د انلاین فورم

Aeternity

  • وروستی0.18041
  • لوړ0.18075
  • ټيټ0.16183
  • د مکس لوستل0.02
  • د ډیری لوړې کچې٪0.15%
  • پرانیستی0.17827
  • وخت09:07:07
  • پرون0.17251
  • ٪ بدلول4.58%
  • بدلول0.0079

د ورځني پنلسټیک چارټ Aeternity

د ورځني پنلسټیک چارټ Aeternity

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
0.18041 ریال9:07:07
0.18039 ریال8:59:06
0.18056 ریال8:56:07
0.18052 ریال8:53:06
0.18075 ریال8:50:08
0.18066 ریال8:48:06
0.18014 ریال8:41:07
0.16502 ریال8:38:06
0.18028 ریال8:33:05
0.18022 ریال8:27:07
0.18006 ریال8:21:06
0.16469 ریال8:14:06
0.16475 ریال8:11:06
0.18056 ریال8:02:07
0.18007 ریال7:56:06
0.16975 ریال7:51:06
0.1802 ریال7:47:02
0.16347 ریال7:41:06
0.16867 ریال7:35:07
0.1793 ریال7:29:05
0.17905 ریال7:26:02
0.17873 ریال7:20:07
0.17876 ریال7:14:06
0.16312 ریال7:11:06
0.17901 ریال7:06:06
0.17863 ریال6:59:06
0.16317 ریال6:53:06
0.16843 ریال6:50:08
0.17892 ریال6:45:07
0.16846 ریال6:38:06
0.179 ریال6:21:06
0.17909 ریال6:17:06
0.17925 ریال6:11:06
0.1793 ریال6:07:06
0.17928 ریال5:59:07
0.16886 ریال5:53:06
0.17406 ریال5:48:05
0.17419 ریال5:41:06
0.17942 ریال5:38:06
0.17935 ریال5:35:07
0.17943 ریال5:29:06
0.17939 ریال5:24:06
0.17973 ریال5:17:06
0.17946 ریال5:14:06
0.17947 ریال5:11:06
0.17939 ریال5:09:06
0.16347 ریال5:03:05
0.17911 ریال4:56:05
0.17931 ریال4:53:06
0.17393 ریال4:48:06
0.17917 ریال4:41:06
0.17934 ریال4:39:05
0.17926 ریال4:35:07
0.16855 ریال4:32:06
0.17888 ریال4:27:06
0.17894 ریال4:21:06
0.17319 ریال4:17:05
0.17878 ریال4:14:06
0.17876 ریال4:11:05
0.16801 ریال4:06:06
0.17876 ریال3:59:06
0.17874 ریال3:54:06
0.17859 ریال3:50:07
0.17339 ریال3:45:08
0.17313 ریال3:39:06
0.16233 ریال3:35:07
0.17865 ریال3:32:06
0.17882 ریال3:29:05
0.17873 ریال3:20:07
0.1733 ریال3:17:06
0.17852 ریال3:14:05
0.17862 ریال3:11:06
0.17855 ریال3:08:06
0.17882 ریال3:03:05
0.17861 ریال2:59:05
0.17862 ریال2:53:06
0.17867 ریال2:46:06
0.17329 ریال2:41:05
0.17876 ریال2:38:06
0.16269 ریال2:32:06
0.17887 ریال2:28:06
0.17852 ریال2:24:07
0.17864 ریال2:17:06
0.17325 ریال2:11:05
0.17869 ریال2:06:07
0.17882 ریال1:59:06
0.17852 ریال1:56:06
0.17335 ریال1:53:05
0.17321 ریال1:48:06
0.16229 ریال1:41:06
0.17312 ریال1:38:06
0.17856 ریال1:32:06
0.16735 ریال1:24:06
0.17837 ریال1:17:05
0.17836 ریال1:12:06
0.17866 ریال1:09:06
0.17861 ریال1:02:06
0.17286 ریال0:57:06
0.16183 ریال0:53:06
0.16191 ریال0:50:07
0.16193 ریال0:45:07
0.16736 ریال0:41:06
0.17264 ریال0:36:05
0.17278 ریال0:29:06
0.17831 ریال0:24:06
0.17828 ریال0:17:05
0.1782 ریال0:11:06
0.17827 ریال0:06:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره