbit 1.0072 1.0052 1.0052 1.0072 0.01 0.92% 2018/12/17 وخت 10:24
PAX/USD zb-com 1.0078 1.007 1.007 1.0078 0.00 0.09% 2018/12/17 وخت 10:24
PAX/XRP bitrue 3.5038 3.4963 3.4963 3.5038 0.00 0.01% 2018/12/17 وخت 10:24
PAX/USD binance 1.0076 1.0075 1.0074 1.0076 0.00 0.12% 2018/12/17 وخت 10:24
PAX/USD bittrex 1.012 - 1.012 1.012 0.00 0.03% 2018/12/17 وخت 10:16
PAX/USD coinbene 1.0073 1.0075 1.0073 1.0075 0.00 0.08% 2018/12/17 وخت 10:24
Paxos Standard Token Index investing-com 1.0075 1.0072 1.0072 1.0075 0.00 0.10% 2018/12/17 وخت 10:24
Paxos Standard Token BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% 2018/12/11 وخت 13:32
Paxos Standard Token ETH Index investing-com 0.0117 - 0.0116 0.0117 0.00 0.00% 2018/12/16 وخت 5:12
Paxos Standard Token XRP Index investing-com 3.5038 3.4963 3.4963 3.5038 0.00 0.01% 2018/12/17 وخت 10:24
نور

Bitcoin

شاخص ارزښت مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
BTC/AUD acx 14871.1 14861.3 14763.8 15498.5 579.60 3.90% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/AUD anx 5018.4 - 5006 5020.7 0.00 0.00% 2019/04/04 وخت 13:57
BTC/CAD anx 9410.6 - 9407.2 9413.9 0.00 0.00% 2019/06/04 وخت 3:33
BTC/CHF anx 6945.2 - 6939 6950.9 0.00 0.00% 2019/06/04 وخت 3:33
BTC/CNY anx 48327 - 48326 48327 0.00 0.00% 2019/06/04 وخت 1:41
BTC/EUR anx 6224.5 - 6218 6226.8 0.00 0.00% 2019/06/04 وخت 3:33
BTC/EUR wex 7482.9 - 7308.1 7482.9 0.00 0.00% 2018/11/21 وخت 3:04
BTC/GBP anx 5526.4 - 5523.6 5528.8 0.00 0.00% 2019/06/04 وخت 3:33
BTC/HKD anx 54510 - 54510 54510 0.00 0.00% 2019/06/03 وخت 3:41
BTC/JPY anx 755852 - 755525 756595 0.00 0.00% 2019/06/04 وخت 3:33
BTC/NZD anx 10609.3 - 10601.2 10611.8 0.00 0.00% 2019/06/04 وخت 3:33
BTC/RUB wex 510370 - 501030 510373 0.00 0.00% 2018/11/21 وخت 2:52
BTC/SGD anx 9565.1 - 9560.1 9569.4 0.00 0.00% 2019/06/04 وخت 3:33
BTC/USD anx 9050.8 - 8096.1 9051.2 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD exx 8962.6 - 8246.5 8967.2 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD wex 9002 - 8360 9045 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/EUR exmo 9187.5 9178.4 9111.3 9547.3 339.50 3.70% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/EUR gdax 9016.7 8977 8924.6 9373.7 328.20 3.64% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/GBP gdax 8400 - 8177.7 8585.2 0.00 0.00% 2019/06/23 وخت 17:16
BTC/JPY zaif 1056065 1053545 1046900 1100885 41320.00 3.91% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/PLN exmo 40480.4 40246.7 39218.5 41643.1 609.50 1.51% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/RUB exmo 668500 669723 664125 696963 26139.00 3.91% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/UAH exmo 250748 250751 249069 262391 10716.00 4.27% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD btcc 8699 - 7823 8699 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD exmo 9142 - 8429.7 9239 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD gdax 8944 - 8317 9030 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD okex 8940 - 8305 9010.3 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/CNH xbtce 81473 - 81473 81473 0.00 0.00% 2019/06/28 وخت 16:24
BTC/CNY chbtc 28283.9 - 28283.9 28283.9 0.00 0.00% 2017/12/22 وخت 0:00
BTC/CNY huobi 40600 - 40600 40600 0.00 0.00% 2017/11/18 وخت 0:00
BTC/EUR itbit 8840.8 9191 8840.8 9365.5 501.70 5.67% 2019/08/24 وخت 13:53
BTC/EUR xbtce 8915.8 8918.9 8906.3 9355.4 420.30 4.71% 2019/08/24 وخت 15:28
BTC/GBP xbtce 8136 8134 8124.2 8504.1 344.40 4.23% 2019/08/24 وخت 15:04
BTC/JPY fisco 1060000 1067970 1060000 1067970 41265.00 3.89% 2019/08/24 وخت 13:53
BTC/JPY xbtce 1047414 1048552 1044729 1098633 46573.00 4.45% 2019/08/24 وخت 15:40
BTC/KRW gopax 12080000 - 12000000 12520000 390000.00 3.23% 2019/08/24 وخت 15:28
BTC/KRW upbit 12083000 12052000 12010000 12515000 390000.00 3.23% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/RUB xbtce 723714 - 723714 723714 0.00 0.00% 2019/08/04 وخت 18:56
BTC/SGD itbit 7258.3 - 7258.3 7258.3 0.00 0.00% 2019/05/02 وخت 7:41
BTC/USD bibox 8942.6 - 8284.3 8942.6 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD bit-z 8888 - 8050.6 8888 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD huobi 8936.5 - 8302.5 9017.9 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD itbit 8964.5 - 8325.2 9025 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD liqui 8853.5 - 8366.2 8893.1 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD tidex 8991 - 8335.2 8991 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD upbit 8965.4 - 8322 9018 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD xbtce 8975.2 - 8346.9 9017.9 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD yobit 9350 - 8750.1 9437.9 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USDT exmo 9988.2 9999.5 10002.3 9999.5 389.40 3.90% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/AUD quoine 14809.1 - 14809.1 14809.1 672.20 4.54% 2019/08/24 وخت 13:53
BTC/BRL foxbit 23305.6 - 23305.6 25400 0.00 0.00% 2018/06/30 وخت 13:48
BTC/CAD kraken 14106.9 - 13685.8 14455.6 0.00 0.00% 2019/06/23 وخت 16:52
BTC/CNY quoine 44000 - 44000 44000 0.00 0.00% 2018/09/08 وخت 4:00
BTC/EUR cex-io 9004 8994.3 8919.9 9406.6 395.00 4.39% 2019/08/24 وخت 15:40
BTC/EUR getbtc 3349.5 - 3330.8 3394.6 0.00 0.00% 2019/02/25 وخت 11:29
BTC/EUR kraken 9000.6 8975.9 8918.7 9383.5 349.40 3.88% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/EUR quoine 8918.7 8943.4 8903 9364.4 419.50 4.70% 2019/08/24 وخت 14:56
BTC/HKD quoine 87153 - 87153 87153 0.00 0.00% 2019/06/22 وخت 18:28
BTC/IDR quoine 80000000 - 80000000 80000000 0.00 0.00% 2019/08/01 وخت 12:56
BTC/JPY btcbox 1055082 1053117 1047228 1100799 41192.00 3.90% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/JPY kraken 997858 1092973 1092973 997858 106804.00 10.70% 2019/08/24 وخت 13:48
BTC/JPY quoine 1056410 1052958 1047347 1100390 40136.00 3.80% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/PHP quoine 495599 - 495599 495599 0.00 0.00% 2019/07/27 وخت 15:25
BTC/PLN bitbay 39553.3 39541.7 39195.8 41035 1327.70 3.36% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/RUB cex-io 693000 691935 685064 719871 35528.00 5.13% 2019/08/24 وخت 15:36
BTC/RUB getbtc 267829 - 265232 271019 0.00 0.00% 2019/02/25 وخت 11:29
BTC/SGD quoine 13891 13853.8 13798.1 14434.3 618.10 4.45% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/TRY paribu 18080 - 17989 18144 0.00 0.00% 2019/02/03 وخت 13:48
BTC/USD bigone 8991.7 - 8223.7 8991.7 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD bitmex 8928 - 8330.5 9009.5 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD cex-io 9085.5 - 8460.1 9173 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD gemini 8945.3 - 8327.3 9017.6 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD getbtc 9045.9 - 8431.5 9106.8 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD hitbtc 9221.1 - 8535.1 9288 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD kraken 8950 - 8305.2 9023.5 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD kucoin 8950 - 8290 9018 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD okcoin 9697.8 - 8889.9 9697.8 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD quoine 8953.8 - 8336.7 9014 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD zb-com 8793 - 8378 8824.5 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/AUD lakebtc 15248.7 15200 15200 15927.4 702.90 4.61% 2019/08/24 وخت 15:36
BTC/CAD lakebtc 13722.3 13736.6 13657.4 14324.9 588.40 4.29% 2019/08/24 وخت 15:32
BTC/CHF lakebtc 10573.6 - 10481.2 10851.8 0.00 0.00% 2019/06/23 وخت 15:36
BTC/EUR lakebtc 9266.5 9253.1 9205.9 9658.5 365.60 3.95% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/GBP lakebtc 8504.2 - 8472.8 8878.3 345.80 4.07% 2019/08/24 وخت 15:40
BTC/HKD tidebit 79400 78612 78612 81880 2300.00 2.90% 2019/08/24 وخت 15:20
BTC/JPY bitbank 1056725 1054138 1050000 1100427 40057.00 3.79% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/JPY lakebtc 1091447 1090880 1085860 1140642 45238.00 4.14% 2019/08/24 وخت 15:40
BTC/KRW bithumb 12089000 12070000 12006000 12532000 395000.00 3.27% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/KRW coinone 12081000 12070000 12011000 12517000 400000.00 3.31% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% 2018/01/21 وخت 0:00
BTC/NZD lakebtc 11301.4 - 11301.4 11301.4 0.00 0.00% 2018/10/02 وخت 16:08
BTC/SGD lakebtc 14306.3 14500.2 14298.5 14930.8 599.20 4.19% 2019/08/24 وخت 14:52
BTC/TRY btcturk 17930 - 17930 18179 0.00 0.00% 2019/02/03 وخت 12:56
BTC/USD allcoin 8996 - 8400 8996 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD binance 8932 - 8293 9034 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD bittrex 8965.4 - 8320 9020 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD gate-io 8958.5 - 8323.3 8997.8 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD lakebtc 9552.4 - 8926.6 9610.6 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD tidebit 7600 - 7600 7800 0.00 0.00% 2018/03/18 وخت 0:00
BTC/EUR bitfinex 8913.3 8887.5 8839.5 9367.9 425.80 4.78% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/EUR bitstamp 9009 8967.1 8912.1 9389.3 338.70 3.76% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/EUR gatecoin 6449 - 6449 6449 0.00 0.00% 2019/03/04 وخت 12:29
BTC/EUR livecoin 9856.8 9765 10000.2 9999.9 169.30 1.72% 2019/08/24 وخت 15:32
BTC/HKD gatecoin 43888 - 43888 43888 0.00 0.00% 2019/03/12 وخت 14:37
BTC/JPY bitflyer 1147007 - 1118713 1169245 0.00 0.00% 2019/06/23 وخت 17:16
BTC/KRW coinnest 1300000 - 1000000 900000 0.00 0.00% 2019/04/30 وخت 12:27
BTC/KRW coinrail 3230000 - 3230000 3230000 0.00 0.00% 2019/03/12 وخت 8:04
BTC/TRY bithesap 58294 56636 56154 60948 993.00 1.70% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD bitfinex 8941 - 8313 9023.4 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD bitflyer 8960.8 - 8328.7 9022.4 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD bitstamp 8934.5 - 8323.3 9016.6 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD gatecoin 9500 - 9000 9549.9 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD livecoin 9126.5 - 8406.6 9162.7 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD poloniex 8939 - 8306.8 9024 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/BITCNY bigone 74001 - 74001 74001 0.00 0.00% 2018/01/25 وخت 0:00
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44009 45359 0.00 0.00% 2018/05/27 وخت 0:00
BTC/EUR coinsbank 8965.3 8959.5 8929.1 9372.5 391.30 4.36% 2019/08/24 وخت 15:36
BTC/GBP coinsbank 8180 8167.1 8073.9 8866.5 674.10 8.24% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/ILS synthetic 35115.3 35029.5 34823.4 36607.7 1353.40 3.85% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/INR synthetic 715295 713546 709349 745695 27483.00 3.84% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/MXN synthetic 199255 198768 197599 207724 7440.00 3.73% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/MYR synthetic 41925.5 41823 41577 43707.3 1610.90 3.84% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/SAR synthetic 37511.4 37419.7 37199.6 39105.6 1441.30 3.84% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/SEK synthetic 96088 95853 100025 99983 3830.00 3.99% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD btc-alpha 9208.2 - 8561.6 9294 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD cobinhood 8864 - 7882.4 8892 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD coinsbank 8864.7 - 8179.8 9076.7 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/USD cryptopia 9000 - 8292 9015.2 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/VND synthetic 232055788 231488402 230352470 241849223 8894919.00 3.83% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/XAU synthetic 6.5547 6.5403 6.498 6.8479 0.26 4.01% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/ZAR synthetic 152548 152175 151280 159076 6265.00 4.11% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/CAD quadrigacx 5300 - 5200 5438 0.00 0.00% 2019/01/28 وخت 23:52
BTC/THB bxthailand 304209 304500 304201 312900 7392.00 2.43% 2019/08/24 وخت 15:40
BTC/USD quadrigacx 9076.5 - 8400 9295 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BTC/BRL bitcointoyou 41499.9 41549.7 41293.9 43270 1600.10 3.86% 2019/08/24 وخت 15:24
BTC/BRL bitcointrade 41388 41390 41011.1 42877.4 1212.00 2.93% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/BTS cryptobridge 250140 - 247883 255591 489.00 0.20% 2019/08/24 وخت 15:16
BTC/BRL negocie-coins 41570.2 41570.8 41280.7 43500 1730.10 4.16% 2019/08/24 وخت 15:36
BTC/IDR btc-indonesia 144230000 144196000 143503000 148820000 4188000.00 2.90% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/BRL mercadobitcoin 41300.5 41550 41245 42950 1002.80 2.43% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD trade-by-trade 8830 - 8400 9999 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
Bitcoin Index investing-com 10005.9 9983 10005.9 9997.2 384.10 3.84% 2019/08/24 وخت 15:44
Bitcoin AUD Index investing-com 14926.4 14911.9 14778.2 15516.8 586.90 3.93% 2019/08/24 وخت 15:44
Bitcoin CAD Index investing-com 13349.7 13359.3 13303.6 14051.7 670.70 5.02% 2019/08/24 وخت 15:44
Bitcoin CNY Index investing-com 71571 71589 71571 73622 689.00 0.96% 2019/08/24 وخت 15:44
Bitcoin HKD Index investing-com 79143 79105 78459 81786 2549.00 3.22% 2019/08/24 وخت 15:44
Bitcoin IDR Index investing-com 144230000 144196000 143503000 148699000 4188000.00 2.90% 2019/08/24 وخت 15:44
Bitcoin ILS Index investing-com 35115.3 35029.5 34823.4 36607.7 1353.40 3.85% 2019/08/24 وخت 15:44
Bitcoin INR Index investing-com 715295 713546 709349 745695 27483.00 3.84% 2019/08/24 وخت 15:44
Bitcoin JPY Index investing-com 1056542 1053335 1048072 1100472 40265.00 3.81% 2019/08/24 وخت 15:44
Bitcoin KRW Index investing-com 11601611 11601605 11502643 12248024 646410.00 5.57% 2019/08/24 وخت 15:44
Bitcoin MXN Index investing-com 199255 198768 197599 207724 7440.00 3.73% 2019/08/24 وخت 15:44
Bitcoin MYR Index investing-com 41925.5 41823 41577 43707.3 1610.90 3.84% 2019/08/24 وخت 15:44
Bitcoin PLN Index investing-com 39567.1 39551.8 39209.4 41041.8 1316.00 3.33% 2019/08/24 وخت 15:44
Bitcoin RUB Index investing-com 668561 667170 664193 697065 26198.00 3.92% 2019/08/24 وخت 15:44
Bitcoin SAR Index investing-com 37511.4 37441.4 37199.6 39105.6 1441.30 3.84% 2019/08/24 وخت 15:44
Bitcoin SEK Index investing-com 96088 95853 100025 99983 3830.00 3.99% 2019/08/24 وخت 15:44
Bitcoin THB Index investing-com 304486 304480 304480 312746 7019.00 2.31% 2019/08/24 وخت 15:44
Bitcoin TRY Index investing-com 58500 58602 58500 60450 1900.00 3.25% 2019/08/24 وخت 15:36
Bitcoin VND Index investing-com 232055788 231488402 230352470 241849223 8894919.00 3.83% 2019/08/24 وخت 15:44
Bitcoin ZAR Index investing-com 152548 152175 151280 159076 6265.00 4.11% 2019/08/24 وخت 15:44
Bitcoin Euro Index investing-com 9002.3 8974.2 8920.3 9377 351.00 3.90% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD bitfinex 10022.3 9987.8 10000 9999.5 383.70 3.83% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/AUD acx 6983.1 - 6983.1 7024.4 0.00 0.00% 2019/04/04 وخت 14:21
BTC/AUD anx 10034.8 - 10027.9 10035.2 0.00 0.00% 2019/06/04 وخت 3:33
BTC/USD anx 4500 - 3760.6 4500 0.00 0.00% 2019/04/28 وخت 10:09
BTC/USD cbx 10002.67 9978.76 10002.67 9994.42 385.75 3.86% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD exx 10157.6 - 10061.7 10192.7 0.00 0.00% 2019/08/23 وخت 11:08
BTC/USD uex 5310.77 - 5157.13 5475.62 0.00 0.00% 2019/04/26 وخت 14:33
BTC/USD wex 8100 - 7999.3 8300 0.00 0.00% 2018/11/21 وخت 6:08
BTC/EUR luno 8700.01 9399.99 8700.01 9637 356.00 4.09% 2019/08/24 وخت 15:24
BTC/NGN luno 3600001 - 3600000 3725200 121999.00 3.39% 2019/08/24 وخت 15:24
BTC/THB tdax 164406 - 164406 164406 0.00 0.00% 2019/04/18 وخت 16:37
BTC/USD abcc 9998.88 9974.16 10077.73 9998.88 393.19 3.93% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD btcc 7300 - 7000 7764 0.00 0.00% 2018/06/20 وخت 11:04
BTC/USD c2cx 9980 9987 10080 9998 419.00 4.20% 2019/08/24 وخت 15:36
BTC/USD exmo 10220 10201.9 10127.9 10620 367.30 3.59% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD gdax 10016.5 9991 10000.2 9998 395.30 3.95% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD idax 10001.77 9978.15 10001.77 9997.26 384.13 3.84% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD idcm 10000.46 9973 10000.46 9991.87 388.64 3.89% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD okex 9997.8 9975.4 10081.1 9997.8 387.80 3.88% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/KRW cpdax 11601500 11502500 11502500 12207500 646500.00 5.57% 2019/08/24 وخت 14:48
BTC/USD bibox 10002.8 9978.8 10002.8 9994.4 382.20 3.82% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD bit-z 10006.5 9984.8 10006.5 9995 382.90 3.83% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD huobi 10003.5 9979 10003.5 9996.1 381.50 3.81% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD itbit 10010.8 9986.3 10010.8 9999.5 404.20 4.04% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD lbank 9993.55 9979.74 10083.45 9999.65 392.39 3.93% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD liqui 3557.7 - 3557 3572.8 0.00 0.00% 2019/01/28 وخت 0:48
BTC/USD simex 9989.05 - 10001.85 9999.87 0.00 0.00% 2019/08/22 وخت 15:04
BTC/USD tidex 9980 - 9980 9980 310.87 3.11% 2019/08/24 وخت 13:53
BTC/USD upbit 10014.2 9990.2 10001.9 9998.8 363.10 3.63% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD xbtce 9990 10263.3 10127.2 9990 410.50 4.11% 2019/08/24 وخت 15:20
BTC/USD yobit 10600.3 - 10440.4 10877 230.50 2.17% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/INR zebpay 464351 - 454895 497775 0.00 0.00% 2018/09/06 وخت 19:16
BTC/KRW korbit 12085000 12071500 12003000 12531000 395500.00 3.27% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/TRY paribu 58235 57995 57720 60150 1753.00 3.01% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD bigone 10548.3 - 10203.51 10738.28 0.00 0.00% 2018/01/24 وخت 0:00
BTC/USD bigone 10002.7 9978.8 10000.9 9994.4 385.70 3.86% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD bitibu 11003.39 - 11003.39 11003.39 0.00 0.00% 2019/07/09 وخت 2:32
BTC/USD bitmax 10002.91 9979.06 10002.91 9994.45 381.59 3.81% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD bitmex 9998 9972.5 10107 9998 412.50 4.13% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD bitrue 9983.68 9997.55 10100 9997.55 402.61 4.03% 2019/08/24 وخت 15:36
BTC/USD cex-io 10026 10006.9 10002.1 9994.7 397.00 3.96% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD gemini 10013.1 9992.8 10001.6 9999.9 395.60 3.95% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD getbtc 3793.8 - 3775 3909.9 0.00 0.00% 2019/02/25 وخت 11:29
BTC/USD hitbtc 10009.5 9982.6 10009.5 9998.8 380.30 3.80% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD kraken 10013.8 9987.6 10001.8 9998.4 391.70 3.91% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD kucoin 10001.2 9981.5 10001.2 9996.2 382.10 3.82% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD okcoin 10002.3 9980 10002.3 9991.3 402.90 4.03% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD ooobtc 12989.47 - 12924.52 12989.47 0.00 0.00% 2019/07/12 وخت 3:12
BTC/USD p2pb2b 9976.97 9986.89 10079.33 9986.89 411.84 4.13% 2019/08/24 وخت 15:40
BTC/USD quoine 10011.8 9997.3 10000 9999.9 413.70 4.13% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD zb-com 10007.3 9977.7 10007.3 9994.6 372.60 3.72% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/ARS bitinka 546024.67 555234.97 546024.67 574662.4 28239.05 5.17% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/BOB bitinka 69083.64 68850.07 68850.07 72213.99 2913.65 4.22% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/CLP bitinka 7179645.1 7268641.1 7179645.1 7501920.5 291577.60 4.06% 2019/08/24 وخت 15:36
BTC/CNY bitebtc 73971.41 - 71879.88 75032.59 0.00 0.00% 2019/06/23 وخت 17:16
BTC/COP bitinka 28970.2 - 28970.2 28970.2 0.00 0.00% 2019/01/07 وخت 11:08
BTC/COP bitinka 33921857.6 33792503.2 33792503.2 35489793.2 1435362.70 4.23% 2019/08/24 وخت 15:40
BTC/EUR bitinka 8969.7 9100 8946.9 9369.15 396.79 4.42% 2019/08/24 وخت 15:40
BTC/EUR bitsane 7248.986 - 6117.754 7850 0.00 0.00% 2019/06/17 وخت 15:48
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% 2018/12/19 وخت 14:20
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% 2018/12/19 وخت 14:32
BTC/PEN bitinka 33724 33532.87 33532.87 35257.5 1375.86 4.08% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/SGD coinhub 7711.49 - 7688.27 7808.44 0.00 0.00% 2019/05/06 وخت 12:43
BTC/TRY btcturk 58100 57900 57513 59995 1800.00 3.10% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/TRY btcturk 17999 - 17999 17999 0.00 0.00% 2019/02/03 وخت 13:12
BTC/TRY koineks 58900 58250 57911 60650 1550.00 2.63% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD allcoin 3588 - 10000 9999.1 0.00 0.00% 2019/08/11 وخت 22:12
BTC/USD binance 10002.9 9979.4 10002.9 9999.1 381.70 3.82% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD bitinka 10000 - 10000 10190 0.00 0.00% 2019/08/23 وخت 21:20
BTC/USD bitlish 10111.77 10445.8 10111.77 10447.79 311.73 3.08% 2019/08/24 وخت 13:53
BTC/USD bitmart 9996.2 9977.02 10078.69 9997.89 394.77 3.95% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD bitsane 7800 - 7800 7800 0.00 0.00% 2019/06/15 وخت 17:25
BTC/USD bittrex 10014.2 9990.2 10001.9 9999.6 363.10 3.63% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD btcturk 10373 9925 10024 9931 22.00 0.21% 2019/08/24 وخت 15:16
BTC/USD coinall 9997.8 9974.2 10076.5 9997.8 387.80 3.88% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD coinegg 9996.74 9972.68 10094.47 9996.74 391.91 3.92% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD coinhub 10406.95 - 10069.36 10420.37 0.00 0.00% 2019/08/23 وخت 19:01
BTC/USD exrates 10019.36 10003.12 10002.03 9998.88 388.40 3.88% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD gate-io 10007.7 9982 10000 9998 380.30 3.80% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD lakebtc 10343.4 10317.8 10279.1 10784.3 411.50 3.98% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD panxora 10018 9997.15 10005 9999 388.04 3.87% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD tidebit 5070 - 5002.5 5247.5 0.00 0.00% 2019/04/28 وخت 14:29
BTC/BRL coinbene 43600 42900 42900 43600 60.00 0.14% 2019/08/24 وخت 7:04
BTC/NGN bitbegin 1358000 - 1358000 1358000 0.00 0.00% 2018/12/19 وخت 14:08
BTC/NGN bitbegin 3902165.25 - 3902165.25 3902165.25 0.00 0.00% 2019/08/13 وخت 19:33
BTC/USD bitflyer 9998.2 9990.4 10107.1 9999.3 420.50 4.21% 2019/08/24 وخت 15:28
BTC/USD bitforex 10006.18 9977.93 10006.18 9993.25 367.36 3.67% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD bitstamp 10005.1 9978.5 10002.2 9997.3 404.70 4.04% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD coinbene 10002.49 9979.26 10002.49 9996.07 383.26 3.83% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD dragonex 10001.45 9965.33 10001.45 9999.42 391.39 3.91% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD gatecoin 4910 - 4910 4910 0.00 0.00% 2019/03/11 وخت 20:17
BTC/USD kryptono 10001.77 9977.02 10001.77 9996.19 384.42 3.84% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD livecoin 10303.8 10234.7 10185 10680 325.20 3.16% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD poloniex 10001.4 9987.3 10001.4 9999.4 396.50 3.96% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44780 44780 0.00 0.00% 2018/12/19 وخت 13:40
BTC/CAD coinfield 13273.97 13300.94 13237.17 14000 729.35 5.49% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/CHF bitci-com 9904.3392 9650.8734 10002.4789 9999.2066 259.90 2.62% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/EUR coinfield 8899.24 8880.46 8842.76 9346.24 413.25 4.64% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/INR synthetic 712022 - 704021 712022 0.00 0.00% 2018/02/21 وخت 2:30
BTC/TRY bitci-com 58317 58293 57292 60326 1697.00 2.91% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/TRY vebitcoin 58500 58602 58500 60450 1900.00 3.25% 2019/08/24 وخت 15:36
BTC/USD btc-alpha 10003.5 9978 10003.5 9993.1 381.50 3.81% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD cobinhood 10670 11300 10670 11500 630.00 5.90% 2019/08/24 وخت 13:48
BTC/USD coinfield 9988.27 9978.15 10037.33 9993.35 395.18 3.96% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD coinsbank 9989.2 9976 10000.1 9999.2 430.70 4.31% 2019/08/24 وخت 15:40
BTC/USD cointiger 10000.7 9981.8 10000.7 9993.6 387.40 3.87% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD cryptopia 3499.7 - 3445.3 3499.8 0.00 0.00% 2019/01/14 وخت 9:44
BTC/XRP coinfield 1.3971 - 1.3969 1.3971 0.00 0.00% 2018/12/20 وخت 13:56
BTC/XRP coinfield 37382.8094 37445.6243 37203.7383 38136.8166 329.45 0.88% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/THB satang-pro 309642 309310 309000 310849 175.00 0.06% 2019/08/24 وخت 15:16
BTC/USD quadrigacx 4099.7 - 3900 4180 0.00 0.00% 2019/01/28 وخت 23:52
BTC/AUD btc-markets 7045.3 - 6774.4 7441.4 0.00 0.00% 2019/04/04 وخت 14:13
BTC/AUD btc-markets 14916 14923.4 14770.5 15500 584.00 3.92% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD cryptaldash 9401.01 10373.47 10014.99 9989.72 771.62 8.21% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/BITCNY cointiger 24221 - 22817 24338 0.00 0.00% 2018/12/19 وخت 14:08
BTC/BITCNY cointiger 71003 70850 70332 73849 2545.00 3.58% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/BITCNY cointiger 24240 - 24133 24240 0.00 0.00% 2018/12/19 وخت 13:36
BTC/EUR coinbase-pro 9016.65 8989.95 8922.62 9373.34 328.21 3.64% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/GBP coinbase-pro 8208.93 8156.81 8078.34 8498.09 266.20 3.24% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD coinbase-pro 10017.03 9991.01 10000.1 9997.88 394.80 3.94% 2019/08/24 وخت 15:44
BTC/USD trade-by-trade 5763 - 5761 6890 0.00 0.00% 2019/05/05 وخت 21:37
BTC/AUD independent-reserve 14967.9 14937.68 14772.12 15575.92 614.25 4.10% 2019/08/24 وخت 15:40
BTC/AUD independent-reserve 7054.62 - 7050.11 7065.12 0.00 0.00% 2019/04/04 وخت 14:17
BTC/NZD independent-reserve 16277.57 - 15773.89 16642.47 0.00 0.00% 2019/06/23 وخت 17:12
BTC/USD independent-reserve 10086.45 10066.08 10011.24 9994.29 413.92 4.10% 2019/08/24 وخت 15:40
Bitcoin CHF Index investing-com 9758.3 9744.6 10020.9 9987.3 384.60 3.94% 2019/08/24 وخت 15:44
Bitcoin GBP Index investing-com 8210.1 8159 8083.5 8500.7 268.30 3.27% 2019/08/24 وخت 15:44
Bitcoin SGD Index investing-com 14388.9 14384.8 14382.3 14498 113.00 0.79% 2019/08/24 وخت 15:44
نور

Ethereum

شاخص ارزښت مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
ETH/BTC aex 0.072 - 0.0706 0.0725 0.00 0.00% 2018/07/08 وخت 18:20
ETH/BTC exx 0.0189 - 0.0188 0.0191 0.00 0.00% 2019/08/23 وخت 11:40
ETH/BTC wex 0.0368 - 0.0359 0.0371 0.00 0.00% 2018/11/21 وخت 5:44
ETH/EUR wex 269.84 - 269.84 272.42 0.00 0.00% 2018/11/21 وخت 5:28
ETH/HSR exx 84.5 - 84.5 84.5 0.00 0.00% 2018/04/13 وخت 0:00
ETH/LTC wex 4.1876 - 4.1171 4.3193 0.00 0.00% 2018/11/21 وخت 5:28
ETH/RUB wex 18327.7 - 18327.7 18624.5 0.00 0.00% 2018/11/21 وخت 5:28
ETH/ZEC wex 0.177 - 0.177 0.223 0.00 0.00% 2018/11/21 وخت 1:44
ETH/BTC exmo 0.0189 - 0.0184 0.019 0.00 1.07% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/BTC gdax 0.0188 - 0.0185 0.019 0.00 0.53% 2019/08/24 وخت 15:32
ETH/BTC okex 0.0189 - 0.0185 0.019 0.00 1.07% 2019/08/24 وخت 15:16
ETH/BTC zaif 0.0187 0.0185 0.0185 0.0187 0.00 0.53% 2019/08/24 وخت 13:24
ETH/EUR exmo 173.33 173.07 171.42 177.89 4.81 2.78% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/EUR gdax 169.75 169.49 168.28 174.9 4.83 2.85% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/JPY zaif 19875 19990 19800 20630 685.00 3.45% 2019/08/24 وخت 15:24
ETH/LTC exmo 2.6018 2.6046 2.5635 2.6168 0.02 0.69% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/PLN exmo 730.48 731.46 729.94 778.69 23.70 3.24% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/RUB exmo 12542.7 12575.6 12516.3 12985.9 397.30 3.17% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/UAH exmo 4729.2 4722.5 4706.6 4896.9 127.60 2.70% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/BTC bibox 0.0188 - 0.0185 0.0189 0.00 0.53% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/BTC bit-z 0.0189 - 0.0185 0.0189 0.00 1.07% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/BTC gopax 0.0187 0.0186 0.0186 0.0189 0.00 0.53% 2019/08/24 وخت 15:12
ETH/BTC huobi 0.0188 - 0.0185 0.0189 0.00 0.53% 2019/08/24 وخت 15:36
ETH/BTC lbank 0.0188 - 0.0185 0.0189 0.00 0.53% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/BTC liqui 0.032 - 0.0319 0.032 0.00 0.00% 2019/01/28 وخت 0:28
ETH/BTC tidex 0.0186 0.0187 0.0184 0.0189 0.00 0.54% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/BTC xbtce 0.0188 0.0186 0.0185 0.0189 0.00 0.53% 2019/08/24 وخت 15:40
ETH/BTC yobit 0.0189 - 0.0185 0.0189 0.00 1.07% 2019/08/24 وخت 14:24
ETH/CNH xbtce 1495.1 - 1495.1 1495.1 0.00 0.00% 2019/07/25 وخت 5:12
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% 2017/12/22 وخت 0:00
ETH/DAI bibox 215.3 215.05 212.8 220.34 2.09 0.98% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/EUR xbtce 168.2 169.76 168.2 174.42 6.24 3.71% 2019/08/24 وخت 15:36
ETH/JPY xbtce 19775 19832 19775 20470 680.00 3.44% 2019/08/24 وخت 15:40
ETH/KRW gopax 227700 228100 226400 233200 5900.00 2.59% 2019/08/24 وخت 15:40
ETH/LTC xbtce 2.5801 2.5919 2.5773 2.5919 0.03 1.00% 2019/08/24 وخت 6:48
ETH/RUB xbtce 12810.7 - 12810.7 12810.7 0.00 0.00% 2019/07/17 وخت 19:01
ETH/AUD quoine 282.2 - 281.63 284.88 0.00 0.00% 2019/08/23 وخت 17:32
ETH/BTC bigone 0.0926 - 0.0926 0.0928 0.00 0.00% 2018/01/25 وخت 0:00
ETH/BTC bigone 0.0189 0.0187 0.0185 0.0189 0.00 1.07% 2019/08/24 وخت 13:53
ETH/BTC bitbay 0.0189 0.0187 0.0185 0.0189 0.00 0.53% 2019/08/24 وخت 14:08
ETH/BTC cex-io 0.0188 0.019 0.0185 0.019 0.00 0.53% 2019/08/24 وخت 15:24
ETH/BTC gemini 0.0189 0.0186 0.0186 0.0189 0.00 1.07% 2019/08/24 وخت 13:53
ETH/BTC hitbtc 0.0188 - 0.0185 0.0189 0.00 0.53% 2019/08/24 وخت 15:36
ETH/BTC kraken 0.0188 - 0.0185 0.019 0.00 0.53% 2019/08/24 وخت 15:36
ETH/BTC kucoin 0.0188 - 0.0185 0.0189 0.00 0.53% 2019/08/24 وخت 15:32
ETH/BTC quoine 0.0189 - 0.0185 0.0189 0.00 0.53% 2019/08/24 وخت 14:40
ETH/BTC zb-com 0.0188 - 0.0185 0.0189 0.00 0.53% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/CAD kraken 249.32 - 249.32 259.95 8.09 3.24% 2019/08/24 وخت 15:36
ETH/EOS bigone 78.4 - 76.7 78.5 0.00 0.00% 2018/01/24 وخت 0:00
ETH/EOS bigone 46.9 - 43.5 48.2 0.00 0.00% 2018/05/29 وخت 0:00
ETH/EUR bitbay 170.14 169.57 168 183.73 4.07 2.39% 2019/08/24 وخت 15:20
ETH/EUR cex-io 169.59 - 168.53 175.7 6.16 3.63% 2019/08/24 وخت 15:40
ETH/EUR kraken 169.33 168.73 168.43 175.04 5.32 3.14% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/EUR quoine 169 168.3 168.06 174.39 5.41 3.20% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/GBP kraken 155 - 155 162.4 2.34 1.51% 2019/08/24 وخت 14:52
ETH/HKD quoine 1471 1515.7 1471 1515.7 52.90 3.60% 2019/08/24 وخت 13:57
ETH/IDR quoine 4384948 - 4384948 4384948 0.00 0.00% 2019/07/08 وخت 12:09
ETH/JPY kraken 18830 20456 17956 20456 874.00 4.87% 2019/08/24 وخت 1:04
ETH/JPY quoine 19871 19869 19756 20531 604.00 3.04% 2019/08/24 وخت 15:40
ETH/PHP quoine 10865.7 - 10865.7 11163 0.00 0.00% 2019/08/01 وخت 10:41
ETH/PLN bitbay 748.56 742.42 741.42 767.76 18.52 2.47% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/SGD quoine 261.31 261.48 261.1 268.23 9.33 3.57% 2019/08/24 وخت 15:40
ETH/BTC allcoin 0.0188 - 0.0186 0.019 0.00 0.53% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/BTC binance 0.0188 - 0.0185 0.0189 0.00 0.53% 2019/08/24 وخت 15:36
ETH/BTC bitbank 0.0188 - 0.0185 0.019 0.00 0.53% 2019/08/24 وخت 15:40
ETH/BTC bittrex 0.0189 - 0.0185 0.019 0.00 1.07% 2019/08/24 وخت 15:28
ETH/BTC coinegg 0.0189 - 0.0185 0.019 0.00 1.07% 2019/08/24 وخت 15:40
ETH/BTC gate-io 0.0188 - 0.0185 0.019 0.00 0.53% 2019/08/24 وخت 15:20
ETH/BTC lakebtc 0.0205 - 0.0205 0.0205 0.00 0.00% 2019/08/02 وخت 13:48
ETH/KRW bithumb 227700 - 226600 233200 5100.00 2.24% 2019/08/24 وخت 15:40
ETH/KRW coinone 228050 227500 226600 233100 4700.00 2.06% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/TRY btcturk 1095 1094 1083 1119 26.00 2.37% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/WAVES tidex 81.293 - 81.293 81.293 0.00 0.00% 2018/01/21 وخت 0:00
ETH/BTC bitfinex 0.0189 - 0.0185 0.019 0.00 1.07% 2019/08/24 وخت 14:04
ETH/BTC bitflyer 0.0188 - 0.0185 0.019 0.00 0.00% 2019/08/24 وخت 15:32
ETH/BTC bitstamp 0.0188 - 0.0185 0.019 0.00 0.53% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/BTC coinrail 0.0434 - 0.0434 0.0434 0.00 0.00% 2019/03/07 وخت 17:49
ETH/BTC livecoin 0.0188 - 0.0185 0.019 0.00 1.08% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/BTC poloniex 0.0188 - 0.0185 0.019 0.00 0.53% 2019/08/24 وخت 15:36
ETH/EUR bitstamp 169.35 168.72 168.3 175.17 4.97 2.93% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/KRW coinnest 179000 - 179000 74000 0.00 0.00% 2019/04/30 وخت 12:36
ETH/KRW coinrail 164000 - 164000 164000 0.00 0.00% 2019/02/26 وخت 14:57
ETH/BITCNY bigone 7250 - 6201 7292 0.00 0.00% 2018/01/24 وخت 0:00
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3518 3749.8 0.00 0.00% 2018/05/27 وخت 0:00
ETH/BTC cryptopia 0.0332 - 0.0327 0.0333 0.00 0.00% 2019/01/14 وخت 9:56
ETH/LTC cryptopia 3.76 - 3.76 3.899 0.00 0.00% 2019/01/14 وخت 9:01
ETH/XAU synthetic 0.1237 0.1234 0.1228 0.1278 0.00 2.91% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/BTC bxthailand 0.019 0.0188 0.0184 0.019 0.00 0.53% 2019/08/24 وخت 14:36
ETH/BTC quadrigacx 0.0311 - 0.0302 0.0324 0.00 0.00% 2019/01/28 وخت 23:56
ETH/CAD quadrigacx 163.29 - 163.29 163.29 0.00 0.00% 2019/01/29 وخت 0:04
ETH/DOGE cryptopia 56343 - 55104 57141 0.00 0.00% 2019/01/14 وخت 9:48
ETH/BTC btc-indonesia 0.0189 0.0187 0.0185 0.0189 0.00 1.07% 2019/08/24 وخت 13:57
ETH/IDR btc-indonesia 2716000 2718000 2715000 2783000 63000.00 2.32% 2019/08/24 وخت 15:40
ETH/USD bitfinex 164.05 - 158.6 164.05 0.00 0.00% 2019/04/16 وخت 13:41
ETH/AUD acx 279.14 279.4 277.24 289.94 8.28 2.97% 2019/08/24 وخت 15:40
ETH/BTC cbx 0.0189 0.0187 0.0186 0.0189 0.00 1.07% 2019/08/24 وخت 13:53
ETH/USD cbx 188.41 187.99 187.4 194.42 5.48 2.91% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD exx 191.12 - 15.85 194.01 0.00 0.00% 2019/08/23 وخت 11:08
ETH/USD exx 558.5 - 518.22 558.5 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
ETH/USD wex 291.5 - 291.5 304.98 0.00 0.00% 2018/11/21 وخت 5:28
ETH/USD wex 568 - 522 569 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
ETH/BTC abcc 0.0189 - 0.0185 0.019 0.00 1.07% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/BTC idax 0.0188 - 0.0185 0.0189 0.00 0.53% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/BTC idcm 0.0189 - 0.0185 0.019 0.00 1.07% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/BTC stex 0.0187 - 0.0184 0.0188 0.00 0.00% 2019/08/24 وخت 15:36
ETH/BTC tdax 0.0368 - 0.036 0.0369 0.00 0.00% 2018/09/23 وخت 17:32
ETH/HKD idcm 1473.82 1471.42 1465.44 1520.78 41.74 2.83% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/THB tdax 5380.2 - 5380.2 5380.2 0.00 0.00% 2019/04/18 وخت 16:37
ETH/USD abcc 187.69 187.56 186.93 194.14 6.60 3.52% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD abcc 162.72 - 162.72 162.85 0.00 0.00% 2019/04/16 وخت 13:29
ETH/USD exmo 192.65 192.22 191.3 197.99 4.88 2.53% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD exmo 577 - 526 584 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
ETH/USD gdax 188.72 188.18 187.65 194.99 5.65 2.99% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD gdax 561.13 - 516.53 566.99 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
ETH/USD idax 188.51 188.04 187.33 194.46 5.36 2.84% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD idcm 188.45 187.92 187.21 194.4 5.55 2.95% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD okex 188.5 188 187.26 194.48 5.36 2.84% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD okex 561 - 517.1 566.27 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
ETH/USD tdax 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% 2018/04/17 وخت 0:00
ETH/BTC simex 0.0186 - 0.0185 0.0186 0.00 0.00% 2019/08/24 وخت 5:44
ETH/BTC tokok 0.0188 - 0.0185 0.0189 0.00 0.53% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/BTC upbit 0.0189 - 0.0185 0.019 0.00 1.07% 2019/08/24 وخت 15:28
ETH/CNH xbtce 1999.2 - 1999.2 1999.2 0.00 0.00% 2018/09/06 وخت 11:44
ETH/CNH xbtce 1999.2 - 1999.2 1999.2 0.00 0.00% 2018/11/01 وخت 15:48
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% 2018/09/06 وخت 11:36
ETH/EUR itbit 170.55 - 170.55 170.55 6.40 3.75% 2019/08/24 وخت 7:52
ETH/KRW upbit 227950 227350 226050 233600 5200.00 2.28% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/LION idex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% 2018/10/14 وخت 5:16
ETH/SGD itbit 222.1 - 222.1 222.1 0.00 0.00% 2019/04/15 وخت 0:09
ETH/USD bibox 163.16 - 157.92 163.37 0.00 0.00% 2019/04/16 وخت 13:41
ETH/USD bibox 560.49 - 517.72 560.49 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
ETH/USD bibox 188.41 188.03 187.35 194.43 5.48 2.91% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD bit-z 188.5 188.07 187.02 194.39 5.25 2.79% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD bit-z 552.9 - 552.77 555 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
ETH/USD huobi 188.46 188.02 187.31 194.45 5.37 2.85% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD huobi 560.42 - 516.44 565.98 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
ETH/USD itbit 188.6 188.15 187.6 194.8 5.95 3.15% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD itbit 163.3 - 162.7 163.3 0.00 0.00% 2019/04/16 وخت 13:29
ETH/USD lbank 188.73 187.93 186.92 194.27 5.08 2.69% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD liqui 114.18 - 113.63 114.18 0.00 0.00% 2019/01/28 وخت 0:48
ETH/USD liqui 555.86 - 529.83 557.11 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
ETH/USD simex 186.69 - 183.47 188.54 0.00 0.00% 2019/08/22 وخت 15:01
ETH/USD tidex 186.76 190.91 186.76 190.91 6.61 3.54% 2019/08/24 وخت 13:53
ETH/USD tidex 563.75 - 524 563.75 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
ETH/USD tokok 188.53 187.98 187.11 194.46 5.61 2.98% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD tokok 162.61 - 162.61 163.01 0.00 0.00% 2019/04/16 وخت 13:29
ETH/USD upbit 188.84 188.4 187.09 194.25 4.99 2.64% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD upbit 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
ETH/USD xbtce 189.4 189.48 189.4 194.66 4.90 2.59% 2019/08/24 وخت 13:48
ETH/USD xbtce 564.91 - 519.88 564.91 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
ETH/USD yobit 199.5 199.9 197.12 203.04 2.70 1.35% 2019/08/24 وخت 15:12
ETH/USD yobit 589.48 - 543.78 589.48 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
LION/ETH idex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% 2018/10/14 وخت 11:44
ETH/BTC bilaxy 0.0188 - 0.0185 0.019 0.00 0.53% 2019/08/24 وخت 15:32
ETH/BTC bitibu 0.0277 - 0.0277 0.0277 0.00 0.00% 2019/07/09 وخت 2:32
ETH/BTC fatbtc 0.0278 - 0.0246 0.095 0.00 0.00% 2019/06/25 وخت 18:57
ETH/BTC hotbit 0.0189 - 0.0185 0.019 0.00 0.53% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/BTC ooobtc 0.032 - 0.032 0.032 0.00 0.00% 2019/04/16 وخت 18:25
ETH/BTC p2pb2b 0.0189 - 0.0185 0.019 0.00 1.07% 2019/08/24 وخت 15:24
ETH/BTC zebpay 0.0324 - 0.0307 0.0356 0.00 0.00% 2018/09/28 وخت 14:04
ETH/CNY fatbtc 2164.83 - 1950.13 2200.12 0.00 0.00% 2019/06/25 وخت 19:13
ETH/CNY fatbtc 0.16 - 0.16 0.16 0.00 0.00% 2019/03/05 وخت 14:01
ETH/INR zebpay 15860.9 - 15859.4 16422.9 0.00 0.00% 2018/09/07 وخت 11:08
ETH/TRY paribu 1091.34 1085.12 1080 1123.82 30.11 2.76% 2019/08/24 وخت 15:36
ETH/USD bigone 979.11 - 934 979.11 0.00 0.00% 2018/01/24 وخت 0:00
ETH/USD bigone 188.41 187.99 187.4 194.42 5.48 2.91% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD bigone 531.86 - 457.09 600 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
ETH/USD bilaxy 188.31 187.87 187 194.44 5.38 2.86% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD bilaxy 162.46 - 162.46 163.01 0.00 0.00% 2019/04/16 وخت 13:29
ETH/USD bitbay 187.95 192.76 187.95 192.76 7.20 3.83% 2019/08/24 وخت 13:57
ETH/USD bitbay 554.4 - 538.98 589.12 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
ETH/USD bitbay 161 - 161 161 0.00 0.00% 2019/04/16 وخت 13:05
ETH/USD bitibu 309.35 - 309.35 309.35 0.00 0.00% 2019/07/09 وخت 2:32
ETH/USD cex-io 188.34 189.37 187.87 195 6.36 3.38% 2019/08/24 وخت 15:28
ETH/USD cex-io 573.02 - 530 577.99 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
ETH/USD gemini 188.5 188.2 187.58 195.18 6.13 3.25% 2019/08/24 وخت 15:40
ETH/USD gemini 561 - 516.48 567.21 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
ETH/USD hitbtc 188.54 187.99 186.88 194.49 5.32 2.82% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD hitbtc 578.34 - 531.25 583.13 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
ETH/USD hotbit 196.44 195.47 194.78 196.76 0.17 0.09% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD hotbit 158.23 - 157.92 158.23 0.00 0.00% 2019/04/16 وخت 13:29
ETH/USD kraken 188.65 188.12 187.33 195 6.07 3.22% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD kraken 561.55 - 516.29 566.97 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
ETH/USD kucoin 188.48 187.95 187.09 194.18 5.22 2.77% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD kucoin 561 - 513.14 567 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
ETH/USD ooobtc 187.7 188.36 187.7 194.16 6.25 3.33% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD p2pb2b 188.13 188.37 188.1 196.91 6.89 3.66% 2019/08/24 وخت 15:36
ETH/USD quoine 188.6 188.52 187.45 194.75 5.87 3.11% 2019/08/24 وخت 15:32
ETH/USD quoine 576 - 521.1 576 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
ETH/USD topbtc 189.12 188.54 188.03 195.71 5.01 2.65% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD topbtc 163.61 - 163.61 163.85 0.00 0.00% 2019/04/16 وخت 13:29
ETH/USD zb-com 188.53 187.85 187.37 194.37 5.18 2.75% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD zb-com 550 - 532.34 556.18 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
ETH/BTC bitebtc 0.0184 - 0.0181 0.0191 0.00 1.63% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/BTC bitlish 0.0188 - 0.0188 0.019 0.00 0.00% 2019/08/23 وخت 22:04
ETH/BTC bitmart 0.0189 - 0.0185 0.0189 0.00 1.07% 2019/08/24 وخت 15:40
ETH/BTC coinall 0.0189 - 0.0185 0.019 0.00 1.07% 2019/08/24 وخت 15:16
ETH/BTC coinmex 0.0188 - 0.0186 0.0189 0.00 0.53% 2019/08/24 وخت 15:32
ETH/BTC exrates 0.0189 - 0.0185 0.0189 0.00 1.07% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/BTC panxora 0.0189 0.0187 0.0186 0.0189 0.00 0.53% 2019/08/24 وخت 13:53
ETH/BTC qryptos 0.038 - 0.038 0.0399 0.00 0.00% 2018/09/05 وخت 8:32
ETH/CNY bitebtc 1355.41 1355.84 1355.41 1374.98 18.02 1.33% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/HKD tidebit 1494 1550 1494 1550 35.40 2.37% 2019/08/24 وخت 13:32
ETH/SGD coinhub 230.79 - 218.8 239.22 0.00 0.00% 2019/04/07 وخت 7:49
ETH/TRY koineks 1100 1096 1086 1119.99 20.00 1.82% 2019/08/24 وخت 15:12
ETH/USD allcoin 163.7 163.62 156.27 170.48 2.12 1.31% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD binance 188.49 188.01 187.28 194.48 5.39 2.86% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD binance 560.26 - 515.39 567 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
ETH/USD bitebtc 188.21 188.3 188.05 194.69 5.98 3.18% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD bitlish 189.95 191.8 189.95 191.8 4.72 2.48% 2019/08/24 وخت 14:32
ETH/USD bitmart 188.49 188.01 187.24 194.48 5.38 2.85% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD bittrex 188.84 188.4 187.09 194.25 4.99 2.64% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD bittrex 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
ETH/USD coinall 188.5 188 187.57 194.48 5.36 2.84% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD coinhub 167.82 - 163.91 172.73 0.00 0.00% 2019/04/07 وخت 7:53
ETH/USD coinhub 167.82 - 167.82 167.82 0.00 0.00% 2019/04/16 وخت 13:05
ETH/USD exrates 188.81 188.36 187.32 194.77 5.59 2.96% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD gate-io 188.64 188.17 187.01 194.39 5.40 2.86% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD gate-io 561.01 - 515.98 566.21 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
ETH/USD panxora 188.67 188.55 187.15 195 5.75 3.05% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD tidebit 160 - 160 160 0.00 0.00% 2019/04/26 وخت 4:29
ETH/USD tidebit 500 - 500 500 0.00 0.00% 2018/03/18 وخت 0:00
ETH/BRL coinbene 794 - 786 798 0.00 0.00% 2019/08/23 وخت 18:36
ETH/BTC bitforex 0.0189 - 0.0185 0.0189 0.00 1.07% 2019/08/24 وخت 15:40
ETH/BTC coinbene 0.0188 - 0.0185 0.0189 0.00 0.53% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/BTC dragonex 0.0342 - 0.034 0.0346 0.00 0.00% 2019/03/24 وخت 8:16
ETH/BTC gatecoin 0.0002 - 0.0002 0.07 0.00 0.00% 2019/03/11 وخت 20:20
ETH/BTC kryptono 0.0188 - 0.0184 0.0192 0.00 0.00% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/DAI gatecoin 900 - 900 900 0.00 0.00% 2018/05/11 وخت 0:00
ETH/EUR bitfinex 168.05 167.58 166.58 174.7 6.91 4.11% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/EUR gatecoin 110 - 110 110 0.00 0.00% 2019/03/04 وخت 10:41
ETH/GBP bitfinex 153.49 153.66 152.3 158.88 4.96 3.23% 2019/08/24 وخت 15:24
ETH/HKD gatecoin 909.1 - 909.1 909.1 0.00 0.00% 2019/03/05 وخت 5:36
ETH/JPY bitfinex 19911 19855 19733 20559 556.00 2.79% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD bitfinex 560.45 - 516.3 565 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
ETH/USD bitfinex 188.9 188.36 187.5 195.12 5.55 2.94% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD bitforex 188.45 188.03 187.27 200 5.40 2.87% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD bitstamp 188.62 188.65 187.74 194.86 5.89 3.12% 2019/08/24 وخت 15:40
ETH/USD bitstamp 561.48 - 517 566.28 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
ETH/USD coinbene 188.48 188.02 187.34 194.47 5.38 2.85% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD dragonex 188.71 187.89 187.19 194.24 5.12 2.71% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD gatecoin 141 - 141 224 0.00 0.00% 2019/03/10 وخت 18:33
ETH/USD gatecoin 689.99 - 570 750 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
ETH/USD kryptono 188.47 188.06 187.36 194.46 5.39 2.86% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD livecoin 193.25 192.4 192.4 198.4 4.67 2.42% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD livecoin 580 - 532.9 580 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
ETH/USD poloniex 188.53 188 187.09 194.32 5.35 2.84% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD poloniex 562 - 515.64 565.57 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3535.8 3535.8 0.00 0.00% 2018/10/18 وخت 15:56
ETH/BTC bitci-com 0.0186 0.0188 0.0183 0.0191 0.00 0.00% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/BTC btc-alpha 0.0189 0.0186 0.0186 0.0189 0.00 1.07% 2019/08/24 وخت 14:20
ETH/BTC cobinhood 0.0184 - 0.0184 0.0189 0.00 0.00% 2019/08/21 وخت 12:41
ETH/BTC cointiger 0.0188 - 0.0185 0.0189 0.00 0.53% 2019/08/24 وخت 15:36
ETH/BTC vebitcoin 0.0309 - 0.0309 0.0315 0.00 0.00% 2019/06/14 وخت 12:45
ETH/CAD coinfield 251.15 251.35 250.15 262.81 6.76 2.69% 2019/08/24 وخت 15:40
ETH/CHF bitci-com 16.33 - 16.06 16.33 0.00 0.00% 2019/04/11 وخت 16:37
ETH/CHF bitci-com 184.99 183.46 181.38 192.38 4.44 2.40% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/CNY synthetic 1337.8 1334.1 1326.4 1379.4 38.00 2.84% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/EUR coinfield 167.79 167.59 167.1 174.04 6.15 3.67% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/ILS synthetic 662.92 661.29 658.24 684.99 19.83 2.99% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/INR synthetic 7819.3 - 7209.9 7921.5 0.00 0.00% 2018/12/20 وخت 13:08
ETH/INR synthetic 13503.7 13470.5 13408.2 13953.2 402.30 2.98% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/MXN synthetic 3761.6 3752.4 3735.1 3886.8 108.10 2.87% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/MYR synthetic 791.49 789.54 785.9 817.84 23.58 2.98% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/SAR synthetic 708.16 706.42 703.15 731.73 21.09 2.98% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/SEK synthetic 1814 1809.5 1801.2 1874.4 56.60 3.12% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/TRY bitci-com 1094.69 1084.69 1048.91 1135.96 0.21 0.02% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/TRY vebitcoin 1092 1096 1091 1126.99 35.00 3.21% 2019/08/24 وخت 15:40
ETH/USD btc-alpha 188.41 188.03 187.31 194.46 5.42 2.88% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD btc-alpha 577.27 - 531.56 582 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
ETH/USD cobinhood 194 182 179 197 1.80 0.93% 2019/08/24 وخت 11:52
ETH/USD cobinhood 549.97 - 495.03 550 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
ETH/USD coinfield 188.1 188.7 187.3 194.45 5.77 3.07% 2019/08/24 وخت 15:40
ETH/USD cointiger 188.46 188.01 186.88 194.43 5.48 2.91% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD cryptopia 116.74 - 113.1 116.74 0.00 0.00% 2019/01/14 وخت 9:28
ETH/USD cryptopia 564 - 520.01 568.1 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
ETH/VND synthetic 4371376 4361169 4344004 4511714 127812.00 2.92% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/XRP coinfield 703.947 704.2966 696.3307 709.4066 0.92 0.13% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/ZAR synthetic 2879.9 2872.8 2859.5 2975.7 93.30 3.24% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/ETH etherdelta 10000 - 10000 10000 0.00 0.00% 2018/03/21 وخت 0:00
ETH/THB bxthailand 5751 5750.6 5750 5840 61.30 1.07% 2019/08/24 وخت 15:24
ETH/THB satang-pro 5829 - 5829 5915.2 83.80 1.44% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/AUD btc-markets 280.49 280.12 278 290.01 8.69 3.10% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/BTC btc-markets 0.0186 0.0187 0.0186 0.0187 0.00 1.61% 2019/08/24 وخت 15:01
ETH/BITCNY cointiger 1409.9 - 1392.7 1416.6 0.00 0.00% 2018/10/18 وخت 16:08
ETH/BITCNY cointiger 1337.3 1334.8 1326.1 1376.5 35.00 2.62% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/BTC coinbase-pro 0.0188 - 0.0185 0.019 0.00 0.53% 2019/08/24 وخت 15:32
ETH/BTC coinexchange 0.0189 0.0186 0.0184 0.0189 0.00 0.53% 2019/08/24 وخت 14:36
ETH/EUR coinbase-pro 169.75 169.49 168.76 174.9 4.83 2.85% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/GBP coinbase-pro 153.28 153.83 152.81 158.96 4.82 3.14% 2019/08/24 وخت 15:44
ETH/USD coinbase-pro 188.72 188.18 187.76 194.99 5.65 2.99% 2019/08/24 وخت 15:44
Ethereum Index investing-com 185.5336 - 181.2935 186.9957 0.00 0.00% 2018/02/08 وخت 0:00
Ethereum EUR index investing-com 169.43 168.95 168.21 174.84 5.27 3.11% 2019/08/24 وخت 15:44
Ethereum AUD Index investing-com 279.6 278.91 277.77 289.95 8.93 3.19% 2019/08/24 وخت 15:44
Ethereum BTC Index investing-com 0.0188 - 0.0185 0.0189 0.00 0.53% 2019/08/24 وخت 15:32
Ethereum CAD Index investing-com 250.87 251.27 250.05 261.67 6.96 2.77% 2019/08/24 وخت 15:40
Ethereum CNY Index investing-com 1355.4 1355.8 1355.4 1375 18.00 1.33% 2019/08/24 وخت 15:44
Ethereum HKD Index investing-com 1475.195 1471.426 1466.679 1520.787 40.39 2.74% 2019/08/24 وخت 15:44
Ethereum IDR Index investing-com 2716000 2718000 2715000 2783000 63000.00 2.32% 2019/08/24 وخت 15:40
Ethereum ILS Index investing-com 662.92 661.29 658.24 684.99 19.83 2.99% 2019/08/24 وخت 15:44
Ethereum INR Index investing-com 13503.7 13470.5 13408.2 13953.2 402.30 2.98% 2019/08/24 وخت 15:44
Ethereum JPY Index investing-com 19874 19844 19766 20529 604.00 3.04% 2019/08/24 وخت 15:44
Ethereum KRW Index investing-com 227916 227462 226437 233353 5103.00 2.24% 2019/08/24 وخت 15:44
Ethereum MXN Index investing-com 3761.6 3752.4 3735.1 3886.8 108.10 2.87% 2019/08/24 وخت 15:44
Ethereum MYR Index investing-com 791.49 789.54 785.9 817.84 23.58 2.98% 2019/08/24 وخت 15:44
Ethereum PLN Index investing-com 744.67 740.07 739.47 769.88 20.18 2.71% 2019/08/24 وخت 15:44
Ethereum RUB Index investing-com 12542.7 12575.6 12516.3 12985.9 397.30 3.17% 2019/08/24 وخت 15:44
Ethereum SAR Index investing-com 708.16 706.42 703.15 731.73 21.09 2.98% 2019/08/24 وخت 15:44
Ethereum SEK Index investing-com 1814 1809.5 1801.2 1874.4 56.60 3.12% 2019/08/24 وخت 15:44
Ethereum THB Index investing-com 5775.2 5775.1 5775.1 5859.2 62.40 1.08% 2019/08/24 وخت 15:36
Ethereum TRY Index investing-com 1092 1096 1091 1127 35.00 3.21% 2019/08/24 وخت 15:40
Ethereum VND Index investing-com 4371376 4361169 4344004 4511714 127812.00 2.92% 2019/08/24 وخت 15:44
Ethereum ZAR Index investing-com 2879.9 2872.8 2859.5 2975.7 93.30 3.24% 2019/08/24 وخت 15:44
Ethereum Index investing-com 188 187.53 186.72 193.74 5.17 2.75% 2019/08/24 وخت 15:44
نور

شاخص ارزښت مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
ONT/BNB binance 0.0301 0.0302 0.028 0.0307 0.00 7.12% 2019/08/24 وخت 15:41
ONT/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% 2019/06/26 وخت 7:33
ONT/ETH binance 0.0042 - 0.0039 0.0043 0.00 7.69% 2019/08/24 وخت 14:32
Ontology Index investing-com 0.7905 0.7845 0.7553 0.8198 0.03 4.03% 2019/08/24 وخت 15:44
Ontology BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% 2019/06/26 وخت 7:33
ontology ETH Index investing-com 0.0042 - 0.0039 0.0043 0.00 7.69% 2019/08/24 وخت 14:32
نور

شاخص ارزښت مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
BTCP/USD synthetic 48.2097 - 46.143 51.3495 0.00 0.00% 2018/04/27 وخت 0:00
BTCP/BCH trade-satoshi 0.0322 - 0.0322 0.034 0.00 0.00% 2018/04/27 وخت 0:00
BTCP/BTC trade-satoshi 0.0051 - 0.005 0.0055 0.00 0.00% 2018/04/27 وخت 0:00
BTCP/LTC trade-satoshi 0.31 - 0.3003 0.3333 0.00 0.00% 2018/04/27 وخت 0:00
BTCP/USD trade-satoshi 47.45 - 42.02 48.08 0.00 0.00% 2018/04/27 وخت 0:00
BTCP/DOGE trade-satoshi 5555 - 5555 8870 0.00 0.00% 2018/04/27 وخت 0:00
نور

شاخص ارزښت مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
BCD/BTC aex 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% 2018/09/05 وخت 11:32
BCD/BTC exx 0.0006 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% 2018/04/27 وخت 0:00
BCD/BCH okex 0.003 - 0.003 0.003 0.00 0.00% 2018/04/27 وخت 0:00
BCD/BTC okex 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% 2018/09/23 وخت 6:36
BCD/BTC bit-z 0.0011 - 0.0011 0.0011 0.00 0.00% 2018/08/03 وخت 19:49
BCD/BTC huobi 0.0007 - 0.0007 0.0008 0.00 0.00% 2018/09/23 وخت 7:12
BCD/BTC lbank 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% 2018/09/05 وخت 11:32
BCD/BTC yobit 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% 2018/09/23 وخت 6:28
BCD/BTC bigone 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% 2018/09/23 وخت 6:28
BCD/BTC kucoin 0.0012 - 0.0011 0.0012 0.00 0.00% 2018/09/23 وخت 7:52
BCD/BTC zb-com 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 0.00% 2018/09/23 وخت 6:28
BCD/ETH kucoin 0.0317 - 0.0317 0.0317 0.00 0.00% 2018/09/23 وخت 6:28
BCD/USD zb-com 6.725 - 4.46 6.725 0.00 0.00% 2018/09/23 وخت 8:04
BCD/BTC binance 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% 2018/09/23 وخت 6:36
BCD/BTC gate-io 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% 2018/09/23 وخت 6:40
BCD/ETH binance 0.0088 - 0.0086 0.0098 0.00 0.00% 2018/09/23 وخت 8:04
BCD/USD gate-io 2.123 - 2.123 2.602 0.00 0.00% 2018/09/23 وخت 8:04
BCD/KRW coinnest 2150 - 1820 2150 0.00 0.00% 2018/09/23 وخت 7:28
BCD/USD coinbene 2.18 - 2.18 2.18 0.00 0.00% 2018/08/03 وخت 19:49
Bitcoin Diamond Index investing-com 2.1231 - 2.1231 2.5701 0.00 0.00% 2018/09/23 وخت 8:04
Bitcoin Diamond BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% 2018/09/23 وخت 6:36
Bitcoin Diamond ETH Index investing-com 0.0088 - 0.0086 0.0098 0.00 0.00% 2018/09/23 وخت 8:04
نور

شاخص ارزښت مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
ZIL/ETH huobi 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% 2019/01/08 وخت 8:40
ZIL/BNB binance 0.0033 - 0.0032 0.0034 0.00 3.03% 2019/01/31 وخت 9:28
ZIL/ETH binance 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% 2019/01/08 وخت 8:36
ZIL/ETH forkdelta 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% 2019/01/08 وخت 14:32
ZIL/USD synthetic 0.0204 - 0.0204 0.0208 0.00 1.96% 2019/01/31 وخت 9:40
ZIL/ETH kyber-network 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% 2019/01/08 وخت 13:16
Zilliqa Index investing-com 0.0204 - 0.0204 0.0208 0.00 1.47% 2019/01/31 وخت 9:40
Zilliqa ETH Index investing-com 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% 2019/01/08 وخت 8:36
نور

شاخص ارزښت مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
NOTE/LTC cryptopia 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% 2018/06/24 وخت 8:44
NOTE/DOGE cryptopia 8.55 - 8.55 8.55 0.00 0.00% 2018/06/24 وخت 8:44
NOTE/USD trade-by-trade 0.0398 - 0.0398 0.0398 0.00 0.00% 2018/06/30 وخت 1:12
DNotes Index investing-com 0.0398 - 0.0398 0.0398 0.00 0.00% 2018/06/30 وخت 1:12
نور

Binance Coin

شاخص ارزښت مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
BNB/USD binance 8.04 - 7.8901 9.1246 0.00 0.00% 2018/03/18 وخت 0:00
BNB/BTC binance 0.0016 - 0.0015 0.0017 0.00 0.00% 2018/03/25 وخت 0:00
BNB/ETH binance 0.0259 - 0.0241 0.0273 0.00 0.00% 2018/03/25 وخت 0:00
BNB/USD binance 9.17 - 8.5273 9.2452 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BNB/ETH etherdelta 0.0261 - 0.0221 0.0289 0.00 0.00% 2018/03/25 وخت 0:00
Binance Coin BTC Index investing-com 0.0026 - 0.0026 0.0027 0.00 0.00% 2019/08/23 وخت 18:05
Binance Coin Index investing-com 26.2368 26.2452 26.1596 27.1791 0.92 3.52% 2019/08/24 وخت 15:44
نور

Bitcoin Cash

شاخص ارزښت مخکنی ټيټ لوړ بدلول ٪ بدلول وخت چارټ
BCH/AUD acx 1344 - 1330 1379.99 0.00 0.00% 2018/03/25 وخت 0:00
BCH/BTC aex 0.146 - 0.146 0.15 0.00 0.00% 2018/01/29 وخت 0:00
BCH/BTC exx 0.1143 - 0.1101 0.1147 0.00 0.00% 2018/07/08 وخت 16:16
BCH/BTC wex 0.1149 - 0.1131 0.115 0.00 0.00% 2018/03/25 وخت 0:00
BCH/ETH wex 1.877 - 1.868 1.892 0.00 0.00% 2018/03/25 وخت 0:00
BCH/EUR wex 796.19 - 795.1 823.97 0.00 0.00% 2018/03/25 وخت 0:00
BCH/LTC wex 6.127 - 6.103 6.195 0.00 0.00% 2018/03/25 وخت 0:00
BCH/RUB wex 56043 - 55498 56696 0.00 0.00% 2018/03/25 وخت 0:00
BCH/USD wex 1069.95 - 960 1078.24 0.00 0.00% 2018/03/20 وخت 0:00
BCH/ZEC wex 4.068 - 4.004 4.11 0.00 0.00% 2018/03/25 وخت 0:00
BCH/BTC exmo 0.1154 - 0.113 0.1154 0.00 0.00% 2018/03/25 وخت 0:00
BCH/BTC okex 0.1103 - 0.1091 0.1126 0.00 0.00% 2018/03/09 وخت 0:00
BCH/BTC zaif 0.1157 - 0.1132 0.1159 0.00 0.00% 2018/03/25 وخت 0:00
BCH/DASH wex 2.338 - 2.278 2.367 0.00 0.00% 2018/03/25 وخت 0:00
BCH/ETH exmo