د انلاین فورم

WIG20

  • وروستی2110.11
  • لوړ2110.71
  • ټيټ2095.52
  • د مکس لوستل10.6
  • د ډیری لوړې کچې٪0.03%
  • پرانیستی2,096.59
  • وخت20:02:50
  • پرون2,102.23
  • ٪ بدلول0.37%
  • بدلول7.88

د ورځني پنلسټیک چارټ WIG20

د ورځني پنلسټیک چارټ WIG20

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
2,110.11 ریال20:02:50
2,110.71 ریال19:32:21
2,100.11 ریال19:02:37
2,095.52 ریال18:32:38
2,098.52 ریال18:02:33
2,102.45 ریال17:32:25
2,100.57 ریال17:02:43
2,104.73 ریال16:32:20
2,104.02 ریال16:02:24
2,103.49 ریال15:32:21
2,103.69 ریال15:02:37
2,102.15 ریال14:32:29
2,100.83 ریال14:02:37
2,101.09 ریال13:32:22
2,100.5 ریال13:02:36
2,103.51 ریال12:32:39
2,096.59 ریال12:02:43
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره