د انلاین فورم

Carbon Emissions

  • وروستی26.14
  • لوړ26.41
  • ټيټ26.07
  • د مکس لوستل0.14
  • د ډیری لوړې کچې٪1.03%
  • پرانیستی26.29
  • وخت11:43:12
  • پرون26.2
  • ٪ بدلول0.23%
  • بدلول0.06

د ورځني پنلسټیک چارټ Carbon Emissions

د ورځني پنلسټیک چارټ Carbon Emissions

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
26.14 ریال11:43:12
26.11 ریال11:40:19
26.12 ریال11:39:17
26.11 ریال11:38:15
26.09 ریال11:37:15
26.16 ریال11:36:15
26.14 ریال11:35:17
26.12 ریال11:34:15
26.07 ریال11:32:15
26.18 ریال11:31:17
26.21 ریال11:30:19
26.25 ریال11:28:15
26.23 ریال11:23:15
26.29 ریال11:22:14
26.3 ریال11:21:15
26.29 ریال11:17:15
26.27 ریال11:15:17
26.25 ریال11:11:15
26.23 ریال11:07:14
26.25 ریال11:05:14
26.27 ریال11:04:14
26.25 ریال11:03:12
26.29 ریال11:02:14
26.28 ریال11:01:17
26.29 ریال11:00:20
26.27 ریال10:58:14
26.3 ریال10:57:14
26.32 ریال10:56:13
26.34 ریال10:50:16
26.32 ریال10:49:12
26.29 ریال10:48:13
26.27 ریال10:47:13
26.29 ریال10:46:14
26.34 ریال10:43:13
26.36 ریال10:41:13
26.34 ریال10:40:17
26.41 ریال10:39:14
26.27 ریال10:37:13
26.29 ریال10:36:14
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره