د انلاین فورم

Ontology

  • وروستی0.637
  • لوړ0.6382
  • ټيټ0.6316
  • د مکس لوستل-
  • د ډیری لوړې کچې٪-
  • پرانیستی0.6347
  • وخت02:41:05
  • پرون0.6356
  • ٪ بدلول0.22%
  • بدلول0.0014

د ورځني پنلسټیک چارټ Ontology

د ورځني پنلسټیک چارټ Ontology

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
0.637 ریال2:41:05
0.6366 ریال2:38:06
0.6365 ریال2:32:05
0.6382 ریال2:28:06
0.6376 ریال2:24:07
0.6348 ریال2:17:06
0.6343 ریال2:11:05
0.6344 ریال1:59:05
0.6342 ریال1:56:06
0.6341 ریال1:53:05
0.6344 ریال1:48:06
0.6336 ریال1:41:06
0.6335 ریال1:38:06
0.6326 ریال1:32:06
0.6329 ریال1:24:06
0.6334 ریال1:17:05
0.6328 ریال1:09:06
0.6329 ریال0:57:05
0.6335 ریال0:50:07
0.6326 ریال0:45:07
0.6333 ریال0:41:06
0.6335 ریال0:36:05
0.6337 ریال0:29:05
0.6331 ریال0:24:06
0.6316 ریال0:17:05
0.6328 ریال0:11:06
0.6347 ریال0:06:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره