د انلاین فورم

د تیل او انرژی بازارونه

موضوع بیې بدلول؟ ټيټ؟ لوړ؟ وخت
Crude Oil WTI 52.98 (0.17%) 0.09 52.83 53 01:51:08
Brent Oil 58.87 (0.03%) 0.02 58.78 58.88 01:22:10
Oil Opec 59.95 (0%) 0 59.95 59.95 15 October
نفت کوره 1.9179 (0.19%) 0.0036 1.9135 1.9182 01:39:04
موضوع بیې بدلول؟ ټيټ لوړ وخت
London Gas Oil 581.63 (0%) 0 581.13 581.88 00:30:12
Gasoline RBOB 1.6187 (0.25%) 0.0041 1.6124 1.6187 01:50:10
Natural Gas 2.341 (0.21%) 0.005 2.34 2.345 01:49:09
Carbon Emissions 25.73 (0%) 0 24.25 25.79 19:30:17

Crude Oil WTI

 • وروستی : 53
 • لوړ : 53
 • ټيټ : 52.83
 • د مکس لوستل : 0.05
 • د ډیری لوړې کچې٪ : 0.06%
 • پرانیستی : 52.88
 • وخت : 01:51:08
 • پرون : 52.89
 • ٪ بدلول : 0.21%
 • بدلول : 0.11
نن ورځ وخت
53 امریکايي ډالر 01:51:08
52.98 امریکايي ډالر 01:48:08
53 امریکايي ډالر 01:47:09
52.98 امریکايي ډالر 01:42:09
52.97 امریکايي ډالر 01:40:11
52.95 امریکايي ډالر 01:38:09
52.97 امریکايي ډالر 01:34:10
52.98 امریکايي ډالر 01:33:09
53 امریکايي ډالر 01:32:10
52.97 امریکايي ډالر 01:31:10
52.92 امریکايي ډالر 01:30:14
52.91 امریکايي ډالر 00:30:12
52.92 امریکايي ډالر 00:26:08
52.91 امریکايي ډالر 00:25:10
52.92 امریکايي ډالر 00:24:10
52.89 امریکايي ډالر 00:23:09
52.91 امریکايي ډالر 00:22:09
52.89 امریکايي ډالر 00:21:09
52.91 امریکايي ډالر 00:20:10
52.89 امریکايي ډالر 00:19:08
52.87 امریکايي ډالر 00:18:08
52.84 امریکايي ډالر 00:17:09
52.86 امریکايي ډالر 00:16:09
52.83 امریکايي ډالر 00:14:09
52.84 امریکايي ډالر 00:13:09
52.83 امریکايي ډالر 00:12:09
52.84 امریکايي ډالر 00:09:09
52.87 امریکايي ډالر 00:06:09
52.88 امریکايي ډالر 00:04:10

Brent Oil

 • وروستی : 58.87
 • لوړ : 58.88
 • ټيټ : 58.78
 • د مکس لوستل : 0.03
 • د ډیری لوړې کچې٪ : 0.02%
 • پرانیستی : 58.84
 • وخت : 01:22:10
 • پرون : 58.85
 • ٪ بدلول : 0.03%
 • بدلول : 0.02
نن ورځ وخت
58.87 امریکايي ډالر 01:22:10
58.88 امریکايي ډالر 01:09:09
58.87 امریکايي ډالر 01:07:09
58.86 امریکايي ډالر 00:56:09
58.83 امریکايي ډالر 00:55:11
58.85 امریکايي ډالر 00:42:08
58.87 امریکايي ډالر 00:37:09
58.84 امریکايي ډالر 00:36:08
58.87 امریکايي ډالر 00:35:10
58.88 امریکايي ډالر 00:34:09
58.87 امریکايي ډالر 00:31:10
58.85 امریکايي ډالر 00:30:12
58.88 امریکايي ډالر 00:28:10
58.87 امریکايي ډالر 00:26:08
58.86 امریکايي ډالر 00:25:10
58.87 امریکايي ډالر 00:24:10
58.84 امریکايي ډالر 00:23:09
58.85 امریکايي ډالر 00:22:09
58.84 امریکايي ډالر 00:21:09
58.85 امریکايي ډالر 00:20:10
58.84 امریکايي ډالر 00:19:08
58.83 امریکايي ډالر 00:18:08
58.81 امریکايي ډالر 00:17:09
58.82 امریکايي ډالر 00:16:09
58.8 امریکايي ډالر 00:15:09
58.78 امریکايي ډالر 00:14:09
58.8 امریکايي ډالر 00:13:09
58.78 امریکايي ډالر 00:12:09
58.8 امریکايي ډالر 00:09:09
58.83 امریکايي ډالر 00:08:09
58.82 امریکايي ډالر 00:07:08
58.81 امریکايي ډالر 00:06:09
58.83 امریکايي ډالر 00:05:09
58.84 امریکايي ډالر 00:04:10

Gasoline RBOB

 • وروستی : 1.6187
 • لوړ : 1.6187
 • ټيټ : 1.6124
 • د مکس لوستل : -
 • د ډیری لوړې کچې٪ : -
 • پرانیستی : 1.6134
 • وخت : 01:50:10
 • پرون : 1.6146
 • ٪ بدلول : 0.25%
 • بدلول : 0.0041
نن ورځ وخت
1.6187 امریکايي ډالر 01:50:10
1.6186 امریکايي ډالر 01:47:09
1.6182 امریکايي ډالر 01:44:10
1.6177 امریکايي ډالر 01:43:09
1.6178 امریکايي ډالر 01:42:09
1.6177 امریکايي ډالر 01:41:08
1.6176 امریکايي ډالر 01:40:11
1.6177 امریکايي ډالر 01:39:09
1.6178 امریکايي ډالر 01:35:11
1.6179 امریکايي ډالر 01:32:10
1.6171 امریکايي ډالر 01:30:14
1.6153 امریکايي ډالر 00:29:08
1.6151 امریکايي ډالر 00:28:10
1.6148 امریکايي ډالر 00:27:08
1.6151 امریکايي ډالر 00:26:08
1.6146 امریکايي ډالر 00:25:10
1.6147 امریکايي ډالر 00:24:10
1.6142 امریکايي ډالر 00:23:09
1.6143 امریکايي ډالر 00:22:09
1.6139 امریکايي ډالر 00:21:09
1.6138 امریکايي ډالر 00:20:10
1.6137 امریکايي ډالر 00:19:08
1.6132 امریکايي ډالر 00:18:08
1.6131 امریکايي ډالر 00:17:09
1.613 امریکايي ډالر 00:16:09
1.6124 امریکايي ډالر 00:15:09
1.6128 امریکايي ډالر 00:14:10
1.6131 امریکايي ډالر 00:13:09
1.6128 امریکايي ډالر 00:12:09
1.6132 امریکايي ډالر 00:11:09
1.6127 امریکايي ډالر 00:09:09
1.613 امریکايي ډالر 00:08:09
1.6131 امریکايي ډالر 00:05:09
1.6134 امریکايي ډالر 00:04:10

London Gas Oil

 • وروستی : 581.63
 • لوړ : 581.88
 • ټيټ : 581.13
 • د مکس لوستل : 0.37
 • د ډیری لوړې کچې٪ : 0.09%
 • پرانیستی : 581.5
 • وخت : 00:30:12
 • پرون : 581.63
 • ٪ بدلول : 0%
 • بدلول : 0
نن ورځ وخت
581.63 امریکايي ډالر 00:30:12
581.75 امریکايي ډالر 00:29:08
581.88 امریکايي ډالر 00:28:10
581.75 امریکايي ډالر 00:27:08
581.63 امریکايي ډالر 00:24:10
581.5 امریکايي ډالر 00:22:09
581.38 امریکايي ډالر 00:21:09
581.63 امریکايي ډالر 00:20:10
581.38 امریکايي ډالر 00:16:09
581.13 امریکايي ډالر 00:14:09
581.25 امریکايي ډالر 00:13:09
581.13 امریکايي ډالر 00:09:09
581.5 امریکايي ډالر 00:08:09
581.38 امریکايي ډالر 00:06:09
581.5 امریکايي ډالر 00:04:10

چارټونه او تاریخي ډاټا + تخنیکي وسیله د برین غوړ

Charts by TradingView
بدلېدونکی
مقدار له ته پایلې
پایلې
تاریخي ډاټا
پایلې

15 ورځی چارټ

 • 15 ورځی اوسط: 59 امریکايي ډالر
 • بدل / 15 ورځې: 0.13 امریکايي ډالر
 • بدل / 15 ورځې٪: 0.22%

د میاشتې چارټ

 • د میاشتې منځنۍ کچه: 61 امریکايي ډالر
 • بدل / 1 میاشت: 2.13 امریکايي ډالر
 • بدل / 1 میاشت٪: 3.62%

درې میاشتنۍ چارټ

 • درې میاشتنۍ کچه: 61 امریکايي ډالر
 • بدل / 3 میاشت: 2.13 امریکايي ډالر
 • بدل / 3 میاشت٪: 3.62%

6 میاشتې چارټ

 • شپږ میاشتنۍ منځنۍ: 64 امریکايي ډالر
 • بدل / 6 میاشت: 5.13 امریکايي ډالر
 • بدل / 6 میاشت٪: 8.71%
د امریکا بازارونه بیې بدلول؟ ټيټ؟ لوړ؟ وخت
Crude Oil WTI 52.81 (0.28%) 0.15 52.81 52.92 01:02:09
Heating Oil 1.8904 (0.89%) 0.0169 1.8904 1.906 01:50:10
Gasoline RBOB 1.546 (1.77%) 0.0273 1.546 1.5726 01:50:10
Natural Gas 2.498 (6.75%) 0.158 2.339 2.498 01:50:10
Crude Oil Brent 58.74 (0.29%) 0.17 58.74 58.86 01:02:09
Ethanol Futures 1.431 (0.49%) 0.007 1.431 1.438 00:54:09
E-Mini Natural Gas 2.53 (8.12%) 0.19 2.339 2.53 01:50:10
د امریکا بازارونه بیې بدلول؟ ټيټ؟ لوړ؟ وخت
ICE Gas Oil Low Sulphur 577 (0.22%) 1.25 574.5 577 01:25:11
ICE South China Coal 70 (0%) 0 60.2 70 01:45:11
ICE EUA 25.71 (0%) 0 24.15 25.78 20:18:12
ICE CSX Coal 44.05 (0%) 0 44.05 44.55 22:32:13
E-Mini Crude Oil 52.975 (0.05%) 0.025 52.8 52.975 01:50:10
Crude Oil WTI ICE 52.88 (0.3%) 0.16 52.88 53.03 01:45:11
Crude Palm Oil 518 (0%) 0 516.75 537 17:03:13