د انلاین فورم

Qtum

  • وروستی1.7386
  • لوړ1.752
  • ټيټ1.7379
  • د مکس لوستل0.01
  • د ډیری لوړې کچې٪0.02%
  • پرانیستی1.7507
  • وخت01:03:05
  • پرون1.7508
  • ٪ بدلول0.7%
  • بدلول0.0122

د ورځني پنلسټیک چارټ Qtum

د ورځني پنلسټیک چارټ Qtum

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
1.7386 ریال1:03:05
1.7379 ریال0:56:05
1.739 ریال0:51:05
1.7442 ریال0:45:07
1.7396 ریال0:38:05
1.7482 ریال0:32:06
1.7511 ریال0:27:05
1.752 ریال0:24:06
1.7491 ریال0:17:05
1.748 ریال0:11:05
1.7507 ریال0:06:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره