د انلاین فورم

FTSE MIB

  • وروستی20485.43
  • لوړ20712.5
  • ټيټ20469.5
  • د مکس لوستل80
  • د ډیری لوړې کچې٪0.72%
  • پرانیستی20,641.5
  • وخت21:02:31
  • پرون20,715.49
  • ٪ بدلول1.12%
  • بدلول230.06

د ورځني پنلسټیک چارټ FTSE MIB

د ورځني پنلسټیک چارټ FTSE MIB

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
20,485.43 ریال21:02:31
20,495.5 ریال20:32:36
20,560.5 ریال20:02:50
20,596.5 ریال19:32:21
20,520.5 ریال19:02:37
20,503.5 ریال18:32:38
20,469.5 ریال18:02:33
20,527.5 ریال17:32:25
20,591.5 ریال17:02:43
20,559.5 ریال16:32:20
20,552.5 ریال16:02:24
20,577.5 ریال15:32:21
20,628.5 ریال15:02:37
20,639.5 ریال14:32:29
20,582.5 ریال14:02:37
20,647.5 ریال13:32:21
20,632.5 ریال13:02:35
20,712.5 ریال12:32:39
20,641.5 ریال12:02:43
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره