د انلاین فورم

Stellar

  • وروستی0.06536
  • لوړ0.06536
  • ټيټ0.06105
  • د مکس لوستل-
  • د ډیری لوړې کچې٪-
  • پرانیستی0.0622
  • وخت09:45:08
  • پرون0.06132
  • ٪ بدلول6.59%
  • بدلول0.004

د ورځني پنلسټیک چارټ Stellar

د ورځني پنلسټیک چارټ Stellar

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
0.06536 ریال9:45:08
0.06387 ریال9:39:06
0.06497 ریال9:33:07
0.06312 ریال9:24:07
0.06476 ریال9:17:06
0.06312 ریال9:14:07
0.06329 ریال9:11:07
0.06298 ریال9:07:07
0.06341 ریال8:59:06
0.06238 ریال8:56:06
0.06284 ریال8:53:06
0.06317 ریال8:50:08
0.06271 ریال8:48:06
0.0629 ریال8:41:06
0.06263 ریال8:38:06
0.06273 ریال8:33:05
0.0627 ریال8:27:06
0.0629 ریال8:21:06
0.0618 ریال8:14:06
0.06174 ریال8:11:06
0.0618 ریال8:02:07
0.06229 ریال7:56:05
0.06157 ریال7:51:06
0.06151 ریال7:47:02
0.0627 ریال7:41:06
0.06236 ریال7:35:07
0.06197 ریال7:29:05
0.06259 ریال7:26:02
0.06252 ریال7:20:07
0.06197 ریال7:14:06
0.06195 ریال7:11:05
0.06221 ریال7:06:06
0.06225 ریال6:59:06
0.06226 ریال6:53:05
0.06216 ریال6:50:07
0.06295 ریال6:45:07
0.06279 ریال6:38:06
0.06217 ریال6:33:05
0.06206 ریال6:21:06
0.0628 ریال6:17:06
0.0622 ریال6:14:05
0.06277 ریال6:11:06
0.0628 ریال6:07:06
0.0625 ریال5:59:06
0.06195 ریال5:53:06
0.06268 ریال5:48:05
0.06243 ریال5:41:05
0.06245 ریال5:38:06
0.06258 ریال5:35:07
0.0622 ریال5:29:06
0.06227 ریال5:24:06
0.06209 ریال5:14:06
0.06221 ریال5:11:06
0.0613 ریال5:09:05
0.0615 ریال5:03:05
0.06194 ریال4:56:05
0.06152 ریال4:53:06
0.06168 ریال4:48:06
0.06105 ریال4:41:06
0.0612 ریال4:39:05
0.06224 ریال4:35:07
0.06194 ریال4:32:06
0.06196 ریال4:21:06
0.06175 ریال4:17:05
0.06135 ریال4:14:06
0.06224 ریال4:11:05
0.0623 ریال4:06:05
0.06134 ریال3:59:06
0.06126 ریال3:54:05
0.06123 ریال3:50:07
0.06176 ریال3:45:07
0.06227 ریال3:39:06
0.06196 ریال3:35:06
0.06131 ریال3:32:06
0.06132 ریال3:29:05
0.06137 ریال3:25:07
0.06232 ریال3:20:07
0.06171 ریال3:17:06
0.06229 ریال3:14:05
0.06211 ریال3:08:05
0.06135 ریال3:03:05
0.06169 ریال2:59:05
0.06163 ریال2:53:06
0.06191 ریال2:46:05
0.06192 ریال2:41:05
0.06189 ریال2:38:06
0.06254 ریال2:32:05
0.06187 ریال2:28:06
0.06128 ریال2:24:07
0.06121 ریال2:17:06
0.06242 ریال2:11:05
0.06188 ریال2:06:06
0.06203 ریال1:59:05
0.06136 ریال1:56:06
0.06141 ریال1:53:05
0.06185 ریال1:48:06
0.06183 ریال1:41:06
0.06169 ریال1:38:06
0.06165 ریال1:32:06
0.06109 ریال1:24:06
0.06114 ریال1:17:05
0.06112 ریال1:12:06
0.06114 ریال1:09:06
0.06216 ریال1:02:06
0.06218 ریال0:57:05
0.06118 ریال0:53:05
0.06164 ریال0:50:07
0.06172 ریال0:45:07
0.06121 ریال0:41:06
0.06225 ریال0:36:05
0.0617 ریال0:29:05
0.06107 ریال0:24:06
0.06214 ریال0:17:05
0.0622 ریال0:06:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره