د انلاین فورم

GBP/USD Ask

  • وروستی1.2283
  • لوړ1.2294
  • ټيټ1.2276
  • د مکس لوستل-
  • د ډیری لوړې کچې٪-
  • پرانیستی1.2293
  • وخت01:31:03
  • پرون1.2291
  • ٪ بدلول0.07%
  • بدلول0.0008

د ورځني پنلسټیک چارټ GBP/USD Ask

د ورځني پنلسټیک چارټ GBP/USD Ask

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
1.2283 ریال1:31:03
1.2291 ریال1:28:04
1.2289 ریال1:25:05
1.2289 ریال1:25:04
1.2284 ریال1:22:03
1.2286 ریال1:19:03
1.2285 ریال1:16:04
1.2283 ریال1:13:04
1.2282 ریال1:10:05
1.2282 ریال1:10:04
1.2281 ریال1:07:03
1.228 ریال1:04:03
1.2278 ریال1:01:04
1.2281 ریال0:58:04
1.2276 ریال0:56:04
1.2278 ریال0:54:06
1.2277 ریال0:51:06
1.2279 ریال0:39:06
1.228 ریال0:36:06
1.2284 ریال0:32:03
1.2289 ریال0:29:03
1.2287 ریال0:26:04
1.2291 ریال0:23:04
1.2292 ریال0:20:05
1.2292 ریال0:20:05
1.2291 ریال0:16:03
1.2294 ریال0:14:03
1.2292 ریال0:10:05
1.2292 ریال0:10:04
1.2294 ریال0:07:04
1.2293 ریال0:04:03
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره