د انلاین فورم

Nasdaq

  • وروستی8104.3
  • لوړ8104.3
  • ټيټ8104.3
  • د مکس لوستل-
  • د ډیری لوړې کچې٪-
  • پرانیستی8,104.3
  • وخت00:33:11
  • پرون8,107.06
  • ٪ بدلول0.03%
  • بدلول2.76

د ورځني پنلسټیک چارټ Nasdaq

د ورځني پنلسټیک چارټ Nasdaq

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
8,104.3 ریال0:33:11
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره