د انلاین فورم

USD/SGD Ask

  • وروستی1.373
  • لوړ1.3741
  • ټيټ1.3721
  • د مکس لوستل-
  • د ډیری لوړې کچې٪-
  • پرانیستی1.3738
  • وخت02:03:06
  • پرون1.373
  • ٪ بدلول0%
  • بدلول0

د ورځني پنلسټیک چارټ USD/SGD Ask

د ورځني پنلسټیک چارټ USD/SGD Ask

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
1.373 ریال2:03:06
1.3728 ریال2:01:05
1.373 ریال1:51:06
1.3732 ریال1:47:04
1.3726 ریال1:45:08
1.3726 ریال1:45:07
1.3722 ریال1:41:04
1.3725 ریال1:39:06
1.3723 ریال1:37:04
1.3722 ریال1:33:07
1.3721 ریال1:23:04
1.3726 ریال1:21:06
1.3728 ریال1:15:08
1.3728 ریال1:15:07
1.3734 ریال0:57:07
1.3741 ریال0:35:04
1.3741 ریال0:35:04
1.3738 ریال0:27:07
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره