د انلاین فورم

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1526.92 0.0000 0.0000 1529.24 1525.40 24 August
گرم 49.09 0.0000 0.0000 49.17 49.04 24 August
کیلوگرم 49091.58 0.0000 0.0000 49166.17 49042.71 24 August
تولا 572.60 0.0000 0.0000 573.47 572.03 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 17.39 0.0000 0.0000 17.46 17.39 24 August
گرم 0.56 0.0000 0.0000 0.56 0.56 24 August
کیلوگرم 559.10 0.0000 0.0000 561.35 559.10 24 August
تولا 6.52 0.0000 0.0000 6.55 6.52 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 860.25 0.0000 0.0000 861.35 859.60 24 August
گرم 27.66 0.0000 0.0000 27.69 27.64 24 August
کیلوگرم 27657.66 0.0000 0.0000 27693.02 27636.76 24 August
تولا 322.59 0.0000 0.0000 323.01 322.35 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1452.90 0.0000 0.0000 1456.85 1451.90 24 August
گرم 46.71 0.0000 0.0000 46.84 46.68 24 August
کیلوگرم 46711.78 0.0000 0.0000 46838.78 46679.63 24 August
تولا 544.84 0.0000 0.0000 546.32 544.46 24 August

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1370.72 0.0000 0.0000 1372.80 1369.35 24 August
گرم 44.07 0.0000 0.0000 44.14 44.03 24 August
کیلوگرم 44069.51 0.0000 0.0000 44136.47 44025.64 24 August
تولا 514.02 0.0000 0.0000 514.80 513.51 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 15.61 0.0000 0.0000 15.67 15.61 24 August
گرم 0.50 0.0000 0.0000 0.50 0.50 24 August
کیلوگرم 501.91 0.0000 0.0000 503.93 501.91 24 August
تولا 5.85 0.0000 0.0000 5.88 5.85 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 772.25 0.0000 0.0000 773.23 771.66 24 August
گرم 24.83 0.0000 0.0000 24.86 24.81 24 August
کیلوگرم 24828.28 0.0000 0.0000 24860.03 24809.52 24 August
تولا 289.59 0.0000 0.0000 289.96 289.37 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1304.27 0.0000 0.0000 1307.81 1303.37 24 August
گرم 41.93 0.0000 0.0000 42.05 41.90 24 August
کیلوگرم 41933.17 0.0000 0.0000 42047.17 41904.31 24 August
تولا 489.10 0.0000 0.0000 490.43 488.76 24 August

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1243.37 0.0000 0.0000 1245.26 1242.13 24 August
گرم 39.98 0.0000 0.0000 40.04 39.94 24 August
کیلوگرم 39975.27 0.0000 0.0000 40036.01 39935.48 24 August
تولا 466.26 0.0000 0.0000 466.97 465.80 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14.16 0.0000 0.0000 14.22 14.16 24 August
گرم 0.46 0.0000 0.0000 0.46 0.46 24 August
کیلوگرم 455.28 0.0000 0.0000 457.11 455.28 24 August
تولا 5.31 0.0000 0.0000 5.33 5.31 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 700.50 0.0000 0.0000 701.40 699.97 24 August
گرم 22.52 0.0000 0.0000 22.55 22.50 24 August
کیلوگرم 22521.63 0.0000 0.0000 22550.43 22504.61 24 August
تولا 262.69 0.0000 0.0000 263.02 262.49 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1183.10 0.0000 0.0000 1186.31 1182.28 24 August
گرم 38.04 0.0000 0.0000 38.14 38.01 24 August
کیلوگرم 38037.41 0.0000 0.0000 38140.82 38011.23 24 August
تولا 443.66 0.0000 0.0000 444.87 443.36 24 August

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5609.14 0.0000 0.0000 5617.66 5603.56 24 August
گرم 180.34 0.0000 0.0000 180.61 180.16 24 August
کیلوگرم 180337.92 0.0000 0.0000 180611.93 180158.40 24 August
تولا 2103.43 0.0000 0.0000 2106.63 2101.34 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 63.88 0.0000 0.0000 64.14 63.88 24 August
گرم 2.05 0.0000 0.0000 2.06 2.05 24 August
کیلوگرم 2053.86 0.0000 0.0000 2062.13 2053.86 24 August
تولا 23.96 0.0000 0.0000 24.05 23.96 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3160.13 0.0000 0.0000 3164.17 3157.74 24 August
گرم 101.60 0.0000 0.0000 101.73 101.52 24 August
کیلوگرم 101600.41 0.0000 0.0000 101730.33 101523.64 24 August
تولا 1185.05 0.0000 0.0000 1186.56 1184.15 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5337.23 0.0000 0.0000 5351.74 5333.55 24 August
گرم 171.60 0.0000 0.0000 172.06 171.48 24 August
کیلوگرم 171595.74 0.0000 0.0000 172062.26 171477.64 24 August
تولا 2001.46 0.0000 0.0000 2006.90 2000.08 24 August

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2027.90 0.0000 0.0000 2030.98 2025.88 24 August
گرم 65.20 0.0000 0.0000 65.30 65.13 24 August
کیلوگرم 65198.53 0.0000 0.0000 65297.59 65133.63 24 August
تولا 760.46 0.0000 0.0000 761.62 759.71 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 23.10 0.0000 0.0000 23.19 23.10 24 August
گرم 0.74 0.0000 0.0000 0.75 0.74 24 August
کیلوگرم 742.54 0.0000 0.0000 745.53 742.54 24 August
تولا 8.66 0.0000 0.0000 8.70 8.66 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1142.50 0.0000 0.0000 1143.96 1141.63 24 August
گرم 36.73 0.0000 0.0000 36.78 36.70 24 August
کیلوگرم 36732.14 0.0000 0.0000 36779.11 36704.38 24 August
تولا 428.44 0.0000 0.0000 428.98 428.11 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1929.60 0.0000 0.0000 1934.84 1928.27 24 August
گرم 62.04 0.0000 0.0000 62.21 62.00 24 August
کیلوگرم 62037.92 0.0000 0.0000 62206.58 61995.22 24 August
تولا 723.60 0.0000 0.0000 725.57 723.10 24 August

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10840.06 0.0000 0.0000 10856.53 10829.27 24 August
گرم 348.52 0.0000 0.0000 349.05 348.17 24 August
کیلوگرم 348515.86 0.0000 0.0000 349045.40 348168.93 24 August
تولا 4065.03 0.0000 0.0000 4071.20 4060.98 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 123.46 0.0000 0.0000 123.95 123.46 24 August
گرم 3.97 0.0000 0.0000 3.99 3.97 24 August
کیلوگرم 3969.23 0.0000 0.0000 3985.20 3969.23 24 August
تولا 46.30 0.0000 0.0000 46.48 46.30 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6107.17 0.0000 0.0000 6114.98 6102.56 24 August
گرم 196.35 0.0000 0.0000 196.60 196.20 24 August
کیلوگرم 196350.02 0.0000 0.0000 196601.09 196201.66 24 August
تولا 2290.19 0.0000 0.0000 2293.12 2288.46 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10314.57 0.0000 0.0000 10342.62 10307.47 24 August
گرم 331.62 0.0000 0.0000 332.52 331.39 24 August
کیلوگرم 331620.97 0.0000 0.0000 332522.55 331392.73 24 August
تولا 3867.97 0.0000 0.0000 3878.48 3865.31 24 August

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 160967.91 0.0000 0.0000 161212.48 160807.67 24 August
گرم 5175.24 0.0000 0.0000 5183.10 5170.09 24 August
کیلوگرم 5175234.50 0.0000 0.0000 5183097.75 5170082.72 24 August
تولا 60363.01 0.0000 0.0000 60454.72 60302.92 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1833.25 0.0000 0.0000 1840.63 1833.25 24 August
گرم 58.94 0.0000 0.0000 59.18 58.94 24 August
کیلوگرم 58940.43 0.0000 0.0000 59177.69 58940.43 24 August
تولا 687.47 0.0000 0.0000 690.24 687.47 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 90687.56 0.0000 0.0000 90803.52 90619.03 24 August
گرم 2915.67 0.0000 0.0000 2919.40 2913.47 24 August
کیلوگرم 2915670.42 0.0000 0.0000 2919398.69 2913467.36 24 August
تولا 34007.86 0.0000 0.0000 34051.34 33982.16 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 153164.72 0.0000 0.0000 153581.13 153059.30 24 August
گرم 4924.36 0.0000 0.0000 4937.75 4920.97 24 August
کیلوگرم 4924356.36 0.0000 0.0000 4937744.21 4920967.03 24 August
تولا 57436.81 0.0000 0.0000 57592.97 57397.28 24 August

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14670.65 0.0000 0.0000 14692.94 14656.04 24 August
گرم 471.67 0.0000 0.0000 472.39 471.20 24 August
کیلوگرم 471671.91 0.0000 0.0000 472388.57 471202.38 24 August
تولا 5501.50 0.0000 0.0000 5509.86 5496.02 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 167.08 0.0000 0.0000 167.76 167.08 24 August
گرم 5.37 0.0000 0.0000 5.39 5.37 24 August
کیلوگرم 5371.84 0.0000 0.0000 5393.47 5371.84 24 August
تولا 62.66 0.0000 0.0000 62.91 62.66 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8265.28 0.0000 0.0000 8275.85 8259.04 24 August
گرم 265.73 0.0000 0.0000 266.07 265.53 24 August
کیلوگرم 265734.79 0.0000 0.0000 266074.58 265534.00 24 August
تولا 3099.48 0.0000 0.0000 3103.45 3097.14 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13959.46 0.0000 0.0000 13997.41 13949.86 24 August
گرم 448.81 0.0000 0.0000 450.03 448.50 24 August
کیلوگرم 448806.83 0.0000 0.0000 450027.00 448497.92 24 August
تولا 5234.80 0.0000 0.0000 5249.03 5231.20 24 August

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1488.44 0.0000 0.0000 1490.70 1486.96 24 August
گرم 47.85 0.0000 0.0000 47.93 47.81 24 August
کیلوگرم 47854.47 0.0000 0.0000 47927.18 47806.84 24 August
تولا 558.17 0.0000 0.0000 559.01 557.61 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 16.95 0.0000 0.0000 17.02 16.95 24 August
گرم 0.55 0.0000 0.0000 0.55 0.55 24 August
کیلوگرم 545.01 0.0000 0.0000 547.21 545.01 24 August
تولا 6.36 0.0000 0.0000 6.38 6.36 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 838.57 0.0000 0.0000 839.64 837.94 24 August
گرم 26.96 0.0000 0.0000 27.00 26.94 24 August
کیلوگرم 26960.69 0.0000 0.0000 26995.16 26940.31 24 August
تولا 314.46 0.0000 0.0000 314.87 314.23 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1416.29 0.0000 0.0000 1420.14 1415.31 24 August
گرم 45.53 0.0000 0.0000 45.66 45.50 24 August
کیلوگرم 45534.65 0.0000 0.0000 45658.44 45503.31 24 August
تولا 531.11 0.0000 0.0000 532.55 530.74 24 August

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 109225.17 0.0000 0.0000 109391.12 109116.44 24 August
گرم 3511.67 0.0000 0.0000 3517.01 3508.17 24 August
کیلوگرم 3511668.09 0.0000 0.0000 3517003.71 3508172.33 24 August
تولا 40959.47 0.0000 0.0000 41021.70 40918.69 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1243.96 0.0000 0.0000 1248.97 1243.96 24 August
گرم 39.99 0.0000 0.0000 40.16 39.99 24 August
کیلوگرم 39994.18 0.0000 0.0000 40155.17 39994.18 24 August
تولا 466.48 0.0000 0.0000 468.36 466.48 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 61536.26 0.0000 0.0000 61614.95 61489.77 24 August
گرم 1978.44 0.0000 0.0000 1980.97 1976.94 24 August
کیلوگرم 1978435.33 0.0000 0.0000 1980965.15 1976940.43 24 August
تولا 23076.12 0.0000 0.0000 23105.62 23058.68 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 103930.30 0.0000 0.0000 104212.85 103858.76 24 August
گرم 3341.44 0.0000 0.0000 3350.52 3339.14 24 August
کیلوگرم 3341434.11 0.0000 0.0000 3350518.46 3339134.27 24 August
تولا 38973.89 0.0000 0.0000 39079.85 38947.06 24 August

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11976.09 0.0000 0.0000 11994.29 11964.17 24 August
گرم 385.04 0.0000 0.0000 385.63 384.66 24 August
کیلوگرم 385040.00 0.0000 0.0000 385625.03 384656.70 24 August
تولا 4491.04 0.0000 0.0000 4497.86 4486.57 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 136.39 0.0000 0.0000 136.94 136.39 24 August
گرم 4.39 0.0000 0.0000 4.40 4.39 24 August
کیلوگرم 4385.20 0.0000 0.0000 4402.85 4385.20 24 August
تولا 51.15 0.0000 0.0000 51.35 51.15 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6747.20 0.0000 0.0000 6755.83 6742.10 24 August
گرم 216.93 0.0000 0.0000 217.20 216.76 24 August
کیلوگرم 216927.32 0.0000 0.0000 217204.70 216763.41 24 August
تولا 2530.20 0.0000 0.0000 2533.44 2528.29 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11395.53 0.0000 0.0000 11426.51 11387.69 24 August
گرم 366.37 0.0000 0.0000 367.37 366.12 24 August
کیلوگرم 366374.54 0.0000 0.0000 367370.60 366122.37 24 August
تولا 4273.33 0.0000 0.0000 4284.95 4270.39 24 August

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2261.06 0.0000 0.0000 2264.50 2258.81 24 August
گرم 72.69 0.0000 0.0000 72.81 72.62 24 August
کیلوگرم 72694.81 0.0000 0.0000 72805.27 72622.45 24 August
تولا 847.90 0.0000 0.0000 849.19 847.06 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 25.75 0.0000 0.0000 25.85 25.75 24 August
گرم 0.83 0.0000 0.0000 0.83 0.83 24 August
کیلوگرم 827.92 0.0000 0.0000 831.25 827.92 24 August
تولا 9.66 0.0000 0.0000 9.70 9.66 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1273.86 0.0000 0.0000 1275.49 1272.90 24 August
گرم 40.96 0.0000 0.0000 41.01 40.92 24 August
کیلوگرم 40955.46 0.0000 0.0000 41007.83 40924.52 24 August
تولا 477.70 0.0000 0.0000 478.31 477.34 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2151.45 0.0000 0.0000 2157.30 2149.97 24 August
گرم 69.17 0.0000 0.0000 69.36 69.12 24 August
کیلوگرم 69170.81 0.0000 0.0000 69358.87 69123.20 24 August
تولا 806.80 0.0000 0.0000 808.99 806.24 24 August

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8797.04 0.0000 0.0000 8810.41 8788.29 24 August
گرم 282.83 0.0000 0.0000 283.26 282.55 24 August
کیلوگرم 282831.33 0.0000 0.0000 283261.06 282549.78 24 August
تولا 3298.89 0.0000 0.0000 3303.91 3295.61 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 100.19 0.0000 0.0000 100.59 100.19 24 August
گرم 3.22 0.0000 0.0000 3.23 3.22 24 August
کیلوگرم 3221.15 0.0000 0.0000 3234.12 3221.15 24 August
تولا 37.57 0.0000 0.0000 37.72 37.57 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4956.16 0.0000 0.0000 4962.50 4952.41 24 August
گرم 159.34 0.0000 0.0000 159.55 159.22 24 August
کیلوگرم 159344.07 0.0000 0.0000 159547.82 159223.67 24 August
تولا 1858.56 0.0000 0.0000 1860.94 1857.16 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8370.59 0.0000 0.0000 8393.35 8364.83 24 August
گرم 269.12 0.0000 0.0000 269.85 268.94 24 August
کیلوگرم 269120.61 0.0000 0.0000 269852.26 268935.38 24 August
تولا 3138.97 0.0000 0.0000 3147.51 3136.81 24 August

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 464.79 0.0000 0.0000 465.50 464.33 24 August
گرم 14.94 0.0000 0.0000 14.97 14.93 24 August
کیلوگرم 14943.48 0.0000 0.0000 14966.18 14928.60 24 August
تولا 174.30 0.0000 0.0000 174.56 174.12 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5.29 0.0000 0.0000 5.31 5.29 24 August
گرم 0.17 0.0000 0.0000 0.17 0.17 24 August
کیلوگرم 170.19 0.0000 0.0000 170.88 170.19 24 August
تولا 1.99 0.0000 0.0000 1.99 1.99 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 261.86 0.0000 0.0000 262.19 261.66 24 August
گرم 8.42 0.0000 0.0000 8.43 8.41 24 August
کیلوگرم 8418.99 0.0000 0.0000 8429.76 8412.63 24 August
تولا 98.20 0.0000 0.0000 98.32 98.12 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 442.26 0.0000 0.0000 443.47 441.96 24 August
گرم 14.22 0.0000 0.0000 14.26 14.21 24 August
کیلوگرم 14219.07 0.0000 0.0000 14257.72 14209.28 24 August
تولا 165.85 0.0000 0.0000 166.30 165.73 24 August

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6402.38 0.0000 0.0000 6412.10 6396.00 24 August
گرم 205.84 0.0000 0.0000 206.15 205.64 24 August
کیلوگرم 205841.00 0.0000 0.0000 206153.76 205636.09 24 August
تولا 2400.89 0.0000 0.0000 2404.54 2398.50 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 72.92 0.0000 0.0000 73.21 72.92 24 August
گرم 2.34 0.0000 0.0000 2.35 2.34 24 August
کیلوگرم 2344.31 0.0000 0.0000 2353.75 2344.31 24 August
تولا 27.34 0.0000 0.0000 27.45 27.34 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3607.03 0.0000 0.0000 3611.64 3604.30 24 August
گرم 115.97 0.0000 0.0000 116.12 115.88 24 August
کیلوگرم 115968.56 0.0000 0.0000 116116.85 115880.94 24 August
تولا 1352.64 0.0000 0.0000 1354.37 1351.61 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6092.01 0.0000 0.0000 6108.57 6087.82 24 August
گرم 195.86 0.0000 0.0000 196.40 195.73 24 August
کیلوگرم 195862.51 0.0000 0.0000 196395.01 195727.71 24 August
تولا 2284.51 0.0000 0.0000 2290.72 2282.93 24 August

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13681.05 0.0000 0.0000 13701.84 13667.43 24 August
گرم 439.86 0.0000 0.0000 440.52 439.42 24 August
کیلوگرم 439855.66 0.0000 0.0000 440523.98 439417.80 24 August
تولا 5130.40 0.0000 0.0000 5138.19 5125.29 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 155.81 0.0000 0.0000 156.44 155.81 24 August
گرم 5.01 0.0000 0.0000 5.03 5.01 24 August
کیلوگرم 5009.49 0.0000 0.0000 5029.65 5009.49 24 August
تولا 58.43 0.0000 0.0000 58.66 58.43 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7707.75 0.0000 0.0000 7717.61 7701.93 24 August
گرم 247.81 0.0000 0.0000 248.13 247.62 24 August
کیلوگرم 247809.86 0.0000 0.0000 248126.73 247622.62 24 August
تولا 2890.41 0.0000 0.0000 2894.11 2888.23 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13017.84 0.0000 0.0000 13053.23 13008.88 24 August
گرم 418.53 0.0000 0.0000 419.67 418.25 24 August
کیلوگرم 418532.92 0.0000 0.0000 419670.79 418244.85 24 August
تولا 4881.69 0.0000 0.0000 4894.96 4878.33 24 August

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 247361.04 0.0000 0.0000 247736.88 247114.80 24 August
گرم 7952.84 0.0000 0.0000 7964.93 7944.93 24 August
کیلوگرم 7952836.18 0.0000 0.0000 7964919.70 7944919.38 24 August
تولا 92760.46 0.0000 0.0000 92901.40 92668.12 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2817.18 0.0000 0.0000 2828.52 2817.18 24 August
گرم 90.57 0.0000 0.0000 90.94 90.57 24 August
کیلوگرم 90574.37 0.0000 0.0000 90938.96 90574.37 24 August
تولا 1056.44 0.0000 0.0000 1060.70 1056.44 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 139360.50 0.0000 0.0000 139538.70 139255.20 24 August
گرم 4480.54 0.0000 0.0000 4486.27 4477.16 24 August
کیلوگرم 4480540.78 0.0000 0.0000 4486270.03 4477155.30 24 August
تولا 52260.23 0.0000 0.0000 52327.05 52220.74 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 235369.80 0.0000 0.0000 236009.70 235207.80 24 August
گرم 7567.31 0.0000 0.0000 7587.89 7562.11 24 August
کیلوگرم 7567309.15 0.0000 0.0000 7587882.39 7562100.73 24 August
تولا 88263.74 0.0000 0.0000 88503.70 88202.99 24 August

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5561.50 0.0000 0.0000 5569.95 5555.96 24 August
گرم 178.81 0.0000 0.0000 179.08 178.63 24 August
کیلوگرم 178806.27 0.0000 0.0000 179077.94 178628.27 24 August
تولا 2085.56 0.0000 0.0000 2088.73 2083.49 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 63.34 0.0000 0.0000 63.59 63.34 24 August
گرم 2.04 0.0000 0.0000 2.04 2.04 24 August
کیلوگرم 2036.41 0.0000 0.0000 2044.61 2036.41 24 August
تولا 23.75 0.0000 0.0000 23.85 23.75 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3133.29 0.0000 0.0000 3137.30 3130.92 24 August
گرم 100.74 0.0000 0.0000 100.87 100.66 24 August
کیلوگرم 100737.49 0.0000 0.0000 100866.30 100661.38 24 August
تولا 1174.98 0.0000 0.0000 1176.49 1174.10 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5291.90 0.0000 0.0000 5306.28 5288.26 24 August
گرم 170.14 0.0000 0.0000 170.60 170.02 24 August
کیلوگرم 170138.33 0.0000 0.0000 170600.89 170021.23 24 August
تولا 1984.46 0.0000 0.0000 1989.86 1983.10 24 August

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 100860.70 0.0000 0.0000 101013.95 100760.30 24 August
گرم 3242.75 0.0000 0.0000 3247.67 3239.52 24 August
کیلوگرم 3242744.40 0.0000 0.0000 3247671.43 3239516.36 24 August
تولا 37822.79 0.0000 0.0000 37880.26 37785.14 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1148.70 0.0000 0.0000 1153.32 1148.70 24 August
گرم 36.93 0.0000 0.0000 37.08 36.93 24 August
کیلوگرم 36931.42 0.0000 0.0000 37080.08 36931.42 24 August
تولا 430.76 0.0000 0.0000 432.50 430.76 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 56823.81 0.0000 0.0000 56896.47 56780.88 24 August
گرم 1826.93 0.0000 0.0000 1829.26 1825.55 24 August
کیلوگرم 1826926.67 0.0000 0.0000 1829262.76 1825546.26 24 August
تولا 21308.95 0.0000 0.0000 21336.19 21292.84 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 95971.31 0.0000 0.0000 96232.23 95905.25 24 August
گرم 3085.55 0.0000 0.0000 3093.94 3083.43 24 August
کیلوگرم 3085546.95 0.0000 0.0000 3093935.63 3083423.23 24 August
تولا 35989.27 0.0000 0.0000 36087.11 35964.50 24 August

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5726.87 0.0000 0.0000 5735.57 5721.17 24 August
گرم 184.12 0.0000 0.0000 184.40 183.94 24 August
کیلوگرم 184122.88 0.0000 0.0000 184402.64 183939.60 24 August
تولا 2147.58 0.0000 0.0000 2150.84 2145.44 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 65.22 0.0000 0.0000 65.49 65.22 24 August
گرم 2.10 0.0000 0.0000 2.11 2.10 24 August
کیلوگرم 2096.96 0.0000 0.0000 2105.41 2096.96 24 August
تولا 24.46 0.0000 0.0000 24.56 24.46 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3226.45 0.0000 0.0000 3230.58 3224.02 24 August
گرم 103.73 0.0000 0.0000 103.87 103.65 24 August
کیلوگرم 103732.82 0.0000 0.0000 103865.46 103654.44 24 August
تولا 1209.92 0.0000 0.0000 1211.47 1209.01 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5449.25 0.0000 0.0000 5464.06 5445.50 24 August
گرم 175.20 0.0000 0.0000 175.67 175.08 24 August
کیلوگرم 175197.22 0.0000 0.0000 175673.53 175076.64 24 August
تولا 2043.47 0.0000 0.0000 2049.02 2042.06 24 August

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2118.30 0.0000 0.0000 2121.51 2116.19 24 August
گرم 68.10 0.0000 0.0000 68.21 68.04 24 August
کیلوگرم 68104.75 0.0000 0.0000 68208.23 68036.95 24 August
تولا 794.36 0.0000 0.0000 795.57 793.57 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 24.13 0.0000 0.0000 24.22 24.13 24 August
گرم 0.78 0.0000 0.0000 0.78 0.78 24 August
کیلوگرم 775.64 0.0000 0.0000 778.76 775.64 24 August
تولا 9.05 0.0000 0.0000 9.08 9.05 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1193.42 0.0000 0.0000 1194.95 1192.52 24 August
گرم 38.37 0.0000 0.0000 38.42 38.34 24 August
کیلوگرم 38369.47 0.0000 0.0000 38418.53 38340.48 24 August
تولا 447.53 0.0000 0.0000 448.11 447.20 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2015.61 0.0000 0.0000 2021.09 2014.22 24 August
گرم 64.80 0.0000 0.0000 64.98 64.76 24 August
کیلوگرم 64803.26 0.0000 0.0000 64979.44 64758.66 24 August
تولا 755.85 0.0000 0.0000 757.91 755.33 24 August

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10218.45 0.0000 0.0000 10233.98 10208.28 24 August
گرم 328.53 0.0000 0.0000 329.03 328.20 24 August
کیلوگرم 328530.68 0.0000 0.0000 329029.85 328203.64 24 August
تولا 3831.92 0.0000 0.0000 3837.75 3828.11 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 116.38 0.0000 0.0000 116.85 116.38 24 August
گرم 3.74 0.0000 0.0000 3.76 3.74 24 August
کیلوگرم 3741.62 0.0000 0.0000 3756.68 3741.62 24 August
تولا 43.64 0.0000 0.0000 43.82 43.64 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5756.97 0.0000 0.0000 5764.33 5752.62 24 August
گرم 185.09 0.0000 0.0000 185.33 184.95 24 August
کیلوگرم 185090.59 0.0000 0.0000 185327.26 184950.73 24 August
تولا 2158.86 0.0000 0.0000 2161.62 2157.23 24 August
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 9723.10 0.0000 0.0000 9749.53 9716.41 24 August
گرم 312.60 0.0000 0.0000 313.45 312.39 24 August
کیلوگرم 312604.61 0.0000 0.0000 313454.48 312389.45 24 August
تولا 3646.16 0.0000 0.0000 3656.08 3643.65 24 August
نسبت قیمت طلا؟ نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 87.74 1.79 1.06 0.06 28.29 15.61 12.13 0.54