د انلاین فورم

S&P 500

  • وروستی2847.11
  • لوړ2856.93
  • ټيټ2843.7
  • د مکس لوستل13.23
  • د ډیری لوړې کچې٪0.12%
  • پرانیستی2,856.93
  • وخت01:32:10
  • پرون2,854.7
  • ٪ بدلول0.27%
  • بدلول7.59

د ورځني پنلسټیک چارټ S&P 500

د ورځني پنلسټیک چارټ S&P 500

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
2,847.11 ریال1:32:10
2,848.2 ریال1:02:15
2,843.7 ریال0:32:05
2,856.93 ریال0:02:29
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره