د انلاین فورم

د قیمتي فلز بازار

موضوع بیې بدلول؟ ټيټ؟ لوړ؟ وخت
Gold 1,526.92 (0.1%) 1.55 1,525.40 1,529.24 01:29:03
Silver 17.39 (0.28%) 0.05 17.39 17.46 01:30:06
Platinum 860.25 (0.11%) 0.95 859.60 861.35 01:29:16
Palladium 1,452.90 (0.23%) 3.30 1,451.90 1,456.85 01:29:20
موضوع بیې بدلول؟ ٪ بدلول؟ ټيټ؟ لوړ؟ وخت
زرغون / اوز 1526.92 1.5500 0.1000 1529.24 1525.40 01:29:03
سرو زرو / ګرامه 49.09 0.0498 0.0032 49.17 49.04 01:29:03
سرو زرو / کیلو 49091.58 49.8336 3.2151 49166.17 49042.71 01:29:03
سرو زرو / تولا 572.60 0.5813 0.0375 573.47 572.03 01:29:03
موضوع بیې بدلول؟ ٪ بدلول؟ ټيټ؟ لوړ؟ وخت
زرغون / اوز 17.39 0.0500 0.2800 17.46 17.39 01:30:06
سرو زرو / ګرامه 0.56 0.0016 0.0090 0.56 0.56 01:30:06
سرو زرو / کیلو 559.10 1.6075 9.0022 561.35 559.10 01:30:06
سرو زرو / تولا 6.52 0.0188 0.1050 6.55 6.52 01:30:06
موضوع بیې بدلول؟ ٪ بدلول؟ ټيټ؟ لوړ؟ وخت
زرغون / اوز 860.25 0.9500 0.1100 861.35 859.60 01:29:16
سرو زرو / ګرامه 27.66 0.0305 0.0035 27.69 27.64 01:29:16
سرو زرو / کیلو 27657.66 30.5432 3.5366 27693.02 27636.76 01:29:16
سرو زرو / تولا 322.59 0.3563 0.0413 323.01 322.35 01:29:16
موضوع بیې بدلول؟ ٪ بدلول؟ ټيټ؟ لوړ؟ وخت
زرغون / اوز 1452.90 3.3000 0.2300 1456.85 1451.90 01:29:20
سرو زرو / ګرامه 46.71 0.1061 0.0074 46.84 46.68 01:29:20
سرو زرو / کیلو 46711.78 106.0974 7.3947 46838.78 46679.63 01:29:20
سرو زرو / تولا 544.84 1.2375 0.0863 546.32 544.46 01:29:20

Gold

 • وروستی : 1,526.92
 • لوړ : 1,529.24
 • ټيټ : 1,525.4
 • د مکس لوستل : 0.52
 • د ډیری لوړې کچې٪ : 0.05%
 • پرانیستی : 1,528.72
 • وخت : 01:29:03
 • پرون : 1,528.36
 • ٪ بدلول : 0.09%
 • بدلول : 1.44
نن ورځ وخت
1,526.92 امریکايي ډالر 01:29:03
1,526.94 امریکايي ډالر 01:28:56
1,526.89 امریکايي ډالر 01:28:52
1,526.93 امریکايي ډالر 01:28:48
1,526.83 امریکايي ډالر 01:28:40
1,526.77 امریکايي ډالر 01:28:33
1,526.5 امریکايي ډالر 01:28:29
1,526.43 امریکايي ډالر 01:28:25
1,526.36 امریکايي ډالر 01:28:20
1,526.43 امریکايي ډالر 01:28:16
1,526.39 امریکايي ډالر 01:28:14
1,526.41 امریکايي ډالر 01:28:04
1,526.74 امریکايي ډالر 01:27:44
1,526.87 امریکايي ډالر 01:27:40
1,526.78 امریکايي ډالر 01:27:36
1,526.76 امریکايي ډالر 01:27:34
1,526.8 امریکايي ډالر 01:27:28
1,526.7 امریکايي ډالر 01:27:24
1,526.97 امریکايي ډالر 01:27:20
1,526.98 امریکايي ډالر 01:27:16
1,526.95 امریکايي ډالر 01:27:09
1,526.94 امریکايي ډالر 01:27:05
1,527.05 امریکايي ډالر 01:27:03
1,527.07 امریکايي ډالر 01:26:53
1,526.98 امریکايي ډالر 01:26:47
1,526.91 امریکايي ډالر 01:26:44
1,526.95 امریکايي ډالر 01:26:42
1,526.82 امریکايي ډالر 01:26:34
1,527.11 امریکايي ډالر 01:26:28
1,527.09 امریکايي ډالر 01:26:20
1,527.22 امریکايي ډالر 01:26:16
1,527.18 امریکايي ډالر 01:26:06
1,527 امریکايي ډالر 01:26:04
1,526.89 امریکايي ډالر 01:25:45
1,526.76 امریکايي ډالر 01:25:41
1,526.7 امریکايي ډالر 01:25:33
1,526.43 امریکايي ډالر 01:25:25
1,526.48 امریکايي ډالر 01:25:21
1,526.45 امریکايي ډالر 01:25:17
1,526.47 امریکايي ډالر 01:25:14
1,526.72 امریکايي ډالر 01:25:07
1,526.61 امریکايي ډالر 01:25:05
1,526.86 امریکايي ډالر 01:24:53
1,526.91 امریکايي ډالر 01:24:49
1,526.88 امریکايي ډالر 01:24:45
1,526.91 امریکايي ډالر 01:24:37
1,526.88 امریکايي ډالر 01:24:28
1,526.93 امریکايي ډالر 01:24:24
1,526.96 امریکايي ډالر 01:24:20
1,526.92 امریکايي ډالر 01:24:18
1,526.91 امریکايي ډالر 01:24:13
1,526.99 امریکايي ډالر 01:24:05
1,526.82 امریکايي ډالر 01:23:45
1,526.93 امریکايي ډالر 01:23:14
1,526.8 امریکايي ډالر 01:23:09
1,526.91 امریکايي ډالر 01:23:05
1,526.9 امریکايي ډالر 01:23:03
1,526.95 امریکايي ډالر 01:22:56
1,527.01 امریکايي ډالر 01:22:51
1,526.89 امریکايي ډالر 01:22:47
1,526.91 امریکايي ډالر 01:22:41
1,527.02 امریکايي ډالر 01:22:33
1,527.24 امریکايي ډالر 01:22:29
1,527.17 امریکايي ډالر 01:22:10
1,527.39 امریکايي ډالر 01:22:06
1,527.37 امریکايي ډالر 01:22:03
1,527.32 امریکايي ډالر 01:21:44
1,527.29 امریکايي ډالر 01:21:40
1,527.07 امریکايي ډالر 01:21:36
1,527.12 امریکايي ډالر 01:21:25
1,527.05 امریکايي ډالر 01:21:19
1,527.16 امریکايي ډالر 01:21:15
1,527.01 امریکايي ډالر 01:21:13
1,526.96 امریکايي ډالر 01:21:09
1,527.22 امریکايي ډالر 01:21:05
1,527.18 امریکايي ډالر 01:20:56
1,527.21 امریکايي ډالر 01:20:52
1,527.3 امریکايي ډالر 01:20:49
1,527.12 امریکايي ډالر 01:20:45
1,527.14 امریکايي ډالر 01:20:40
1,527.18 امریکايي ډالر 01:20:28
1,527.19 امریکايي ډالر 01:20:26
1,527.01 امریکايي ډالر 01:20:22
1,526.97 امریکايي ډالر 01:20:17
1,526.99 امریکايي ډالر 01:20:13
1,527.03 امریکايي ډالر 01:20:09
1,526.74 امریکايي ډالر 01:20:04
1,527.21 امریکايي ډالر 01:19:45
1,527.01 امریکايي ډالر 01:19:41
1,527.05 امریکايي ډالر 01:19:37
1,527.12 امریکايي ډالر 01:19:33
1,527.09 امریکايي ډالر 01:19:29
1,527.07 امریکايي ډالر 01:19:25
1,526.94 امریکايي ډالر 01:19:19
1,526.99 امریکايي ډالر 01:19:14
1,526.87 امریکايي ډالر 01:19:10
1,527.31 امریکايي ډالر 01:19:06
1,527.34 امریکايي ډالر 01:19:04
1,527.27 امریکايي ډالر 01:17:37
1,527.26 امریکايي ډالر 01:17:33
1,527.01 امریکايي ډالر 01:17:29
1,526.91 امریکايي ډالر 01:17:25
1,526.93 امریکايي ډالر 01:17:21
1,526.97 امریکايي ډالر 01:17:17
1,527.11 امریکايي ډالر 01:17:13
1,526.86 امریکايي ډالر 01:17:09
1,526.82 امریکايي ډالر 01:17:05
1,526.86 امریکايي ډالر 01:17:03
1,526.61 امریکايي ډالر 01:16:56
1,526.6 امریکايي ډالر 01:16:54
1,526.49 امریکايي ډالر 01:16:46
1,526.5 امریکايي ډالر 01:16:38
1,526.41 امریکايي ډالر 01:16:33
1,526.49 امریکايي ډالر 01:16:21
1,526.33 امریکايي ډالر 01:16:12
1,526.36 امریکايي ډالر 01:16:08
1,526.01 امریکايي ډالر 01:16:06
1,526 امریکايي ډالر 01:16:03
1,526.01 امریکايي ډالر 01:15:36
1,526.03 امریکايي ډالر 01:15:30
1,526.04 امریکايي ډالر 01:15:26
1,526.09 امریکايي ډالر 01:15:22
1,526.17 امریکايي ډالر 01:15:17
1,526.16 امریکايي ډالر 01:15:09
1,526.14 امریکايي ډالر 01:15:05
1,526.01 امریکايي ډالر 01:14:49
1,525.98 امریکايي ډالر 01:14:45
1,525.97 امریکايي ډالر 01:14:37
1,526.01 امریکايي ډالر 01:14:33
1,526.03 امریکايي ډالر 01:14:24
1,525.99 امریکايي ډالر 01:14:22
1,526.02 امریکايي ډالر 01:14:10
1,525.99 امریکايي ډالر 01:14:06
1,525.97 امریکايي ډالر 01:14:04
1,525.92 امریکايي ډالر 01:13:44
1,525.9 امریکايي ډالر 01:13:40
1,525.93 امریکايي ډالر 01:13:36
1,526.09 امریکايي ډالر 01:13:30
1,526.12 امریکايي ډالر 01:13:26
1,525.99 امریکايي ډالر 01:13:20
1,526.09 امریکايي ډالر 01:13:16
1,526.07 امریکايي ډالر 01:13:12
1,526.12 امریکايي ډالر 01:13:08
1,526.18 امریکايي ډالر 01:13:06
1,526.09 امریکايي ډالر 01:13:04
1,525.88 امریکايي ډالر 01:12:52
1,525.89 امریکايي ډالر 01:12:48
1,525.91 امریکايي ډالر 01:12:44
1,525.93 امریکايي ډالر 01:12:36
1,525.92 امریکايي ډالر 01:12:34
1,525.89 امریکايي ډالر 01:12:28
1,525.94 امریکايي ډالر 01:12:24
1,525.93 امریکايي ډالر 01:12:20
1,526.11 امریکايي ډالر 01:12:18
1,526.04 امریکايي ډالر 01:12:14
1,526.07 امریکايي ډالر 01:12:10
1,526.14 امریکايي ډالر 01:12:06
1,525.62 امریکايي ډالر 01:12:04
1,525.74 امریکايي ډالر 01:11:38
1,525.7 امریکايي ډالر 01:11:34
1,525.68 امریکايي ډالر 01:11:26
1,525.84 امریکايي ډالر 01:11:21
1,525.87 امریکايي ډالر 01:11:17
1,525.89 امریکايي ډالر 01:11:13
1,525.72 امریکايي ډالر 01:11:09
1,525.77 امریکايي ډالر 01:11:03
1,525.55 امریکايي ډالر 01:10:57
1,525.63 امریکايي ډالر 01:10:53
1,525.53 امریکايي ډالر 01:10:49
1,525.49 امریکايي ډالر 01:10:45
1,525.42 امریکايي ډالر 01:10:41
1,525.4 امریکايي ډالر 01:10:37
1,525.41 امریکايي ډالر 01:10:33
1,525.49 امریکايي ډالر 01:10:27
1,525.68 امریکايي ډالر 01:10:21
1,525.91 امریکايي ډالر 01:10:11
1,525.86 امریکايي ډالر 01:10:07
1,525.91 امریکايي ډالر 01:10:05
1,525.87 امریکايي ډالر 01:09:45
1,525.89 امریکايي ډالر 01:09:41
1,525.79 امریکايي ډالر 01:09:37
1,525.9 امریکايي ډالر 01:09:31
1,525.78 امریکايي ډالر 01:09:25
1,525.8 امریکايي ډالر 01:09:21
1,525.59 امریکايي ډالر 01:09:18
1,525.6 امریکايي ډالر 01:09:13
1,525.69 امریکايي ډالر 01:09:09
1,525.8 امریکايي ډالر 01:09:06
1,526.18 امریکايي ډالر 01:09:04
1,526.15 امریکايي ډالر 01:08:56
1,526.11 امریکايي ډالر 01:08:52
1,526.12 امریکايي ډالر 01:08:37
1,526.08 امریکايي ډالر 01:08:28
1,526.05 امریکايي ډالر 01:08:24
1,526.01 امریکايي ډالر 01:08:16
1,526 امریکايي ډالر 01:08:10
1,525.94 امریکايي ډالر 01:08:04
1,525.92 امریکايي ډالر 01:07:45
1,525.95 امریکايي ډالر 01:07:37
1,525.91 امریکايي ډالر 01:07:29
1,525.82 امریکايي ډالر 01:07:18
1,525.84 امریکايي ډالر 01:07:14
1,525.81 امریکايي ډالر 01:07:08
1,525.88 امریکايي ډالر 01:07:06
1,525.84 امریکايي ډالر 01:07:04
1,525.91 امریکايي ډالر 01:06:56
1,526.02 امریکايي ډالر 01:06:52
1,526.12 امریکايي ډالر 01:06:44
1,526.22 امریکايي ډالر 01:06:40
1,526.01 امریکايي ډالر 01:06:33
1,525.99 امریکايي ډالر 01:06:16
1,526.01 امریکايي ډالر 01:06:12
1,526.03 امریکايي ډالر 01:06:06
1,526.02 امریکايي ډالر 01:06:04
1,525.89 امریکايي ډالر 01:05:46
1,525.91 امریکايي ډالر 01:05:40
1,525.93 امریکايي ډالر 01:05:34
1,525.83 امریکايي ډالر 01:05:24
1,525.72 امریکايي ډالر 01:05:20
1,525.76 امریکايي ډالر 01:05:18
1,525.41 امریکايي ډالر 01:05:12
1,525.74 امریکايي ډالر 01:05:08
1,525.85 امریکايي ډالر 01:05:04
1,525.89 امریکايي ډالر 01:04:54
1,526.03 امریکايي ډالر 01:04:46
1,526.05 امریکايي ډالر 01:04:42
1,526.11 امریکايي ډالر 01:04:36
1,526.05 امریکايي ډالر 01:04:34
1,526.19 امریکايي ډالر 01:04:21
1,526.38 امریکايي ډالر 01:04:17
1,526.35 امریکايي ډالر 01:04:13
1,526.08 امریکايي ډالر 01:04:09
1,525.86 امریکايي ډالر 01:04:05
1,525.91 امریکايي ډالر 01:04:03
1,526.24 امریکايي ډالر 01:02:50
1,526.28 امریکايي ډالر 01:02:44
1,526.43 امریکايي ډالر 01:02:36
1,526.34 امریکايي ډالر 01:02:32
1,526.53 امریکايي ډالر 01:02:24
1,526.61 امریکايي ډالر 01:02:16
1,526.6 امریکايي ډالر 01:02:12
1,526.72 امریکايي ډالر 01:02:06
1,526.61 امریکايي ډالر 01:02:04
1,526.53 امریکايي ډالر 01:01:32
1,526.43 امریکايي ډالر 01:01:29
1,526.54 امریکايي ډالر 01:01:21
1,526.63 امریکايي ډالر 01:01:08
1,526.53 امریکايي ډالر 01:01:06
1,526.57 امریکايي ډالر 01:01:04
1,526.53 امریکايي ډالر 01:00:56
1,526.57 امریکايي ډالر 01:00:54
1,526.53 امریکايي ډالر 01:00:50
1,526.6 امریکايي ډالر 01:00:45
1,526.62 امریکايي ډالر 01:00:34
1,526.71 امریکايي ډالر 01:00:29
1,526.63 امریکايي ډالر 01:00:24
1,526.78 امریکايي ډالر 01:00:22
1,526.62 امریکايي ډالر 01:00:13
1,526.72 امریکايي ډالر 01:00:10
1,526.76 امریکايي ډالر 01:00:05
1,527.03 امریکايي ډالر 00:59:06
1,526.99 امریکايي ډالر 00:58:54
1,526.93 امریکايي ډالر 00:58:48
1,526.98 امریکايي ډالر 00:58:37
1,526.97 امریکايي ډالر 00:58:22
1,526.93 امریکايي ډالر 00:58:04
1,526.97 امریکايي ډالر 00:57:44
1,526.93 امریکايي ډالر 00:57:39
1,526.84 امریکايي ډالر 00:57:32
1,526.82 امریکايي ډالر 00:57:27
1,527.1 امریکايي ډالر 00:57:20
1,527.09 امریکايي ډالر 00:57:16
1,527.12 امریکايي ډالر 00:56:51
1,527.06 امریکايي ډالر 00:56:47
1,527.12 امریکايي ډالر 00:56:39
1,527.08 امریکايي ډالر 00:56:35
1,527.05 امریکايي ډالر 00:56:33
1,527.12 امریکايي ډالر 00:56:29
1,527.16 امریکايي ډالر 00:56:25
1,527.17 امریکايي ډالر 00:56:20
1,527.12 امریکايي ډالر 00:56:12
1,527.14 امریکايي ډالر 00:56:04
1,527.22 امریکايي ډالر 00:55:45
1,527.34 امریکايي ډالر 00:55:37
1,527.33 امریکايي ډالر 00:55:32
1,527.35 امریکايي ډالر 00:55:28
1,527.33 امریکايي ډالر 00:55:26
1,527.36 امریکايي ډالر 00:55:16
1,527.25 امریکايي ډالر 00:55:12
1,527.24 امریکايي ډالر 00:55:05
1,527.32 امریکايي ډالر 00:54:45
1,527.3 امریکايي ډالر 00:54:37
1,527.32 امریکايي ډالر 00:54:33
1,527.33 امریکايي ډالر 00:54:25
1,527.21 امریکايي ډالر 00:54:21
1,527.26 امریکايي ډالر 00:54:16
1,527.14 امریکايي ډالر 00:54:06
1,527.15 امریکايي ډالر 00:54:04
1,527.2 امریکايي ډالر 00:53:37
1,527.22 امریکايي ډالر 00:53:33
1,527.16 امریکايي ډالر 00:53:25
1,527.22 امریکايي ډالر 00:53:21
1,527.13 امریکايي ډالر 00:53:09
1,527.12 امریکايي ډالر 00:52:57
1,527.01 امریکايي ډالر 00:52:53
1,527.03 امریکايي ډالر 00:52:49
1,527.04 امریکايي ډالر 00:52:40
1,526.92 امریکايي ډالر 00:52:36
1,527 امریکايي ډالر 00:52:32
1,527.03 امریکايي ډالر 00:52:28
1,527.13 امریکايي ډالر 00:52:16
1,527.14 امریکايي ډالر 00:52:08
1,527.29 امریکايي ډالر 00:52:06
1,527.32 امریکايي ډالر 00:52:04
1,527.28 امریکايي ډالر 00:51:32
1,527.23 امریکايي ډالر 00:51:23
1,527.33 امریکايي ډالر 00:51:17
1,527.32 امریکايي ډالر 00:51:11
1,527.29 امریکايي ډالر 00:50:43
1,527.33 امریکايي ډالر 00:50:40
1,527.28 امریکايي ډالر 00:50:36
1,527.33 امریکايي ډالر 00:50:20
1,527.4 امریکايي ډالر 00:50:12
1,527.41 امریکايي ډالر 00:50:05
1,527.13 امریکايي ډالر 00:49:45
1,527.12 امریکايي ډالر 00:49:38
1,527.22 امریکايي ډالر 00:49:28
1,527.16 امریکايي ډالر 00:49:21
1,527.23 امریکايي ډالر 00:49:17
1,527.24 امریکايي ډالر 00:49:09
1,527.26 امریکايي ډالر 00:49:05
1,527.33 امریکايي ډالر 00:48:48
1,527.42 امریکايي ډالر 00:48:40
1,527.32 امریکايي ډالر 00:48:05
1,527.3 امریکايي ډالر 00:48:03
1,527.22 امریکايي ډالر 00:47:44
1,527.16 امریکايي ډالر 00:47:36
1,527.08 امریکايي ډالر 00:47:32
1,527.13 امریکايي ډالر 00:47:29
1,527.22 امریکايي ډالر 00:47:09
1,527.21 امریکايي ډالر 00:47:04
1,527.23 امریکايي ډالر 00:46:44
1,527.31 امریکايي ډالر 00:46:40
1,527.22 امریکايي ډالر 00:46:28
1,527.14 امریکايي ډالر 00:46:25
1,527.2 امریکايي ډالر 00:46:21
1,527.23 امریکايي ډالر 00:46:12
1,527.32 امریکايي ډالر 00:46:09
1,527.03 امریکايي ډالر 00:46:05
1,526.93 امریکايي ډالر 00:46:04
1,526.95 امریکايي ډالر 00:45:33
1,526.87 امریکايي ډالر 00:45:17
1,526.81 امریکايي ډالر 00:45:13
1,526.84 امریکايي ډالر 00:45:04
1,526.93 امریکايي ډالر 00:44:24
1,526.83 امریکايي ډالر 00:44:17
1,526.82 امریکايي ډالر 00:44:03
1,526.78 امریکايي ډالر 00:43:45
1,526.8 امریکايي ډالر 00:43:41
1,526.83 امریکايي ډالر 00:43:38
1,526.84 امریکايي ډالر 00:43:33
1,526.94 امریکايي ډالر 00:43:29
1,526.93 امریکايي ډالر 00:43:25
1,526.92 امریکايي ډالر 00:43:06
1,526.9 امریکايي ډالر 00:43:04
1,526.91 امریکايي ډالر 00:42:53
1,526.92 امریکايي ډالر 00:42:49
1,526.83 امریکايي ډالر 00:42:33
1,526.82 امریکايي ډالر 00:42:28
1,526.74 امریکايي ډالر 00:42:24
1,526.78 امریکايي ډالر 00:42:21
1,526.76 امریکايي ډالر 00:42:17
1,526.7 امریکايي ډالر 00:42:13
1,526.82 امریکايي ډالر 00:42:10
1,526.83 امریکايي ډالر 00:42:04
1,526.92 امریکايي ډالر 00:41:45
1,526.83 امریکايي ډالر 00:41:41
1,526.84 امریکايي ډالر 00:41:37
1,526.97 امریکايي ډالر 00:41:32
1,526.92 امریکايي ډالر 00:41:26
1,526.86 امریکايي ډالر 00:41:22
1,526.82 امریکايي ډالر 00:41:16
1,526.84 امریکايي ډالر 00:41:08
1,526.72 امریکايي ډالر 00:40:49
1,526.82 امریکايي ډالر 00:40:36
1,526.72 امریکايي ډالر 00:40:32
1,526.7 امریکايي ډالر 00:40:28
1,526.72 امریکايي ډالر 00:40:26
1,526.68 امریکايي ډالر 00:40:22
1,526.72 امریکايي ډالر 00:40:14
1,526.74 امریکايي ډالر 00:40:10
1,526.72 امریکايي ډالر 00:40:05
1,526.82 امریکايي ډالر 00:39:45
1,526.8 امریکايي ډالر 00:39:41
1,526.76 امریکايي ډالر 00:39:37
1,526.7 امریکايي ډالر 00:39:22
1,526.62 امریکايي ډالر 00:39:08
1,526.72 امریکايي ډالر 00:39:04
1,526.62 امریکايي ډالر 00:38:41
1,526.55 امریکايي ډالر 00:38:37
1,526.6 امریکايي ډالر 00:38:33
1,526.62 امریکايي ډالر 00:38:29
1,526.61 امریکايي ډالر 00:38:20
1,526.6 امریکايي ډالر 00:38:16
1,526.52 امریکايي ډالر 00:38:10
1,526.62 امریکايي ډالر 00:38:05
1,526.52 امریکايي ډالر 00:38:03
1,526.55 امریکايي ډالر 00:37:46
1,526.7 امریکايي ډالر 00:37:37
1,526.72 امریکايي ډالر 00:37:13
1,526.7 امریکايي ډالر 00:37:09
1,526.64 امریکايي ډالر 00:37:05
1,526.66 امریکايي ډالر 00:37:03
1,526.74 امریکايي ډالر 00:36:57
1,526.8 امریکايي ډالر 00:36:53
1,526.6 امریکايي ډالر 00:36:45
1,526.57 امریکايي ډالر 00:36:37
1,526.71 امریکايي ډالر 00:36:32
1,526.81 امریکايي ډالر 00:36:24
1,526.8 امریکايي ډالر 00:36:20
1,526.6 امریکايي ډالر 00:36:17
1,526.57 امریکايي ډالر 00:36:13
1,526.55 امریکايي ډالر 00:36:09
1,526.61 امریکايي ډالر 00:36:03
1,526.55 امریکايي ډالر 00:35:45
1,526.42 امریکايي ډالر 00:35:41
1,526.41 امریکايي ډالر 00:35:37
1,526.31 امریکايي ډالر 00:35:28
1,526.41 امریکايي ډالر 00:35:24
1,526.5 امریکايي ډالر 00:35:21
1,526.49 امریکايي ډالر 00:35:13
1,526.73 امریکايي ډالر 00:35:09
1,526.52 امریکايي ډالر 00:35:05
1,526.21 امریکايي ډالر 00:34:56
1,526.2 امریکايي ډالر 00:34:54
1,526.17 امریکايي ډالر 00:34:50
1,526.2 امریکايي ډالر 00:34:44
1,526.13 امریکايي ډالر 00:34:40
1,526.23 امریکايي ډالر 00:34:37
1,526.3 امریکايي ډالر 00:34:33
1,526.32 امریکايي ډالر 00:34:29
1,526.24 امریکايي ډالر 00:34:25
1,526.22 امریکايي ډالر 00:34:20
1,526.49 امریکايي ډالر 00:34:16
1,526.44 امریکايي ډالر 00:34:13
1,526.51 امریکايي ډالر 00:34:09
1,526.49 امریکايي ډالر 00:34:05
1,526.5 امریکايي ډالر 00:34:03
1,526.84 امریکايي ډالر 00:33:45
1,526.81 امریکايي ډالر 00:33:41
1,526.83 امریکايي ډالر 00:33:37
1,526.92 امریکايي ډالر 00:33:33
1,527 امریکايي ډالر 00:33:29
1,527.04 امریکايي ډالر 00:33:21
1,527.11 امریکايي ډالر 00:33:17
1,527.06 امریکايي ډالر 00:33:12
1,527.05 امریکايي ډالر 00:33:08
1,527.22 امریکايي ډالر 00:33:04
1,527.28 امریکايي ډالر 00:32:56
1,527.45 امریکايي ډالر 00:32:52
1,527.56 امریکايي ډالر 00:32:48
1,527.64 امریکايي ډالر 00:32:44
1,527.66 امریکايي ډالر 00:32:40
1,527.68 امریکايي ډالر 00:32:38
1,527.74 امریکايي ډالر 00:32:34
1,527.78 امریکايي ډالر 00:32:29
1,527.76 امریکايي ډالر 00:32:26
1,527.81 امریکايي ډالر 00:32:20
1,528.27 امریکايي ډالر 00:32:16
1,528.34 امریکايي ډالر 00:32:14
1,528.27 امریکايي ډالر 00:32:08
1,528.37 امریکايي ډالر 00:32:06
1,528.44 امریکايي ډالر 00:32:03
1,528.36 امریکايي ډالر 00:31:46
1,528.38 امریکايي ډالر 00:31:42
1,528.39 امریکايي ډالر 00:31:38
1,528.46 امریکايي ډالر 00:31:30
1,528.45 امریکايي ډالر 00:31:26
1,528.47 امریکايي ډالر 00:31:17
1,528.46 امریکايي ډالر 00:31:14
1,528.51 امریکايي ډالر 00:31:10
1,528.55 امریکايي ډالر 00:31:06
1,528.58 امریکايي ډالر 00:31:03
1,528.75 امریکايي ډالر 00:30:55
1,528.67 امریکايي ډالر 00:30:51
1,528.64 امریکايي ډالر 00:30:46
1,528.55 امریکايي ډالر 00:30:38
1,528.54 امریکايي ډالر 00:30:33
1,528.43 امریکايي ډالر 00:30:25
1,528.41 امریکايي ډالر 00:30:23
1,528.39 امریکايي ډالر 00:30:19
1,528.37 امریکايي ډالر 00:30:15
1,528.38 امریکايي ډالر 00:30:10
1,528.43 امریکايي ډالر 00:30:07
1,528.64 امریکايي ډالر 00:30:05
1,528.54 امریکايي ډالر 00:29:44
1,528.74 امریکايي ډالر 00:29:42
1,528.47 امریکايي ډالر 00:29:36
1,528.41 امریکايي ډالر 00:29:34
1,528.44 امریکايي ډالر 00:29:28
1,528.34 امریکايي ډالر 00:29:25
1,528.37 امریکايي ډالر 00:29:21
1,528.33 امریکايي ډالر 00:29:17
1,528.63 امریکايي ډالر 00:29:13
1,528.88 امریکايي ډالر 00:29:09
1,528.83 امریکايي ډالر 00:29:05
1,528.63 امریکايي ډالر 00:29:03
1,528.62 امریکايي ډالر 00:28:56
1,528.69 امریکايي ډالر 00:28:53
1,528.73 امریکايي ډالر 00:28:49
1,528.75 امریکايي ډالر 00:28:45
1,528.73 امریکايي ډالر 00:28:41
1,528.74 امریکايي ډالر 00:28:37
1,528.7 امریکايي ډالر 00:28:33
1,528.74 امریکايي ډالر 00:28:29
1,528.8 امریکايي ډالر 00:28:25
1,528.64 امریکايي ډالر 00:28:21
1,528.53 امریکايي ډالر 00:28:17
1,528.58 امریکايي ډالر 00:28:11
1,528.74 امریکايي ډالر 00:28:08
1,528.84 امریکايي ډالر 00:28:06
1,528.88 امریکايي ډالر 00:28:03
1,528.94 امریکايي ډالر 00:27:43
1,528.85 امریکايي ډالر 00:27:39
1,528.86 امریکايي ډالر 00:27:35
1,528.88 امریکايي ډالر 00:27:32
1,529.03 امریکايي ډالر 00:27:28
1,528.97 امریکايي ډالر 00:27:24
1,528.94 امریکايي ډالر 00:27:20
1,528.99 امریکايي ډالر 00:27:15
1,528.94 امریکايي ډالر 00:27:11
1,529.04 امریکايي ډالر 00:26:57
1,529.03 امریکايي ډالر 00:26:51
1,529.13 امریکايي ډالر 00:26:44
1,529.24 امریکايي ډالر 00:26:40
1,529.22 امریکايي ډالر 00:26:36
1,529.15 امریکايي ډالر 00:26:32
1,529.13 امریکايي ډالر 00:26:28
1,529.08 امریکايي ډالر 00:26:23
1,529.05 امریکايي ډالر 00:26:19
1,529.1 امریکايي ډالر 00:26:16
1,528.83 امریکايي ډالر 00:26:08
1,528.85 امریکايي ډالر 00:26:04
1,528.76 امریکايي ډالر 00:25:43
1,528.83 امریکايي ډالر 00:25:39
1,528.78 امریکايي ډالر 00:25:36
1,528.86 امریکايي ډالر 00:25:32
1,528.77 امریکايي ډالر 00:25:28
1,528.82 امریکايي ډالر 00:25:23
1,528.93 امریکايي ډالر 00:25:19
1,529.01 امریکايي ډالر 00:25:15
1,528.92 امریکايي ډالر 00:25:13
1,528.91 امریکايي ډالر 00:25:07
1,528.92 امریکايي ډالر 00:25:05
1,528.9 امریکايي ډالر 00:24:56
1,529.05 امریکايي ډالر 00:24:51
1,529 امریکايي ډالر 00:24:47
1,528.92 امریکايي ډالر 00:24:43
1,529.03 امریکايي ډالر 00:24:40
1,528.93 امریکايي ډالر 00:24:31
1,528.92 امریکايي ډالر 00:24:27
1,529.08 امریکايي ډالر 00:24:23
1,529.12 امریکايي ډالر 00:24:21
1,528.92 امریکايي ډالر 00:24:15
1,528.9 امریکايي ډالر 00:24:13
1,528.95 امریکايي ډالر 00:24:09
1,528.97 امریکايي ډالر 00:24:05
1,528.81 امریکايي ډالر 00:24:03
1,528.95 امریکايي ډالر 00:23:44
1,528.82 امریکايي ډالر 00:23:40
1,528.74 امریکايي ډالر 00:23:36
1,528.73 امریکايي ډالر 00:23:33
1,528.69 امریکايي ډالر 00:23:29
1,528.65 امریکايي ډالر 00:23:25
1,528.62 امریکايي ډالر 00:23:17
1,528.63 امریکايي ډالر 00:23:13
1,528.6 امریکايي ډالر 00:23:09
1,528.51 امریکايي ډالر 00:23:06
1,528.49 امریکايي ډالر 00:23:04
1,528.57 امریکايي ډالر 00:22:52
1,528.6 امریکايي ډالر 00:22:49
1,528.73 امریکايي ډالر 00:22:45
1,528.8 امریکايي ډالر 00:22:41
1,528.77 امریکايي ډالر 00:22:37
1,528.9 امریکايي ډالر 00:22:29
1,529.1 امریکايي ډالر 00:22:26
1,528.93 امریکايي ډالر 00:22:22
1,529.13 امریکايي ډالر 00:22:18
1,529.12 امریکايي ډالر 00:22:13
1,529.06 امریکايي ډالر 00:22:09
1,528.83 امریکايي ډالر 00:22:05
1,528.76 امریکايي ډالر 00:22:03
1,528.75 امریکايي ډالر 00:21:45
1,528.73 امریکايي ډالر 00:21:41
1,528.71 امریکايي ډالر 00:21:37
1,528.63 امریکايي ډالر 00:21:32
1,528.65 امریکايي ډالر 00:21:30
1,528.53 امریکايي ډالر 00:21:24
1,528.52 امریکايي ډالر 00:21:20
1,528.53 امریکايي ډالر 00:21:09
1,528.63 امریکايي ډالر 00:21:05
1,528.62 امریکايي ډالر 00:21:03
1,528.6 امریکايي ډالر 00:20:57
1,528.56 امریکايي ډالر 00:20:53
1,528.54 امریکايي ډالر 00:20:49
1,528.53 امریکايي ډالر 00:20:41
1,528.49 امریکايي ډالر 00:20:37
1,528.51 امریکايي ډالر 00:20:29
1,528.49 امریکايي ډالر 00:20:25
1,528.48 امریکايي ډالر 00:20:21
1,528.53 امریکايي ډالر 00:20:17
1,528.47 امریکايي ډالر 00:20:13
1,528.44 امریکايي ډالر 00:20:09
1,528.42 امریکايي ډالر 00:20:05
1,528.53 امریکايي ډالر 00:19:45
1,528.49 امریکايي ډالر 00:19:37
1,528.54 امریکايي ډالر 00:19:33
1,528.53 امریکايي ډالر 00:19:20
1,528.52 امریکايي ډالر 00:19:17
1,528.42 امریکايي ډالر 00:19:13
1,528.43 امریکايي ډالر 00:19:09
1,528.36 امریکايي ډالر 00:19:05
1,528.33 امریکايي ډالر 00:18:44
1,528.34 امریکايي ډالر 00:18:41
1,528.39 امریکايي ډالر 00:18:37
1,528.33 امریکايي ډالر 00:18:32
1,528.34 امریکايي ډالر 00:18:29
1,528.39 امریکايي ډالر 00:18:25
1,528.34 امریکايي ډالر 00:18:21
1,528.39 امریکايي ډالر 00:18:18
1,528.33 امریکايي ډالر 00:18:08
1,528.42 امریکايي ډالر 00:18:04
1,528.46 امریکايي ډالر 00:17:43
1,528.55 امریکايي ډالر 00:17:40
1,528.64 امریکايي ډالر 00:17:36
1,528.62 امریکايي ډالر 00:17:28
1,528.68 امریکايي ډالر 00:17:25
1,528.6 امریکايي ډالر 00:17:15
1,528.61 امریکايي ډالر 00:17:11
1,528.66 امریکايي ډالر 00:17:08
1,528.62 امریکايي ډالر 00:17:04
1,528.59 امریکايي ډالر 00:16:55
1,528.52 امریکايي ډالر 00:16:51
1,528.61 امریکايي ډالر 00:16:48
1,528.62 امریکايي ډالر 00:16:40
1,528.55 امریکايي ډالر 00:16:36
1,528.51 امریکايي ډالر 00:16:32
1,528.59 امریکايي ډالر 00:16:28
1,528.63 امریکايي ډالر 00:16:24
1,528.6 امریکايي ډالر 00:16:20
1,528.59 امریکايي ډالر 00:16:16
1,528.54 امریکايي ډالر 00:16:12
1,528.6 امریکايي ډالر 00:16:08
1,528.61 امریکايي ډالر 00:16:05
1,528.7 امریکايي ډالر 00:16:03
1,528.79 امریکايي ډالر 00:15:44
1,528.8 امریکايي ډالر 00:15:40
1,528.67 امریکايي ډالر 00:15:33
1,528.69 امریکايي ډالر 00:15:29
1,528.65 امریکايي ډالر 00:15:25
1,528.6 امریکايي ډالر 00:15:20
1,528.61 امریکايي ډالر 00:15:16
1,528.66 امریکايي ډالر 00:15:12
1,528.69 امریکايي ډالر 00:15:10
1,528.6 امریکايي ډالر 00:15:04
1,528.78 امریکايي ډالر 00:14:54
1,528.68 امریکايي ډالر 00:14:48
1,528.69 امریکايي ډالر 00:14:44
1,528.59 امریکايي ډالر 00:14:41
1,528.56 امریکايي ډالر 00:14:37
1,528.59 امریکايي ډالر 00:14:22
1,528.58 امریکايي ډالر 00:14:16
1,528.49 امریکايي ډالر 00:14:13
1,528.51 امریکايي ډالر 00:14:09
1,528.59 امریکايي ډالر 00:14:05
1,528.49 امریکايي ډالر 00:14:03
1,528.28 امریکايي ډالر 00:13:46
1,528.22 امریکايي ډالر 00:13:40
1,528.2 امریکايي ډالر 00:13:37
1,528.12 امریکايي ډالر 00:13:33
1,528.18 امریکايي ډالر 00:13:28
1,528.28 امریکايي ډالر 00:13:24
1,528.29 امریکايي ډالر 00:13:13
1,528.3 امریکايي ډالر 00:13:09
1,528.2 امریکايي ډالر 00:13:05
1,528.18 امریکايي ډالر 00:13:03
1,528.3 امریکايي ډالر 00:12:52
1,528.18 امریکايي ډالر 00:12:50
1,528.15 امریکايي ډالر 00:12:46
1,528.11 امریکايي ډالر 00:12:40
1,528.16 امریکايي ډالر 00:12:38
1,528.2 امریکايي ډالر 00:12:32
1,528.13 امریکايي ډالر 00:12:28
1,528.08 امریکايي ډالر 00:12:22
1,528.23 امریکايي ډالر 00:12:16
1,528.18 امریکايي ډالر 00:12:12
1,528.09 امریکايي ډالر 00:12:08
1,528.08 امریکايي ډالر 00:12:05
1,528.11 امریکايي ډالر 00:11:45
1,528.1 امریکايي ډالر 00:11:41
1,528.26 امریکايي ډالر 00:11:32
1,528.28 امریکايي ډالر 00:11:30
1,528.31 امریکايي ډالر 00:11:24
1,528.29 امریکايي ډالر 00:11:21
1,528.2 امریکايي ډالر 00:11:17
1,528.19 امریکايي ډالر 00:11:13
1,528.21 امریکايي ډالر 00:11:09
1,528.26 امریکايي ډالر 00:11:05
1,528.39 امریکايي ډالر 00:11:03
1,528.4 امریکايي ډالر 00:10:56
1,528.39 امریکايي ډالر 00:10:52
1,528.4 امریکايي ډالر 00:10:49
1,528.38 امریکايي ډالر 00:10:44
1,528.49 امریکايي ډالر 00:10:42
1,528.51 امریکايي ډالر 00:10:36
1,528.66 امریکايي ډالر 00:10:34
1,528.62 امریکايي ډالر 00:10:21
1,528.65 امریکايي ډالر 00:10:17
1,528.64 امریکايي ډالر 00:10:13
1,528.66 امریکايي ډالر 00:10:09
1,528.83 امریکايي ډالر 00:10:05
1,528.68 امریکايي ډالر 00:09:46
1,528.59 امریکايي ډالر 00:09:42
1,528.62 امریکايي ډالر 00:09:35
1,528.61 امریکايي ډالر 00:09:29
1,528.88 امریکايي ډالر 00:09:26
1,528.65 امریکايي ډالر 00:09:22
1,528.7 امریکايي ډالر 00:09:16
1,528.58 امریکايي ډالر 00:09:12
1,528.6 امریکايي ډالر 00:09:09
1,528.55 امریکايي ډالر 00:09:05
1,528.57 امریکايي ډالر 00:08:56
1,528.59 امریکايي ډالر 00:08:49
1,528.57 امریکايي ډالر 00:08:43
1,528.58 امریکايي ډالر 00:08:42
1,528.52 امریکايي ډالر 00:08:32
1,528.58 امریکايي ډالر 00:08:29
1,528.62 امریکايي ډالر 00:08:21
1,528.68 امریکايي ډالر 00:08:17
1,528.6 امریکايي ډالر 00:08:13
1,528.61 امریکايي ډالر 00:08:09
1,528.6 امریکايي ډالر 00:08:05
1,528.59 امریکايي ډالر 00:08:03
1,528.52 امریکايي ډالر 00:07:45
1,528.49 امریکايي ډالر 00:07:42
1,528.51 امریکايي ډالر 00:07:37
1,528.54 امریکايي ډالر 00:07:34
1,528.49 امریکايي ډالر 00:07:30
1,528.45 امریکايي ډالر 00:07:24
1,528.38 امریکايي ډالر 00:07:20
1,528.29 امریکايي ډالر 00:07:17
1,528.31 امریکايي ډالر 00:07:13
1,528.38 امریکايي ډالر 00:07:09
1,528.49 امریکايي ډالر 00:07:03
1,528.39 امریکايي ډالر 00:06:41
1,528.38 امریکايي ډالر 00:06:37
1,528.55 امریکايي ډالر 00:06:33
1,528.61 امریکايي ډالر 00:06:30
1,528.51 امریکايي ډالر 00:06:24
1,528.49 امریکايي ډالر 00:06:20
1,528.36 امریکايي ډالر 00:06:17
1,528.49 امریکايي ډالر 00:06:13
1,528.59 امریکايي ډالر 00:06:09
1,528.62 امریکايي ډالر 00:06:05
1,528.59 امریکايي ډالر 00:06:03
1,528.13 امریکايي ډالر 00:05:44
1,528.11 امریکايي ډالر 00:05:41
1,528.17 امریکايي ډالر 00:05:37
1,528.11 امریکايي ډالر 00:05:32
1,528.1 امریکايي ډالر 00:05:24
1,528.15 امریکايي ډالر 00:05:21
1,528.11 امریکايي ډالر 00:05:17
1,528.15 امریکايي ډالر 00:05:13
1,528.19 امریکايي ډالر 00:05:08
1,528.12 امریکايي ډالر 00:05:06
1,528.16 امریکايي ډالر 00:05:04
1,528.36 امریکايي ډالر 00:04:53
1,528.42 امریکايي ډالر 00:04:50
1,528.26 امریکايي ډالر 00:04:46
1,528.28 امریکايي ډالر 00:04:36
1,528.26 امریکايي ډالر 00:04:32
1,528.59 امریکايي ډالر 00:04:28
1,528.61 امریکايي ډالر 00:04:24
1,528.7 امریکايي ډالر 00:04:20
1,528.59 امریکايي ډالر 00:04:16
1,528.49 امریکايي ډالر 00:04:09
1,528.65 امریکايي ډالر 00:04:03
1,528.76 امریکايي ډالر 00:02:40
1,528.62 امریکايي ډالر 00:02:34
1,528.7 امریکايي ډالر 00:02:30
1,528.71 امریکايي ډالر 00:02:26
1,528.72 امریکايي ډالر 00:02:24

Silver

 • وروستی : 17.39
 • لوړ : 17.457
 • ټيټ : 17.387
 • د مکس لوستل : 0.01
 • د ډیری لوړې کچې٪ : 0%
 • پرانیستی : 17.44
 • وخت : 01:30:06
 • پرون : 17.438
 • ٪ بدلول : 0.28%
 • بدلول : 0.048
نن ورځ وخت
17.39 امریکايي ډالر 01:30:06
17.398 امریکايي ډالر 01:29:24
17.4 امریکايي ډالر 01:29:13
17.398 امریکايي ډالر 01:29:03
17.405 امریکايي ډالر 01:28:34
17.415 امریکايي ډالر 01:28:14
17.41 امریکايي ډالر 01:28:04
17.402 امریکايي ډالر 01:27:16
17.407 امریکايي ډالر 01:27:09
17.402 امریکايي ډالر 01:27:05
17.413 امریکايي ډالر 01:26:57
17.41 امریکايي ډالر 01:26:34
17.415 امریکايي ډالر 01:26:20
17.41 امریکايي ډالر 01:26:12
17.407 امریکايي ډالر 01:25:41
17.413 امریکايي ډالر 01:25:37
17.405 امریکايي ډالر 01:24:20
17.415 امریکايي ډالر 01:24:03
17.41 امریکايي ډالر 01:22:33
17.413 امریکايي ډالر 01:20:49
17.415 امریکايي ډالر 01:20:40
17.413 امریکايي ډالر 01:20:22
17.41 امریکايي ډالر 01:20:09
17.418 امریکايي ډالر 01:19:04
17.413 امریکايي ډالر 01:17:29
17.402 امریکايي ډالر 01:17:03
17.398 امریکايي ډالر 01:16:08
17.395 امریکايي ډالر 01:16:06
17.392 امریکايي ډالر 01:16:04
17.395 امریکايي ډالر 01:15:22
17.398 امریکايي ډالر 01:13:30
17.402 امریکايي ډالر 01:12:10
17.4 امریکايي ډالر 01:11:46
17.398 امریکايي ډالر 01:11:26
17.4 امریکايي ډالر 01:10:17
17.402 امریکايي ډالر 01:10:05
17.398 امریکايي ډالر 01:09:37
17.4 امریکايي ډالر 01:09:33
17.398 امریکايي ډالر 01:09:09
17.4 امریکايي ډالر 01:08:33
17.398 امریکايي ډالر 01:07:04
17.392 امریکايي ډالر 01:05:18
17.398 امریکايي ډالر 01:04:29
17.402 امریکايي ډالر 01:04:13
17.398 امریکايي ډالر 01:04:09
17.395 امریکايي ډالر 01:04:05
17.392 امریکايي ډالر 01:04:03
17.402 امریکايي ډالر 01:02:28
17.398 امریکايي ډالر 01:00:24
17.395 امریکايي ډالر 01:00:22
17.398 امریکايي ډالر 00:56:33
17.402 امریکايي ډالر 00:55:05
17.407 امریکايي ډالر 00:54:25
17.405 امریکايي ډالر 00:54:04
17.402 امریکايي ډالر 00:52:26
17.405 امریکايي ډالر 00:52:22
17.407 امریکايي ډالر 00:50:32
17.402 امریکايي ډالر 00:49:38
17.407 امریکايي ډالر 00:49:21
17.405 امریکايي ډالر 00:49:05
17.407 امریکايي ډالر 00:48:32
17.402 امریکايي ډالر 00:46:09
17.398 امریکايي ډالر 00:44:48
17.402 امریکايي ډالر 00:44:40
17.398 امریکايي ډالر 00:43:21
17.4 امریکايي ډالر 00:43:14
17.398 امریکايي ډالر 00:41:22
17.392 امریکايي ډالر 00:39:04
17.39 امریکايي ډالر 00:38:29
17.387 امریکايي ډالر 00:38:03
17.39 امریکايي ډالر 00:37:16
17.392 امریکايي ډالر 00:36:49
17.398 امریکايي ډالر 00:35:33
17.402 امریکايي ډالر 00:35:13
17.407 امریکايي ډالر 00:35:05
17.402 امریکايي ډالر 00:34:33
17.407 امریکايي ډالر 00:34:22
17.402 امریکايي ډالر 00:34:16
17.407 امریکايي ډالر 00:34:13
17.413 امریکايي ډالر 00:34:03
17.418 امریکايي ډالر 00:33:45
17.422 امریکايي ډالر 00:33:12
17.427 امریکايي ډالر 00:32:38
17.433 امریکايي ډالر 00:32:26
17.438 امریکايي ډالر 00:31:38
17.442 امریکايي ډالر 00:31:14
17.44 امریکايي ډالر 00:31:10
17.442 امریکايي ډالر 00:30:29
17.438 امریکايي ډالر 00:30:10
17.442 امریکايي ډالر 00:29:21
17.438 امریکايي ډالر 00:29:17
17.442 امریکايي ډالر 00:28:53
17.448 امریکايي ډالر 00:28:49
17.445 امریکايي ډالر 00:28:45
17.448 امریکايي ډالر 00:28:37
17.442 امریکايي ډالر 00:28:06
17.448 امریکايي ډالر 00:26:57
17.453 امریکايي ډالر 00:26:32
17.448 امریکايي ډالر 00:25:28
17.442 امریکايي ډالر 00:25:23
17.448 امریکايي ډالر 00:24:05
17.453 امریکايي ډالر 00:24:03
17.45 امریکايي ډالر 00:23:44
17.448 امریکايي ډالر 00:22:49
17.457 امریکايي ډالر 00:22:26
17.453 امریکايي ډالر 00:21:22
17.448 امریکايي ډالر 00:21:13
17.45 امریکايي ډالر 00:21:09
17.453 امریکايي ډالر 00:15:27
17.45 امریکايي ډالر 00:14:03
17.448 امریکايي ډالر 00:10:28
17.45 امریکايي ډالر 00:10:26
17.448 امریکايي ډالر 00:10:09
17.453 امریکايي ډالر 00:10:05
17.448 امریکايي ډالر 00:09:03
17.442 امریکايي ډالر 00:06:03
17.438 امریکايي ډالر 00:05:04
17.44 امریکايي ډالر 00:04:53
17.438 امریکايي ډالر 00:04:46
17.442 امریکايي ډالر 00:04:40
17.438 امریکايي ډالر 00:04:32
17.442 امریکايي ډالر 00:04:16
17.438 امریکايي ډالر 00:04:09
17.44 امریکايي ډالر 00:02:26

Platinum

 • وروستی : 860.25
 • لوړ : 861.35
 • ټيټ : 859.6
 • د مکس لوستل : 0.65
 • د ډیری لوړې کچې٪ : 0.01%
 • پرانیستی : 861.35
 • وخت : 01:29:16
 • پرون : 861.2
 • ٪ بدلول : 0.11%
 • بدلول : 0.95
نن ورځ وخت
860.25 امریکايي ډالر 01:29:16
860.3 امریکايي ډالر 01:29:03
860.25 امریکايي ډالر 01:28:16
860 امریکايي ډالر 01:28:10
860.25 امریکايي ډالر 01:28:04
860 امریکايي ډالر 01:27:44
860.25 امریکايي ډالر 01:27:28
860.2 امریکايي ډالر 01:26:42
860.25 امریکايي ډالر 01:26:34
860.3 امریکايي ډالر 01:26:04
860.2 امریکايي ډالر 01:25:41
860.15 امریکايي ډالر 01:25:05
860.8 امریکايي ډالر 01:24:24
860.7 امریکايي ډالر 01:21:38
860.75 امریکايي ډالر 01:21:05
860.6 امریکايي ډالر 01:20:49
860.55 امریکايي ډالر 01:20:36
860.65 امریکايي ډالر 01:20:28
860.4 امریکايي ډالر 01:20:09
860.35 امریکايي ډالر 01:20:04
860.55 امریکايي ډالر 01:19:14
860.5 امریکايي ډالر 01:19:04
860.3 امریکايي ډالر 01:17:29
860.25 امریکايي ډالر 01:17:09
860.2 امریکايي ډالر 01:17:05
860.05 امریکايي ډالر 01:17:03
859.95 امریکايي ډالر 01:16:54
859.85 امریکايي ډالر 01:16:12
859.65 امریکايي ډالر 01:14:04
859.7 امریکايي ډالر 01:13:36
860 امریکايي ډالر 01:11:05
860.2 امریکايي ډالر 01:10:33
860 امریکايي ډالر 01:09:37
860.1 امریکايي ډالر 01:09:33
860.05 امریکايي ډالر 01:09:18
859.95 امریکايي ډالر 01:09:13
860 امریکايي ډالر 01:08:33
859.95 امریکايي ډالر 01:08:06
860 امریکايي ډالر 01:08:04
859.95 امریکايي ډالر 01:07:37
859.9 امریکايي ډالر 01:07:33
859.75 امریکايي ډالر 01:07:14
859.8 امریکايي ډالر 01:06:33
859.75 امریکايي ډالر 01:05:18
860 امریکايي ډالر 01:05:04
860.05 امریکايي ډالر 01:04:17
860.15 امریکايي ډالر 01:02:44
860.2 امریکايي ډالر 01:02:04
860 امریکايي ډالر 01:01:21
859.85 امریکايي ډالر 01:00:22
860.25 امریکايي ډالر 01:00:15
860.2 امریکايي ډالر 00:59:16
860.05 امریکايي ډالر 00:59:12
860 امریکايي ډالر 00:58:10
860.05 امریکايي ډالر 00:57:39
859.9 امریکايي ډالر 00:55:16
859.6 امریکايي ډالر 00:55:05
859.75 امریکايي ډالر 00:54:45
859.7 امریکايي ډالر 00:54:41
860.15 امریکايي ډالر 00:54:04
860.35 امریکايي ډالر 00:48:05
860.4 امریکايي ډالر 00:47:44
860.5 امریکايي ډالر 00:47:32
860.45 امریکايي ډالر 00:47:29
860.4 امریکايي ډالر 00:46:40
860.35 امریکايي ډالر 00:46:25
860.3 امریکايي ډالر 00:45:06
860.4 امریکايي ډالر 00:44:40
860.45 امریکايي ډالر 00:44:36
860.4 امریکايي ډالر 00:44:29
860.3 امریکايي ډالر 00:44:21
860.2 امریکايي ډالر 00:44:03
860.3 امریکايي ډالر 00:42:41
860.2 امریکايي ډالر 00:41:37
860.15 امریکايي ډالر 00:41:16
860.2 امریکايي ډالر 00:40:57
860.15 امریکايي ډالر 00:40:49
860.2 امریکايي ډالر 00:39:18
860.3 امریکايي ډالر 00:39:12
860.2 امریکايي ډالر 00:38:29
860.15 امریکايي ډالر 00:38:20
860.1 امریکايي ډالر 00:37:40
859.95 امریکايي ډالر 00:37:37
860.1 امریکايي ډالر 00:37:20
859.9 امریکايي ډالر 00:36:53
859.85 امریکايي ډالر 00:36:45
859.9 امریکايي ډالر 00:36:17
860 امریکايي ډالر 00:36:03
860.1 امریکايي ډالر 00:35:33
860.2 امریکايي ډالر 00:35:13
860.25 امریکايي ډالر 00:35:09
860.2 امریکايي ډالر 00:35:05
860.1 امریکايي ډالر 00:34:54
860.15 امریکايي ډالر 00:34:50
860.2 امریکايي ډالر 00:34:44
860.15 امریکايي ډالر 00:34:37
860.1 امریکايي ډالر 00:34:16
860.2 امریکايي ډالر 00:34:13
860.3 امریکايي ډالر 00:34:03
860.5 امریکايي ډالر 00:33:04
860.7 امریکايي ډالر 00:32:40
860.6 امریکايي ډالر 00:32:38
860.7 امریکايي ډالر 00:32:20
860.75 امریکايي ډالر 00:32:03
860.55 امریکايي ډالر 00:31:42
860.35 امریکايي ډالر 00:31:03
860.5 امریکايي ډالر 00:30:42
860.45 امریکايي ډالر 00:30:38
860.5 امریکايي ډالر 00:30:25
860.45 امریکايي ډالر 00:30:15
860.5 امریکايي ډالر 00:30:08
860.45 امریکايي ډالر 00:30:05
860.4 امریکايي ډالر 00:29:42
860.35 امریکايي ډالر 00:29:34
860.4 امریکايي ډالر 00:29:21
860.5 امریکايي ډالر 00:29:17
860.4 امریکايي ډالر 00:29:13
860.6 امریکايي ډالر 00:29:03
860.55 امریکايي ډالر 00:28:29
860.35 امریکايي ډالر 00:28:21
860.4 امریکايي ډالر 00:28:03
860.5 امریکايي ډالر 00:27:39
860.4 امریکايي ډالر 00:27:32
860.6 امریکايي ډالر 00:27:28
860.55 امریکايي ډالر 00:27:15
860.6 امریکايي ډالر 00:27:11
860.55 امریکايي ډالر 00:27:07
860.6 امریکايي ډالر 00:26:57
860.5 امریکايي ډالر 00:26:47
860.6 امریکايي ډالر 00:26:16
860.5 امریکايي ډالر 00:25:23
860.55 امریکايي ډالر 00:25:15
860.5 امریکايي ډالر 00:25:05
860.6 امریکايي ډالر 00:24:23
860.65 امریکايي ډالر 00:24:21
860.5 امریکايي ډالر 00:24:09
860.6 امریکايي ډالر 00:24:05
860.55 امریکايي ډالر 00:23:25
860.6 امریکايي ډالر 00:23:17
860.55 امریکايي ډالر 00:22:49
860.65 امریکايي ډالر 00:22:45
860.7 امریکايي ډالر 00:22:41
860.6 امریکايي ډالر 00:22:29
860.75 امریکايي ډالر 00:22:20
860.8 امریکايي ډالر 00:21:20
860.9 امریکايي ډالر 00:18:21
860.75 امریکايي ډالر 00:18:04
860.8 امریکايي ډالر 00:17:43
860.85 امریکايي ډالر 00:17:32
860.8 امریکايي ډالر 00:17:28
860.85 امریکايي ډالر 00:17:21
860.8 امریکايي ډالر 00:17:15
860.85 امریکايي ډالر 00:17:04
860.95 امریکايي ډالر 00:16:55
860.9 امریکايي ډالر 00:16:40
860.85 امریکايي ډالر 00:16:36
860.95 امریکايي ډالر 00:16:28
860.85 امریکايي ډالر 00:16:08
860.9 امریکايي ډالر 00:16:05
860.95 امریکايي ډالر 00:16:03
860.85 امریکايي ډالر 00:15:16
860.9 امریکايي ډالر 00:15:12
860.85 امریکايي ډالر 00:15:10
860.8 امریکايي ډالر 00:14:16
860.85 امریکايي ډالر 00:14:09
860.9 امریکايي ډالر 00:14:05
860.8 امریکايي ډالر 00:14:03
860.65 امریکايي ډالر 00:13:03
860.7 امریکايي ډالر 00:12:52
860.6 امریکايي ډالر 00:12:26
860.65 امریکايي ډالر 00:12:22
860.7 امریکايي ډالر 00:12:12
860.8 امریکايي ډالر 00:12:05
860.7 امریکايي ډالر 00:11:41
860.75 امریکايي ډالر 00:11:37
860.8 امریکايي ډالر 00:11:17
860.75 امریکايي ډالر 00:11:13
860.8 امریکايي ډالر 00:10:44
861 امریکايي ډالر 00:10:42
861.15 امریکايي ډالر 00:10:34
861.05 امریکايي ډالر 00:10:09
861.2 امریکايي ډالر 00:10:05
861.05 امریکايي ډالر 00:09:46
861.2 امریکايي ډالر 00:09:42
861.25 امریکايي ډالر 00:09:29
861.3 امریکايي ډالر 00:09:26
861.25 امریکايي ډالر 00:09:12
861.2 امریکايي ډالر 00:09:09
861.25 امریکايي ډالر 00:09:05
861.2 امریکايي ډالر 00:09:03
861.3 امریکايي ډالر 00:08:09
861.35 امریکايي ډالر 00:08:03
861.1 امریکايي ډالر 00:07:20
861.2 امریکايي ډالر 00:06:48
861.15 امریکايي ډالر 00:06:41
861.05 امریکايي ډالر 00:06:37
861.2 امریکايي ډالر 00:06:13
861.15 امریکايي ډالر 00:06:09
861 امریکايي ډالر 00:05:37
861.1 امریکايي ډالر 00:05:32
861.05 امریکايي ډالر 00:05:28
861.1 امریکايي ډالر 00:05:21
861.05 امریکايي ډالر 00:05:06
861.15 امریکايي ډالر 00:05:04
861.1 امریکايي ډالر 00:04:40
861.25 امریکايي ډالر 00:04:36
861.1 امریکايي ډالر 00:04:16
861.2 امریکايي ډالر 00:04:03
861.3 امریکايي ډالر 00:02:38
861.35 امریکايي ډالر 00:02:24

Palladium

 • وروستی : 1,452.9
 • لوړ : 1,456.85
 • ټيټ : 1,451.9
 • د مکس لوستل : 3.4
 • د ډیری لوړې کچې٪ : 0%
 • پرانیستی : 1,456.3
 • وخت : 01:29:20
 • پرون : 1,456.2
 • ٪ بدلول : 0.23%
 • بدلول : 3.3
نن ورځ وخت
1,452.9 امریکايي ډالر 01:29:20
1,452 امریکايي ډالر 01:28:52
1,452.9 امریکايي ډالر 01:28:38
1,456.3 امریکايي ډالر 01:28:16
1,455.55 امریکايي ډالر 01:28:04
1,453.1 امریکايي ډالر 01:27:16
1,453.15 امریکايي ډالر 01:25:45
1,453.1 امریکايي ډالر 01:25:07
1,453.05 امریکايي ډالر 01:25:05
1,453.1 امریکايي ډالر 01:22:21
1,453.05 امریکايي ډالر 01:22:03
1,453.1 امریکايي ډالر 01:20:36
1,453.15 امریکايي ډالر 01:20:32
1,453.4 امریکايي ډالر 01:14:04
1,453.5 امریکايي ډالر 01:13:36
1,453.6 امریکايي ډالر 01:13:04
1,453.65 امریکايي ډالر 01:12:40
1,453.6 امریکايي ډالر 01:12:32
1,453.8 امریکايي ډالر 01:12:28
1,453.4 امریکايي ډالر 01:10:27
1,451.9 امریکايي ډالر 00:44:17
1,452.1 امریکايي ډالر 00:44:03
1,452.25 امریکايي ډالر 00:43:33
1,452.2 امریکايي ډالر 00:41:16
1,452.85 امریکايي ډالر 00:41:06
1,453 امریکايي ډالر 00:40:28
1,452.85 امریکايي ډالر 00:40:05
1,452.55 امریکايي ډالر 00:39:33
1,452.45 امریکايي ډالر 00:39:22
1,453.35 امریکايي ډالر 00:38:44
1,453.25 امریکايي ډالر 00:38:29
1,452.75 امریکايي ډالر 00:38:10
1,453.15 امریکايي ډالر 00:37:09
1,453.6 امریکايي ډالر 00:36:32
1,453.55 امریکايي ډالر 00:36:05
1,453.6 امریکايي ډالر 00:35:45
1,453.55 امریکايي ډالر 00:35:30
1,453.3 امریکايي ډالر 00:34:50
1,454.3 امریکايي ډالر 00:34:40
1,454.25 امریکايي ډالر 00:34:37
1,455 امریکايي ډالر 00:34:13
1,454.9 امریکايي ډالر 00:33:08
1,454.8 امریکايي ډالر 00:31:46
1,455.2 امریکايي ډالر 00:31:42
1,455.15 امریکايي ډالر 00:31:38
1,455.05 امریکايي ډالر 00:31:17
1,455 امریکايي ډالر 00:31:14
1,454.95 امریکايي ډالر 00:30:25
1,455 امریکايي ډالر 00:30:10
1,454.95 امریکايي ډالر 00:29:42
1,455.25 امریکايي ډالر 00:29:21
1,454.45 امریکايي ډالر 00:29:13
1,454.35 امریکايي ډالر 00:28:17
1,454.4 امریکايي ډالر 00:28:08
1,454.35 امریکايي ډالر 00:27:07
1,454.65 امریکايي ډالر 00:26:19
1,456.4 امریکايي ډالر 00:24:51
1,455.65 امریکايي ډالر 00:24:40
1,455.85 امریکايي ډالر 00:23:29
1,456.05 امریکايي ډالر 00:22:30
1,456.1 امریکايي ډالر 00:22:03
1,456.65 امریکايي ډالر 00:21:33
1,456.85 امریکايي ډالر 00:21:17
1,455.6 امریکايي ډالر 00:20:05
1,456.3 امریکايي ډالر 00:19:13
1,455.6 امریکايي ډالر 00:18:41
1,455.7 امریکايي ډالر 00:15:12
1,456.3 امریکايي ډالر 00:13:05
1,455.75 امریکايي ډالر 00:10:49
1,455.5 امریکايي ډالر 00:10:09
1,455.8 امریکايي ډالر 00:10:05
1,455.85 امریکايي ډالر 00:07:42
1,455.8 امریکايي ډالر 00:07:37
1,455.75 امریکايي ډالر 00:07:22
1,455.8 امریکايي ډالر 00:07:13
1,455.75 امریکايي ډالر 00:06:30
1,455.8 امریکايي ډالر 00:06:20
1,455.7 امریکايي ډالر 00:06:03
1,455.8 امریکايي ډالر 00:04:03
1,455.6 امریکايي ډالر 00:02:38
1,456.3 امریکايي ډالر 00:02:24

چارټونه او تاریخي ډاټا + تخنیکي وسیله سرو زرو

Charts by TradingView
بدلېدونکی
مقدار له ته پایلې
پایلې
تاریخي ډاټا
پایلې

15 ورځی چارټ

 • 15 ورځی اوسط: 1,509 امریکايي ډالر
 • بدل / 15 ورځې: 17.92 امریکايي ډالر
 • بدل / 15 ورځې٪: 1.19%

د میاشتې چارټ

 • د میاشتې منځنۍ کچه: 1,479 امریکايي ډالر
 • بدل / 1 میاشت: 47.92 امریکايي ډالر
 • بدل / 1 میاشت٪: 3.24%

درې میاشتنۍ چارټ

 • درې میاشتنۍ کچه: 1,409 امریکايي ډالر
 • بدل / 3 میاشت: 117.92 امریکايي ډالر
 • بدل / 3 میاشت٪: 8.37%

6 میاشتې چارټ

 • شپږ میاشتنۍ منځنۍ: 1,353 امریکايي ډالر
 • بدل / 6 میاشت: 173.92 امریکايي ډالر
 • بدل / 6 میاشت٪: 12.85%
د امریکا بازارونه بیې بدلول؟ ټيټ؟ لوړ؟ وخت
Gold 1537.6 (0.02%) 0.3 1535.8 1538.5 02:07:10
Silver 17.413 (0.16%) 0.027 17.395 17.455 02:07:10
Platinum 855.3 (0.76%) 6.5 855.3 861.7 02:07:10
Palladium 1454.3 (0.12%) 1.7 1451.9 1457.2 02:07:10
د امریکا بازارونه بیې بدلول؟ ټيټ؟ لوړ؟ وخت
Gold mini-sized 1537.6 (0.11%) 1.7 1535 1538.6 02:07:10
Silver mini-sized 17.413 (0.32%) 0.055 17.311 17.413 02:07:10
Gold Kilo 1311.8 (0%) 0 1308.8 1311.8 09:48:07