د انلاین فورم

S&P/TSX

  • وروستی16037.58
  • لوړ16082.23
  • ټيټ16033.82
  • د مکس لوستل-
  • د ډیری لوړې کچې٪-
  • پرانیستی-
  • وخت01:32:10
  • پرون16,037.58
  • ٪ بدلول0%
  • بدلول0

نن، د لیست لپاره هیڅ ډول سپارښتنه نه ده ورکړل شوې

د پرون چارټ

د پرون چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
نن، د لیست لپاره هیڅ ډول سپارښتنه نه ده ورکړل شوې
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره