د انلاین فورم

گندم

  • وروستی516.12
  • لوړ517
  • ټيټ513.12
  • د مکس لوستل1.38
  • د ډیری لوړې کچې٪0.05%
  • پرانیستی513.38
  • وخت08:40:31
  • پرون514.25
  • ٪ بدلول0.36%
  • بدلول1.87

د ورځني پنلسټیک چارټ گندم

د ورځني پنلسټیک چارټ گندم

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
516.12 ریال8:40:31
516.38 ریال8:38:39
516.62 ریال8:26:43
516.38 ریال8:24:30
516.12 ریال8:21:33
516.25 ریال8:19:36
516.38 ریال8:14:11
516.12 ریال8:13:08
516.38 ریال8:12:50
516.5 ریال8:09:22
516.38 ریال8:04:12
516.5 ریال8:04:06
517 ریال8:01:11
516.75 ریال8:00:25
516.62 ریال7:58:06
516.88 ریال7:55:23
516.62 ریال7:50:55
516.5 ریال7:50:30
516.38 ریال7:23:05
516.12 ریال7:17:04
516.25 ریال7:15:05
516.12 ریال7:13:05
516.5 ریال7:11:04
516.38 ریال7:07:05
516.25 ریال7:05:05
516.12 ریال7:03:05
516.25 ریال7:01:05
516.12 ریال6:55:05
516.38 ریال6:41:04
516.75 ریال6:39:04
515.88 ریال6:37:09
515.75 ریال6:35:06
515.62 ریال6:33:05
515 ریال6:29:04
514.88 ریال6:23:33
515.12 ریال6:13:04
515.38 ریال6:12:40
515.5 ریال6:12:28
515.25 ریال6:12:08
515.12 ریال6:06:42
515.25 ریال6:04:26
515.12 ریال6:00:08
515 ریال5:59:40
515.12 ریال5:59:32
515 ریال5:59:05
515.12 ریال5:58:20
514.88 ریال5:51:05
514.62 ریال5:47:24
514.88 ریال5:38:41
515.12 ریال5:37:48
515.38 ریال5:29:04
515.12 ریال5:25:12
515.38 ریال5:22:32
515.12 ریال5:17:43
515.38 ریال5:16:52
515.12 ریال5:16:47
515.25 ریال5:16:30
515.12 ریال5:16:20
515.38 ریال5:15:27
515.12 ریال5:14:16
515 ریال5:14:04
514.88 ریال5:13:47
515.12 ریال5:08:14
515.38 ریال5:07:04
515.12 ریال5:04:05
514.88 ریال5:02:20
514.62 ریال5:02:04
514.88 ریال5:00:27
514.62 ریال4:58:38
514.88 ریال4:49:08
515.12 ریال4:46:43
514.88 ریال4:46:04
515.12 ریال4:45:08
515.25 ریال4:45:05
515.38 ریال4:44:56
515.12 ریال4:44:48
515.38 ریال4:44:37
515.12 ریال4:37:08
515.38 ریال4:34:03
515.62 ریال4:31:28
515.75 ریال4:31:12
515.62 ریال4:30:10
515.38 ریال4:29:19
515.12 ریال4:28:35
515.38 ریال4:26:44
515.62 ریال4:24:36
515.38 ریال4:23:18
515.62 ریال4:23:03
515.88 ریال4:22:34
516.12 ریال4:21:41
516 ریال4:21:33
515.88 ریال4:20:36
514.5 ریال4:20:12
514.38 ریال4:19:22
514.62 ریال4:19:04
514.5 ریال4:17:44
514.62 ریال4:17:23
514.5 ریال4:16:51
514.38 ریال4:15:33
514.5 ریال4:14:23
514.38 ریال4:13:09
514.5 ریال4:12:55
514.38 ریال4:12:41
514.62 ریال4:11:14
514.5 ریال4:10:08
514.38 ریال4:06:51
514.12 ریال4:06:35
514.38 ریال4:01:19
514.12 ریال4:00:45
514.25 ریال4:00:32
514.12 ریال4:00:14
513.88 ریال3:58:22
513.62 ریال3:56:53
513.38 ریال3:56:04
513.62 ریال3:55:21
513.88 ریال3:55:12
513.62 ریال3:54:21
513.88 ریال3:53:29
513.75 ریال3:53:23
513.88 ریال3:52:52
514.12 ریال3:50:07
514 ریال3:49:08
514.12 ریال3:48:09
514.38 ریال3:48:04
514 ریال3:47:35
514.12 ریال3:47:27
513.88 ریال3:45:28
514 ریال3:45:24
513.88 ریال3:44:13
513.75 ریال3:44:06
513.62 ریال3:44:04
513.38 ریال3:43:04
513.62 ریال3:42:49
513.38 ریال3:40:53
513.12 ریال3:38:39
513.38 ریال3:38:15
513.12 ریال3:35:44
513.25 ریال3:35:40
513.38 ریال3:35:05
513.62 ریال3:34:04
513.88 ریال3:32:13
514.12 ریال3:32:04
514.38 ریال3:31:37
514.62 ریال3:31:14
514.38 ریال3:31:05
513.88 ریال3:30:56
514.12 ریال3:30:45
513.88 ریال3:30:43
513.38 ریال3:30:34
513.62 ریال3:30:13
513.38 ریال3:30:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره