د انلاین فورم

USD/CHF Ask

  • وروستی0.9897
  • لوړ0.99
  • ټيټ0.989
  • د مکس لوستل-
  • د ډیری لوړې کچې٪-
  • پرانیستی0.9898
  • وخت05:55:08
  • پرون0.9895
  • ٪ بدلول0.02%
  • بدلول0.0002

د ورځني پنلسټیک چارټ USD/CHF Ask

د ورځني پنلسټیک چارټ USD/CHF Ask

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
0.9897 ریال5:55:08
0.9897 ریال5:55:08
0.9898 ریال5:51:09
0.9896 ریال5:41:06
0.9897 ریال5:39:20
0.9898 ریال5:37:06
0.99 ریال5:35:07
0.99 ریال5:35:06
0.9899 ریال5:33:09
0.9898 ریال5:31:07
0.9899 ریال5:29:06
0.9898 ریال5:26:06
0.9897 ریال5:21:09
0.9896 ریال5:17:05
0.9897 ریال5:13:06
0.9896 ریال5:11:04
0.9898 ریال5:08:06
0.9899 ریال5:04:05
0.9898 ریال5:01:10
0.9896 ریال4:59:05
0.9899 ریال4:57:07
0.9897 ریال4:55:07
0.9898 ریال4:53:04
0.9896 ریال4:51:07
0.9898 ریال4:43:07
0.9897 ریال4:41:06
0.9896 ریال4:39:09
0.9898 ریال4:37:11
0.9897 ریال4:31:19
0.9896 ریال4:29:07
0.9898 ریال4:27:08
0.9895 ریال4:25:12
0.9895 ریال4:25:11
0.9897 ریال4:23:07
0.9895 ریال4:21:09
0.9893 ریال4:19:08
0.9895 ریال4:13:06
0.9894 ریال4:11:06
0.9893 ریال4:07:06
0.9892 ریال4:05:06
0.9892 ریال4:05:06
0.9894 ریال3:57:08
0.9896 ریال3:55:07
0.9896 ریال3:55:06
0.9894 ریال3:51:08
0.9893 ریال3:49:07
0.9892 ریال3:48:07
0.9895 ریال3:39:08
0.9896 ریال3:35:12
0.9896 ریال3:35:10
0.9895 ریال3:29:05
0.9896 ریال3:27:07
0.9897 ریال3:25:09
0.9897 ریال3:25:06
0.9896 ریال3:17:05
0.9895 ریال3:05:06
0.9895 ریال3:05:05
0.9894 ریال3:03:06
0.9896 ریال3:01:13
0.9894 ریال2:57:08
0.9895 ریال2:51:07
0.9894 ریال2:49:04
0.9895 ریال2:45:08
0.9895 ریال2:45:07
0.9896 ریال2:41:05
0.9894 ریال2:23:05
0.9895 ریال2:21:24
0.9894 ریال2:19:05
0.9893 ریال2:13:04
0.9895 ریال2:09:10
0.9894 ریال2:07:04
0.9893 ریال2:06:07
0.9894 ریال2:04:04
0.9892 ریال1:57:07
0.9893 ریال1:53:06
0.9894 ریال1:51:08
0.9895 ریال1:49:04
0.9892 ریال1:43:04
0.9894 ریال1:37:11
0.9893 ریال1:35:05
0.9893 ریال1:35:04
0.9897 ریال1:33:07
0.9896 ریال1:29:05
0.99 ریال1:27:07
0.9893 ریال1:25:05
0.9893 ریال1:25:05
0.9898 ریال1:23:04
0.9896 ریال1:15:09
0.9896 ریال1:15:09
0.9897 ریال1:13:04
0.9896 ریال1:09:06
0.989 ریال1:07:04
0.9894 ریال1:01:06
0.9893 ریال0:59:04
0.9894 ریال0:57:06
0.9895 ریال0:55:05
0.9895 ریال0:55:04
0.9894 ریال0:53:07
0.9895 ریال0:51:07
0.9893 ریال0:45:08
0.9893 ریال0:45:07
0.9892 ریال0:43:05
0.9893 ریال0:41:04
0.9894 ریال0:39:07
0.9896 ریال0:37:04
0.9897 ریال0:29:04
0.9896 ریال0:27:07
0.9898 ریال0:25:05
0.9898 ریال0:25:04
0.9895 ریال0:21:07
0.9894 ریال0:19:04
0.9896 ریال0:08:04
0.9898 ریال0:04:18
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره