د انلاین فورم

Dow 30

  • وروستی26788.1
  • لوړ26788.1
  • ټيټ26788.1
  • د مکس لوستل-
  • د ډیری لوړې کچې٪-
  • پرانیستی26,788.1
  • وخت00:33:11
  • پرون26,816.67
  • ٪ بدلول0.11%
  • بدلول28.57

د ورځني پنلسټیک چارټ Dow 30

د ورځني پنلسټیک چارټ Dow 30

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
26,788.1 ریال0:33:11
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره