د انلاین فورم

Bitcoin Cash

  • وروستی224.02
  • لوړ224.05
  • ټيټ222.23
  • د مکس لوستل0.47
  • د ډیری لوړې کچې٪0.01%
  • پرانیستی222.59
  • وخت02:41:05
  • پرون222.79
  • ٪ بدلول0.55%
  • بدلول1.23

د ورځني پنلسټیک چارټ Bitcoin Cash

د ورځني پنلسټیک چارټ Bitcoin Cash

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
224.02 ریال2:41:05
223.89 ریال2:38:06
224.02 ریال2:32:05
224.05 ریال2:28:05
223.99 ریال2:24:07
223.52 ریال2:17:06
223.4 ریال2:11:05
223.45 ریال2:06:06
223.54 ریال1:59:05
223.53 ریال1:56:06
223.4 ریال1:53:05
223.39 ریال1:48:06
223.14 ریال1:41:06
223.15 ریال1:38:06
222.95 ریال1:32:06
222.7 ریال1:24:06
223.08 ریال1:17:05
223.22 ریال1:12:06
223.11 ریال1:09:06
222.87 ریال1:02:06
222.7 ریال0:57:05
222.76 ریال0:53:05
222.87 ریال0:50:07
222.7 ریال0:45:07
222.61 ریال0:41:06
222.66 ریال0:36:05
222.54 ریال0:29:05
222.43 ریال0:24:06
222.23 ریال0:17:05
222.46 ریال0:11:06
222.59 ریال0:06:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره