د انلاین فورم

د تیل او انرژی بازارونه

موضوع بیې بدلول؟ ټيټ؟ لوړ؟ وخت
Crude Oil WTI 53.95 (0.06%) 0.03 53.75 54.01 01:30:13
Brent Oil 59.13 (0.12%) 0.07 58.96 59.24 01:29:10
Oil Opec 60.5 (0%) 0 60.5 60.5 23 August
نفت کوره 1.8115 (0.16%) 0.0029 1.8079 1.8161 01:29:03
موضوع بیې بدلول؟ ټيټ لوړ وخت
London Gas Oil 556.5 (0.16%) 0.88 555.13 557.75 00:44:10
Gasoline RBOB 1.6415 (0.24%) 0.004 1.6395 1.6475 01:29:10
Natural Gas 2.16 (0.14%) 0.003 2.155 2.163 01:30:13
Carbon Emissions 25.11 (0%) 0 24.82 25.68 20:30:23

Crude Oil WTI

 • وروستی : 53.95
 • لوړ : 54.01
 • ټيټ : 53.75
 • د مکس لوستل : 0.06
 • د ډیری لوړې کچې٪ : 0.07%
 • پرانیستی : 53.99
 • وخت : 01:30:13
 • پرون : 53.98
 • ٪ بدلول : 0.06%
 • بدلول : 0.03
نن ورځ وخت
53.95 امریکايي ډالر 01:30:13
53.93 امریکايي ډالر 01:29:10
53.91 امریکايي ډالر 01:28:11
53.97 امریکايي ډالر 01:26:10
53.92 امریکايي ډالر 01:25:10
53.9 امریکايي ډالر 01:22:11
53.92 امریکايي ډالر 01:21:09
53.91 امریکايي ډالر 01:20:11
53.9 امریکايي ډالر 01:18:10
53.91 امریکايي ډالر 01:16:10
53.89 امریکايي ډالر 01:15:11
53.86 امریکايي ډالر 01:14:11
53.87 امریکايي ډالر 01:13:10
53.88 امریکايي ډالر 01:10:11
53.87 امریکايي ډالر 01:09:10
53.88 امریکايي ډالر 01:08:11
53.9 امریکايي ډالر 01:06:11
53.88 امریکايي ډالر 01:03:09
53.87 امریکايي ډالر 01:02:11
53.88 امریکايي ډالر 01:00:13
53.9 امریکايي ډالر 00:59:10
53.91 امریکايي ډالر 00:58:10
53.88 امریکايي ډالر 00:57:11
53.89 امریکايي ډالر 00:56:10
53.88 امریکايي ډالر 00:55:10
53.87 امریکايي ډالر 00:53:10
53.88 امریکايي ډالر 00:52:10
53.89 امریکايي ډالر 00:51:10
53.88 امریکايي ډالر 00:50:12
53.89 امریکايي ډالر 00:49:10
53.88 امریکايي ډالر 00:48:09
53.89 امریکايي ډالر 00:47:11
53.88 امریکايي ډالر 00:46:10
53.89 امریکايي ډالر 00:44:09
53.87 امریکايي ډالر 00:43:12
53.88 امریکايي ډالر 00:42:11
53.89 امریکايي ډالر 00:41:11
53.91 امریکايي ډالر 00:40:13
53.93 امریکايي ډالر 00:39:11
53.94 امریکايي ډالر 00:38:10
53.91 امریکايي ډالر 00:34:12
53.93 امریکايي ډالر 00:33:11
53.89 امریکايي ډالر 00:32:11
53.87 امریکايي ډالر 00:31:10
53.88 امریکايي ډالر 00:29:10
53.83 امریکايي ډالر 00:28:11
53.77 امریکايي ډالر 00:27:10
53.76 امریکايي ډالر 00:26:12
53.75 امریکايي ډالر 00:25:11
53.78 امریکايي ډالر 00:24:09
53.83 امریکايي ډالر 00:23:11
53.84 امریکايي ډالر 00:22:11
53.88 امریکايي ډالر 00:21:10
53.89 امریکايي ډالر 00:20:12
53.88 امریکايي ډالر 00:19:11
53.92 امریکايي ډالر 00:18:11
53.96 امریکايي ډالر 00:17:11
53.95 امریکايي ډالر 00:16:10
53.92 امریکايي ډالر 00:15:11
53.86 امریکايي ډالر 00:14:11
53.88 امریکايي ډالر 00:12:10
53.91 امریکايي ډالر 00:10:11
53.94 امریکايي ډالر 00:08:10
53.98 امریکايي ډالر 00:07:10
54 امریکايي ډالر 00:06:10
54.01 امریکايي ډالر 00:05:11
53.98 امریکايي ډالر 00:04:10
53.99 امریکايي ډالر 00:03:09

Brent Oil

 • وروستی : 59.13
 • لوړ : 59.24
 • ټيټ : 58.96
 • د مکس لوستل : 0.06
 • د ډیری لوړې کچې٪ : 0.07%
 • پرانیستی : 59.22
 • وخت : 01:29:10
 • پرون : 59.2
 • ٪ بدلول : 0.12%
 • بدلول : 0.07
نن ورځ وخت
59.13 امریکايي ډالر 01:29:10
59.11 امریکايي ډالر 01:28:11
59.16 امریکايي ډالر 01:26:10
59.13 امریکايي ډالر 01:25:10
59.12 امریکايي ډالر 01:22:11
59.13 امریکايي ډالر 01:19:10
59.12 امریکايي ډالر 01:18:10
59.13 امریکايي ډالر 01:16:10
59.09 امریکايي ډالر 01:15:11
59.08 امریکايي ډالر 01:14:11
59.09 امریکايي ډالر 01:12:10
59.11 امریکايي ډالر 01:11:11
59.09 امریکايي ډالر 01:08:11
59.12 امریکايي ډالر 01:07:10
59.11 امریکايي ډالر 01:06:11
59.09 امریکايي ډالر 01:04:10
59.1 امریکايي ډالر 01:03:09
59.09 امریکايي ډالر 01:02:11
59.1 امریکايي ډالر 01:01:11
59.11 امریکايي ډالر 01:00:13
59.14 امریکايي ډالر 00:58:10
59.13 امریکايي ډالر 00:55:10
59.1 امریکايي ډالر 00:53:10
59.12 امریکايي ډالر 00:52:10
59.13 امریکايي ډالر 00:51:10
59.12 امریکايي ډالر 00:50:12
59.13 امریکايي ډالر 00:49:10
59.12 امریکايي ډالر 00:46:10
59.13 امریکايي ډالر 00:44:09
59.11 امریکايي ډالر 00:43:12
59.12 امریکايي ډالر 00:42:11
59.13 امریکايي ډالر 00:41:11
59.14 امریکايي ډالر 00:40:13
59.17 امریکايي ډالر 00:39:11
59.18 امریکايي ډالر 00:38:10
59.14 امریکايي ډالر 00:35:11
59.15 امریکايي ډالر 00:34:12
59.16 امریکايي ډالر 00:33:11
59.13 امریکايي ډالر 00:32:11
59.11 امریکايي ډالر 00:31:10
59.09 امریکايي ډالر 00:29:10
59.03 امریکايي ډالر 00:28:11
58.99 امریکايي ډالر 00:27:10
58.97 امریکايي ډالر 00:26:12
58.96 امریکايي ډالر 00:25:11
58.99 امریکايي ډالر 00:24:09
59.05 امریکايي ډالر 00:23:11
59.07 امریکايي ډالر 00:22:11
59.1 امریکايي ډالر 00:21:10
59.11 امریکايي ډالر 00:20:12
59.12 امریکايي ډالر 00:19:11
59.14 امریکايي ډالر 00:18:11
59.17 امریکايي ډالر 00:17:11
59.2 امریکايي ډالر 00:16:10
59.15 امریکايي ډالر 00:15:11
59.09 امریکايي ډالر 00:14:11
59.12 امریکايي ډالر 00:12:10
59.14 امریکايي ډالر 00:11:10
59.16 امریکايي ډالر 00:10:11
59.17 امریکايي ډالر 00:09:10
59.19 امریکايي ډالر 00:08:10
59.21 امریکايي ډالر 00:07:10
59.23 امریکايي ډالر 00:06:10
59.24 امریکايي ډالر 00:05:11
59.2 امریکايي ډالر 00:04:10
59.22 امریکايي ډالر 00:03:09

Gasoline RBOB

 • وروستی : 1.6415
 • لوړ : 1.6475
 • ټيټ : 1.6395
 • د مکس لوستل : -
 • د ډیری لوړې کچې٪ : -
 • پرانیستی : 1.6465
 • وخت : 01:29:10
 • پرون : 1.6455
 • ٪ بدلول : 0.24%
 • بدلول : 0.004
نن ورځ وخت
1.6415 امریکايي ډالر 01:29:10
1.6416 امریکايي ډالر 01:28:11
1.642 امریکايي ډالر 01:25:10
1.6415 امریکايي ډالر 01:22:11
1.6421 امریکايي ډالر 01:21:09
1.6425 امریکايي ډالر 01:20:11
1.6424 امریکايي ډالر 01:19:10
1.6425 امریکايي ډالر 01:18:10
1.6426 امریکايي ډالر 01:17:10
1.643 امریکايي ډالر 01:16:10
1.6425 امریکايي ډالر 01:15:11
1.642 امریکايي ډالر 01:14:11
1.6425 امریکايي ډالر 01:11:11
1.6435 امریکايي ډالر 01:10:11
1.6434 امریکايي ډالر 01:09:10
1.643 امریکايي ډالر 01:08:11
1.6435 امریکايي ډالر 01:06:11
1.6425 امریکايي ډالر 01:05:10
1.643 امریکايي ډالر 01:04:10
1.6435 امریکايي ډالر 01:03:09
1.6425 امریکايي ډالر 01:01:11
1.6435 امریکايي ډالر 00:55:10
1.643 امریکايي ډالر 00:52:10
1.6435 امریکايي ډالر 00:50:12
1.644 امریکايي ډالر 00:49:10
1.6435 امریکايي ډالر 00:45:11
1.6445 امریکايي ډالر 00:44:10
1.6435 امریکايي ډالر 00:43:12
1.644 امریکايي ډالر 00:42:11
1.6442 امریکايي ډالر 00:41:11
1.6445 امریکايي ډالر 00:39:11
1.645 امریکايي ډالر 00:38:10
1.6435 امریکايي ډالر 00:37:09
1.6441 امریکايي ډالر 00:36:10
1.6435 امریکايي ډالر 00:35:11
1.6445 امریکايي ډالر 00:34:12
1.6443 امریکايي ډالر 00:33:11
1.6435 امریکايي ډالر 00:32:11
1.643 امریکايي ډالر 00:31:10
1.6431 امریکايي ډالر 00:30:13
1.6425 امریکايي ډالر 00:29:10
1.6412 امریکايي ډالر 00:28:11
1.64 امریکايي ډالر 00:27:10
1.6395 امریکايي ډالر 00:26:12
1.6399 امریکايي ډالر 00:25:11
1.6404 امریکايي ډالر 00:24:09
1.6419 امریکايي ډالر 00:23:11
1.6425 امریکايي ډالر 00:22:11
1.643 امریکايي ډالر 00:21:10
1.6435 امریکايي ډالر 00:20:12
1.644 امریکايي ډالر 00:19:11
1.6445 امریکايي ډالر 00:18:11
1.6456 امریکايي ډالر 00:17:11
1.6455 امریکايي ډالر 00:16:10
1.6446 امریکايي ډالر 00:15:11
1.6435 امریکايي ډالر 00:14:11
1.644 امریکايي ډالر 00:13:10
1.6443 امریکايي ډالر 00:12:10
1.6445 امریکايي ډالر 00:11:10
1.6453 امریکايي ډالر 00:10:11
1.6455 امریکايي ډالر 00:08:10
1.6465 امریکايي ډالر 00:07:10
1.647 امریکايي ډالر 00:06:10
1.6475 امریکايي ډالر 00:05:11
1.6465 امریکايي ډالر 00:03:09

London Gas Oil

 • وروستی : 556.5
 • لوړ : 557.75
 • ټيټ : 555.13
 • د مکس لوستل : 0.5
 • د ډیری لوړې کچې٪ : 0.2%
 • پرانیستی : 557.63
 • وخت : 00:44:10
 • پرون : 557.38
 • ٪ بدلول : 0.16%
 • بدلول : 0.88
نن ورځ وخت
556.5 امریکايي ډالر 00:44:10
556.25 امریکايي ډالر 00:43:12
556.38 امریکايي ډالر 00:40:13
556.63 امریکايي ډالر 00:39:11
556.75 امریکايي ډالر 00:38:10
556.38 امریکايي ډالر 00:35:11
556.5 امریکايي ډالر 00:33:11
556.38 امریکايي ډالر 00:32:11
556.25 امریکايي ډالر 00:31:10
556.13 امریکايي ډالر 00:29:10
555.75 امریکايي ډالر 00:28:11
555.38 امریکايي ډالر 00:27:10
555.13 امریکايي ډالر 00:26:12
555.25 امریکايي ډالر 00:25:11
555.38 امریکايي ډالر 00:24:09
555.88 امریکايي ډالر 00:22:11
556.38 امریکايي ډالر 00:20:12
556.63 امریکايي ډالر 00:18:11
557.13 امریکايي ډالر 00:16:10
556.75 امریکايي ډالر 00:15:11
556.63 امریکايي ډالر 00:14:11
556.75 امریکايي ډالر 00:13:10
556.88 امریکايي ډالر 00:12:10
557 امریکايي ډالر 00:11:10
557.13 امریکايي ډالر 00:09:10
557.25 امریکايي ډالر 00:08:10
557.5 امریکايي ډالر 00:07:10
557.63 امریکايي ډالر 00:06:10
557.75 امریکايي ډالر 00:05:11
557.63 امریکايي ډالر 00:03:09

چارټونه او تاریخي ډاټا + تخنیکي وسیله د برین غوړ

Charts by TradingView
بدلېدونکی
مقدار له ته پایلې
پایلې
تاریخي ډاټا
پایلې

15 ورځی چارټ

 • 15 ورځی اوسط: 59 امریکايي ډالر
 • بدل / 15 ورځې: 0.13 امریکايي ډالر
 • بدل / 15 ورځې٪: 0.22%

د میاشتې چارټ

 • د میاشتې منځنۍ کچه: 61 امریکايي ډالر
 • بدل / 1 میاشت: 1.87 امریکايي ډالر
 • بدل / 1 میاشت٪: 3.16%

درې میاشتنۍ چارټ

 • درې میاشتنۍ کچه: 63 امریکايي ډالر
 • بدل / 3 میاشت: 3.87 امریکايي ډالر
 • بدل / 3 میاشت٪: 6.54%

6 میاشتې چارټ

 • شپږ میاشتنۍ منځنۍ: 66 امریکايي ډالر
 • بدل / 6 میاشت: 6.87 امریکايي ډالر
 • بدل / 6 میاشت٪: 11.62%
د امریکا بازارونه بیې بدلول؟ ټيټ؟ لوړ؟ وخت
Crude Oil WTI 54.17 (0.11%) 0.06 53.77 54.17 02:00:15
Heating Oil 1.8235 (0.05%) 0.0009 1.8164 1.8257 02:00:15
Gasoline RBOB 1.527 (0.16%) 0.0024 1.5217 1.5297 02:00:15
Natural Gas 2.156 (0.05%) 0.001 2.156 2.165 02:00:15
Crude Oil Brent 59.34 (0.07%) 0.04 58.99 59.34 02:00:15
Ethanol Futures 1.317 (0.23%) 0.003 1.317 1.32 02:00:15
E-Mini Natural Gas 2.152 (0.14%) 0.003 2.15 2.165 05:42:10
د امریکا بازارونه بیې بدلول؟ ټيټ؟ لوړ؟ وخت
ICE Gas Oil Low Sulphur 558.5 (0.36%) 2 558 561 02:09:10
ICE South China Coal 63.85 (0%) 0 63.85 72.55 16:30:13
ICE EUA 25.1 (0%) 0 20.83 25.93 21:17:17
ICE CSX Coal 48.3 (1.05%) 0.5 47.8 48.3 09:46:10
E-Mini Crude Oil 54.17 (0.08%) 0.045 53.775 54.2 05:42:10
Crude Oil WTI ICE 53.74 (0.02%) 0.01 53.37 53.74 02:53:10
Crude Palm Oil 553.75 (5.93%) 31 522.25 553.75 15:02:11