د انلاین فورم

USD/JPY Ask

  • وروستی105.42
  • لوړ105.5
  • ټيټ105.31
  • د مکس لوستل0.07
  • د ډیری لوړې کچې٪0.04%
  • پرانیستی105.35
  • وخت01:34:04
  • پرون105.36
  • ٪ بدلول0.06%
  • بدلول0.06

د ورځني پنلسټیک چارټ USD/JPY Ask

د ورځني پنلسټیک چارټ USD/JPY Ask

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
105.42 ریال1:34:04
105.43 ریال1:28:04
105.39 ریال1:25:05
105.39 ریال1:25:04
105.38 ریال1:22:03
105.31 ریال1:19:03
105.38 ریال1:16:04
105.45 ریال1:10:04
105.46 ریال1:07:03
105.47 ریال1:04:03
105.49 ریال1:01:04
105.5 ریال0:58:04
105.48 ریال0:56:04
105.45 ریال0:54:06
105.46 ریال0:47:04
105.47 ریال0:45:07
105.47 ریال0:45:07
105.43 ریال0:39:06
105.42 ریال0:36:06
105.36 ریال0:32:04
105.32 ریال0:29:03
105.31 ریال0:26:04
105.34 ریال0:20:06
105.34 ریال0:20:05
105.35 ریال0:16:03
105.37 ریال0:14:03
105.36 ریال0:10:04
105.38 ریال0:07:04
105.34 ریال0:04:03
105.35 ریال0:03:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره