د انلاین فورم

Decred

  • وروستی24.835
  • لوړ25.092
  • ټيټ24.503
  • د مکس لوستل0.32
  • د ډیری لوړې کچې٪0.1%
  • پرانیستی24.522
  • وخت15:44:06
  • پرون24.582
  • ٪ بدلول1.03%
  • بدلول0.253

د ورځني پنلسټیک چارټ Decred

د ورځني پنلسټیک چارټ Decred

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
24.835 ریال15:44:06
25.092 ریال15:34:07
25.086 ریال15:02:07
24.86 ریال13:58:07
24.54 ریال13:52:07
24.835 ریال12:56:07
24.821 ریال11:49:03
24.823 ریال11:43:07
24.558 ریال10:22:02
24.557 ریال10:05:07
24.503 ریال9:44:10
24.601 ریال7:26:08
24.602 ریال7:20:08
24.575 ریال6:23:05
24.566 ریال6:20:12
24.565 ریال5:50:06
24.524 ریال3:14:05
24.522 ریال2:43:02
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره