د انلاین فورم

USD/SGD Ask

  • وروستی1.3852
  • لوړ1.3874
  • ټيټ1.385
  • د مکس لوستل-
  • د ډیری لوړې کچې٪-
  • پرانیستی1.387
  • وخت20:12:06
  • پرون1.3868
  • ٪ بدلول0.12%
  • بدلول0.0016

د ورځني پنلسټیک چارټ USD/SGD Ask

د ورځني پنلسټیک چارټ USD/SGD Ask

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
1.3852 ریال20:12:06
1.385 ریال19:51:06
1.3852 ریال19:33:05
1.386 ریال19:12:06
1.3852 ریال18:51:07
1.3856 ریال18:33:07
1.3863 ریال18:12:06
1.386 ریال17:51:06
1.3856 ریال17:33:05
1.3853 ریال17:12:05
1.3857 ریال16:51:06
1.386 ریال16:33:06
1.3863 ریال16:12:06
1.3862 ریال15:51:06
1.3864 ریال15:33:06
1.3859 ریال15:12:06
1.386 ریال14:51:06
1.3861 ریال14:33:06
1.386 ریال14:12:06
1.3863 ریال13:51:07
1.3864 ریال13:33:06
1.3867 ریال13:12:06
1.386 ریال12:51:05
1.3864 ریال12:33:05
1.3858 ریال11:51:07
1.3854 ریال11:33:07
1.3855 ریال11:12:07
1.3852 ریال10:51:07
1.3856 ریال10:33:08
1.3852 ریال10:12:07
1.3854 ریال9:51:08
1.3856 ریال9:33:06
1.3857 ریال9:12:07
1.3855 ریال8:51:05
1.3856 ریال8:33:05
1.3855 ریال8:12:06
1.3854 ریال7:51:06
1.3855 ریال7:33:06
1.3853 ریال7:12:06
1.3858 ریال6:51:07
1.3863 ریال6:33:05
1.3869 ریال5:51:06
1.387 ریال5:33:05
1.3873 ریال5:12:06
1.3874 ریال4:33:05
1.3872 ریال3:51:05
1.3873 ریال2:51:06
1.3871 ریال2:12:06
1.3869 ریال1:51:06
1.3866 ریال1:33:06
1.3872 ریال1:12:06
1.3874 ریال0:33:05
1.387 ریال0:12:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره