د انلاین فورم

Bitcoin

  • وروستی8043
  • لوړ8120.5
  • ټيټ8016.7
  • د مکس لوستل28.3
  • د ډیری لوړې کچې٪0.29%
  • پرانیستی8,094.9
  • وخت06:28:07
  • پرون8,105.1
  • ٪ بدلول0.77%
  • بدلول62.1

د ورځني پنلسټیک چارټ Bitcoin

د ورځني پنلسټیک چارټ Bitcoin

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
8,043 ریال6:28:07
8,041.5 ریال6:21:06
8,040.3 ریال6:18:05
8,044.5 ریال6:12:06
8,037.9 ریال6:10:08
8,041.8 ریال6:05:08
8,027.2 ریال5:57:06
8,027.8 ریال5:54:08
8,033.7 ریال5:51:06
8,040.7 ریال5:47:06
8,043.4 ریال5:39:14
8,043.1 ریال5:33:06
8,048.6 ریال5:30:13
8,046 ریال5:25:14
8,043.1 ریال5:21:06
8,046.4 ریال5:15:07
8,037.4 ریال5:10:08
8,037.7 ریال5:05:07
8,037.8 ریال4:57:05
8,036.9 ریال4:54:06
8,040 ریال4:52:05
8,051.7 ریال4:47:06
8,037.6 ریال4:40:08
8,038.4 ریال4:34:06
8,034.7 ریال4:28:06
8,048.8 ریال4:21:06
8,041.2 ریال4:15:07
8,045.2 ریال4:12:06
8,049.8 ریال4:09:06
8,040.2 ریال4:05:06
8,036.9 ریال4:00:11
8,037.6 ریال3:57:05
8,039.3 ریال3:54:12
8,031.2 ریال3:52:05
8,025.1 ریال3:46:06
8,016.7 ریال3:39:06
8,022.7 ریال3:34:06
8,037.9 ریال3:28:06
8,037.6 ریال3:21:06
8,038.4 ریال3:18:05
8,036.3 ریال3:12:06
8,037.4 ریال3:09:05
8,028.1 ریال3:05:06
8,021.2 ریال3:00:10
8,020.1 ریال2:57:06
8,048.4 ریال2:54:06
8,040.8 ریال2:51:05
8,049.2 ریال2:47:06
8,075.1 ریال2:42:06
8,073.1 ریال2:39:06
8,076.4 ریال2:34:06
8,086.1 ریال2:30:08
8,098.1 ریال2:26:06
8,100.6 ریال2:21:17
8,099.5 ریال2:18:05
8,098.6 ریال2:15:06
8,113.4 ریال2:10:07
8,112.3 ریال2:05:07
8,107.5 ریال1:58:06
8,104.2 ریال1:54:06
8,102.7 ریال1:51:06
8,099.5 ریال1:46:06
8,104.1 ریال1:42:13
8,091.1 ریال1:36:07
8,096.7 ریال1:34:06
8,108.3 ریال1:29:06
8,108.8 ریال1:21:06
8,109.5 ریال1:15:08
8,106.4 ریال1:12:06
8,106.8 ریال1:10:08
8,108 ریال1:05:07
8,115.3 ریال1:00:18
8,110.9 ریال0:54:05
8,119.2 ریال0:51:06
8,120.5 ریال0:49:06
8,117.2 ریال0:42:13
8,114 ریال0:39:05
8,116.1 ریال0:36:06
8,116 ریال0:34:06
8,117.4 ریال0:26:06
8,112.3 ریال0:21:06
8,117.1 ریال0:15:07
8,115.1 ریال0:12:16
8,094.9 ریال0:06:11
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره