د انلاین فورم

پرتله کونکي چارټونه

تاریخي ډاټا
پایلې

پرتله کونکی چارټ / پرون

15 ورځی چارټ

 • 15 ورځی اوسط: 1,511 امریکايي ډالر
 • بدل / 15 ورځې: 15.92 امریکايي ډالر
 • بدل / 15 ورځې٪: 1.05%

د میاشتې چارټ

 • د میاشتې منځنۍ کچه: 1,481 امریکايي ډالر
 • بدل / 1 میاشت: 45.92 امریکايي ډالر
 • بدل / 1 میاشت٪: 3.1%

درې میاشتنۍ چارټ

 • درې میاشتنۍ کچه: 1,412 امریکايي ډالر
 • بدل / 3 میاشت: 114.92 امریکايي ډالر
 • بدل / 3 میاشت: 8.14%

6 میاشتې چارټ

 • شپږ میاشتنۍ منځنۍ: 1,354 امریکايي ډالر
 • بدل / 6 میاشت: 172.92 امریکايي ډالر
 • بدل / 6 میاشت: 12.77%