د انلاین فورم

نفت کوره

  • وروستی1.9578
  • لوړ1.9623
  • ټيټ1.9565
  • د مکس لوستل-
  • د ډیری لوړې کچې٪-
  • پرانیستی1.9623
  • وخت02:36:08
  • پرون1.9594
  • ٪ بدلول0.08%
  • بدلول0.0016

د ورځني پنلسټیک چارټ نفت کوره

د ورځني پنلسټیک چارټ نفت کوره

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
1.9578 ریال2:36:08
1.9576 ریال2:33:04
1.9575 ریال2:32:04
1.9572 ریال2:31:43
1.9571 ریال2:31:37
1.957 ریال2:31:33
1.9574 ریال2:31:29
1.9571 ریال2:31:26
1.9575 ریال2:31:21
1.9574 ریال2:31:12
1.9571 ریال2:31:04
1.9572 ریال2:30:53
1.957 ریال2:30:45
1.9573 ریال2:30:32
1.9572 ریال2:30:24
1.9575 ریال2:30:20
1.9577 ریال2:29:24
1.9576 ریال2:29:17
1.9574 ریال2:29:10
1.9572 ریال2:28:41
1.9571 ریال2:28:38
1.9577 ریال2:28:28
1.9579 ریال2:28:03
1.9578 ریال2:26:17
1.9579 ریال2:26:07
1.9578 ریال2:26:03
1.9575 ریال2:24:07
1.9573 ریال2:23:26
1.957 ریال2:21:09
1.9569 ریال2:20:57
1.9573 ریال2:19:12
1.957 ریال2:16:56
1.9569 ریال2:16:21
1.957 ریال2:16:08
1.9571 ریال2:16:04
1.9569 ریال2:14:35
1.957 ریال2:14:32
1.9573 ریال2:14:17
1.957 ریال2:14:13
1.9569 ریال2:14:03
1.957 ریال2:12:22
1.9569 ریال2:12:17
1.9571 ریال2:12:13
1.9572 ریال2:11:41
1.9573 ریال2:11:37
1.9567 ریال2:07:21
1.9566 ریال2:07:16
1.9565 ریال2:07:08
1.9566 ریال2:07:04
1.9576 ریال2:06:05
1.9577 ریال2:05:37
1.9579 ریال2:05:33
1.9581 ریال2:04:29
1.958 ریال2:04:05
1.9579 ریال2:04:03
1.9582 ریال2:02:04
1.9588 ریال2:01:39
1.9585 ریال2:01:24
1.9586 ریال2:01:20
1.958 ریال2:01:16
1.9577 ریال2:00:41
1.9576 ریال2:00:10
1.9577 ریال1:59:38
1.9575 ریال1:59:16
1.9574 ریال1:58:24
1.9573 ریال1:58:16
1.9574 ریال1:57:41
1.9575 ریال1:57:37
1.9574 ریال1:57:09
1.9573 ریال1:56:57
1.9575 ریال1:55:17
1.9574 ریال1:54:44
1.9575 ریال1:53:30
1.9577 ریال1:53:20
1.9584 ریال1:53:13
1.9582 ریال1:53:05
1.9581 ریال1:53:03
1.958 ریال1:52:40
1.9585 ریال1:52:37
1.9586 ریال1:50:56
1.9583 ریال1:49:27
1.9582 ریال1:49:04
1.9583 ریال1:48:47
1.9582 ریال1:48:35
1.9583 ریال1:48:16
1.9582 ریال1:48:04
1.9581 ریال1:47:44
1.9584 ریال1:47:40
1.9585 ریال1:47:13
1.9586 ریال1:46:16
1.9585 ریال1:45:40
1.9586 ریال1:45:33
1.9584 ریال1:45:12
1.9587 ریال1:45:08
1.9588 ریال1:44:45
1.959 ریال1:44:03
1.9594 ریال1:43:32
1.9592 ریال1:43:16
1.9587 ریال1:43:04
1.9588 ریال1:42:53
1.9587 ریال1:41:44
1.9585 ریال1:41:07
1.9587 ریال1:40:24
1.9588 ریال1:40:20
1.959 ریال1:40:06
1.9596 ریال1:38:49
1.9594 ریال1:38:40
1.9596 ریال1:38:25
1.9595 ریال1:38:13
1.9594 ریال1:37:32
1.9593 ریال1:37:29
1.9594 ریال1:37:08
1.9596 ریال1:37:04
1.9593 ریال1:36:56
1.9589 ریال1:36:44
1.9587 ریال1:36:09
1.9588 ریال1:35:37
1.959 ریال1:35:32
1.9587 ریال1:35:21
1.9584 ریال1:35:12
1.9586 ریال1:35:08
1.959 ریال1:35:05
1.9594 ریال1:34:56
1.9592 ریال1:34:16
1.9591 ریال1:33:25
1.9592 ریال1:33:20
1.9591 ریال1:33:16
1.9598 ریال1:33:12
1.9602 ریال1:33:08
1.9606 ریال1:33:04
1.9611 ریال1:32:12
1.9616 ریال1:32:08
1.9615 ریال1:31:15
1.9614 ریال1:31:13
1.9613 ریال1:31:09
1.9612 ریال1:31:04
1.9606 ریال1:30:52
1.9605 ریال1:30:35
1.9608 ریال1:30:15
1.9609 ریال1:30:08
1.9623 ریال1:30:05
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره