د انلاین فورم

Steem

  • وروستی0.13747
  • لوړ0.13747
  • ټيټ0.13671
  • د مکس لوستل-
  • د ډیری لوړې کچې٪-
  • پرانیستی0.13703
  • وخت01:56:06
  • پرون0.13662
  • ٪ بدلول0.62%
  • بدلول0.0009

د ورځني پنلسټیک چارټ Steem

د ورځني پنلسټیک چارټ Steem

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
0.13747 ریال1:56:06
0.13736 ریال1:53:06
0.13737 ریال1:48:06
0.13703 ریال1:41:06
0.13702 ریال1:38:06
0.13699 ریال1:32:06
0.13694 ریال1:24:06
0.13683 ریال1:17:05
0.13684 ریال1:09:06
0.13679 ریال1:02:06
0.13675 ریال0:57:06
0.13688 ریال0:50:07
0.13692 ریال0:41:06
0.13687 ریال0:36:05
0.13699 ریال0:29:06
0.13671 ریال0:24:06
0.13706 ریال0:17:05
0.13695 ریال0:11:06
0.13703 ریال0:06:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره