د انلاین فورم

USD/CAD Ask

  • وروستی1.3107
  • لوړ1.3111
  • ټيټ1.3088
  • د مکس لوستل-
  • د ډیری لوړې کچې٪-
  • پرانیستی1.3099
  • وخت06:37:04
  • پرون1.3098
  • ٪ بدلول0.07%
  • بدلول0.0009

د ورځني پنلسټیک چارټ USD/CAD Ask

د ورځني پنلسټیک چارټ USD/CAD Ask

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
1.3107 ریال6:37:04
1.3108 ریال6:33:06
1.3109 ریال6:31:05
1.3108 ریال6:27:07
1.311 ریال6:25:06
1.311 ریال6:25:06
1.3111 ریال6:23:04
1.3108 ریال6:19:07
1.3107 ریال6:15:11
1.3107 ریال6:15:10
1.3108 ریال6:13:06
1.3107 ریال6:11:06
1.3104 ریال6:09:09
1.3106 ریال6:05:08
1.3106 ریال6:05:08
1.3107 ریال6:01:12
1.3108 ریال5:57:10
1.3106 ریال5:55:08
1.3106 ریال5:55:08
1.3105 ریال5:53:07
1.3106 ریال5:51:10
1.3105 ریال5:49:16
1.3104 ریال5:48:10
1.3101 ریال5:45:10
1.3104 ریال5:43:15
1.3102 ریال5:41:06
1.3103 ریال5:39:20
1.3104 ریال5:33:09
1.3101 ریال5:31:07
1.3103 ریال5:26:06
1.3102 ریال5:23:05
1.3099 ریال5:21:09
1.31 ریال5:17:05
1.3098 ریال5:15:10
1.3098 ریال5:15:10
1.3099 ریال5:11:04
1.3098 ریال5:09:08
1.3101 ریال5:04:05
1.31 ریال4:51:07
1.3101 ریال4:49:09
1.3098 ریال4:46:04
1.31 ریال4:43:07
1.3097 ریال4:39:10
1.3099 ریال4:35:08
1.3099 ریال4:35:08
1.3098 ریال4:31:20
1.3099 ریال4:29:07
1.31 ریال4:27:08
1.3097 ریال4:25:12
1.3097 ریال4:25:11
1.3096 ریال4:23:07
1.3097 ریال4:21:10
1.3098 ریال4:19:08
1.3097 ریال4:17:07
1.3096 ریال4:15:12
1.3095 ریال4:11:06
1.3096 ریال4:09:09
1.3095 ریال4:07:06
1.3093 ریال4:05:07
1.3093 ریال4:05:06
1.3097 ریال4:03:08
1.3098 ریال3:53:05
1.31 ریال3:49:07
1.3099 ریال3:48:07
1.31 ریال3:45:09
1.31 ریال3:45:08
1.3099 ریال3:43:06
1.31 ریال3:41:05
1.3097 ریال3:39:09
1.3099 ریال3:37:05
1.3096 ریال3:35:12
1.3096 ریال3:35:10
1.3098 ریال3:33:07
1.3096 ریال3:29:05
1.3095 ریال3:27:07
1.3093 ریال3:25:09
1.3093 ریال3:25:06
1.3095 ریال3:23:05
1.3097 ریال3:21:08
1.3094 ریال3:19:09
1.3095 ریال3:17:05
1.3093 ریال3:13:06
1.3091 ریال3:11:04
1.3094 ریال3:09:07
1.3093 ریال3:05:06
1.3093 ریال3:05:05
1.3094 ریال3:03:06
1.3095 ریال3:01:13
1.3094 ریال2:59:04
1.3095 ریال2:57:08
1.3096 ریال2:55:06
1.3096 ریال2:55:05
1.3095 ریال2:51:07
1.3094 ریال2:45:07
1.3096 ریال2:43:04
1.3095 ریال2:41:05
1.3094 ریال2:35:06
1.3094 ریال2:35:05
1.3091 ریال2:33:09
1.3094 ریال2:31:06
1.3093 ریال2:29:05
1.3095 ریال2:28:05
1.3096 ریال2:25:05
1.3096 ریال2:25:05
1.3094 ریال2:21:24
1.309 ریال2:19:05
1.3094 ریال2:13:04
1.3096 ریال2:11:04
1.3089 ریال2:09:10
1.3091 ریال2:07:04
1.3092 ریال2:06:07
1.3093 ریال2:04:04
1.3095 ریال1:57:07
1.3092 ریال1:55:05
1.3092 ریال1:55:05
1.3094 ریال1:53:06
1.3093 ریال1:51:08
1.3091 ریال1:49:04
1.3093 ریال1:45:07
1.3094 ریال1:43:04
1.3091 ریال1:41:04
1.3097 ریال1:39:07
1.3094 ریال1:37:11
1.3095 ریال1:35:05
1.3095 ریال1:35:04
1.3094 ریال1:33:07
1.3092 ریال1:31:05
1.3093 ریال1:27:07
1.3098 ریال1:25:05
1.3098 ریال1:25:05
1.3096 ریال1:23:04
1.3093 ریال1:19:04
1.3096 ریال1:17:04
1.3091 ریال1:13:04
1.3097 ریال1:11:04
1.3091 ریال1:09:07
1.3097 ریال1:07:04
1.3098 ریال1:05:05
1.3098 ریال1:05:04
1.3094 ریال1:01:06
1.3093 ریال0:59:04
1.3092 ریال0:57:07
1.3097 ریال0:55:05
1.3097 ریال0:55:04
1.3091 ریال0:53:07
1.3089 ریال0:51:07
1.3094 ریال0:49:04
1.309 ریال0:47:04
1.3091 ریال0:45:07
1.3095 ریال0:43:05
1.309 ریال0:39:07
1.31 ریال0:37:04
1.3089 ریال0:35:07
1.3089 ریال0:35:05
1.3095 ریال0:33:07
1.3094 ریال0:30:27
1.3093 ریال0:29:04
1.3091 ریال0:27:07
1.3096 ریال0:25:05
1.3096 ریال0:25:04
1.3091 ریال0:23:04
1.3088 ریال0:21:07
1.3091 ریال0:19:04
1.3092 ریال0:15:08
1.3092 ریال0:15:08
1.3091 ریال0:13:05
1.3092 ریال0:11:37
1.3094 ریال0:09:06
1.3095 ریال0:05:06
1.3099 ریال0:04:18
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره