د انلاین فورم

USD/JPY Ask

  • وروستی108.34
  • لوړ108.53
  • ټيټ108.3
  • د مکس لوستل0.06
  • د ډیری لوړې کچې٪0.06%
  • پرانیستی108.5
  • وخت05:45:11
  • پرون108.49
  • ٪ بدلول0.14%
  • بدلول0.15

د ورځني پنلسټیک چارټ USD/JPY Ask

د ورځني پنلسټیک چارټ USD/JPY Ask

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
108.34 ریال5:45:11
108.34 ریال5:45:10
108.33 ریال5:43:15
108.34 ریال5:39:20
108.33 ریال5:37:06
108.34 ریال5:35:07
108.34 ریال5:35:06
108.32 ریال5:33:09
108.33 ریال5:31:07
108.31 ریال5:29:06
108.3 ریال5:26:06
108.33 ریال5:21:09
108.34 ریال5:17:05
108.36 ریال5:11:04
108.35 ریال5:08:06
108.37 ریال5:04:05
108.36 ریال4:59:05
108.37 ریال4:53:04
108.38 ریال4:51:07
108.37 ریال4:49:09
108.39 ریال4:46:04
108.38 ریال4:43:07
108.37 ریال4:41:06
108.39 ریال4:39:09
108.42 ریال4:37:11
108.43 ریال4:35:08
108.43 ریال4:35:08
108.41 ریال4:33:09
108.4 ریال4:31:19
108.38 ریال4:29:07
108.37 ریال4:27:08
108.39 ریال4:25:11
108.39 ریال4:25:11
108.4 ریال4:23:07
108.38 ریال4:21:10
108.4 ریال4:19:08
108.39 ریال4:17:07
108.38 ریال4:15:17
108.38 ریال4:15:12
108.37 ریال4:13:06
108.36 ریال4:11:06
108.37 ریال4:05:06
108.37 ریال4:05:06
108.35 ریال3:59:08
108.34 ریال3:57:08
108.33 ریال3:55:07
108.33 ریال3:55:06
108.32 ریال3:53:05
108.31 ریال3:49:07
108.35 ریال3:48:07
108.39 ریال3:45:09
108.39 ریال3:45:08
108.37 ریال3:41:05
108.4 ریال3:39:09
108.41 ریال3:37:05
108.47 ریال3:33:07
108.5 ریال3:31:09
108.49 ریال3:27:07
108.5 ریال3:23:05
108.49 ریال3:21:08
108.51 ریال3:19:09
108.5 ریال3:15:09
108.5 ریال3:15:08
108.49 ریال3:13:06
108.5 ریال3:11:04
108.49 ریال3:01:13
108.48 ریال2:55:06
108.48 ریال2:55:05
108.5 ریال2:51:07
108.48 ریال2:49:04
108.49 ریال2:47:05
108.51 ریال2:43:04
108.5 ریال2:39:08
108.49 ریال2:37:05
108.5 ریال2:35:06
108.5 ریال2:35:05
108.51 ریال2:31:06
108.49 ریال2:29:05
108.48 ریال2:28:05
108.49 ریال2:25:05
108.49 ریال2:25:05
108.48 ریال2:23:05
108.49 ریال2:15:10
108.49 ریال2:15:09
108.5 ریال2:11:04
108.48 ریال1:59:07
108.46 ریال1:57:07
108.47 ریال1:55:05
108.47 ریال1:55:05
108.48 ریال1:53:06
108.46 ریال1:49:04
108.45 ریال1:45:08
108.45 ریال1:45:07
108.47 ریال1:43:04
108.46 ریال1:37:11
108.47 ریال1:35:05
108.47 ریال1:35:04
108.48 ریال1:33:07
108.5 ریال1:31:05
108.49 ریال1:23:04
108.48 ریال1:21:08
108.47 ریال1:07:04
108.5 ریال1:04:04
108.49 ریال1:01:06
108.5 ریال0:59:04
108.48 ریال0:47:04
108.49 ریال0:43:05
108.5 ریال0:37:04
108.53 ریال0:35:07
108.53 ریال0:35:05
108.5 ریال0:30:27
108.51 ریال0:29:04
108.5 ریال0:27:07
108.49 ریال0:25:05
108.49 ریال0:25:04
108.48 ریال0:23:04
108.49 ریال0:21:07
108.48 ریال0:19:04
108.5 ریال0:05:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره