د انلاین فورم

Binance Coin

  • وروستی18.2176
  • لوړ18.4063
  • ټيټ17.8882
  • د مکس لوستل0.18
  • د ډیری لوړې کچې٪0.81%
  • پرانیستی18.142
  • وخت03:11:06
  • پرون18.0034
  • ٪ بدلول1.19%
  • بدلول0.2142

د ورځني پنلسټیک چارټ Binance Coin

د ورځني پنلسټیک چارټ Binance Coin

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
18.2176 ریال3:11:06
18.2256 ریال3:08:05
18.3791 ریال3:03:04
18.2774 ریال2:59:05
18.4063 ریال2:53:06
18.3252 ریال2:46:05
18.2977 ریال2:41:05
18.2492 ریال2:38:06
18.2642 ریال2:32:05
18.2887 ریال2:28:06
18.2303 ریال2:24:07
18.0964 ریال2:17:06
18.0735 ریال2:11:05
18.1024 ریال2:06:06
18.1119 ریال1:59:05
18.1109 ریال1:56:06
18.1082 ریال1:53:05
18.0938 ریال1:48:06
18.0492 ریال1:41:06
18.0584 ریال1:38:06
18.0214 ریال1:32:06
17.9115 ریال1:24:06
17.9438 ریال1:17:05
17.9959 ریال1:12:06
17.9654 ریال1:09:06
18.0704 ریال1:02:06
17.8882 ریال0:57:05
17.8908 ریال0:53:05
17.9247 ریال0:50:07
17.954 ریال0:45:07
17.9532 ریال0:41:06
18.0182 ریال0:36:05
18.0379 ریال0:29:05
18.0399 ریال0:24:06
17.9795 ریال0:17:05
18.1195 ریال0:11:06
18.142 ریال0:06:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره