د انلاین فورم

WIG20

  • وروستی2159.91
  • لوړ2160.75
  • ټيټ2129.08
  • د مکس لوستل-
  • د ډیری لوړې کچې٪-
  • پرانیستی-
  • وخت19:03:11
  • پرون2,159.91
  • ٪ بدلول0%
  • بدلول0

نن، د لیست لپاره هیڅ ډول سپارښتنه نه ده ورکړل شوې

ورځني چارټ

نن، د لیست لپاره هیڅ ډول سپارښتنه نه ده ورکړل شوې

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
نن، د لیست لپاره هیڅ ډول سپارښتنه نه ده ورکړل شوې
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره