د انلاین فورم

Palladium

  • وروستی1,747.80
  • لوړ1,749.70
  • ټيټ1,732.80
  • د مکس لوستل5.8
  • د ډیری لوړې کچې٪0.45%
  • پرانیستی1,733.8
  • وخت08:49:08
  • پرون1,733.4
  • ٪ بدلول0.83%
  • بدلول14.4

د ورځني پنلسټیک چارټ Palladium

د ورځني پنلسټیک چارټ Palladium

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
1,747.8 امریکايي ډالر8:49:08
1,748.25 امریکايي ډالر8:49:05
1,748.3 امریکايي ډالر8:48:13
1,747.45 امریکايي ډالر8:44:38
1,747.2 امریکايي ډالر8:44:08
1,749.7 امریکايي ډالر8:40:56
1,747.8 امریکايي ډالر8:40:28
1,747.9 امریکايي ډالر8:40:13
1,747 امریکايي ډالر8:39:40
1,747.15 امریکايي ډالر8:39:30
1,747.1 امریکايي ډالر8:39:21
1,747.15 امریکايي ډالر8:38:39
1,747.05 امریکايي ډالر8:38:36
1,747.15 امریکايي ډالر8:38:06
1,747.2 امریکايي ډالر8:37:45
1,747.3 امریکايي ډالر8:37:30
1,747.2 امریکايي ډالر8:36:38
1,747.25 امریکايي ډالر8:36:17
1,747.3 امریکايي ډالر8:36:13
1,747.25 امریکايي ډالر8:36:06
1,747.3 امریکايي ډالر8:35:43
1,747.05 امریکايي ډالر8:35:40
1,747 امریکايي ډالر8:35:27
1,746.9 امریکايي ډالر8:34:06
1,747.4 امریکايي ډالر8:31:07
1,744.3 امریکايي ډالر8:30:12
1,745.25 امریکايي ډالر8:30:08
1,745.3 امریکايي ډالر8:29:39
1,745.4 امریکايي ډالر8:29:27
1,745.45 امریکايي ډالر8:29:10
1,745.3 امریکايي ډالر8:29:06
1,747.4 امریکايي ډالر8:28:22
1,746.65 امریکايي ډالر8:28:18
1,747.4 امریکايي ډالر8:28:14
1,746.65 امریکايي ډالر8:28:10
1,746.7 امریکايي ډالر8:28:06
1,746.75 امریکايي ډالر8:27:39
1,746.6 امریکايي ډالر8:26:40
1,745.9 امریکايي ډالر8:26:05
1,746.1 امریکايي ډالر8:25:35
1,745.9 امریکايي ډالر8:25:19
1,745.85 امریکايي ډالر8:24:47
1,746 امریکايي ډالر8:24:40
1,744.75 امریکايي ډالر8:24:15
1,744.7 امریکايي ډالر8:23:44
1,744.3 امریکايي ډالر8:14:08
1,744.4 امریکايي ډالر8:14:05
1,744.3 امریکايي ډالر8:13:48
1,744.4 امریکايي ډالر8:13:42
1,744.25 امریکايي ډالر8:12:27
1,743.95 امریکايي ډالر8:11:51
1,743.9 امریکايي ډالر8:11:44
1,743.65 امریکايي ډالر8:09:25
1,743.55 امریکايي ډالر8:08:24
1,743.6 امریکايي ډالر8:08:05
1,743.9 امریکايي ډالر8:07:08
1,743.65 امریکايي ډالر8:07:05
1,746.5 امریکايي ډالر8:06:15
1,745.95 امریکايي ډالر8:06:12
1,746.05 امریکايي ډالر8:06:08
1,745.95 امریکايي ډالر8:06:05
1,745.8 امریکايي ډالر8:05:49
1,746.5 امریکايي ډالر8:05:37
1,745 امریکايي ډالر8:02:22
1,745.6 امریکايي ډالر8:02:13
1,746.1 امریکايي ډالر8:02:06
1,745.55 امریکايي ډالر8:01:19
1,745.65 امریکايي ډالر8:00:13
1,745.6 امریکايي ډالر8:00:08
1,745.55 امریکايي ډالر7:59:49
1,745.5 امریکايي ډالر7:59:41
1,746.4 امریکايي ډالر7:59:38
1,746.8 امریکايي ډالر7:59:32
1,747.15 امریکايي ډالر7:59:23
1,745.05 امریکايي ډالر7:57:27
1,744.9 امریکايي ډالر7:57:21
1,744.75 امریکايي ډالر7:57:11
1,743.5 امریکايي ډالر7:54:45
1,743.2 امریکايي ډالر7:54:30
1,743.9 امریکايي ډالر7:52:06
1,743.2 امریکايي ډالر7:44:43
1,743.35 امریکايي ډالر7:44:05
1,743.4 امریکايي ډالر7:43:05
1,743.2 امریکايي ډالر7:38:20
1,743.45 امریکايي ډالر7:36:56
1,743.4 امریکايي ډالر7:36:27
1,743.1 امریکايي ډالر7:36:11
1,743.35 امریکايي ډالر7:36:05
1,741.3 امریکايي ډالر7:35:48
1,741.15 امریکايي ډالر7:34:18
1,741.35 امریکايي ډالر7:34:05
1,741.25 امریکايي ډالر7:32:22
1,741.15 امریکايي ډالر7:31:25
1,740.95 امریکايي ډالر7:31:22
1,740.8 امریکايي ډالر7:31:16
1,739 امریکايي ډالر7:31:06
1,739.3 امریکايي ډالر7:30:57
1,740.75 امریکايي ډالر7:30:54
1,740 امریکايي ډالر7:30:29
1,745.8 امریکايي ډالر7:30:25
1,745.85 امریکايي ډالر7:30:22
1,745.5 امریکايي ډالر7:30:14
1,745.75 امریکايي ډالر7:30:11
1,745.8 امریکايي ډالر7:29:45
1,746.3 امریکايي ډالر7:29:31
1,747.55 امریکايي ډالر7:29:04
1,748.15 امریکايي ډالر7:27:44
1,747.85 امریکايي ډالر7:27:04
1,749.2 امریکايي ډالر7:25:06
1,749.45 امریکايي ډالر7:23:05
1,746 امریکايي ډالر7:21:04
1,744.95 امریکايي ډالر7:19:04
1,744.3 امریکايي ډالر7:17:04
1,744.9 امریکايي ډالر7:15:05
1,745.65 امریکايي ډالر7:13:05
1,742.5 امریکايي ډالر7:11:04
1,741.4 امریکايي ډالر7:07:05
1,741.3 امریکايي ډالر7:05:05
1,741.55 امریکايي ډالر7:03:05
1,742 امریکايي ډالر7:01:05
1,741.05 امریکايي ډالر6:57:05
1,741 امریکايي ډالر6:53:04
1,740.25 امریکايي ډالر6:47:04
1,740.7 امریکايي ډالر6:43:04
1,739.9 امریکايي ډالر6:41:04
1,740 امریکايي ډالر6:39:04
1,740.25 امریکايي ډالر6:37:05
1,740.5 امریکايي ډالر6:35:06
1,739.95 امریکايي ډالر6:33:05
1,740.8 امریکايي ډالر6:31:06
1,740.75 امریکايي ډالر6:29:04
1,739.1 امریکايي ډالر6:17:36
1,740.45 امریکايي ډالر6:17:07
1,739.1 امریکايي ډالر6:15:25
1,740.3 امریکايي ډالر6:14:12
1,739.75 امریکايي ډالر6:14:07
1,739.4 امریکايي ډالر6:06:35
1,739.35 امریکايي ډالر6:06:17
1,739.9 امریکايي ډالر6:06:11
1,739.65 امریکايي ډالر6:06:08
1,738.3 امریکايي ډالر5:59:35
1,738.25 امریکايي ډالر5:58:09
1,738.3 امریکايي ډالر5:58:06
1,738.25 امریکايي ډالر5:50:15
1,738.3 امریکايي ډالر5:50:12
1,738.25 امریکايي ډالر5:43:07
1,738.2 امریکايي ډالر5:42:05
1,738.7 امریکايي ډالر5:40:09
1,739 امریکايي ډالر5:39:44
1,738.9 امریکايي ډالر5:26:16
1,740.15 امریکايي ډالر5:19:04
1,741.05 امریکايي ډالر5:17:41
1,741.45 امریکايي ډالر5:16:30
1,740.15 امریکايي ډالر5:16:05
1,739.75 امریکايي ډالر5:15:27
1,739.7 امریکايي ډالر5:15:18
1,739.6 امریکايي ډالر5:15:06
1,739.55 امریکايي ډالر5:14:04
1,739.95 امریکايي ډالر5:13:40
1,739.5 امریکايي ډالر5:13:35
1,739.55 امریکايي ډالر5:12:17
1,738.2 امریکايي ډالر5:06:05
1,738.15 امریکايي ډالر5:00:06
1,738.2 امریکايي ډالر4:59:04
1,737.55 امریکايي ډالر4:58:38
1,737.35 امریکايي ډالر4:58:11
1,738.1 امریکايي ډالر4:57:35
1,737.25 امریکايي ډالر4:57:26
1,737.1 امریکايي ډالر4:55:37
1,737.15 امریکايي ډالر4:42:31
1,736.7 امریکايي ډالر4:41:36
1,737.2 امریکايي ډالر4:41:16
1,736.9 امریکايي ډالر4:41:08
1,735.5 امریکايي ډالر4:40:17
1,736.4 امریکايي ډالر4:39:38
1,735.5 امریکايي ډالر4:39:11
1,736.4 امریکايي ډالر4:39:06
1,736.1 امریکايي ډالر4:38:18
1,736.3 امریکايي ډالر4:38:16
1,737.1 امریکايي ډالر4:37:04
1,736.85 امریکايي ډالر4:34:21
1,737.65 امریکايي ډالر4:34:03
1,737.85 امریکايي ډالر4:32:04
1,738.55 امریکايي ډالر4:30:07
1,738.5 امریکايي ډالر4:28:15
1,738.45 امریکايي ډالر4:24:31
1,738.5 امریکايي ډالر4:24:04
1,738.45 امریکايي ډالر4:23:43
1,738.75 امریکايي ډالر4:22:46
1,738.7 امریکايي ډالر4:22:42
1,738.65 امریکايي ډالر4:22:20
1,738.7 امریکايي ډالر4:22:11
1,738.65 امریکايي ډالر4:22:04
1,738.7 امریکايي ډالر4:20:12
1,738.75 امریکايي ډالر4:20:07
1,738.7 امریکايي ډالر4:19:18
1,738.65 امریکايي ډالر4:17:04
1,738.7 امریکايي ډالر4:16:04
1,738.65 امریکايي ډالر4:15:24
1,738.3 امریکايي ډالر4:15:16
1,737.8 امریکايي ډالر4:11:42
1,738.05 امریکايي ډالر4:10:27
1,738.2 امریکايي ډالر4:08:04
1,737.8 امریکايي ډالر4:00:10
1,737 امریکايي ډالر3:46:11
1,737.45 امریکايي ډالر3:43:29
1,737.4 امریکايي ډالر3:42:36
1,736.75 امریکايي ډالر3:40:07
1,738.15 امریکايي ډالر3:33:04
1,738.65 امریکايي ډالر3:30:06
1,738.75 امریکايي ډالر3:28:04
1,738.55 امریکايي ډالر3:27:12
1,738.65 امریکايي ډالر3:26:04
1,738.9 امریکايي ډالر3:25:05
1,738.85 امریکايي ډالر3:24:13
1,738.6 امریکايي ډالر3:24:04
1,738.05 امریکايي ډالر3:22:08
1,740.6 امریکايي ډالر2:56:12
1,740.7 امریکايي ډالر2:56:04
1,740.75 امریکايي ډالر2:55:05
1,740.85 امریکايي ډالر2:54:43
1,739.75 امریکايي ډالر2:46:04
1,740.2 امریکايي ډالر2:43:04
1,740.25 امریکايي ډالر2:41:12
1,742.1 امریکايي ډالر2:35:16
1,741.3 امریکايي ډالر2:35:10
1,741.35 امریکايي ډالر2:35:06
1,742 امریکايي ډالر2:34:36
1,741 امریکايي ډالر2:34:28
1,741.4 امریکايي ډالر2:33:12
1,741.45 امریکايي ډالر2:32:53
1,741.5 امریکايي ډالر2:32:49
1,740.5 امریکايي ډالر2:32:33
1,740.35 امریکايي ډالر2:32:04
1,740.25 امریکايي ډالر2:31:37
1,740.2 امریکايي ډالر2:31:33
1,740.25 امریکايي ډالر2:31:29
1,740.3 امریکايي ډالر2:31:08
1,740.15 امریکايي ډالر2:30:57
1,740.1 امریکايي ډالر2:30:53
1,740.15 امریکايي ډالر2:30:48
1,740.25 امریکايي ډالر2:30:08
1,740.15 امریکايي ډالر2:30:05
1,740.25 امریکايي ډالر2:29:23
1,740.5 امریکايي ډالر2:28:17
1,738.6 امریکايي ډالر2:28:04
1,737.95 امریکايي ډالر2:27:29
1,737.8 امریکايي ډالر2:25:41
1,737.75 امریکايي ډالر2:25:12
1,738.1 امریکايي ډالر2:25:04
1,737.35 امریکايي ډالر2:24:48
1,737.45 امریکايي ډالر2:24:04
1,736.9 امریکايي ډالر2:23:37
1,736.65 امریکايي ډالر2:23:28
1,737.35 امریکايي ډالر2:23:09
1,737.05 امریکايي ډالر2:22:08
1,736.4 امریکايي ډالر2:21:39
1,736.5 امریکايي ډالر2:19:04
1,736.65 امریکايي ډالر2:16:37
1,736.35 امریکايي ډالر2:14:03
1,736.9 امریکايي ډالر2:12:39
1,736.75 امریکايي ډالر2:11:40
1,737.8 امریکايي ډالر1:55:25
1,737.35 امریکايي ډالر1:51:27
1,737.55 امریکايي ډالر1:51:04
1,738.3 امریکايي ډالر1:48:37
1,738.2 امریکايي ډالر1:48:33
1,738.05 امریکايي ډالر1:48:25
1,738.2 امریکايي ډالر1:48:04
1,738.5 امریکايي ډالر1:47:44
1,738.55 امریکايي ډالر1:47:32
1,737.6 امریکايي ډالر1:46:48
1,737.5 امریکايي ډالر1:46:15
1,737.4 امریکايي ډالر1:46:11
1,738 امریکايي ډالر1:45:25
1,737.35 امریکايي ډالر1:45:15
1,737.4 امریکايي ډالر1:45:11
1,736.75 امریکايي ډالر1:44:51
1,735.9 امریکايي ډالر1:44:24
1,736.25 امریکايي ډالر1:44:12
1,736.2 امریکايي ډالر1:44:04
1,736.15 امریکايي ډالر1:43:32
1,735.5 امریکايي ډالر1:43:21
1,735.4 امریکايي ډالر1:43:12
1,735.35 امریکايي ډالر1:38:32
1,735.3 امریکايي ډالر1:34:04
1,734.8 امریکايي ډالر1:32:52
1,734.6 امریکايي ډالر1:32:37
1,734.45 امریکايي ډالر1:31:20
1,734.2 امریکايي ډالر1:31:04
1,734.45 امریکايي ډالر1:30:54
1,732.8 امریکايي ډالر1:30:05
1,734.3 امریکايي ډالر1:15:04
1,734.4 امریکايي ډالر0:29:08
1,734.45 امریکايي ډالر0:29:04
1,734.85 امریکايي ډالر0:28:43
1,734.95 امریکايي ډالر0:28:04
1,734.9 امریکايي ډالر0:27:21
1,734.8 امریکايي ډالر0:26:45
1,734.45 امریکايي ډالر0:26:41
1,734.25 امریکايي ډالر0:26:12
1,734.2 امریکايي ډالر0:26:09
1,734.15 امریکايي ډالر0:26:05
1,734.05 امریکايي ډالر0:25:40
1,734.7 امریکايي ډالر0:25:04
1,734 امریکايي ډالر0:24:10
1,734.7 امریکايي ډالر0:24:06
1,734.05 امریکايي ډالر0:23:29
1,734 امریکايي ډالر0:22:37
1,733.95 امریکايي ډالر0:21:06
1,734.1 امریکايي ډالر0:20:28
1,734.15 امریکايي ډالر0:20:13
1,734.3 امریکايي ډالر0:20:05
1,734 امریکايي ډالر0:19:12
1,733.95 امریکايي ډالر0:17:44
1,733.9 امریکايي ډالر0:17:40
1,733.6 امریکايي ډالر0:17:36
1,733.95 امریکايي ډالر0:17:24
1,733.3 امریکايي ډالر0:17:03
1,733.8 امریکايي ډالر0:16:44
1,733.75 امریکايي ډالر0:16:36
1,733.8 امریکايي ډالر0:09:21
1,733.85 امریکايي ډالر0:07:04
1,733.8 امریکايي ډالر0:06:24
1,733.85 امریکايي ډالر0:06:03
1,733.8 امریکايي ډالر0:04:04
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره