د انلاین فورم

Lisk

  • وروستی1.2049
  • لوړ1.2137
  • ټيټ1.1866
  • د مکس لوستل0.01
  • د ډیری لوړې کچې٪0.47%
  • پرانیستی1.1976
  • وخت09:35:11
  • پرون1.1727
  • ٪ بدلول2.75%
  • بدلول0.0322

د ورځني پنلسټیک چارټ Lisk

د ورځني پنلسټیک چارټ Lisk

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
1.2049 ریال9:35:11
1.2079 ریال8:35:11
1.2095 ریال8:32:09
1.2089 ریال7:44:07
1.2088 ریال7:35:08
1.2096 ریال5:56:05
1.2099 ریال5:44:05
1.2082 ریال5:35:07
1.2106 ریال5:32:06
1.2039 ریال4:51:05
1.2041 ریال4:35:06
1.204 ریال4:33:05
1.2085 ریال3:47:05
1.2095 ریال3:34:05
1.2137 ریال3:32:05
1.2099 ریال3:28:03
1.2035 ریال3:19:06
1.2111 ریال3:08:05
1.2082 ریال2:56:05
1.2085 ریال2:43:02
1.2076 ریال2:34:05
1.2077 ریال2:08:06
1.2075 ریال1:55:06
1.2089 ریال1:44:05
1.2092 ریال1:34:05
1.2084 ریال1:32:05
1.1945 ریال0:44:05
1.1866 ریال0:35:04
1.1955 ریال0:32:06
1.1976 ریال0:23:05
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره