د انلاین فورم

Litecoin

  • وروستی52.022
  • لوړ52.688
  • ټيټ51.671
  • د مکس لوستل0.33
  • د ډیری لوړې کچې٪0.68%
  • پرانیستی52.381
  • وخت09:17:05
  • پرون52.396
  • ٪ بدلول0.72%
  • بدلول0.374

د ورځني پنلسټیک چارټ Litecoin

د ورځني پنلسټیک چارټ Litecoin

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
52.022 ریال9:17:05
52.016 ریال9:11:05
52.034 ریال9:06:06
51.969 ریال8:59:05
52.023 ریال8:53:05
51.98 ریال8:50:08
51.952 ریال8:45:08
51.813 ریال8:38:07
51.728 ریال8:32:07
51.75 ریال8:24:07
51.671 ریال8:17:06
52.004 ریال8:11:06
51.969 ریال8:07:06
52.098 ریال7:59:06
52.127 ریال7:54:05
52.133 ریال7:48:05
52.17 ریال7:41:06
52.167 ریال7:35:06
52.081 ریال7:29:06
52.293 ریال7:24:05
52.305 ریال7:17:05
52.348 ریال7:11:05
52.359 ریال7:09:05
52.323 ریال7:03:05
52.329 ریال6:56:05
52.309 ریال6:50:07
52.314 ریال6:45:07
52.328 ریال6:41:05
52.314 ریال6:35:07
52.329 ریال6:32:05
52.322 ریال6:29:05
52.327 ریال6:24:07
52.291 ریال6:18:05
52.304 ریال6:14:06
52.272 ریال6:11:06
52.261 ریال6:06:06
52.255 ریال5:59:06
52.267 ریال5:53:06
52.283 ریال5:50:08
52.236 ریال5:45:07
52.302 ریال5:39:06
52.252 ریال5:35:07
52.318 ریال5:29:06
52.294 ریال5:24:06
52.279 ریال5:17:06
52.325 ریال5:14:05
52.318 ریال5:11:05
52.28 ریال5:07:06
52.325 ریال5:00:08
52.32 ریال4:54:05
52.333 ریال4:50:07
52.359 ریال4:45:06
52.342 ریال4:39:05
52.278 ریال4:33:04
52.255 ریال4:28:06
52.261 ریال4:21:06
52.248 ریال4:15:06
52.284 ریال4:09:06
52.342 ریال4:02:06
52.414 ریال3:56:05
52.432 ریال3:50:07
52.423 ریال3:48:05
52.451 ریال3:41:05
52.471 ریال3:38:06
52.457 ریال3:33:06
52.487 ریال3:29:06
52.502 ریال3:24:06
52.46 ریال3:17:06
52.554 ریال3:11:05
52.604 ریال3:06:07
52.589 ریال2:59:05
52.53 ریال2:53:05
52.532 ریال2:50:06
52.573 ریال2:48:06
52.671 ریال2:41:05
52.688 ریال2:35:07
52.595 ریال2:32:05
52.544 ریال2:27:05
52.521 ریال2:20:06
52.482 ریال2:17:06
52.501 ریال2:11:05
52.457 ریال1:59:05
52.441 ریال1:56:06
52.421 ریال1:50:07
52.469 ریال1:45:07
52.449 ریال1:38:05
52.58 ریال1:33:05
52.571 ریال1:29:06
52.597 ریال1:24:06
52.565 ریال1:17:05
52.502 ریال1:14:05
52.468 ریال1:09:06
52.432 ریال1:02:06
52.419 ریال0:56:06
52.376 ریال0:50:08
52.457 ریال0:45:07
52.496 ریال0:38:06
52.592 ریال0:32:06
52.501 ریال0:27:06
52.459 ریال0:24:05
52.411 ریال0:20:07
52.409 ریال0:14:06
52.389 ریال0:11:06
52.381 ریال0:06:05
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره