د انلاین فورم

SmallCap 2000

  • وروستی1460.37
  • لوړ1463.19
  • ټيټ1458.82
  • د مکس لوستل-
  • د ډیری لوړې کچې٪-
  • پرانیستی-
  • وخت01:02:15
  • پرون1,460.37
  • ٪ بدلول0%
  • بدلول0

نن، د لیست لپاره هیڅ ډول سپارښتنه نه ده ورکړل شوې

د پرون چارټ

د پرون چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
نن، د لیست لپاره هیڅ ډول سپارښتنه نه ده ورکړل شوې
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره