د انلاین فورم

Euro Stoxx 50

  • وروستی3350.45
  • لوړ3378.45
  • ټيټ3346.65
  • د مکس لوستل11
  • د ډیری لوړې کچې٪0.84%
  • پرانیستی3,367.45
  • وخت20:32:36
  • پرون3,369.19
  • ٪ بدلول0.56%
  • بدلول18.74

د ورځني پنلسټیک چارټ Euro Stoxx 50

د ورځني پنلسټیک چارټ Euro Stoxx 50

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
3,350.45 ریال20:32:36
3,356.15 ریال20:02:50
3,355.15 ریال19:32:21
3,347.35 ریال19:02:37
3,346.65 ریال18:32:38
3,356.55 ریال18:02:33
3,362.65 ریال17:32:25
3,370.45 ریال17:02:43
3,371.05 ریال16:32:20
3,367.25 ریال16:02:24
3,370.35 ریال15:32:21
3,374.45 ریال14:32:29
3,368.65 ریال14:02:37
3,372.65 ریال13:32:21
3,368.65 ریال13:02:35
3,378.45 ریال12:32:39
3,367.45 ریال12:02:43
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره