د انلاین فورم

Dow 30

  • وروستی25628.9
  • لوړ25701.63
  • ټيټ25591.89
  • د مکس لوستل109.74
  • د ډیری لوړې کچې٪0.14%
  • پرانیستی25,701.63
  • وخت01:02:15
  • پرون25,677.05
  • ٪ بدلول0.19%
  • بدلول48.15

د ورځني پنلسټیک چارټ Dow 30

د ورځني پنلسټیک چارټ Dow 30

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
25,628.9 ریال1:02:15
25,591.89 ریال0:32:05
25,701.63 ریال0:02:29
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره