د انلاین فورم

Nikkei 225

  • وروستی20677.22
  • لوړ20677.22
  • ټيټ20601.5
  • د مکس لوستل41
  • د ډیری لوړې کچې٪0.37%
  • پرانیستی20,646
  • وخت11:32:38
  • پرون20,563.16
  • ٪ بدلول0.55%
  • بدلول114.06

د ورځني پنلسټیک چارټ Nikkei 225

د ورځني پنلسټیک چارټ Nikkei 225

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
20,677.22 ریال11:32:38
20,666.5 ریال11:02:32
20,658.5 ریال10:32:25
20,643.5 ریال9:31:58
20,657 ریال9:02:05
20,665 ریال8:32:03
20,641.5 ریال8:02:14
20,643.5 ریال7:32:05
20,655.5 ریال7:02:18
20,628.5 ریال6:32:07
20,601.5 ریال6:02:20
20,642.5 ریال5:32:06
20,646 ریال5:02:09
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره