د انلاین فورم

Silver

  • وروستی17.62
  • لوړ17.62
  • ټيټ17.46
  • د مکس لوستل0.04
  • د ډیری لوړې کچې٪0.28%
  • پرانیستی17.535
  • وخت09:17:47
  • پرون17.578
  • ٪ بدلول0.24%
  • بدلول0.042

د ورځني پنلسټیک چارټ Silver

د ورځني پنلسټیک چارټ Silver

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
17.617 امریکايي ډالر9:17:47
17.613 امریکايي ډالر9:17:06
17.608 امریکايي ډالر9:16:31
17.602 امریکايي ډالر9:16:21
17.608 امریکايي ډالر9:16:14
17.602 امریکايي ډالر9:15:48
17.608 امریکايي ډالر9:15:11
17.613 امریکايي ډالر9:14:55
17.608 امریکايي ډالر9:13:36
17.61 امریکايي ډالر9:13:20
17.613 امریکايي ډالر9:13:17
17.61 امریکايي ډالر9:13:13
17.608 امریکايي ډالر9:12:49
17.602 امریکايي ډالر9:12:28
17.598 امریکايي ډالر9:12:06
17.593 امریکايي ډالر9:11:47
17.598 امریکايي ډالر9:11:21
17.6 امریکايي ډالر9:11:15
17.598 امریکايي ډالر9:10:20
17.602 امریکايي ډالر9:10:08
17.593 امریکايي ډالر9:09:09
17.587 امریکايي ډالر9:09:06
17.593 امریکايي ډالر9:08:34
17.587 امریکايي ډالر9:08:30
17.593 امریکايي ډالر9:07:36
17.587 امریکايي ډالر9:07:23
17.593 امریکايي ډالر9:07:17
17.598 امریکايي ډالر9:07:13
17.593 امریکايي ډالر9:06:46
17.587 امریکايي ډالر9:06:30
17.585 امریکايي ډالر9:06:23
17.582 امریکايي ډالر9:06:09
17.587 امریکايي ډالر9:05:32
17.582 امریکايي ډالر9:05:10
17.578 امریکايي ډالر9:05:07
17.582 امریکايي ډالر9:04:06
17.578 امریکايي ډالر9:02:24
17.587 امریکايي ډالر9:02:06
17.582 امریکايي ډالر9:01:37
17.587 امریکايي ډالر9:01:33
17.582 امریکايي ډالر9:01:26
17.587 امریکايي ډالر9:01:21
17.582 امریکايي ډالر9:01:17
17.587 امریکايي ډالر9:00:28
17.582 امریکايي ډالر9:00:23
17.573 امریکايي ډالر9:00:18
17.578 امریکايي ډالر9:00:12
17.573 امریکايي ډالر8:58:10
17.567 امریکايي ډالر8:58:06
17.573 امریکايي ډالر8:57:24
17.578 امریکايي ډالر8:57:17
17.573 امریکايي ډالر8:55:29
17.567 امریکايي ډالر8:54:56
17.562 امریکايي ډالر8:54:43
17.567 امریکايي ډالر8:54:40
17.562 امریکايي ډالر8:52:51
17.567 امریکايي ډالر8:51:10
17.573 امریکايي ډالر8:50:54
17.57 امریکايي ډالر8:50:44
17.567 امریکايي ډالر8:50:37
17.57 امریکايي ډالر8:50:34
17.573 امریکايي ډالر8:50:08
17.578 امریکايي ډالر8:48:34
17.573 امریکايي ډالر8:48:25
17.58 امریکايي ډالر8:47:14
17.575 امریکايي ډالر8:46:46
17.573 امریکايي ډالر8:46:40
17.575 امریکايي ډالر8:46:33
17.573 امریکايي ډالر8:46:20
17.575 امریکايي ډالر8:46:16
17.578 امریکايي ډالر8:44:27
17.573 امریکايي ډالر8:43:20
17.578 امریکايي ډالر8:41:29
17.582 امریکايي ډالر8:40:46
17.578 امریکايي ډالر8:39:06
17.582 امریکايي ډالر8:38:41
17.578 امریکايي ډالر8:38:19
17.57 امریکايي ډالر8:38:16
17.573 امریکايي ډالر8:38:12
17.587 امریکايي ډالر8:35:40
17.593 امریکايي ډالر8:35:07
17.598 امریکايي ډالر8:32:37
17.593 امریکايي ډالر8:32:33
17.598 امریکايي ډالر8:30:13
17.593 امریکايي ډالر8:23:37
17.598 امریکايي ډالر8:19:30
17.595 امریکايي ډالر8:19:09
17.598 امریکايي ډالر8:17:16
17.6 امریکايي ډالر8:17:09
17.602 امریکايي ډالر8:16:45
17.598 امریکايي ډالر8:16:35
17.6 امریکايي ډالر8:16:18
17.602 امریکايي ډالر8:14:05
17.605 امریکايي ډالر8:13:32
17.602 امریکايي ډالر8:12:50
17.605 امریکايي ډالر8:12:46
17.608 امریکايي ډالر8:12:05
17.605 امریکايي ډالر8:07:46
17.608 امریکايي ډالر8:07:34
17.602 امریکايي ډالر8:07:24
17.605 امریکايي ډالر8:07:13
17.602 امریکايي ډالر8:05:33
17.598 امریکايي ډالر7:59:11
17.595 امریکايي ډالر7:56:40
17.598 امریکايي ډالر7:46:05
17.602 امریکايي ډالر7:43:25
17.6 امریکايي ډالر7:42:54
17.602 امریکايي ډالر7:42:44
17.6 امریکايي ډالر7:42:34
17.602 امریکايي ډالر7:41:05
17.605 امریکايي ډالر7:40:43
17.602 امریکايي ډالر7:40:23
17.608 امریکايي ډالر7:33:27
17.602 امریکايي ډالر7:32:05
17.605 امریکايي ډالر7:31:37
17.608 امریکايي ډالر7:30:40
17.61 امریکايي ډالر7:29:26
17.605 امریکايي ډالر7:28:36
17.61 امریکايي ډالر7:28:09
17.605 امریکايي ډالر7:27:44
17.602 امریکايي ډالر7:27:34
17.608 امریکايي ډالر7:27:28
17.605 امریکايي ډالر7:27:12
17.602 امریکايي ډالر7:25:32
17.598 امریکايي ډالر7:22:37
17.602 امریکايي ډالر7:15:19
17.608 امریکايي ډالر7:11:24
17.602 امریکايي ډالر7:09:05
17.598 امریکايي ډالر7:06:45
17.602 امریکايي ډالر7:05:47
17.605 امریکايي ډالر7:05:35
17.608 امریکايي ډالر7:05:32
17.602 امریکايي ډالر7:05:29
17.608 امریکايي ډالر7:05:15
17.602 امریکايي ډالر7:05:10
17.598 امریکايي ډالر7:04:48
17.6 امریکايي ډالر7:04:45
17.602 امریکايي ډالر7:04:36
17.6 امریکايي ډالر7:04:27
17.598 امریکايي ډالر7:04:12
17.602 امریکايي ډالر7:04:05
17.593 امریکايي ډالر7:00:54
17.595 امریکايي ډالر7:00:46
17.593 امریکايي ډالر7:00:42
17.595 امریکايي ډالر7:00:39
17.598 امریکايي ډالر6:59:40
17.593 امریکايي ډالر6:59:26
17.587 امریکايي ډالر6:59:11
17.582 امریکايي ډالر6:58:56
17.587 امریکايي ډالر6:58:47
17.59 امریکايي ډالر6:58:42
17.587 امریکايي ډالر6:58:31
17.582 امریکايي ډالر6:57:44
17.578 امریکايي ډالر6:57:38
17.582 امریکايي ډالر6:57:32
17.578 امریکايي ډالر6:57:30
17.582 امریکايي ډالر6:57:15
17.587 امریکايي ډالر6:56:24
17.582 امریکايي ډالر6:56:21
17.587 امریکايي ډالر6:56:06
17.582 امریکايي ډالر6:55:27
17.587 امریکايي ډالر6:55:24
17.585 امریکايي ډالر6:55:22
17.587 امریکايي ډالر6:54:58
17.593 امریکايي ډالر6:54:52
17.587 امریکايي ډالر6:54:26
17.585 امریکايي ډالر6:54:20
17.582 امریکايي ډالر6:54:05
17.593 امریکايي ډالر6:53:38
17.587 امریکايي ډالر6:53:19
17.585 امریکايي ډالر6:53:16
17.582 امریکايي ډالر6:53:05
17.587 امریکايي ډالر6:52:45
17.593 امریکايي ډالر6:52:30
17.598 امریکايي ډالر6:52:12
17.593 امریکايي ډالر6:52:05
17.598 امریکايي ډالر6:51:45
17.602 امریکايي ډالر6:51:05
17.608 امریکايي ډالر6:50:33
17.598 امریکايي ډالر6:50:13
17.593 امریکايي ډالر6:50:10
17.598 امریکايي ډالر6:50:06
17.6 امریکايي ډالر6:49:40
17.598 امریکايي ډالر6:49:37
17.6 امریکايي ډالر6:49:32
17.598 امریکايي ډالر6:49:23
17.6 امریکايي ډالر6:49:20
17.602 امریکايي ډالر6:47:47
17.608 امریکايي ډالر6:47:11
17.61 امریکايي ډالر6:47:05
17.613 امریکايي ډالر6:46:34
17.608 امریکايي ډالر6:46:08
17.613 امریکايي ډالر6:46:05
17.608 امریکايي ډالر6:45:41
17.605 امریکايي ډالر6:45:35
17.608 امریکايي ډالر6:44:53
17.613 امریکايي ډالر6:44:39
17.608 امریکايي ډالر6:43:44
17.602 امریکايي ډالر6:42:35
17.598 امریکايي ډالر6:41:39
17.602 امریکايي ډالر6:41:25
17.608 امریکايي ډالر6:41:11
17.613 امریکايي ډالر6:40:17
17.608 امریکايي ډالر6:38:56
17.61 امریکايي ډالر6:38:53
17.613 امریکايي ډالر6:38:37
17.61 امریکايي ډالر6:38:32
17.613 امریکايي ډالر6:38:05
17.608 امریکايي ډالر6:37:27
17.602 امریکايي ډالر6:37:09
17.598 امریکايي ډالر6:36:56
17.6 امریکايي ډالر6:36:50
17.598 امریکايي ډالر6:36:44
17.602 امریکايي ډالر6:36:08
17.608 امریکايي ډالر6:35:12
17.613 امریکايي ډالر6:35:06
17.608 امریکايي ډالر6:34:46
17.613 امریکايي ډالر6:34:40
17.608 امریکايي ډالر6:34:37
17.602 امریکايي ډالر6:34:11
17.605 امریکايي ډالر6:33:48
17.608 امریکايي ډالر6:33:45
17.602 امریکايي ډالر6:33:37
17.598 امریکايي ډالر6:33:29
17.602 امریکايي ډالر6:32:40
17.608 امریکايي ډالر6:32:05
17.613 امریکايي ډالر6:31:09
17.615 امریکايي ډالر6:31:06
17.617 امریکايي ډالر6:30:32
17.615 امریکايي ډالر6:30:25
17.613 امریکايي ډالر6:29:17
17.617 امریکايي ډالر6:28:29
17.613 امریکايي ډالر6:28:05
17.617 امریکايي ډالر6:27:49
17.613 امریکايي ډالر6:25:34
17.617 امریکايي ډالر6:25:25
17.615 امریکايي ډالر6:25:13
17.617 امریکايي ډالر6:24:50
17.615 امریکايي ډالر6:24:31
17.617 امریکايي ډالر6:24:21
17.62 امریکايي ډالر6:24:12
17.617 امریکايي ډالر6:24:05
17.622 امریکايي ډالر6:23:17
17.617 امریکايي ډالر6:22:15
17.613 امریکايي ډالر6:22:05
17.608 امریکايي ډالر6:21:21
17.602 امریکايي ډالر6:21:08
17.608 امریکايي ډالر6:20:36
17.61 امریکايي ډالر6:20:33
17.608 امریکايي ډالر6:20:14
17.613 امریکايي ډالر6:19:35
17.608 امریکايي ډالر6:19:09
17.602 امریکايي ډالر6:18:57
17.598 امریکايي ډالر6:17:24
17.6 امریکايي ډالر6:17:21
17.602 امریکايي ډالر6:17:18
17.598 امریکايي ډالر6:16:49
17.602 امریکايي ډالر6:16:05
17.608 امریکايي ډالر6:15:36
17.602 امریکايي ډالر6:15:09
17.608 امریکايي ډالر6:13:30
17.613 امریکايي ډالر6:12:32
17.61 امریکايي ډالر6:12:29
17.608 امریکايي ډالر6:12:18
17.613 امریکايي ډالر6:12:08
17.608 امریکايي ډالر6:11:16
17.613 امریکايي ډالر6:11:05
17.617 امریکايي ډالر6:10:07
17.613 امریکايي ډالر6:09:36
17.61 امریکايي ډالر6:09:33
17.608 امریکايي ډالر6:09:24
17.613 امریکايي ډالر6:09:18
17.608 امریکايي ډالر6:09:12
17.613 امریکايي ډالر6:08:45
17.617 امریکايي ډالر6:08:42
17.615 امریکايي ډالر6:08:32
17.613 امریکايي ډالر6:08:26
17.608 امریکايي ډالر6:08:20
17.617 امریکايي ډالر6:06:57
17.622 امریکايي ډالر6:06:30
17.617 امریکايي ډالر6:06:09
17.613 امریکايي ډالر6:06:05
17.608 امریکايي ډالر6:04:06
17.598 امریکايي ډالر6:02:26
17.593 امریکايي ډالر6:02:16
17.598 امریکايي ډالر6:01:15
17.595 امریکايي ډالر6:00:57
17.593 امریکايي ډالر6:00:49
17.595 امریکايي ډالر6:00:45
17.598 امریکايي ډالر6:00:39
17.595 امریکايي ډالر6:00:35
17.593 امریکايي ډالر5:59:49
17.59 امریکايي ډالر5:59:41
17.587 امریکايي ډالر5:59:36
17.593 امریکايي ډالر5:58:05
17.59 امریکايي ډالر5:57:37
17.593 امریکايي ډالر5:57:05
17.587 امریکايي ډالر5:56:53
17.582 امریکايي ډالر5:55:45
17.58 امریکايي ډالر5:55:37
17.578 امریکايي ډالر5:55:25
17.58 امریکايي ډالر5:55:19
17.578 امریکايي ډالر5:55:13
17.582 امریکايي ډالر5:54:53
17.58 امریکايي ډالر5:54:47
17.578 امریکايي ډالر5:54:33
17.582 امریکايي ډالر5:53:19
17.587 امریکايي ډالر5:53:05
17.585 امریکايي ډالر5:51:39
17.587 امریکايي ډالر5:51:04
17.593 امریکايي ډالر5:47:04
17.59 امریکايي ډالر5:45:39
17.593 امریکايي ډالر5:43:38
17.587 امریکايي ډالر5:40:35
17.582 امریکايي ډالر5:40:17
17.573 امریکايي ډالر5:40:07
17.578 امریکايي ډالر5:39:44
17.582 امریکايي ډالر5:39:17
17.587 امریکايي ډالر5:39:08
17.582 امریکايي ډالر5:39:05
17.587 امریکايي ډالر5:37:39
17.582 امریکايي ډالر5:37:31
17.587 امریکايي ډالر5:37:28
17.585 امریکايي ډالر5:37:23
17.587 امریکايي ډالر5:37:17
17.585 امریکايي ډالر5:37:11
17.587 امریکايي ډالر5:36:29
17.593 امریکايي ډالر5:36:20
17.587 امریکايي ډالر5:36:05
17.593 امریکايي ډالر5:35:48
17.595 امریکايي ډالر5:35:46
17.593 امریکايي ډالر5:35:41
17.595 امریکايي ډالر5:35:12
17.593 امریکايي ډالر5:35:09
17.598 امریکايي ډالر5:34:36
17.595 امریکايي ډالر5:34:33
17.598 امریکايي ډالر5:32:37
17.602 امریکايي ډالر5:32:33
17.598 امریکايي ډالر5:31:24
17.593 امریکايي ډالر5:31:21
17.595 امریکايي ډالر5:31:15
17.598 امریکايي ډالر5:30:53
17.6 امریکايي ډالر5:30:47
17.598 امریکايي ډالر5:30:44
17.602 امریکايي ډالر5:30:31
17.6 امریکايي ډالر5:30:28
17.598 امریکايي ډالر5:30:21
17.593 امریکايي ډالر5:29:49
17.598 امریکايي ډالر5:29:29
17.593 امریکايي ډالر5:29:23
17.598 امریکايي ډالر5:29:13
17.595 امریکايي ډالر5:29:07
17.593 امریکايي ډالر5:29:04
17.598 امریکايي ډالر5:28:54
17.595 امریکايي ډالر5:28:23
17.593 امریکايي ډالر5:28:06
17.587 امریکايي ډالر5:27:37
17.582 امریکايي ډالر5:27:24
17.585 امریکايي ډالر5:27:12
17.582 امریکايي ډالر5:27:10
17.587 امریکايي ډالر5:27:04
17.582 امریکايي ډالر5:26:58
17.587 امریکايي ډالر5:26:53
17.582 امریکايي ډالر5:26:48
17.587 امریکايي ډالر5:26:40
17.582 امریکايي ډالر5:26:05
17.58 امریکايي ډالر5:25:41
17.582 امریکايي ډالر5:25:28
17.578 امریکايي ډالر5:25:20
17.582 امریکايي ډالر5:25:09
17.587 امریکايي ډالر5:24:32
17.593 امریکايي ډالر5:24:20
17.598 امریکايي ډالر5:24:17
17.593 امریکايي ډالر5:23:48
17.59 امریکايي ډالر5:23:46
17.593 امریکايي ډالر5:23:40
17.587 امریکايي ډالر5:23:25
17.582 امریکايي ډالر5:23:20
17.587 امریکايي ډالر5:23:10
17.593 امریکايي ډالر5:23:04
17.587 امریکايي ډالر5:22:44
17.582 امریکايي ډالر5:22:41
17.587 امریکايي ډالر5:22:28
17.593 امریکايي ډالر5:22:17
17.59 امریکايي ډالر5:22:14
17.587 امریکايي ډالر5:21:23
17.593 امریکايي ډالر5:21:17
17.587 امریکايي ډالر5:21:14
17.585 امریکايي ډالر5:21:09
17.582 امریکايي ډالر5:21:05
17.587 امریکايي ډالر5:20:58
17.59 امریکايي ډالر5:20:49
17.593 امریکايي ډالر5:20:32
17.587 امریکايي ډالر5:20:21
17.585 امریکايي ډالر5:20:18
17.593 امریکايي ډالر5:20:09
17.598 امریکايي ډالر5:20:06
17.593 امریکايي ډالر5:19:43
17.587 امریکايي ډالر5:19:40
17.59 امریکايي ډالر5:19:35
17.593 امریکايي ډالر5:19:25
17.587 امریکايي ډالر5:19:06
17.59 امریکايي ډالر5:17:44
17.593 امریکايي ډالر5:17:27
17.587 امریکايي ډالر5:17:19
17.59 امریکايي ډالر5:17:16
17.587 امریکايي ډالر5:16:43
17.593 امریکايي ډالر5:16:35
17.595 امریکايي ډالر5:16:33
17.598 امریکايي ډالر5:16:13
17.595 امریکايي ډالر5:16:07
17.598 امریکايي ډالر5:15:37
17.602 امریکايي ډالر5:15:06
17.608 امریکايي ډالر5:14:25
17.602 امریکايي ډالر5:14:20
17.608 امریکايي ډالر5:14:18
17.602 امریکايي ډالر5:13:28
17.608 امریکايي ډالر5:13:11
17.602 امریکايي ډالر5:12:56
17.608 امریکايي ډالر5:12:51
17.602 امریکايي ډالر5:12:37
17.598 امریکايي ډالر5:12:34
17.602 امریکايي ډالر5:12:04
17.595 امریکايي ډالر5:11:40
17.598 امریکايي ډالر5:11:28
17.593 امریکايي ډالر5:11:25
17.598 امریکايي ډالر5:11:08
17.602 امریکايي ډالر5:11:05
17.598 امریکايي ډالر5:10:56
17.602 امریکايي ډالر5:10:51
17.6 امریکايي ډالر5:10:49
17.598 امریکايي ډالر5:10:14
17.602 امریکايي ډالر5:10:06
17.598 امریکايي ډالر5:09:36
17.602 امریکايي ډالر5:09:29
17.598 امریکايي ډالر5:09:24
17.602 امریکايي ډالر5:09:17
17.598 امریکايي ډالر5:09:11
17.595 امریکايي ډالر5:09:09
17.593 امریکايي ډالر5:08:53
17.587 امریکايي ډالر5:08:40
17.593 امریکايي ډالر5:08:38
17.587 امریکايي ډالر5:08:05
17.582 امریکايي ډالر5:07:45
17.578 امریکايي ډالر5:07:42
17.582 امریکايي ډالر5:07:37
17.578 امریکايي ډالر5:07:15
17.573 امریکايي ډالر5:07:13
17.578 امریکايي ډالر5:06:45
17.573 امریکايي ډالر5:06:18
17.57 امریکايي ډالر5:06:07
17.567 امریکايي ډالر5:05:44
17.573 امریکايي ډالر5:05:42
17.562 امریکايي ډالر5:05:37
17.567 امریکايي ډالر5:05:32
17.562 امریکايي ډالر5:05:27
17.56 امریکايي ډالر5:05:20
17.558 امریکايي ډالر5:04:51
17.562 امریکايي ډالر5:04:49
17.558 امریکايي ډالر5:04:37
17.552 امریکايي ډالر5:04:31
17.562 امریکايي ډالر5:04:13
17.567 امریکايي ډالر5:04:04
17.562 امریکايي ډالر5:02:36
17.567 امریکايي ډالر5:02:24
17.573 امریکايي ډالر5:02:16
17.578 امریکايي ډالر5:02:08
17.582 امریکايي ډالر5:01:06
17.587 امریکايي ډالر5:00:57
17.582 امریکايي ډالر5:00:51
17.578 امریکايي ډالر5:00:28
17.573 امریکايي ډالر5:00:25
17.567 امریکايي ډالر5:00:11
17.562 امریکايي ډالر5:00:08
17.575 امریکايي ډالر4:59:40
17.57 امریکايي ډالر4:59:35
17.573 امریکايي ډالر4:59:33
17.57 امریکايي ډالر4:59:28
17.567 امریکايي ډالر4:58:47
17.573 امریکايي ډالر4:58:40
17.567 امریکايي ډالر4:58:17
17.558 امریکايي ډالر4:58:04
17.552 امریکايي ډالر4:57:49
17.547 امریکايي ډالر4:57:44
17.552 امریکايي ډالر4:57:29
17.558 امریکايي ډالر4:56:48
17.56 امریکايي ډالر4:56:45
17.562 امریکايي ډالر4:56:40
17.558 امریکايي ډالر4:56:35
17.565 امریکايي ډالر4:56:25
17.567 امریکايي ډالر4:56:17
17.573 امریکايي ډالر4:56:04
17.578 امریکايي ډالر4:55:44
17.58 امریکايي ډالر4:55:39
17.578 امریکايي ډالر4:55:11
17.582 امریکايي ډالر4:55:09
17.58 امریکايي ډالر4:55:06
17.582 امریکايي ډالر4:54:28
17.58 امریکايي ډالر4:54:23
17.582 امریکايي ډالر4:54:20
17.578 امریکايي ډالر4:54:13
17.575 امریکايي ډالر4:54:04
17.573 امریکايي ډالر4:53:48
17.578 امریکايي ډالر4:53:38
17.58 امریکايي ډالر4:53:34
17.578 امریکايي ډالر4:53:32
17.582 امریکايي ډالر4:53:27
17.578 امریکايي ډالر4:53:15
17.582 امریکايي ډالر4:53:07
17.587 امریکايي ډالر4:53:04
17.582 امریکايي ډالر4:52:55
17.578 امریکايي ډالر4:52:35
17.582 امریکايي ډالر4:52:28
17.578 امریکايي ډالر4:52:23
17.582 امریکايي ډالر4:52:18
17.578 امریکايي ډالر4:52:04
17.582 امریکايي ډالر4:51:05
17.593 امریکايي ډالر4:50:35
17.595 امریکايي ډالر4:50:32
17.598 امریکايي ډالر4:50:24
17.595 امریکايي ډالر4:50:17
17.598 امریکايي ډالر4:49:44
17.602 امریکايي ډالر4:49:37
17.598 امریکايي ډالر4:49:27
17.6 امریکايي ډالر4:49:25
17.598 امریکايي ډالر4:49:15
17.595 امریکايي ډالر4:49:12
17.593 امریکايي ډالر4:49:09
17.598 امریکايي ډالر4:49:04
17.595 امریکايي ډالر4:48:57
17.598 امریکايي ډالر4:48:52
17.595 امریکايي ډالر4:48:50
17.598 امریکايي ډالر4:48:44
17.595 امریکايي ډالر4:48:36
17.59 امریکايي ډالر4:48:28
17.593 امریکايي ډالر4:48:18
17.587 امریکايي ډالر4:48:09
17.582 امریکايي ډالر4:48:04
17.593 امریکايي ډالر4:47:32
17.595 امریکايي ډالر4:47:22
17.598 امریکايي ډالر4:47:15
17.593 امریکايي ډالر4:47:07
17.59 امریکايي ډالر4:46:56
17.593 امریکايي ډالر4:46:51
17.59 امریکايي ډالر4:46:46
17.587 امریکايي ډالر4:46:39
17.593 امریکايي ډالر4:46:33
17.598 امریکايي ډالر4:46:23
17.595 امریکايي ډالر4:46:18
17.593 امریکايي ډالر4:46:04
17.6 امریکايي ډالر4:45:49
17.602 امریکايي ډالر4:45:45
17.598 امریکايي ډالر4:45:35
17.602 امریکايي ډالر4:45:33
17.608 امریکايي ډالر4:45:28
17.602 امریکايي ډالر4:45:25
17.598 امریکايي ډالر4:45:21
17.593 امریکايي ډالر4:45:16
17.598 امریکايي ډالر4:45:13
17.59 امریکايي ډالر4:45:07
17.598 امریکايي ډالر4:44:57
17.593 امریکايي ډالر4:44:52
17.598 امریکايي ډالر4:44:48
17.593 امریکايي ډالر4:44:37
17.595 امریکايي ډالر4:44:32
17.593 امریکايي ډالر4:44:30
17.582 امریکايي ډالر4:44:25
17.587 امریکايي ډالر4:44:20
17.585 امریکايي ډالر4:44:15
17.587 امریکايي ډالر4:44:12
17.582 امریکايي ډالر4:44:05
17.578 امریکايي ډالر4:43:48
17.567 امریکايي ډالر4:43:43
17.562 امریکايي ډالر4:43:39
17.547 امریکايي ډالر4:43:34
17.543 امریکايي ډالر4:43:32
17.532 امریکايي ډالر4:43:27
17.527 امریکايي ډالر4:43:25
17.525 امریکايي ډالر4:43:20
17.515 امریکايي ډالر4:43:12
17.508 امریکايي ډالر4:43:04
17.503 امریکايي ډالر4:42:55
17.497 امریکايي ډالر4:42:43
17.492 امریکايي ډالر4:42:28
17.497 امریکايي ډالر4:42:23
17.492 امریکايي ډالر4:42:16
17.497 امریکايي ډالر4:42:04
17.5 امریکايي ډالر4:41:16
17.503 امریکايي ډالر4:41:05
17.497 امریکايي ډالر4:40:48
17.495 امریکايي ډالر4:40:45
17.497 امریکايي ډالر4:40:40
17.492 امریکايي ډالر4:40:26
17.497 امریکايي ډالر4:40:09
17.492 امریکايي ډالر4:39:47
17.49 امریکايي ډالر4:39:45
17.492 امریکايي ډالر4:39:33
17.495 امریکايي ډالر4:39:28
17.497 امریکايي ډالر4:39:16
17.492 امریکايي ډالر4:39:12
17.497 امریکايي ډالر4:39:09
17.49 امریکايي ډالر4:39:06
17.492 امریکايي ډالر4:38:49
17.497 امریکايي ډالر4:38:36
17.492 امریکايي ډالر4:38:31
17.49 امریکايي ډالر4:38:29
17.492 امریکايي ډالر4:38:25
17.488 امریکايي ډالر4:38:20
17.483 امریکايي ډالر4:37:46
17.477 امریکايي ډالر4:37:15
17.475 امریکايي ډالر4:37:05
17.473 امریکايي ډالر4:36:09
17.477 امریکايي ډالر4:35:47
17.473 امریکايي ډالر4:35:31
17.468 امریکايي ډالر4:35:22
17.462 امریکايي ډالر4:35:13
17.457 امریکايي ډالر4:35:05
17.462 امریکايي ډالر4:34:51
17.455 امریکايي ډالر4:34:49
17.457 امریکايي ډالر4:34:39
17.462 امریکايي ډالر4:34:35
17.457 امریکايي ډالر4:34:27
17.462 امریکايي ډالر4:34:23
17.465 امریکايي ډالر4:34:16
17.468 امریکايي ډالر4:34:06
17.473 امریکايي ډالر4:34:04
17.477 امریکايي ډالر4:33:44
17.483 امریکايي ډالر4:33:33
17.477 امریکايي ډالر4:33:18
17.483 امریکايي ډالر4:33:13
17.485 امریکايي ډالر4:33:07
17.483 امریکايي ډالر4:33:04
17.488 امریکايي ډالر4:32:53
17.483 امریکايي ډالر4:32:48
17.48 امریکايي ډالر4:32:43
17.477 امریکايي ډالر4:32:36
17.483 امریکايي ډالر4:32:23
17.477 امریکايي ډالر4:32:18
17.475 امریکايي ډالر4:32:12
17.473 امریکايي ډالر4:32:05
17.462 امریکايي ډالر4:31:47
17.468 امریکايي ډالر4:31:34
17.465 امریکايي ډالر4:31:29
17.473 امریکايي ډالر4:31:24
17.468 امریکايي ډالر4:31:22
17.473 امریکايي ډالر4:31:16
17.468 امریکايي ډالر4:31:14
17.473 امریکايي ډالر4:31:08
17.483 امریکايي ډالر4:30:57
17.477 امریکايي ډالر4:30:54
17.483 امریکايي ډالر4:30:49
17.492 امریکايي ډالر4:30:44
17.488 امریکايي ډالر4:30:41
17.5 امریکايي ډالر4:30:36
17.497 امریکايي ډالر4:30:33
17.492 امریکايي ډالر4:30:28
17.508 امریکايي ډالر4:30:26
17.512 امریکايي ډالر4:30:17
17.523 امریکايي ډالر4:30:11
17.535 امریکايي ډالر4:30:08
17.532 امریکايي ډالر4:29:21
17.538 امریکايي ډالر4:29:09
17.535 امریکايي ډالر4:29:05
17.538 امریکايي ډالر4:28:56
17.535 امریکايي ډالر4:28:13
17.538 امریکايي ډالر4:28:05
17.535 امریکايي ډالر4:27:40
17.538 امریکايي ډالر4:27:31
17.532 امریکايي ډالر4:26:56
17.538 امریکايي ډالر4:26:08
17.54 امریکايي ډالر4:26:04
17.538 امریکايي ډالر4:25:46
17.535 امریکايي ډالر4:25:42
17.532 امریکايي ډالر4:25:34
17.538 امریکايي ډالر4:25:30
17.532 امریکايي ډالر4:25:15
17.53 امریکايي ډالر4:25:08
17.532 امریکايي ډالر4:24:43
17.535 امریکايي ډالر4:24:40
17.532 امریکايي ډالر4:24:06
17.538 امریکايي ډالر4:23:36
17.525 امریکايي ډالر4:23:27
17.527 امریکايي ډالر4:23:23
17.53 امریکايي ډالر4:23:15
17.527 امریکايي ډالر4:22:44
17.53 امریکايي ډالر4:22:04
17.527 امریکايي ډالر4:20:39
17.523 امریکايي ډالر4:20:24
17.517 امریکايي ډالر4:19:04
17.527 امریکايي ډالر4:16:05
17.532 امریکايي ډالر4:15:15
17.527 امریکايي ډالر4:15:10
17.53 امریکايي ډالر4:14:26
17.527 امریکايي ډالر4:14:22
17.53 امریکايي ډالر4:14:16
17.532 امریکايي ډالر4:13:24
17.527 امریکايي ډالر4:13:20
17.532 امریکايي ډالر4:11:23
17.53 امریکايي ډالر4:11:19
17.532 امریکايي ډالر4:10:55
17.527 امریکايي ډالر4:10:51
17.53 امریکايي ډالر4:10:47
17.532 امریکايي ډالر4:10:31
17.527 امریکايي ډالر4:10:29
17.532 امریکايي ډالر4:10:06
17.54 امریکايي ډالر4:09:33
17.538 امریکايي ډالر4:09:20
17.54 امریکايي ډالر4:09:15
17.538 امریکايي ډالر4:09:04
17.535 امریکايي ډالر4:08:44
17.538 امریکايي ډالر4:08:20
17.535 امریکايي ډالر4:08:16
17.538 امریکايي ډالر4:08:07
17.535 امریکايي ډالر4:08:04
17.532 امریکايي ډالر4:07:47
17.527 امریکايي ډالر4:07:39
17.53 امریکايي ډالر4:07:35
17.532 امریکايي ډالر4:07:24
17.527 امریکايي ډالر4:07:15
17.53 امریکايي ډالر4:07:11
17.527 امریکايي ډالر4:06:57
17.532 امریکايي ډالر4:06:53
17.527 امریکايي ډالر4:06:40
17.525 امریکايي ډالر4:06:27
17.527 امریکايي ډالر4:06:21
17.525 امریکايي ډالر4:06:12
17.523 امریکايي ډالر4:06:04
17.517 امریکايي ډالر4:05:31
17.523 امریکايي ډالر4:05:19
17.517 امریکايي ډالر4:05:11
17.512 امریکايي ډالر4:05:07
17.517 امریکايي ډالر4:04:55
17.523 امریکايي ډالر4:04:21
17.517 امریکايي ډالر4:04:12
17.52 امریکايي ډالر4:02:37
17.523 امریکايي ډالر4:02:24
17.52 امریکايي ډالر4:02:15
17.517 امریکايي ډالر4:01:39
17.512 امریکايي ډالر4:01:04
17.51 امریکايي ډالر4:00:53
17.512 امریکايي ډالر4:00:33
17.508 امریکايي ډالر4:00:21
17.51 امریکايي ډالر4:00:16
17.512 امریکايي ډالر4:00:13
17.508 امریکايي ډالر4:00:07
17.512 امریکايي ډالر3:59:27
17.517 امریکايي ډالر3:58:27
17.512 امریکايي ډالر3:57:44
17.508 امریکايي ډالر3:57:24
17.512 امریکايي ډالر3:56:03
17.515 امریکايي ډالر3:55:48
17.512 امریکايي ډالر3:55:40
17.52 امریکايي ډالر3:55:32
17.517 امریکايي ډالر3:55:28
17.523 امریکايي ډالر3:55:24
17.517 امریکايي ډالر3:54:43
17.515 امریکايي ډالر3:54:36
17.512 امریکايي ډالر3:54:12
17.517 امریکايي ډالر3:54:08
17.515 امریکايي ډالر3:54:03
17.517 امریکايي ډالر3:53:03
17.523 امریکايي ډالر3:52:17
17.525 امریکايي ډالر3:52:08
17.527 امریکايي ډالر3:51:31
17.525 امریکايي ډالر3:51:29
17.527 امریکايي ډالر3:50:20
17.523 امریکايي ډالر3:49:04
17.517 امریکايي ډالر3:48:35
17.515 امریکايي ډالر3:48:24
17.512 امریکايي ډالر3:48:20
17.517 امریکايي ډالر3:46:04
17.52 امریکايي ډالر3:45:42
17.517 امریکايي ډالر3:45:24
17.52 امریکايي ډالر3:45:20
17.523 امریکايي ډالر3:45:07
17.527 امریکايي ډالر3:44:50
17.53 امریکايي ډالر3:44:46
17.532 امریکايي ډالر3:44:27
17.538 امریکايي ډالر3:44:15
17.543 امریکايي ډالر3:43:31
17.54 امریکايي ډالر3:43:27
17.543 امریکايي ډالر3:43:23
17.54 امریکايي ډالر3:43:19
17.538 امریکايي ډالر3:43:03
17.543 امریکايي ډالر3:42:35
17.538 امریکايي ډالر3:42:09
17.54 امریکايي ډالر3:42:04
17.543 امریکايي ډالر3:41:20
17.545 امریکايي ډالر3:41:16
17.543 امریکايي ډالر3:40:28
17.538 امریکايي ډالر3:39:44
17.53 امریکايي ډالر3:39:22
17.532 امریکايي ډالر3:39:16
17.535 امریکايي ډالر3:39:12
17.532 امریکايي ډالر3:39:08
17.538 امریکايي ډالر3:38:23
17.53 امریکايي ډالر3:37:48
17.532 امریکايي ډالر3:35:27
17.53 امریکايي ډالر3:35:15
17.532 امریکايي ډالر3:35:11
17.53 امریکايي ډالر3:35:05
17.532 امریکايي ډالر3:34:44
17.53 امریکايي ډالر3:34:35
17.532 امریکايي ډالر3:34:33
17.53 امریکايي ډالر3:34:21
17.532 امریکايي ډالر3:34:04
17.527 امریکايي ډالر3:32:29
17.523 امریکايي ډالر3:32:24
17.517 امریکايي ډالر3:32:16
17.515 امریکايي ډالر3:32:04
17.517 امریکايي ډالر3:31:41
17.512 امریکايي ډالر3:31:37
17.517 امریکايي ډالر3:30:53
17.515 امریکايي ډالر3:30:44
17.517 امریکايي ډالر3:30:25
17.515 امریکايي ډالر3:30:21
17.512 امریکايي ډالر3:30:09
17.508 امریکايي ډالر3:30:06
17.512 امریکايي ډالر3:29:03
17.517 امریکايي ډالر3:28:56
17.515 امریکايي ډالر3:28:29
17.512 امریکايي ډالر3:28:21
17.517 امریکايي ډالر3:28:12
17.515 امریکايي ډالر3:25:37
17.517 امریکايي ډالر3:25:19
17.515 امریکايي ډالر3:25:15
17.512 امریکايي ډالر3:25:05
17.517 امریکايي ډالر3:23:37
17.512 امریکايي ډالر3:22:04
17.517 امریکايي ډالر3:21:08
17.52 امریکايي ډالر3:21:04
17.523 امریکايي ډالر3:20:52
17.517 امریکايي ډالر3:20:09
17.515 امریکايي ډالر3:20:05
17.512 امریکايي ډالر3:19:04
17.5 امریکايي ډالر3:15:32
17.505 امریکايي ډالر3:15:24
17.503 امریکايي ډالر3:13:33
17.505 امریکايي ډالر3:13:16
17.503 امریکايي ډالر3:12:28
17.505 امریکايي ډالر3:12:07
17.503 امریکايي ډالر3:12:04
17.505 امریکايي ډالر3:11:29
17.508 امریکايي ډالر3:11:19
17.505 امریکايي ډالر3:11:12
17.508 امریکايي ډالر3:10:23
17.505 امریکايي ډالر3:09:38
17.508 امریکايي ډالر3:07:20
17.505 امریکايي ډالر3:06:48
17.503 امریکايي ډالر3:06:28
17.508 امریکايي ډالر3:06:24
17.505 امریکايي ډالر3:05:40
17.503 امریکايي ډالر3:04:15
17.505 امریکايي ډالر3:04:05
17.508 امریکايي ډالر3:02:43
17.505 امریکايي ډالر3:02:23
17.508 امریکايي ډالر3:01:12
17.505 امریکايي ډالر3:01:05
17.508 امریکايي ډالر2:59:33
17.512 امریکايي ډالر2:59:28
17.51 امریکايي ډالر2:59:15
17.508 امریکايي ډالر2:58:57
17.512 امریکايي ډالر2:54:36
17.508 امریکايي ډالر2:54:32
17.51 امریکايي ډالر2:54:29
17.512 امریکايي ډالر2:53:36
17.508 امریکايي ډالر2:51:33
17.512 امریکايي ډالر2:50:44
17.515 امریکايي ډالر2:50:29
17.517 امریکايي ډالر2:46:23
17.512 امریکايي ډالر2:46:08
17.517 امریکايي ډالر2:43:12
17.523 امریکايي ډالر2:43:06
17.515 امریکايي ډالر2:42:04
17.517 امریکايي ډالر2:41:13
17.52 امریکايي ډالر2:40:17
17.517 امریکايي ډالر2:40:08
17.515 امریکايي ډالر2:39:12
17.512 امریکايي ډالر2:39:10
17.517 امریکايي ډالر2:38:28
17.52 امریکايي ډالر2:38:24
17.517 امریکايي ډالر2:37:32
17.523 امریکايي ډالر2:37:08
17.52 امریکايي ډالر2:37:04
17.523 امریکايي ډالر2:36:57
17.52 امریکايي ډالر2:36:48
17.517 امریکايي ډالر2:36:44
17.52 امریکايي ډالر2:36:40
17.517 امریکايي ډالر2:35:31
17.512 امریکايي ډالر2:34:31
17.517 امریکايي ډالر2:34:27
17.512 امریکايي ډالر2:33:04
17.508 امریکايي ډالر2:31:12
17.51 امریکايي ډالر2:31:04
17.512 امریکايي ډالر2:30:32
17.51 امریکايي ډالر2:30:28
17.508 امریکايي ډالر2:30:16
17.512 امریکايي ډالر2:29:45
17.51 امریکايي ډالر2:28:56
17.512 امریکايي ډالر2:28:45
17.508 امریکايي ډالر2:27:07
17.512 امریکايي ډالر2:26:51
17.508 امریکايي ډالر2:26:31
17.505 امریکايي ډالر2:26:11
17.508 امریکايي ډالر2:22:39
17.505 امریکايي ډالر2:22:19
17.508 امریکايي ډالر2:22:04
17.503 امریکايي ډالر2:21:17
17.497 امریکايي ډالر2:20:29
17.5 امریکايي ډالر2:20:07
17.503 امریکايي ډالر2:19:43
17.52 امریکايي ډالر2:19:04
17.515 امریکايي ډالر2:17:36
17.517 امریکايي ډالر2:17:25
17.52 امریکايي ډالر2:17:21
17.517 امریکايي ډالر2:17:08
17.515 امریکايي ډالر2:16:45
17.512 امریکايي ډالر2:16:29
17.517 امریکايي ډالر2:15:36
17.512 امریکايي ډالر2:14:35
17.508 امریکايي ډالر2:14:03
17.512 امریکايي ډالر2:13:05
17.51 امریکايي ډالر2:13:03
17.508 امریکايي ډالر2:12:13
17.51 امریکايي ډالر2:12:03
17.512 امریکايي ډالر2:11:17
17.51 امریکايي ډالر2:11:13
17.508 امریکايي ډالر2:11:09
17.51 امریکايي ډالر2:11:05
17.508 امریکايي ډالر2:10:49
17.512 امریکايي ډالر2:10:05
17.517 امریکايي ډالر2:09:07
17.512 امریکايي ډالر2:08:53
17.517 امریکايي ډالر2:08:36
17.52 امریکايي ډالر2:08:04
17.523 امریکايي ډالر2:07:28
17.527 امریکايي ډالر2:07:04
17.532 امریکايي ډالر2:06:45
17.527 امریکايي ډالر2:06:04
17.525 امریکايي ډالر2:05:28
17.527 امریکايي ډالر2:05:05
17.532 امریکايي ډالر2:04:56
17.53 امریکايي ډالر2:04:52
17.532 امریکايي ډالر2:04:48
17.538 امریکايي ډالر2:04:25
17.54 امریکايي ډالر2:04:03
17.547 امریکايي ډالر2:02:13
17.543 امریکايي ډالر2:00:43
17.538 امریکايي ډالر2:00:07
17.532 امریکايي ډالر1:59:24
17.538 امریکايي ډالر1:57:37
17.543 امریکايي ډالر1:54:36
17.545 امریکايي ډالر1:54:34
17.538 امریکايي ډالر1:53:20
17.535 امریکايي ډالر1:52:44
17.527 امریکايي ډالر1:52:12
17.53 امریکايي ډالر1:51:44
17.532 امریکايي ډالر1:51:22
17.527 امریکايي ډالر1:50:34
17.535 امریکايي ډالر1:50:16
17.532 امریکايي ډالر1:49:44
17.527 امریکايي ډالر1:49:04
17.53 امریکايي ډالر1:48:53
17.532 امریکايي ډالر1:47:44
17.538 امریکايي ډالر1:47:20
17.532 امریکايي ډالر1:47:09
17.538 امریکايي ډالر1:45:37
17.543 امریکايي ډالر1:44:32
17.55 امریکايي ډالر1:44:26
17.547 امریکايي ډالر1:44:16
17.545 امریکايي ډالر1:44:13
17.547 امریکايي ډالر1:43:29
17.545 امریکايي ډالر1:43:16
17.547 امریکايي ډالر1:43:06
17.55 امریکايي ډالر1:42:53
17.552 امریکايي ډالر1:42:49
17.555 امریکايي ډالر1:42:13
17.552 امریکايي ډالر1:42:03
17.558 امریکايي ډالر1:41:36
17.56 امریکايي ډالر1:41:32
17.562 امریکايي ډالر1:41:27
17.558 امریکايي ډالر1:40:06
17.562 امریکايي ډالر1:38:49
17.565 امریکايي ډالر1:38:33
17.56 امریکايي ډالر1:38:03
17.562 امریکايي ډالر1:37:45
17.56 امریکايي ډالر1:37:39
17.558 امریکايي ډالر1:37:12
17.56 امریکايي ډالر1:37:04
17.558 امریکايي ډالر1:36:03
17.562 امریکايي ډالر1:35:28
17.567 امریکايي ډالر1:35:21
17.562 امریکايي ډالر1:35:04
17.558 امریکايي ډالر1:34:25
17.565 امریکايي ډالر1:34:04
17.562 امریکايي ډالر1:33:45
17.56 امریکايي ډالر1:33:25
17.567 امریکايي ډالر1:33:04
17.573 امریکايي ډالر1:32:41
17.57 امریکايي ډالر1:32:35
17.567 امریکايي ډالر1:32:33
17.573 امریکايي ډالر1:32:29
17.567 امریکايي ډالر1:32:25
17.573 امریکايي ډالر1:32:20
17.567 امریکايي ډالر1:32:16
17.562 امریکايي ډالر1:32:12
17.565 امریکايي ډالر1:32:04
17.562 امریکايي ډالر1:31:40
17.567 امریکايي ډالر1:31:19
17.573 امریکايي ډالر1:31:13
17.575 امریکايي ډالر1:31:09
17.562 امریکايي ډالر1:31:04
17.56 امریکايي ډالر1:30:48
17.562 امریکايي ډالر1:30:35
17.558 امریکايي ډالر1:30:27
17.567 امریکايي ډالر1:30:23
17.565 امریکايي ډالر1:30:19
17.57 امریکايي ډالر1:30:15
17.582 امریکايي ډالر1:30:08
17.587 امریکايي ډالر1:30:05
17.595 امریکايي ډالر0:46:38
17.57 امریکايي ډالر0:45:04
17.535 امریکايي ډالر0:31:04
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره