د انلاین فورم

EUR/USD Ask

  • وروستی1.1118
  • لوړ1.1139
  • ټيټ1.1118
  • د مکس لوستل-
  • د ډیری لوړې کچې٪-
  • پرانیستی1.113
  • وخت06:39:07
  • پرون1.1128
  • ٪ بدلول0.09%
  • بدلول0.001

د ورځني پنلسټیک چارټ EUR/USD Ask

د ورځني پنلسټیک چارټ EUR/USD Ask

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
1.1118 ریال6:39:07
1.1121 ریال6:37:04
1.112 ریال6:35:05
1.112 ریال6:35:04
1.1121 ریال6:31:05
1.1123 ریال6:29:04
1.1124 ریال6:27:07
1.1121 ریال6:23:04
1.1122 ریال6:19:07
1.1123 ریال6:15:10
1.1123 ریال6:15:10
1.1122 ریال6:09:08
1.1123 ریال6:03:08
1.1122 ریال6:01:12
1.1123 ریال5:59:07
1.1124 ریال5:57:09
1.1123 ریال5:49:15
1.1124 ریال5:48:09
1.1125 ریال5:45:11
1.1125 ریال5:45:10
1.1124 ریال5:43:15
1.1125 ریال5:41:06
1.1124 ریال5:35:07
1.1124 ریال5:35:06
1.1125 ریال5:33:09
1.1123 ریال5:31:07
1.1124 ریال5:29:06
1.1125 ریال5:26:06
1.1139 ریال5:25:03
1.1126 ریال5:15:09
1.1126 ریال5:15:09
1.1127 ریال5:13:06
1.1126 ریال5:11:04
1.1127 ریال5:08:06
1.1125 ریال5:05:05
1.1125 ریال5:05:05
1.1127 ریال5:04:05
1.1126 ریال4:55:10
1.1126 ریال4:55:07
1.1127 ریال4:53:04
1.1126 ریال4:51:07
1.1127 ریال4:41:06
1.1128 ریال4:35:08
1.1128 ریال4:35:08
1.1127 ریال4:33:09
1.1128 ریال4:31:19
1.1127 ریال4:29:07
1.1128 ریال4:27:08
1.1129 ریال4:25:11
1.1129 ریال4:25:11
1.1128 ریال4:23:07
1.113 ریال4:21:09
1.1129 ریال4:17:07
1.113 ریال4:15:16
1.113 ریال4:15:11
1.1129 ریال4:13:06
1.1128 ریال4:11:06
1.1131 ریال4:07:06
1.1129 ریال4:05:06
1.1129 ریال4:05:06
1.113 ریال4:03:08
1.1129 ریال3:59:08
1.113 ریال3:55:07
1.113 ریال3:55:06
1.1129 ریال3:53:05
1.1127 ریال3:48:07
1.1129 ریال3:45:09
1.1129 ریال3:45:08
1.1128 ریال3:43:05
1.113 ریال3:41:05
1.1129 ریال3:39:08
1.1131 ریال3:37:05
1.1132 ریال3:35:12
1.1132 ریال3:35:10
1.1131 ریال3:33:07
1.1129 ریال3:29:05
1.1131 ریال3:27:07
1.113 ریال3:23:05
1.1129 ریال3:21:08
1.113 ریال3:17:05
1.1131 ریال3:11:04
1.113 ریال3:09:07
1.1132 ریال3:07:04
1.1131 ریال3:01:13
1.1129 ریال2:55:06
1.1129 ریال2:55:05
1.113 ریال2:47:05
1.1128 ریال2:45:08
1.1128 ریال2:45:07
1.1129 ریال2:41:05
1.113 ریال2:39:08
1.1131 ریال2:37:05
1.1132 ریال2:35:05
1.1132 ریال2:35:05
1.1131 ریال2:28:05
1.113 ریال2:25:05
1.113 ریال2:25:05
1.1131 ریال2:23:04
1.1132 ریال2:15:09
1.1132 ریال2:15:08
1.1131 ریال2:13:04
1.113 ریال2:07:04
1.1131 ریال2:06:07
1.1129 ریال2:00:21
1.113 ریال1:59:07
1.1128 ریال1:57:07
1.113 ریال1:55:05
1.113 ریال1:55:05
1.1129 ریال1:51:07
1.1128 ریال1:49:04
1.1129 ریال1:45:08
1.1129 ریال1:45:07
1.1128 ریال1:41:04
1.1127 ریال1:37:11
1.1128 ریال1:35:05
1.1128 ریال1:35:04
1.1126 ریال1:27:07
1.1127 ریال1:25:05
1.1127 ریال1:25:05
1.1126 ریال1:21:08
1.1125 ریال1:19:04
1.1127 ریال1:15:09
1.1127 ریال1:15:09
1.1124 ریال1:11:03
1.1126 ریال1:05:05
1.1126 ریال1:05:04
1.1128 ریال1:04:04
1.1127 ریال0:57:06
1.1128 ریال0:53:07
1.1127 ریال0:51:07
1.1128 ریال0:49:04
1.1129 ریال0:47:04
1.1128 ریال0:45:08
1.1128 ریال0:45:07
1.1127 ریال0:43:05
1.1128 ریال0:39:06
1.1127 ریال0:37:04
1.1128 ریال0:35:07
1.1128 ریال0:35:05
1.1127 ریال0:33:07
1.1126 ریال0:29:04
1.1125 ریال0:27:07
1.1127 ریال0:25:04
1.1127 ریال0:25:04
1.1126 ریال0:23:04
1.1127 ریال0:21:07
1.1129 ریال0:19:04
1.1128 ریال0:17:04
1.1127 ریال0:15:08
1.1127 ریال0:15:08
1.1126 ریال0:13:05
1.1128 ریال0:11:36
1.1127 ریال0:09:06
1.1129 ریال0:08:04
1.1128 ریال0:06:14
1.113 ریال0:05:05
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره