د انلاین فورم

USD/CHF Ask

  • وروستی0.9748
  • لوړ0.9758
  • ټيټ0.9742
  • د مکس لوستل-
  • د ډیری لوړې کچې٪-
  • پرانیستی0.9742
  • وخت01:34:04
  • پرون0.9743
  • ٪ بدلول0.05%
  • بدلول0.0005

د ورځني پنلسټیک چارټ USD/CHF Ask

د ورځني پنلسټیک چارټ USD/CHF Ask

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
0.9748 ریال1:34:04
0.975 ریال1:31:04
0.9751 ریال1:28:04
0.975 ریال1:25:05
0.975 ریال1:25:04
0.9751 ریال1:22:03
0.9749 ریال1:19:03
0.9752 ریال1:16:04
0.9754 ریال1:13:04
0.9758 ریال1:10:04
0.9756 ریال1:01:04
0.9754 ریال0:58:04
0.9753 ریال0:56:04
0.9751 ریال0:54:06
0.9753 ریال0:47:04
0.9755 ریال0:45:07
0.9755 ریال0:45:06
0.9754 ریال0:39:06
0.9755 ریال0:36:06
0.9747 ریال0:32:04
0.9748 ریال0:29:03
0.9747 ریال0:26:04
0.9745 ریال0:23:04
0.9747 ریال0:16:03
0.9745 ریال0:10:04
0.9744 ریال0:07:04
0.9743 ریال0:04:03
0.9742 ریال0:03:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره