د انلاین فورم

IBEX 35

  • وروستی8627
  • لوړ8724.25
  • ټيټ8623.65
  • د مکس لوستل32.25
  • د ډیری لوړې کچې٪1.13%
  • پرانیستی8,692
  • وخت20:32:36
  • پرون8,733.3
  • ٪ بدلول1.23%
  • بدلول106.3

د ورځني پنلسټیک چارټ IBEX 35

د ورځني پنلسټیک چارټ IBEX 35

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
8,627 ریال20:32:36
8,651 ریال20:02:50
8,652 ریال19:32:22
8,643.75 ریال19:02:37
8,623.65 ریال18:32:38
8,655 ریال18:02:33
8,665 ریال17:32:25
8,684.75 ریال17:02:43
8,676.25 ریال16:32:20
8,679.25 ریال16:02:24
8,685.75 ریال15:32:21
8,712.25 ریال15:02:37
8,711.25 ریال14:32:29
8,686 ریال14:02:37
8,704.25 ریال13:32:22
8,699 ریال13:02:36
8,724.25 ریال12:32:39
8,692 ریال12:02:44
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره