د انلاین فورم

Nasdaq

  • وروستی7751.77
  • لوړ7776.46
  • ټيټ7751.29
  • د مکس لوستل25.17
  • د ډیری لوړې کچې٪0.01%
  • پرانیستی7,776.46
  • وخت01:02:15
  • پرون7,766.85
  • ٪ بدلول0.19%
  • بدلول15.08

د ورځني پنلسټیک چارټ Nasdaq

د ورځني پنلسټیک چارټ Nasdaq

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
7,751.77 ریال1:02:15
7,751.29 ریال0:32:05
7,776.46 ریال0:02:29
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره