د انلاین فورم

Hang Seng

  • وروستی26212
  • لوړ26234
  • ټيټ26151
  • د مکس لوستل78
  • د ډیری لوړې کچې٪0.06%
  • پرانیستی26,151
  • وخت11:32:56
  • پرون26,231.54
  • ٪ بدلول0.07%
  • بدلول19.54

د ورځني پنلسټیک چارټ Hang Seng

د ورځني پنلسټیک چارټ Hang Seng

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
26,212 ریال11:32:56
26,213 ریال11:02:55
26,208 ریال10:32:28
26,234 ریال10:02:34
26,231 ریال9:02:21
26,226 ریال8:32:00
26,211 ریال8:02:09
26,194 ریال7:32:02
26,229 ریال7:02:09
26,151 ریال6:31:59
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره