د انلاین فورم

FTSE 100

  • وروستی7094.98
  • لوړ7184.95
  • ټيټ7094.98
  • د مکس لوستل-
  • د ډیری لوړې کچې٪-
  • پرانیستی-
  • وخت21:02:57
  • پرون7,094.98
  • ٪ بدلول0%
  • بدلول0

نن، د لیست لپاره هیڅ ډول سپارښتنه نه ده ورکړل شوې

ورځني چارټ

نن، د لیست لپاره هیڅ ډول سپارښتنه نه ده ورکړل شوې

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
نن، د لیست لپاره هیڅ ډول سپارښتنه نه ده ورکړل شوې
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره