د انلاین فورم

NEM

  • وروستی0.03878
  • لوړ0.03878
  • ټيټ0.03642
  • د مکس لوستل-
  • د ډیری لوړې کچې٪-
  • پرانیستی0.03644
  • وخت08:50:08
  • پرون0.03656
  • ٪ بدلول6.07%
  • بدلول0.0022

د ورځني پنلسټیک چارټ NEM

د ورځني پنلسټیک چارټ NEM

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
0.03878 ریال8:50:08
0.03819 ریال8:45:08
0.03813 ریال8:38:07
0.03788 ریال8:32:07
0.03767 ریال8:24:08
0.03761 ریال8:17:06
0.03752 ریال8:11:06
0.03759 ریال8:07:06
0.03755 ریال7:59:06
0.03733 ریال7:54:05
0.03714 ریال7:48:05
0.03703 ریال7:41:06
0.03695 ریال7:35:06
0.03696 ریال7:29:06
0.03689 ریال7:24:05
0.03683 ریال7:09:06
0.03672 ریال6:56:05
0.03675 ریال6:45:07
0.03676 ریال6:41:05
0.03674 ریال6:35:07
0.03672 ریال6:24:07
0.03671 ریال6:14:06
0.03667 ریال6:11:06
0.03669 ریال6:06:06
0.03665 ریال5:53:06
0.03666 ریال5:50:08
0.03662 ریال5:45:07
0.03663 ریال5:29:06
0.03671 ریال5:11:05
0.03667 ریال5:07:06
0.03662 ریال4:39:06
0.0366 ریال4:33:04
0.03662 ریال4:28:06
0.0366 ریال4:21:06
0.03659 ریال4:15:07
0.03666 ریال4:09:06
0.03661 ریال4:02:06
0.03663 ریال3:56:05
0.03662 ریال3:50:07
0.0366 ریال3:41:05
0.03658 ریال3:38:06
0.03661 ریال3:29:06
0.03663 ریال3:24:06
0.03661 ریال3:17:06
0.03663 ریال3:06:07
0.03665 ریال2:59:05
0.03668 ریال2:53:05
0.03667 ریال2:50:07
0.03668 ریال2:48:06
0.03677 ریال2:41:05
0.03672 ریال2:35:07
0.0367 ریال2:27:05
0.03669 ریال2:20:07
0.03662 ریال2:11:05
0.03667 ریال2:06:05
0.03662 ریال1:56:06
0.03659 ریال1:50:07
0.03661 ریال1:45:07
0.0366 ریال1:38:05
0.03658 ریال1:33:05
0.0366 ریال1:29:06
0.03656 ریال1:24:06
0.03648 ریال1:17:05
0.03642 ریال1:14:05
0.03653 ریال1:09:06
0.03654 ریال1:02:06
0.03656 ریال0:56:06
0.03642 ریال0:50:08
0.03645 ریال0:45:08
0.03643 ریال0:38:06
0.03655 ریال0:32:06
0.03651 ریال0:27:06
0.0365 ریال0:24:06
0.03649 ریال0:20:07
0.0365 ریال0:14:06
0.03648 ریال0:11:06
0.03644 ریال0:06:05
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره