د انلاین فورم

Lisk

  • وروستی0.8577
  • لوړ0.867
  • ټيټ0.8518
  • د مکس لوستل0.01
  • د ډیری لوړې کچې٪0.15%
  • پرانیستی0.867
  • وخت09:50:09
  • پرون0.86
  • ٪ بدلول0.27%
  • بدلول0.0023

د ورځني پنلسټیک چارټ Lisk

د ورځني پنلسټیک چارټ Lisk

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
0.8577 ریال9:50:09
0.8568 ریال9:39:06
0.8582 ریال8:33:05
0.8611 ریال8:11:06
0.8598 ریال7:41:06
0.8602 ریال7:35:07
0.8577 ریال7:11:06
0.8611 ریال6:45:07
0.859 ریال6:33:05
0.8523 ریال6:11:06
0.861 ریال5:59:07
0.8568 ریال5:48:05
0.8587 ریال5:35:07
0.8629 ریال4:56:05
0.8618 ریال4:48:06
0.8622 ریال4:35:07
0.8611 ریال4:32:06
0.8634 ریال3:45:08
0.8603 ریال3:35:07
0.8622 ریال3:32:06
0.865 ریال2:46:05
0.8604 ریال2:38:06
0.8518 ریال1:32:06
0.8593 ریال0:57:05
0.8571 ریال0:50:07
0.8665 ریال0:36:05
0.867 ریال0:24:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره