د انلاین فورم

د قیمتي فلز بازار

موضوع بیې بدلول؟ ټيټ؟ لوړ؟ وخت
Gold 1,481.60 (0.01%) 0.18 1,480.73 1,481.66 01:41:44
Silver 17.45 (0.15%) 0.03 17.41 17.45 01:41:16
Platinum 889.35 (0.07%) 0.60 888.95 890.05 01:41:44
Palladium 1,699.55 (0.14%) 2.35 1,699.55 1,701.85 01:36:04
موضوع بیې بدلول؟ ٪ بدلول؟ ټيټ؟ لوړ؟ وخت
زرغون / اوز 1481.60 0.1800 0.0100 1481.66 1480.73 01:40:46
سرو زرو / ګرامه 47.63 0.0058 0.0003 47.64 47.61 01:40:46
سرو زرو / کیلو 47634.51 5.7871 0.3215 47636.44 47606.54 01:40:46
سرو زرو / تولا 555.60 0.0675 0.0038 555.62 555.27 01:40:46
موضوع بیې بدلول؟ ٪ بدلول؟ ټيټ؟ لوړ؟ وخت
زرغون / اوز 17.45 0.0300 0.1500 17.45 17.41 01:40:17
سرو زرو / ګرامه 0.56 0.0010 0.0048 0.56 0.56 01:40:17
سرو زرو / کیلو 561.03 0.9645 4.8226 561.03 559.74 01:40:17
سرو زرو / تولا 6.54 0.0113 0.0563 6.54 6.53 01:40:17
موضوع بیې بدلول؟ ٪ بدلول؟ ټيټ؟ لوړ؟ وخت
زرغون / اوز 889.35 0.6000 0.0700 890.05 888.95 01:39:45
سرو زرو / ګرامه 28.59 0.0193 0.0023 28.62 28.58 01:39:45
سرو زرو / کیلو 28593.25 19.2904 2.2506 28615.75 28580.38 01:39:45
سرو زرو / تولا 333.51 0.2250 0.0263 333.77 333.36 01:39:45
موضوع بیې بدلول؟ ٪ بدلول؟ ټيټ؟ لوړ؟ وخت
زرغون / اوز 1699.55 2.3500 0.1400 1701.85 1699.55 01:36:04
سرو زرو / ګرامه 54.64 0.0756 0.0045 54.72 54.64 01:36:04
سرو زرو / کیلو 54641.76 75.5542 4.5011 54715.71 54641.76 01:36:04
سرو زرو / تولا 637.33 0.8813 0.0525 638.19 637.33 01:36:04

Gold

 • وروستی : 1,481.37
 • لوړ : 1,481.66
 • ټيټ : 1,480.73
 • د مکس لوستل : 0.5
 • د ډیری لوړې کچې٪ : 0.02%
 • پرانیستی : 1,480.9
 • وخت : 01:41:44
 • پرون : 1,481.46
 • ٪ بدلول : 0.01%
 • بدلول : 0.09
نن ورځ وخت
1,481.37 امریکايي ډالر 01:41:44
1,481.4 امریکايي ډالر 01:41:36
1,481.46 امریکايي ډالر 01:41:33
1,481.49 امریکايي ډالر 01:41:29
1,481.53 امریکايي ډالر 01:41:21
1,481.57 امریکايي ډالر 01:41:08
1,481.6 امریکايي ډالر 01:40:46
1,481.62 امریکايي ډالر 01:40:41
1,481.63 امریکايي ډالر 01:40:37
1,481.61 امریکايي ډالر 01:40:33
1,481.6 امریکايي ډالر 01:40:25
1,481.55 امریکايي ډالر 01:40:21
1,481.44 امریکايي ډالر 01:40:17
1,481.5 امریکايي ډالر 01:40:12
1,481.49 امریکايي ډالر 01:40:08
1,481.41 امریکايي ډالر 01:40:06
1,481.31 امریکايي ډالر 01:39:45
1,481.24 امریکايي ډالر 01:39:41
1,481.25 امریکايي ډالر 01:39:37
1,481.24 امریکايي ډالر 01:39:20
1,481.19 امریکايي ډالر 01:39:16
1,481.18 امریکايي ډالر 01:39:12
1,481.15 امریکايي ډالر 01:39:04
1,481.33 امریکايي ډالر 01:38:57
1,481.36 امریکايي ډالر 01:38:51
1,481.38 امریکايي ډالر 01:38:49
1,481.34 امریکايي ډالر 01:38:46
1,481.33 امریکايي ډالر 01:38:36
1,481.37 امریکايي ډالر 01:38:28
1,481.32 امریکايي ډالر 01:38:25
1,481.34 امریکايي ډالر 01:38:17
1,481.3 امریکايي ډالر 01:38:06
1,481.34 امریکايي ډالر 01:38:04
1,481.31 امریکايي ډالر 01:37:43
1,481.29 امریکايي ډالر 01:37:39
1,481.31 امریکايي ډالر 01:37:36
1,481.28 امریکايي ډالر 01:37:32
1,481.29 امریکايي ډالر 01:37:24
1,481.31 امریکايي ډالر 01:37:20
1,481.32 امریکايي ډالر 01:37:16
1,481.3 امریکايي ډالر 01:37:12
1,481.38 امریکايي ډالر 01:37:04
1,481.36 امریکايي ډالر 01:36:48
1,481.37 امریکايي ډالر 01:36:36
1,481.34 امریکايي ډالر 01:36:28
1,481.35 امریکايي ډالر 01:36:16
1,481.34 امریکايي ډالر 01:36:12
1,481.33 امریکايي ډالر 01:36:03
1,481.29 امریکايي ډالر 01:35:46
1,481.31 امریکايي ډالر 01:35:36
1,481.3 امریکايي ډالر 01:35:28
1,481.35 امریکايي ډالر 01:35:25
1,481.36 امریکايي ډالر 01:35:15
1,481.32 امریکايي ډالر 01:35:09
1,481.33 امریکايي ډالر 01:35:05
1,481.34 امریکايي ډالر 01:34:52
1,481.33 امریکايي ډالر 01:34:45
1,481.22 امریکايي ډالر 01:34:41
1,481.26 امریکايي ډالر 01:34:35
1,481.24 امریکايي ډالر 01:34:21
1,481.25 امریکايي ډالر 01:34:17
1,481.3 امریکايي ډالر 01:34:12
1,481.26 امریکايي ډالر 01:34:04
1,481.22 امریکايي ډالر 01:33:44
1,481.18 امریکايي ډالر 01:33:40
1,481.15 امریکايي ډالر 01:33:31
1,481.18 امریکايي ډالر 01:33:27
1,481.17 امریکايي ډالر 01:33:23
1,481.21 امریکايي ډالر 01:33:20
1,481.16 امریکايي ډالر 01:33:04
1,480.99 امریکايي ډالر 01:32:51
1,481.03 امریکايي ډالر 01:32:48
1,481.11 امریکايي ډالر 01:32:44
1,481.14 امریکايي ډالر 01:32:31
1,481.2 امریکايي ډالر 01:32:27
1,481.19 امریکايي ډالر 01:32:19
1,481.14 امریکايي ډالر 01:32:15
1,481.13 امریکايي ډالر 01:32:13
1,481.06 امریکايي ډالر 01:32:08
1,481.07 امریکايي ډالر 01:32:04
1,481.31 امریکايي ډالر 01:31:40
1,481.36 امریکايي ډالر 01:31:36
1,481.31 امریکايي ډالر 01:31:32
1,481.38 امریکايي ډالر 01:31:19
1,481.36 امریکايي ډالر 01:31:15
1,481.38 امریکايي ډالر 01:31:11
1,481.42 امریکايي ډالر 01:31:04
1,481.49 امریکايي ډالر 01:30:55
1,481.51 امریکايي ډالر 01:30:43
1,481.49 امریکايي ډالر 01:30:39
1,481.64 امریکايي ډالر 01:30:35
1,481.66 امریکايي ډالر 01:30:31
1,481.63 امریکايي ډالر 01:30:27
1,481.6 امریکايي ډالر 01:30:23
1,481.45 امریکايي ډالر 01:30:18
1,481.35 امریکايي ډالر 01:30:16
1,481.42 امریکايي ډالر 01:30:14
1,481.53 امریکايي ډالر 01:30:08
1,481.62 امریکايي ډالر 01:30:06
1,481.12 امریکايي ډالر 00:29:03
1,481.11 امریکايي ډالر 00:28:56
1,481.12 امریکايي ډالر 00:28:53
1,481.09 امریکايي ډالر 00:28:49
1,481.18 امریکايي ډالر 00:28:45
1,481.05 امریکايي ډالر 00:28:32
1,481.04 امریکايي ډالر 00:28:29
1,481.08 امریکايي ډالر 00:28:22
1,481.06 امریکايي ډالر 00:28:08
1,481.05 امریکايي ډالر 00:28:05
1,481.06 امریکايي ډالر 00:27:44
1,481.12 امریکايي ډالر 00:27:39
1,481.11 امریکايي ډالر 00:27:32
1,481.1 امریکايي ډالر 00:27:28
1,481.16 امریکايي ډالر 00:27:24
1,481.17 امریکايي ډالر 00:27:20
1,481.2 امریکايي ډالر 00:27:16
1,481.21 امریکايي ډالر 00:27:13
1,481.22 امریکايي ډالر 00:27:09
1,481.2 امریکايي ډالر 00:26:36
1,481.23 امریکايي ډالر 00:26:32
1,481.2 امریکايي ډالر 00:26:16
1,481.17 امریکايي ډالر 00:26:07
1,481.15 امریکايي ډالر 00:25:30
1,481.12 امریکايي ډالر 00:25:25
1,481.11 امریکايي ډالر 00:25:19
1,481.07 امریکايي ډالر 00:25:17
1,481.1 امریکايي ډالر 00:25:13
1,481.11 امریکايي ډالر 00:25:07
1,481.22 امریکايي ډالر 00:25:04
1,481.13 امریکايي ډالر 00:24:56
1,481.14 امریکايي ډالر 00:24:49
1,481.15 امریکايي ډالر 00:24:43
1,481.24 امریکايي ډالر 00:24:39
1,481.19 امریکايي ډالر 00:24:35
1,481.24 امریکايي ډالر 00:24:27
1,481.2 امریکايي ډالر 00:24:19
1,481.23 امریکايي ډالر 00:24:12
1,481.22 امریکايي ډالر 00:24:08
1,481.18 امریکايي ډالر 00:24:04
1,481.28 امریکايي ډالر 00:23:44
1,481.27 امریکايي ډالر 00:23:37
1,481.26 امریکايي ډالر 00:23:28
1,481.24 امریکايي ډالر 00:23:21
1,481.16 امریکايي ډالر 00:23:17
1,481.24 امریکايي ډالر 00:23:09
1,481.26 امریکايي ډالر 00:23:04
1,481.24 امریکايي ډالر 00:22:57
1,481.27 امریکايي ډالر 00:22:53
1,481.26 امریکايي ډالر 00:22:41
1,481.24 امریکايي ډالر 00:22:34
1,481.26 امریکايي ډالر 00:22:21
1,481.24 امریکايي ډالر 00:22:13
1,481.27 امریکايي ډالر 00:22:09
1,481.28 امریکايي ډالر 00:22:05
1,481.31 امریکايي ډالر 00:22:03
1,481.3 امریکايي ډالر 00:21:44
1,481.31 امریکايي ډالر 00:21:38
1,481.28 امریکايي ډالر 00:21:23
1,481.3 امریکايي ډالر 00:21:11
1,481.24 امریکايي ډالر 00:21:08
1,481.22 امریکايي ډالر 00:21:04
1,481.24 امریکايي ډالر 00:20:56
1,481.19 امریکايي ډالر 00:20:52
1,481.2 امریکايي ډالر 00:20:49
1,481.17 امریکايي ډالر 00:20:35
1,481.23 امریکايي ډالر 00:20:31
1,481.22 امریکايي ډالر 00:20:27
1,481.24 امریکايي ډالر 00:20:24
1,481.2 امریکايي ډالر 00:20:21
1,481.19 امریکايي ډالر 00:20:11
1,481.07 امریکايي ډالر 00:20:07
1,481.09 امریکايي ډالر 00:20:05
1,481.03 امریکايي ډالر 00:19:41
1,481.06 امریکايي ډالر 00:19:37
1,481.03 امریکايي ډالر 00:19:32
1,481.02 امریکايي ډالر 00:19:28
1,481.04 امریکايي ډالر 00:19:16
1,481.06 امریکايي ډالر 00:19:09
1,481.05 امریکايي ډالر 00:19:05
1,481.04 امریکايي ډالر 00:19:03
1,481.13 امریکايي ډالر 00:17:40
1,481.14 امریکايي ډالر 00:17:37
1,481.11 امریکايي ډالر 00:17:33
1,481.12 امریکايي ډالر 00:17:17
1,481.07 امریکايي ډالر 00:17:09
1,481.06 امریکايي ډالر 00:17:03
1,481.14 امریکايي ډالر 00:16:57
1,481.11 امریکايي ډالر 00:16:51
1,481.12 امریکايي ډالر 00:16:44
1,481.15 امریکايي ډالر 00:16:41
1,481.32 امریکايي ډالر 00:16:37
1,481.3 امریکايي ډالر 00:16:28
1,481.29 امریکايي ډالر 00:16:24
1,481.26 امریکايي ډالر 00:16:21
1,481.51 امریکايي ډالر 00:16:16
1,481.53 امریکايي ډالر 00:16:13
1,481.59 امریکايي ډالر 00:16:10
1,481.58 امریکايي ډالر 00:16:04
1,481.65 امریکايي ډالر 00:15:45
1,481.59 امریکايي ډالر 00:15:40
1,481.61 امریکايي ډالر 00:15:33
1,481.62 امریکايي ډالر 00:15:29
1,481.64 امریکايي ډالر 00:15:25
1,481.65 امریکايي ډالر 00:15:20
1,481.64 امریکايي ډالر 00:15:16
1,481.62 امریکايي ډالر 00:15:12
1,481.59 امریکايي ډالر 00:15:08
1,481.57 امریکايي ډالر 00:15:06
1,481.66 امریکايي ډالر 00:15:04
1,481.6 امریکايي ډالر 00:14:56
1,481.62 امریکايي ډالر 00:14:49
1,481.64 امریکايي ډالر 00:14:44
1,481.63 امریکايي ډالر 00:14:40
1,481.57 امریکايي ډالر 00:14:33
1,481.64 امریکايي ډالر 00:14:29
1,481.63 امریکايي ډالر 00:14:20
1,481.64 امریکايي ډالر 00:14:17
1,481.59 امریکايي ډالر 00:14:13
1,481.63 امریکايي ډالر 00:14:08
1,481.61 امریکايي ډالر 00:14:04
1,481.65 امریکايي ډالر 00:13:43
1,481.64 امریکايي ډالر 00:13:40
1,481.56 امریکايي ډالر 00:13:35
1,481.57 امریکايي ډالر 00:13:31
1,481.47 امریکايي ډالر 00:13:21
1,481.49 امریکايي ډالر 00:12:55
1,481.48 امریکايي ډالر 00:12:51
1,481.47 امریکايي ډالر 00:12:32
1,481.45 امریکايي ډالر 00:12:28
1,481.38 امریکايي ډالر 00:12:23
1,481.4 امریکايي ډالر 00:12:19
1,481.42 امریکايي ډالر 00:12:07
1,481.45 امریکايي ډالر 00:11:45
1,481.4 امریکايي ډالر 00:11:41
1,481.3 امریکايي ډالر 00:11:29
1,481.26 امریکايي ډالر 00:11:25
1,481.25 امریکايي ډالر 00:11:12
1,481.26 امریکايي ډالر 00:11:03
1,481.18 امریکايي ډالر 00:10:54
1,481.14 امریکايي ډالر 00:10:41
1,481.13 امریکايي ډالر 00:10:17
1,481.12 امریکايي ډالر 00:10:09
1,481.09 امریکايي ډالر 00:10:05
1,481.14 امریکايي ډالر 00:09:41
1,481.16 امریکايي ډالر 00:09:32
1,481.2 امریکايي ډالر 00:09:17
1,480.99 امریکايي ډالر 00:09:13
1,480.97 امریکايي ډالر 00:09:09
1,481.01 امریکايي ډالر 00:09:03
1,480.93 امریکايي ډالر 00:08:49
1,480.97 امریکايي ډالر 00:08:39
1,480.99 امریکايي ډالر 00:08:25
1,481 امریکايي ډالر 00:08:21
1,481.01 امریکايي ډالر 00:08:17
1,481 امریکايي ډالر 00:08:03
1,480.86 امریکايي ډالر 00:07:44
1,480.87 امریکايي ډالر 00:07:36
1,480.76 امریکايي ډالر 00:07:29
1,480.73 امریکايي ډالر 00:07:23
1,480.74 امریکايي ډالر 00:07:11
1,480.76 امریکايي ډالر 00:07:05
1,480.74 امریکايي ډالر 00:07:03
1,480.73 امریکايي ډالر 00:06:56
1,480.8 امریکايي ډالر 00:06:52
1,480.78 امریکايي ډالر 00:06:36
1,480.77 امریکايي ډالر 00:06:32
1,480.8 امریکايي ډالر 00:06:23
1,480.79 امریکايي ډالر 00:06:19
1,480.85 امریکايي ډالر 00:06:15
1,480.89 امریکايي ډالر 00:06:12
1,480.88 امریکايي ډالر 00:06:08
1,480.87 امریکايي ډالر 00:06:04
1,480.9 امریکايي ډالر 00:05:43
1,480.79 امریکايي ډالر 00:05:28
1,480.82 امریکايي ډالر 00:05:19
1,480.79 امریکايي ډالر 00:05:08
1,480.78 امریکايي ډالر 00:05:04
1,480.87 امریکايي ډالر 00:04:57
1,480.88 امریکايي ډالر 00:04:51
1,480.85 امریکايي ډالر 00:04:27
1,480.87 امریکايي ډالر 00:04:23
1,480.86 امریکايي ډالر 00:04:19
1,480.9 امریکايي ډالر 00:04:04

Silver

 • وروستی : 17.445
 • لوړ : 17.45
 • ټيټ : 17.413
 • د مکس لوستل : 0.01
 • د ډیری لوړې کچې٪ : 0.02%
 • پرانیستی : 17.415
 • وخت : 01:41:16
 • پرون : 17.422
 • ٪ بدلول : 0.13%
 • بدلول : 0.023
نن ورځ وخت
17.445 امریکايي ډالر 01:41:16
17.448 امریکايي ډالر 01:40:17
17.442 امریکايي ډالر 01:40:12
17.445 امریکايي ډالر 01:40:10
17.442 امریکايي ډالر 01:39:20
17.44 امریکايي ډالر 01:39:08
17.442 امریکايي ډالر 01:36:03
17.448 امریکايي ډالر 01:34:41
17.442 امریکايي ډالر 01:34:17
17.438 امریکايي ډالر 01:33:04
17.435 امریکايي ډالر 01:32:48
17.438 امریکايي ډالر 01:32:15
17.435 امریکايي ډالر 01:32:08
17.433 امریکايي ډالر 01:32:04
17.438 امریکايي ډالر 01:31:40
17.44 امریکايي ډالر 01:31:32
17.433 امریکايي ډالر 01:30:23
17.43 امریکايي ډالر 01:25:05
17.433 امریکايي ډالر 01:15:05
17.427 امریکايي ډالر 00:29:21
17.433 امریکايي ډالر 00:29:03
17.43 امریکايي ډالر 00:28:49
17.433 امریکايي ډالر 00:28:08
17.435 امریکايي ډالر 00:28:05
17.433 امریکايي ډالر 00:26:36
17.435 امریکايي ډالر 00:26:07
17.433 امریکايي ډالر 00:25:43
17.435 امریکايي ډالر 00:25:30
17.433 امریکايي ډالر 00:25:07
17.438 امریکايي ډالر 00:25:04
17.435 امریکايي ډالر 00:24:43
17.438 امریکايي ډالر 00:24:08
17.435 امریکايي ډالر 00:24:04
17.438 امریکايي ډالر 00:22:05
17.433 امریکايي ډالر 00:21:38
17.435 امریکايي ډالر 00:21:36
17.438 امریکايي ډالر 00:20:45
17.433 امریکايي ډالر 00:16:24
17.438 امریکايي ډالر 00:16:21
17.442 امریکايي ډالر 00:16:06
17.448 امریکايي ډالر 00:12:36
17.45 امریکايي ډالر 00:12:32
17.448 امریکايي ډالر 00:12:03
17.442 امریکايي ډالر 00:11:36
17.44 امریکايي ډالر 00:11:29
17.438 امریکايي ډالر 00:11:03
17.43 امریکايي ډالر 00:09:45
17.433 امریکايي ډالر 00:09:21
17.427 امریکايي ډالر 00:08:49
17.43 امریکايي ډالر 00:08:21
17.427 امریکايي ډالر 00:08:03
17.418 امریکايي ډالر 00:07:44
17.42 امریکايي ډالر 00:07:36
17.413 امریکايي ډالر 00:06:15
17.415 امریکايي ډالر 00:06:04
17.42 امریکايي ډالر 00:05:04
17.415 امریکايي ډالر 00:04:04

Platinum

 • وروستی : 889.5
 • لوړ : 890.05
 • ټيټ : 888.95
 • د مکس لوستل : 0.4
 • د ډیری لوړې کچې٪ : 0.04%
 • پرانیستی : 889.8
 • وخت : 01:41:44
 • پرون : 889.9
 • ٪ بدلول : 0.04%
 • بدلول : 0.4
نن ورځ وخت
889.5 امریکايي ډالر 01:41:44
889.35 امریکايي ډالر 01:39:45
889.3 امریکايي ډالر 01:39:41
889.35 امریکايي ډالر 01:39:04
889.4 امریکايي ډالر 01:38:51
889.65 امریکايي ډالر 01:36:03
889.75 امریکايي ډالر 01:35:28
889.65 امریکايي ډالر 01:34:48
889.4 امریکايي ډالر 01:34:04
889.15 امریکايي ډالر 01:32:15
889.05 امریکايي ډالر 01:31:04
889 امریکايي ډالر 01:30:43
888.95 امریکايي ډالر 01:30:23
889.15 امریکايي ډالر 01:30:18
889.55 امریکايي ډالر 01:30:06
889.75 امریکايي ډالر 01:28:13
889.65 امریکايي ډالر 01:21:36
889.6 امریکايي ډالر 01:15:05
889.65 امریکايي ډالر 00:29:44
889.9 امریکايي ډالر 00:29:21
889.65 امریکايي ډالر 00:29:16
889.7 امریکايي ډالر 00:29:03
889.85 امریکايي ډالر 00:27:28
889.95 امریکايي ډالر 00:27:20
889.85 امریکايي ډالر 00:27:16
889.9 امریکايي ډالر 00:26:07
889.85 امریکايي ډالر 00:26:03
889.7 امریکايي ډالر 00:25:07
889.65 امریکايي ډالر 00:25:04
889.5 امریکايي ډالر 00:24:04
889.65 امریکايي ډالر 00:23:44
889.5 امریکايي ډالر 00:23:06
889.45 امریکايي ډالر 00:20:05
889.65 امریکايي ډالر 00:17:37
890 امریکايي ډالر 00:17:03
889.8 امریکايي ډالر 00:16:57
889.9 امریکايي ډالر 00:16:21
890 امریکايي ډالر 00:16:06
890.05 امریکايي ډالر 00:16:04
890 امریکايي ډالر 00:15:25
889.95 امریکايي ډالر 00:15:12
889.9 امریکايي ډالر 00:14:44
889.85 امریکايي ډالر 00:14:33
889.9 امریکايي ډالر 00:13:04
889.85 امریکايي ډالر 00:12:36
889.9 امریکايي ډالر 00:12:28
889.95 امریکايي ډالر 00:12:03
889.9 امریکايي ډالر 00:11:03
889.8 امریکايي ډالر 00:10:05
889.9 امریکايي ډالر 00:09:24
889.95 امریکايي ډالر 00:09:17
889.9 امریکايي ډالر 00:09:13
889.85 امریکايي ډالر 00:09:09
889.8 امریکايي ډالر 00:09:03
889.9 امریکايي ډالر 00:08:03
889.75 امریکايي ډالر 00:07:36
889.6 امریکايي ډالر 00:06:19
889.75 امریکايي ډالر 00:05:43
889.6 امریکايي ډالر 00:05:28
889.7 امریکايي ډالر 00:05:04
889.8 امریکايي ډالر 00:04:04

Palladium

 • وروستی : 1,699.55
 • لوړ : 1,701.85
 • ټيټ : 1,699.55
 • د مکس لوستل : 1.2
 • د ډیری لوړې کچې٪ : 0.04%
 • پرانیستی : 1,701.85
 • وخت : 01:36:04
 • پرون : 1,701.9
 • ٪ بدلول : 0.14%
 • بدلول : 2.35
نن ورځ وخت
1,699.55 امریکايي ډالر 01:36:04
1,700.05 امریکايي ډالر 01:35:46
1,699.7 امریکايي ډالر 01:35:36
1,700.35 امریکايي ډالر 01:34:52
1,700.4 امریکايي ډالر 01:34:12
1,700.45 امریکايي ډالر 01:34:04
1,700.4 امریکايي ډالر 01:33:44
1,700.35 امریکايي ډالر 01:33:23
1,700.3 امریکايي ډالر 01:33:12
1,701.5 امریکايي ډالر 01:31:04
1,700.3 امریکايي ډالر 01:30:53
1,700.55 امریکايي ډالر 01:30:47
1,700.9 امریکايي ډالر 01:30:43
1,701 امریکايي ډالر 01:30:39
1,700.9 امریکايي ډالر 01:30:16
1,701.5 امریکايي ډالر 01:16:56
1,701.35 امریکايي ډالر 00:29:44
1,701.4 امریکايي ډالر 00:29:03
1,701.35 امریکايي ډالر 00:26:03
1,701.05 امریکايي ډالر 00:21:08
1,700.8 امریکايي ډالر 00:21:04
1,701.1 امریکايي ډالر 00:20:07
1,701.2 امریکايي ډالر 00:20:05
1,701.15 امریکايي ډالر 00:19:24
1,701.2 امریکايي ډالر 00:19:13
1,701.15 امریکايي ډالر 00:19:05
1,701.25 امریکايي ډالر 00:19:03
1,701.8 امریکايي ډالر 00:17:27
1,701.65 امریکايي ډالر 00:17:17
1,701.45 امریکايي ډالر 00:16:21
1,701.65 امریکايي ډالر 00:16:16
1,701.7 امریکايي ډالر 00:16:04
1,701 امریکايي ډالر 00:15:29
1,701.3 امریکايي ډالر 00:14:49
1,701.25 امریکايي ډالر 00:14:40
1,701.3 امریکايي ډالر 00:09:17
1,701.25 امریکايي ډالر 00:08:03
1,701 امریکايي ډالر 00:07:36
1,700.65 امریکايي ډالر 00:06:15
1,700.8 امریکايي ډالر 00:06:08
1,700.9 امریکايي ډالر 00:06:04
1,701.45 امریکايي ډالر 00:05:43
1,701.75 امریکايي ډالر 00:05:19
1,701.85 امریکايي ډالر 00:05:04

چارټونه او تاریخي ډاټا + تخنیکي وسیله سرو زرو

Charts by TradingView
بدلېدونکی
مقدار له ته پایلې
پایلې
تاریخي ډاټا
پایلې

15 ورځی چارټ

 • 15 ورځی اوسط: 1,497 امریکايي ډالر
 • بدل / 15 ورځې: 15.63 امریکايي ډالر
 • بدل / 15 ورځې٪: 1.06%

د میاشتې چارټ

 • د میاشتې منځنۍ کچه: 1,500 امریکايي ډالر
 • بدل / 1 میاشت: 18.63 امریکايي ډالر
 • بدل / 1 میاشت٪: 1.26%

درې میاشتنۍ چارټ

 • درې میاشتنۍ کچه: 1,492 امریکايي ډالر
 • بدل / 3 میاشت: 10.63 امریکايي ډالر
 • بدل / 3 میاشت٪: 0.72%

6 میاشتې چارټ

 • شپږ میاشتنۍ منځنۍ: 1,415 امریکايي ډالر
 • بدل / 6 میاشت: 66.37 امریکايي ډالر
 • بدل / 6 میاشت٪: 4.69%
د امریکا بازارونه بیې بدلول؟ ټيټ؟ لوړ؟ وخت
Gold 1483.5 (0.09%) 1.4 1483.5 1485.4 01:00:13
Silver 17.384 (0.18%) 0.031 17.384 17.45 01:00:13
Platinum 889.2 (0.06%) 0.5 889.2 890 01:00:13
Palladium 1696.6 (0.35%) 5.9 1696.6 1702.5 01:00:13
د امریکا بازارونه بیې بدلول؟ ټيټ؟ لوړ؟ وخت
Gold mini-sized 1483.5 (0.03%) 0.4 1483.5 1483.9 01:00:13
Silver mini-sized 17.384 (0.24%) 0.041 17.358 17.439 01:00:13
Gold Kilo 1320.9 (0.23%) 3.1 1320.9 1324 01:23:09