د انلاین فورم

USD/CAD Ask

  • وروستی1.3281
  • لوړ1.3299
  • ټيټ1.3281
  • د مکس لوستل-
  • د ډیری لوړې کچې٪-
  • پرانیستی1.3299
  • وخت01:34:04
  • پرون1.33
  • ٪ بدلول0.14%
  • بدلول0.0019

د ورځني پنلسټیک چارټ USD/CAD Ask

د ورځني پنلسټیک چارټ USD/CAD Ask

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
1.3281 ریال1:34:04
1.3282 ریال1:31:04
1.3291 ریال1:28:04
1.3287 ریال1:22:03
1.3286 ریال1:19:03
1.3282 ریال1:16:04
1.3287 ریال1:13:04
1.329 ریال1:10:05
1.329 ریال1:10:04
1.3289 ریال1:04:03
1.3294 ریال1:01:04
1.3297 ریال0:58:04
1.3298 ریال0:54:06
1.3296 ریال0:51:06
1.3293 ریال0:47:04
1.3295 ریال0:45:07
1.3295 ریال0:45:07
1.3293 ریال0:39:06
1.3297 ریال0:36:06
1.3292 ریال0:32:04
1.329 ریال0:29:03
1.3292 ریال0:26:04
1.3293 ریال0:23:04
1.3292 ریال0:20:06
1.3292 ریال0:20:05
1.3293 ریال0:16:03
1.3292 ریال0:14:03
1.3297 ریال0:04:03
1.3299 ریال0:03:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره