د انلاین فورم

Gold

  • وروستی1,526.92
  • لوړ1,529.24
  • ټيټ1,525.40
  • د مکس لوستل0.52
  • د ډیری لوړې کچې٪0.05%
  • پرانیستی1,528.72
  • وخت01:29:03
  • پرون1,528.47
  • ٪ بدلول0.1%
  • بدلول1.55

د ورځني پنلسټیک چارټ Gold

د ورځني پنلسټیک چارټ Gold

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
1,526.92 امریکايي ډالر1:29:03
1,526.94 امریکايي ډالر1:28:56
1,526.89 امریکايي ډالر1:28:52
1,526.93 امریکايي ډالر1:28:48
1,526.83 امریکايي ډالر1:28:40
1,526.77 امریکايي ډالر1:28:33
1,526.5 امریکايي ډالر1:28:29
1,526.43 امریکايي ډالر1:28:25
1,526.36 امریکايي ډالر1:28:20
1,526.43 امریکايي ډالر1:28:16
1,526.39 امریکايي ډالر1:28:14
1,526.41 امریکايي ډالر1:28:04
1,526.74 امریکايي ډالر1:27:44
1,526.87 امریکايي ډالر1:27:40
1,526.78 امریکايي ډالر1:27:36
1,526.76 امریکايي ډالر1:27:34
1,526.8 امریکايي ډالر1:27:28
1,526.7 امریکايي ډالر1:27:24
1,526.97 امریکايي ډالر1:27:20
1,526.98 امریکايي ډالر1:27:16
1,526.95 امریکايي ډالر1:27:09
1,526.94 امریکايي ډالر1:27:05
1,527.05 امریکايي ډالر1:27:03
1,527.07 امریکايي ډالر1:26:53
1,526.98 امریکايي ډالر1:26:47
1,526.91 امریکايي ډالر1:26:44
1,526.95 امریکايي ډالر1:26:42
1,526.82 امریکايي ډالر1:26:34
1,527.11 امریکايي ډالر1:26:28
1,527.09 امریکايي ډالر1:26:20
1,527.22 امریکايي ډالر1:26:16
1,527.18 امریکايي ډالر1:26:06
1,527 امریکايي ډالر1:26:04
1,526.89 امریکايي ډالر1:25:45
1,526.76 امریکايي ډالر1:25:41
1,526.7 امریکايي ډالر1:25:33
1,526.43 امریکايي ډالر1:25:25
1,526.48 امریکايي ډالر1:25:21
1,526.45 امریکايي ډالر1:25:17
1,526.47 امریکايي ډالر1:25:14
1,526.72 امریکايي ډالر1:25:07
1,526.61 امریکايي ډالر1:25:05
1,526.86 امریکايي ډالر1:24:53
1,526.91 امریکايي ډالر1:24:49
1,526.88 امریکايي ډالر1:24:45
1,526.91 امریکايي ډالر1:24:37
1,526.88 امریکايي ډالر1:24:28
1,526.93 امریکايي ډالر1:24:24
1,526.96 امریکايي ډالر1:24:20
1,526.92 امریکايي ډالر1:24:18
1,526.91 امریکايي ډالر1:24:13
1,526.99 امریکايي ډالر1:24:05
1,526.82 امریکايي ډالر1:23:45
1,526.93 امریکايي ډالر1:23:14
1,526.8 امریکايي ډالر1:23:09
1,526.91 امریکايي ډالر1:23:05
1,526.9 امریکايي ډالر1:23:03
1,526.95 امریکايي ډالر1:22:56
1,527.01 امریکايي ډالر1:22:51
1,526.89 امریکايي ډالر1:22:47
1,526.91 امریکايي ډالر1:22:41
1,527.02 امریکايي ډالر1:22:33
1,527.24 امریکايي ډالر1:22:29
1,527.17 امریکايي ډالر1:22:10
1,527.39 امریکايي ډالر1:22:06
1,527.37 امریکايي ډالر1:22:03
1,527.32 امریکايي ډالر1:21:44
1,527.29 امریکايي ډالر1:21:40
1,527.07 امریکايي ډالر1:21:36
1,527.12 امریکايي ډالر1:21:25
1,527.05 امریکايي ډالر1:21:19
1,527.16 امریکايي ډالر1:21:15
1,527.01 امریکايي ډالر1:21:13
1,526.96 امریکايي ډالر1:21:09
1,527.22 امریکايي ډالر1:21:05
1,527.18 امریکايي ډالر1:20:56
1,527.21 امریکايي ډالر1:20:52
1,527.3 امریکايي ډالر1:20:49
1,527.12 امریکايي ډالر1:20:45
1,527.14 امریکايي ډالر1:20:40
1,527.18 امریکايي ډالر1:20:28
1,527.19 امریکايي ډالر1:20:26
1,527.01 امریکايي ډالر1:20:22
1,526.97 امریکايي ډالر1:20:17
1,526.99 امریکايي ډالر1:20:13
1,527.03 امریکايي ډالر1:20:09
1,526.74 امریکايي ډالر1:20:04
1,527.21 امریکايي ډالر1:19:45
1,527.01 امریکايي ډالر1:19:41
1,527.05 امریکايي ډالر1:19:37
1,527.12 امریکايي ډالر1:19:33
1,527.09 امریکايي ډالر1:19:29
1,527.07 امریکايي ډالر1:19:25
1,526.94 امریکايي ډالر1:19:19
1,526.99 امریکايي ډالر1:19:14
1,526.87 امریکايي ډالر1:19:10
1,527.31 امریکايي ډالر1:19:06
1,527.34 امریکايي ډالر1:19:04
1,527.27 امریکايي ډالر1:17:37
1,527.26 امریکايي ډالر1:17:33
1,527.01 امریکايي ډالر1:17:29
1,526.91 امریکايي ډالر1:17:25
1,526.93 امریکايي ډالر1:17:21
1,526.97 امریکايي ډالر1:17:17
1,527.11 امریکايي ډالر1:17:13
1,526.86 امریکايي ډالر1:17:09
1,526.82 امریکايي ډالر1:17:05
1,526.86 امریکايي ډالر1:17:03
1,526.61 امریکايي ډالر1:16:56
1,526.6 امریکايي ډالر1:16:54
1,526.49 امریکايي ډالر1:16:46
1,526.5 امریکايي ډالر1:16:38
1,526.41 امریکايي ډالر1:16:33
1,526.49 امریکايي ډالر1:16:21
1,526.33 امریکايي ډالر1:16:12
1,526.36 امریکايي ډالر1:16:08
1,526.01 امریکايي ډالر1:16:06
1,526 امریکايي ډالر1:16:03
1,526.01 امریکايي ډالر1:15:36
1,526.03 امریکايي ډالر1:15:30
1,526.04 امریکايي ډالر1:15:26
1,526.09 امریکايي ډالر1:15:22
1,526.17 امریکايي ډالر1:15:17
1,526.16 امریکايي ډالر1:15:09
1,526.14 امریکايي ډالر1:15:05
1,526.01 امریکايي ډالر1:14:49
1,525.98 امریکايي ډالر1:14:45
1,525.97 امریکايي ډالر1:14:37
1,526.01 امریکايي ډالر1:14:33
1,526.03 امریکايي ډالر1:14:24
1,525.99 امریکايي ډالر1:14:22
1,526.02 امریکايي ډالر1:14:10
1,525.99 امریکايي ډالر1:14:06
1,525.97 امریکايي ډالر1:14:04
1,525.92 امریکايي ډالر1:13:44
1,525.9 امریکايي ډالر1:13:40
1,525.93 امریکايي ډالر1:13:36
1,526.09 امریکايي ډالر1:13:30
1,526.12 امریکايي ډالر1:13:26
1,525.99 امریکايي ډالر1:13:20
1,526.09 امریکايي ډالر1:13:16
1,526.07 امریکايي ډالر1:13:12
1,526.12 امریکايي ډالر1:13:08
1,526.18 امریکايي ډالر1:13:06
1,526.09 امریکايي ډالر1:13:04
1,525.88 امریکايي ډالر1:12:52
1,525.89 امریکايي ډالر1:12:48
1,525.91 امریکايي ډالر1:12:44
1,525.93 امریکايي ډالر1:12:36
1,525.92 امریکايي ډالر1:12:34
1,525.89 امریکايي ډالر1:12:28
1,525.94 امریکايي ډالر1:12:24
1,525.93 امریکايي ډالر1:12:20
1,526.11 امریکايي ډالر1:12:18
1,526.04 امریکايي ډالر1:12:14
1,526.07 امریکايي ډالر1:12:10
1,526.14 امریکايي ډالر1:12:06
1,525.62 امریکايي ډالر1:12:04
1,525.74 امریکايي ډالر1:11:38
1,525.7 امریکايي ډالر1:11:34
1,525.68 امریکايي ډالر1:11:26
1,525.84 امریکايي ډالر1:11:21
1,525.87 امریکايي ډالر1:11:17
1,525.89 امریکايي ډالر1:11:13
1,525.72 امریکايي ډالر1:11:09
1,525.77 امریکايي ډالر1:11:03
1,525.55 امریکايي ډالر1:10:57
1,525.63 امریکايي ډالر1:10:53
1,525.53 امریکايي ډالر1:10:49
1,525.49 امریکايي ډالر1:10:45
1,525.42 امریکايي ډالر1:10:41
1,525.4 امریکايي ډالر1:10:37
1,525.41 امریکايي ډالر1:10:33
1,525.49 امریکايي ډالر1:10:27
1,525.68 امریکايي ډالر1:10:21
1,525.91 امریکايي ډالر1:10:11
1,525.86 امریکايي ډالر1:10:07
1,525.91 امریکايي ډالر1:10:05
1,525.87 امریکايي ډالر1:09:45
1,525.89 امریکايي ډالر1:09:41
1,525.79 امریکايي ډالر1:09:37
1,525.9 امریکايي ډالر1:09:31
1,525.78 امریکايي ډالر1:09:25
1,525.8 امریکايي ډالر1:09:21
1,525.59 امریکايي ډالر1:09:18
1,525.6 امریکايي ډالر1:09:13
1,525.69 امریکايي ډالر1:09:09
1,525.8 امریکايي ډالر1:09:06
1,526.18 امریکايي ډالر1:09:04
1,526.15 امریکايي ډالر1:08:56
1,526.11 امریکايي ډالر1:08:52
1,526.12 امریکايي ډالر1:08:37
1,526.08 امریکايي ډالر1:08:28
1,526.05 امریکايي ډالر1:08:24
1,526.01 امریکايي ډالر1:08:16
1,526 امریکايي ډالر1:08:10
1,525.94 امریکايي ډالر1:08:04
1,525.92 امریکايي ډالر1:07:45
1,525.95 امریکايي ډالر1:07:37
1,525.91 امریکايي ډالر1:07:29
1,525.82 امریکايي ډالر1:07:18
1,525.84 امریکايي ډالر1:07:14
1,525.81 امریکايي ډالر1:07:08
1,525.88 امریکايي ډالر1:07:06
1,525.84 امریکايي ډالر1:07:04
1,525.91 امریکايي ډالر1:06:56
1,526.02 امریکايي ډالر1:06:52
1,526.12 امریکايي ډالر1:06:44
1,526.22 امریکايي ډالر1:06:40
1,526.01 امریکايي ډالر1:06:33
1,525.99 امریکايي ډالر1:06:16
1,526.01 امریکايي ډالر1:06:12
1,526.03 امریکايي ډالر1:06:06
1,526.02 امریکايي ډالر1:06:04
1,525.89 امریکايي ډالر1:05:46
1,525.91 امریکايي ډالر1:05:40
1,525.93 امریکايي ډالر1:05:34
1,525.83 امریکايي ډالر1:05:24
1,525.72 امریکايي ډالر1:05:20
1,525.76 امریکايي ډالر1:05:18
1,525.41 امریکايي ډالر1:05:12
1,525.74 امریکايي ډالر1:05:08
1,525.85 امریکايي ډالر1:05:04
1,525.89 امریکايي ډالر1:04:54
1,526.03 امریکايي ډالر1:04:46
1,526.05 امریکايي ډالر1:04:42
1,526.11 امریکايي ډالر1:04:36
1,526.05 امریکايي ډالر1:04:34
1,526.19 امریکايي ډالر1:04:21
1,526.38 امریکايي ډالر1:04:17
1,526.35 امریکايي ډالر1:04:13
1,526.08 امریکايي ډالر1:04:09
1,525.86 امریکايي ډالر1:04:05
1,525.91 امریکايي ډالر1:04:03
1,526.24 امریکايي ډالر1:02:50
1,526.28 امریکايي ډالر1:02:44
1,526.43 امریکايي ډالر1:02:36
1,526.34 امریکايي ډالر1:02:32
1,526.53 امریکايي ډالر1:02:24
1,526.61 امریکايي ډالر1:02:16
1,526.6 امریکايي ډالر1:02:12
1,526.72 امریکايي ډالر1:02:06
1,526.61 امریکايي ډالر1:02:04
1,526.53 امریکايي ډالر1:01:32
1,526.43 امریکايي ډالر1:01:29
1,526.54 امریکايي ډالر1:01:21
1,526.63 امریکايي ډالر1:01:08
1,526.53 امریکايي ډالر1:01:06
1,526.57 امریکايي ډالر1:01:04
1,526.53 امریکايي ډالر1:00:56
1,526.57 امریکايي ډالر1:00:54
1,526.53 امریکايي ډالر1:00:50
1,526.6 امریکايي ډالر1:00:45
1,526.62 امریکايي ډالر1:00:34
1,526.71 امریکايي ډالر1:00:29
1,526.63 امریکايي ډالر1:00:24
1,526.78 امریکايي ډالر1:00:22
1,526.62 امریکايي ډالر1:00:13
1,526.72 امریکايي ډالر1:00:10
1,526.76 امریکايي ډالر1:00:05
1,527.03 امریکايي ډالر0:59:06
1,526.99 امریکايي ډالر0:58:54
1,526.93 امریکايي ډالر0:58:48
1,526.98 امریکايي ډالر0:58:37
1,526.97 امریکايي ډالر0:58:22
1,526.93 امریکايي ډالر0:58:04
1,526.97 امریکايي ډالر0:57:44
1,526.93 امریکايي ډالر0:57:39
1,526.84 امریکايي ډالر0:57:32
1,526.82 امریکايي ډالر0:57:27
1,527.1 امریکايي ډالر0:57:20
1,527.09 امریکايي ډالر0:57:16
1,527.12 امریکايي ډالر0:56:51
1,527.06 امریکايي ډالر0:56:47
1,527.12 امریکايي ډالر0:56:39
1,527.08 امریکايي ډالر0:56:35
1,527.05 امریکايي ډالر0:56:33
1,527.12 امریکايي ډالر0:56:29
1,527.16 امریکايي ډالر0:56:25
1,527.17 امریکايي ډالر0:56:20
1,527.12 امریکايي ډالر0:56:12
1,527.14 امریکايي ډالر0:56:04
1,527.22 امریکايي ډالر0:55:45
1,527.34 امریکايي ډالر0:55:37
1,527.33 امریکايي ډالر0:55:32
1,527.35 امریکايي ډالر0:55:28
1,527.33 امریکايي ډالر0:55:26
1,527.36 امریکايي ډالر0:55:16
1,527.25 امریکايي ډالر0:55:12
1,527.24 امریکايي ډالر0:55:05
1,527.32 امریکايي ډالر0:54:45
1,527.3 امریکايي ډالر0:54:37
1,527.32 امریکايي ډالر0:54:33
1,527.33 امریکايي ډالر0:54:25
1,527.21 امریکايي ډالر0:54:21
1,527.26 امریکايي ډالر0:54:16
1,527.14 امریکايي ډالر0:54:06
1,527.15 امریکايي ډالر0:54:04
1,527.2 امریکايي ډالر0:53:37
1,527.22 امریکايي ډالر0:53:33
1,527.16 امریکايي ډالر0:53:25
1,527.22 امریکايي ډالر0:53:21
1,527.13 امریکايي ډالر0:53:09
1,527.12 امریکايي ډالر0:52:57
1,527.01 امریکايي ډالر0:52:53
1,527.03 امریکايي ډالر0:52:49
1,527.04 امریکايي ډالر0:52:40
1,526.92 امریکايي ډالر0:52:36
1,527 امریکايي ډالر0:52:32
1,527.03 امریکايي ډالر0:52:28
1,527.13 امریکايي ډالر0:52:16
1,527.14 امریکايي ډالر0:52:08
1,527.29 امریکايي ډالر0:52:06
1,527.32 امریکايي ډالر0:52:04
1,527.28 امریکايي ډالر0:51:32
1,527.23 امریکايي ډالر0:51:23
1,527.33 امریکايي ډالر0:51:17
1,527.32 امریکايي ډالر0:51:11
1,527.29 امریکايي ډالر0:50:43
1,527.33 امریکايي ډالر0:50:40
1,527.28 امریکايي ډالر0:50:36
1,527.33 امریکايي ډالر0:50:20
1,527.4 امریکايي ډالر0:50:12
1,527.41 امریکايي ډالر0:50:05
1,527.13 امریکايي ډالر0:49:45
1,527.12 امریکايي ډالر0:49:38
1,527.22 امریکايي ډالر0:49:28
1,527.16 امریکايي ډالر0:49:21
1,527.23 امریکايي ډالر0:49:17
1,527.24 امریکايي ډالر0:49:09
1,527.26 امریکايي ډالر0:49:05
1,527.33 امریکايي ډالر0:48:48
1,527.42 امریکايي ډالر0:48:40
1,527.32 امریکايي ډالر0:48:05
1,527.3 امریکايي ډالر0:48:03
1,527.22 امریکايي ډالر0:47:44
1,527.16 امریکايي ډالر0:47:36
1,527.08 امریکايي ډالر0:47:32
1,527.13 امریکايي ډالر0:47:29
1,527.22 امریکايي ډالر0:47:09
1,527.21 امریکايي ډالر0:47:04
1,527.23 امریکايي ډالر0:46:44
1,527.31 امریکايي ډالر0:46:40
1,527.22 امریکايي ډالر0:46:28
1,527.14 امریکايي ډالر0:46:25
1,527.2 امریکايي ډالر0:46:21
1,527.23 امریکايي ډالر0:46:12
1,527.32 امریکايي ډالر0:46:09
1,527.03 امریکايي ډالر0:46:05
1,526.93 امریکايي ډالر0:46:04
1,526.95 امریکايي ډالر0:45:33
1,526.87 امریکايي ډالر0:45:17
1,526.81 امریکايي ډالر0:45:13
1,526.84 امریکايي ډالر0:45:04
1,526.93 امریکايي ډالر0:44:24
1,526.83 امریکايي ډالر0:44:17
1,526.82 امریکايي ډالر0:44:03
1,526.78 امریکايي ډالر0:43:45
1,526.8 امریکايي ډالر0:43:41
1,526.83 امریکايي ډالر0:43:38
1,526.84 امریکايي ډالر0:43:33
1,526.94 امریکايي ډالر0:43:29
1,526.93 امریکايي ډالر0:43:25
1,526.92 امریکايي ډالر0:43:06
1,526.9 امریکايي ډالر0:43:04
1,526.91 امریکايي ډالر0:42:53
1,526.92 امریکايي ډالر0:42:49
1,526.83 امریکايي ډالر0:42:33
1,526.82 امریکايي ډالر0:42:28
1,526.74 امریکايي ډالر0:42:24
1,526.78 امریکايي ډالر0:42:21
1,526.76 امریکايي ډالر0:42:17
1,526.7 امریکايي ډالر0:42:13
1,526.82 امریکايي ډالر0:42:10
1,526.83 امریکايي ډالر0:42:04
1,526.92 امریکايي ډالر0:41:45
1,526.83 امریکايي ډالر0:41:41
1,526.84 امریکايي ډالر0:41:37
1,526.97 امریکايي ډالر0:41:32
1,526.92 امریکايي ډالر0:41:26
1,526.86 امریکايي ډالر0:41:22
1,526.82 امریکايي ډالر0:41:16
1,526.84 امریکايي ډالر0:41:08
1,526.72 امریکايي ډالر0:40:49
1,526.82 امریکايي ډالر0:40:36
1,526.72 امریکايي ډالر0:40:32
1,526.7 امریکايي ډالر0:40:28
1,526.72 امریکايي ډالر0:40:26
1,526.68 امریکايي ډالر0:40:22
1,526.72 امریکايي ډالر0:40:14
1,526.74 امریکايي ډالر0:40:10
1,526.72 امریکايي ډالر0:40:05
1,526.82 امریکايي ډالر0:39:45
1,526.8 امریکايي ډالر0:39:41
1,526.76 امریکايي ډالر0:39:37
1,526.7 امریکايي ډالر0:39:22
1,526.62 امریکايي ډالر0:39:08
1,526.72 امریکايي ډالر0:39:04
1,526.62 امریکايي ډالر0:38:41
1,526.55 امریکايي ډالر0:38:37
1,526.6 امریکايي ډالر0:38:33
1,526.62 امریکايي ډالر0:38:29
1,526.61 امریکايي ډالر0:38:20
1,526.6 امریکايي ډالر0:38:16
1,526.52 امریکايي ډالر0:38:10
1,526.62 امریکايي ډالر0:38:05
1,526.52 امریکايي ډالر0:38:03
1,526.55 امریکايي ډالر0:37:46
1,526.7 امریکايي ډالر0:37:37
1,526.72 امریکايي ډالر0:37:13
1,526.7 امریکايي ډالر0:37:09
1,526.64 امریکايي ډالر0:37:05
1,526.66 امریکايي ډالر0:37:03
1,526.74 امریکايي ډالر0:36:57
1,526.8 امریکايي ډالر0:36:53
1,526.6 امریکايي ډالر0:36:45
1,526.57 امریکايي ډالر0:36:37
1,526.71 امریکايي ډالر0:36:32
1,526.81 امریکايي ډالر0:36:24
1,526.8 امریکايي ډالر0:36:20
1,526.6 امریکايي ډالر0:36:17
1,526.57 امریکايي ډالر0:36:13
1,526.55 امریکايي ډالر0:36:09
1,526.61 امریکايي ډالر0:36:03
1,526.55 امریکايي ډالر0:35:45
1,526.42 امریکايي ډالر0:35:41
1,526.41 امریکايي ډالر0:35:37
1,526.31 امریکايي ډالر0:35:28
1,526.41 امریکايي ډالر0:35:24
1,526.5 امریکايي ډالر0:35:21
1,526.49 امریکايي ډالر0:35:13
1,526.73 امریکايي ډالر0:35:09
1,526.52 امریکايي ډالر0:35:05
1,526.21 امریکايي ډالر0:34:56
1,526.2 امریکايي ډالر0:34:54
1,526.17 امریکايي ډالر0:34:50
1,526.2 امریکايي ډالر0:34:44
1,526.13 امریکايي ډالر0:34:40
1,526.23 امریکايي ډالر0:34:37
1,526.3 امریکايي ډالر0:34:33
1,526.32 امریکايي ډالر0:34:29
1,526.24 امریکايي ډالر0:34:25
1,526.22 امریکايي ډالر0:34:20
1,526.49 امریکايي ډالر0:34:16
1,526.44 امریکايي ډالر0:34:13
1,526.51 امریکايي ډالر0:34:09
1,526.49 امریکايي ډالر0:34:05
1,526.5 امریکايي ډالر0:34:03
1,526.84 امریکايي ډالر0:33:45
1,526.81 امریکايي ډالر0:33:41
1,526.83 امریکايي ډالر0:33:37
1,526.92 امریکايي ډالر0:33:33
1,527 امریکايي ډالر0:33:29
1,527.04 امریکايي ډالر0:33:21
1,527.11 امریکايي ډالر0:33:17
1,527.06 امریکايي ډالر0:33:12
1,527.05 امریکايي ډالر0:33:08
1,527.22 امریکايي ډالر0:33:04
1,527.28 امریکايي ډالر0:32:56
1,527.45 امریکايي ډالر0:32:52
1,527.56 امریکايي ډالر0:32:48
1,527.64 امریکايي ډالر0:32:44
1,527.66 امریکايي ډالر0:32:40
1,527.68 امریکايي ډالر0:32:38
1,527.74 امریکايي ډالر0:32:34
1,527.78 امریکايي ډالر0:32:29
1,527.76 امریکايي ډالر0:32:26
1,527.81 امریکايي ډالر0:32:20
1,528.27 امریکايي ډالر0:32:16
1,528.34 امریکايي ډالر0:32:14
1,528.27 امریکايي ډالر0:32:08
1,528.37 امریکايي ډالر0:32:06
1,528.44 امریکايي ډالر0:32:03
1,528.36 امریکايي ډالر0:31:46
1,528.38 امریکايي ډالر0:31:42
1,528.39 امریکايي ډالر0:31:38
1,528.46 امریکايي ډالر0:31:30
1,528.45 امریکايي ډالر0:31:26
1,528.47 امریکايي ډالر0:31:17
1,528.46 امریکايي ډالر0:31:14
1,528.51 امریکايي ډالر0:31:10
1,528.55 امریکايي ډالر0:31:06
1,528.58 امریکايي ډالر0:31:03
1,528.75 امریکايي ډالر0:30:55
1,528.67 امریکايي ډالر0:30:51
1,528.64 امریکايي ډالر0:30:46
1,528.55 امریکايي ډالر0:30:38
1,528.54 امریکايي ډالر0:30:33
1,528.43 امریکايي ډالر0:30:25
1,528.41 امریکايي ډالر0:30:23
1,528.39 امریکايي ډالر0:30:19
1,528.37 امریکايي ډالر0:30:15
1,528.38 امریکايي ډالر0:30:10
1,528.43 امریکايي ډالر0:30:07
1,528.64 امریکايي ډالر0:30:05
1,528.54 امریکايي ډالر0:29:44
1,528.74 امریکايي ډالر0:29:42
1,528.47 امریکايي ډالر0:29:36
1,528.41 امریکايي ډالر0:29:34
1,528.44 امریکايي ډالر0:29:28
1,528.34 امریکايي ډالر0:29:25
1,528.37 امریکايي ډالر0:29:21
1,528.33 امریکايي ډالر0:29:17
1,528.63 امریکايي ډالر0:29:13
1,528.88 امریکايي ډالر0:29:09
1,528.83 امریکايي ډالر0:29:05
1,528.63 امریکايي ډالر0:29:03
1,528.62 امریکايي ډالر0:28:56
1,528.69 امریکايي ډالر0:28:53
1,528.73 امریکايي ډالر0:28:49
1,528.75 امریکايي ډالر0:28:45
1,528.73 امریکايي ډالر0:28:41
1,528.74 امریکايي ډالر0:28:37
1,528.7 امریکايي ډالر0:28:33
1,528.74 امریکايي ډالر0:28:29
1,528.8 امریکايي ډالر0:28:25
1,528.64 امریکايي ډالر0:28:21
1,528.53 امریکايي ډالر0:28:17
1,528.58 امریکايي ډالر0:28:11
1,528.74 امریکايي ډالر0:28:08
1,528.84 امریکايي ډالر0:28:06
1,528.88 امریکايي ډالر0:28:03
1,528.94 امریکايي ډالر0:27:43
1,528.85 امریکايي ډالر0:27:39
1,528.86 امریکايي ډالر0:27:35
1,528.88 امریکايي ډالر0:27:32
1,529.03 امریکايي ډالر0:27:28
1,528.97 امریکايي ډالر0:27:24
1,528.94 امریکايي ډالر0:27:20
1,528.99 امریکايي ډالر0:27:15
1,528.94 امریکايي ډالر0:27:11
1,529.04 امریکايي ډالر0:26:57
1,529.03 امریکايي ډالر0:26:51
1,529.13 امریکايي ډالر0:26:44
1,529.24 امریکايي ډالر0:26:40
1,529.22 امریکايي ډالر0:26:36
1,529.15 امریکايي ډالر0:26:32
1,529.13 امریکايي ډالر0:26:28
1,529.08 امریکايي ډالر0:26:23
1,529.05 امریکايي ډالر0:26:19
1,529.1 امریکايي ډالر0:26:16
1,528.83 امریکايي ډالر0:26:08
1,528.85 امریکايي ډالر0:26:04
1,528.76 امریکايي ډالر0:25:43
1,528.83 امریکايي ډالر0:25:39
1,528.78 امریکايي ډالر0:25:36
1,528.86 امریکايي ډالر0:25:32
1,528.77 امریکايي ډالر0:25:28
1,528.82 امریکايي ډالر0:25:23
1,528.93 امریکايي ډالر0:25:19
1,529.01 امریکايي ډالر0:25:15
1,528.92 امریکايي ډالر0:25:13
1,528.91 امریکايي ډالر0:25:07
1,528.92 امریکايي ډالر0:25:05
1,528.9 امریکايي ډالر0:24:56
1,529.05 امریکايي ډالر0:24:51
1,529 امریکايي ډالر0:24:47
1,528.92 امریکايي ډالر0:24:43
1,529.03 امریکايي ډالر0:24:40
1,528.93 امریکايي ډالر0:24:31
1,528.92 امریکايي ډالر0:24:27
1,529.08 امریکايي ډالر0:24:23
1,529.12 امریکايي ډالر0:24:21
1,528.92 امریکايي ډالر0:24:15
1,528.9 امریکايي ډالر0:24:13
1,528.95 امریکايي ډالر0:24:09
1,528.97 امریکايي ډالر0:24:05
1,528.81 امریکايي ډالر0:24:03
1,528.95 امریکايي ډالر0:23:44
1,528.82 امریکايي ډالر0:23:40
1,528.74 امریکايي ډالر0:23:36
1,528.73 امریکايي ډالر0:23:33
1,528.69 امریکايي ډالر0:23:29
1,528.65 امریکايي ډالر0:23:25
1,528.62 امریکايي ډالر0:23:17
1,528.63 امریکايي ډالر0:23:13
1,528.6 امریکايي ډالر0:23:09
1,528.51 امریکايي ډالر0:23:06
1,528.49 امریکايي ډالر0:23:04
1,528.57 امریکايي ډالر0:22:52
1,528.6 امریکايي ډالر0:22:49
1,528.73 امریکايي ډالر0:22:45
1,528.8 امریکايي ډالر0:22:41
1,528.77 امریکايي ډالر0:22:37
1,528.9 امریکايي ډالر0:22:29
1,529.1 امریکايي ډالر0:22:26
1,528.93 امریکايي ډالر0:22:22
1,529.13 امریکايي ډالر0:22:18
1,529.12 امریکايي ډالر0:22:13
1,529.06 امریکايي ډالر0:22:09
1,528.83 امریکايي ډالر0:22:05
1,528.76 امریکايي ډالر0:22:03
1,528.75 امریکايي ډالر0:21:45
1,528.73 امریکايي ډالر0:21:41
1,528.71 امریکايي ډالر0:21:37
1,528.63 امریکايي ډالر0:21:32
1,528.65 امریکايي ډالر0:21:30
1,528.53 امریکايي ډالر0:21:24
1,528.52 امریکايي ډالر0:21:20
1,528.53 امریکايي ډالر0:21:09
1,528.63 امریکايي ډالر0:21:05
1,528.62 امریکايي ډالر0:21:03
1,528.6 امریکايي ډالر0:20:57
1,528.56 امریکايي ډالر0:20:53
1,528.54 امریکايي ډالر0:20:49
1,528.53 امریکايي ډالر0:20:41
1,528.49 امریکايي ډالر0:20:37
1,528.51 امریکايي ډالر0:20:29
1,528.49 امریکايي ډالر0:20:25
1,528.48 امریکايي ډالر0:20:21
1,528.53 امریکايي ډالر0:20:17
1,528.47 امریکايي ډالر0:20:13
1,528.44 امریکايي ډالر0:20:09
1,528.42 امریکايي ډالر0:20:05
1,528.53 امریکايي ډالر0:19:45
1,528.49 امریکايي ډالر0:19:37
1,528.54 امریکايي ډالر0:19:33
1,528.53 امریکايي ډالر0:19:20
1,528.52 امریکايي ډالر0:19:17
1,528.42 امریکايي ډالر0:19:13
1,528.43 امریکايي ډالر0:19:09
1,528.36 امریکايي ډالر0:19:05
1,528.33 امریکايي ډالر0:18:44
1,528.34 امریکايي ډالر0:18:41
1,528.39 امریکايي ډالر0:18:37
1,528.33 امریکايي ډالر0:18:32
1,528.34 امریکايي ډالر0:18:29
1,528.39 امریکايي ډالر0:18:25
1,528.34 امریکايي ډالر0:18:21
1,528.39 امریکايي ډالر0:18:18
1,528.33 امریکايي ډالر0:18:08
1,528.42 امریکايي ډالر0:18:04
1,528.46 امریکايي ډالر0:17:43
1,528.55 امریکايي ډالر0:17:40
1,528.64 امریکايي ډالر0:17:36
1,528.62 امریکايي ډالر0:17:28
1,528.68 امریکايي ډالر0:17:25
1,528.6 امریکايي ډالر0:17:15
1,528.61 امریکايي ډالر0:17:11
1,528.66 امریکايي ډالر0:17:08
1,528.62 امریکايي ډالر0:17:04
1,528.59 امریکايي ډالر0:16:55
1,528.52 امریکايي ډالر0:16:51
1,528.61 امریکايي ډالر0:16:48
1,528.62 امریکايي ډالر0:16:40
1,528.55 امریکايي ډالر0:16:36
1,528.51 امریکايي ډالر0:16:32
1,528.59 امریکايي ډالر0:16:28
1,528.63 امریکايي ډالر0:16:24
1,528.6 امریکايي ډالر0:16:20
1,528.59 امریکايي ډالر0:16:16
1,528.54 امریکايي ډالر0:16:12
1,528.6 امریکايي ډالر0:16:08
1,528.61 امریکايي ډالر0:16:05
1,528.7 امریکايي ډالر0:16:03
1,528.79 امریکايي ډالر0:15:44
1,528.8 امریکايي ډالر0:15:40
1,528.67 امریکايي ډالر0:15:33
1,528.69 امریکايي ډالر0:15:29
1,528.65 امریکايي ډالر0:15:25
1,528.6 امریکايي ډالر0:15:20
1,528.61 امریکايي ډالر0:15:16
1,528.66 امریکايي ډالر0:15:12
1,528.69 امریکايي ډالر0:15:10
1,528.6 امریکايي ډالر0:15:04
1,528.78 امریکايي ډالر0:14:54
1,528.68 امریکايي ډالر0:14:48
1,528.69 امریکايي ډالر0:14:44
1,528.59 امریکايي ډالر0:14:41
1,528.56 امریکايي ډالر0:14:37
1,528.59 امریکايي ډالر0:14:22
1,528.58 امریکايي ډالر0:14:16
1,528.49 امریکايي ډالر0:14:13
1,528.51 امریکايي ډالر0:14:09
1,528.59 امریکايي ډالر0:14:05
1,528.49 امریکايي ډالر0:14:03
1,528.28 امریکايي ډالر0:13:46
1,528.22 امریکايي ډالر0:13:40
1,528.2 امریکايي ډالر0:13:37
1,528.12 امریکايي ډالر0:13:33
1,528.18 امریکايي ډالر0:13:28
1,528.28 امریکايي ډالر0:13:24
1,528.29 امریکايي ډالر0:13:13
1,528.3 امریکايي ډالر0:13:09
1,528.2 امریکايي ډالر0:13:05
1,528.18 امریکايي ډالر0:13:03
1,528.3 امریکايي ډالر0:12:52
1,528.18 امریکايي ډالر0:12:50
1,528.15 امریکايي ډالر0:12:46
1,528.11 امریکايي ډالر0:12:40
1,528.16 امریکايي ډالر0:12:38
1,528.2 ام