د انلاین فورم

Oats

  • وروستی272.2
  • لوړ272.9
  • ټيټ271.8
  • د مکس لوستل0.9
  • د ډیری لوړې کچې٪0.11%
  • پرانیستی272.1
  • وخت12:01:42
  • پرون271.9
  • ٪ بدلول0.11%
  • بدلول0.3

د ورځني پنلسټیک چارټ Oats

د ورځني پنلسټیک چارټ Oats

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
272.2 ریال12:01:42
272.1 ریال12:01:25
272 ریال11:33:33
271.9 ریال11:04:06
272.8 ریال10:56:47
272.9 ریال10:56:40
272.8 ریال10:38:27
272.6 ریال10:30:18
272.8 ریال10:30:13
272.6 ریال9:30:26
272.8 ریال8:05:16
272.9 ریال8:05:08
272.6 ریال7:50:27
272.8 ریال7:50:22
272.6 ریال7:02:14
272.4 ریال7:00:21
272.3 ریال7:00:18
272.4 ریال6:20:22
272.5 ریال6:12:19
272.4 ریال5:28:14
272 ریال5:27:38
271.9 ریال5:20:21
271.8 ریال5:09:26
271.9 ریال5:04:21
272 ریال5:04:19
272.1 ریال4:58:18
272.3 ریال4:52:03
272.4 ریال4:51:40
272.3 ریال4:50:21
272.1 ریال4:40:05
272.3 ریال4:39:49
272.1 ریال4:37:49
272 ریال4:33:35
272.1 ریال4:30:42
272.3 ریال4:30:39
272.2 ریال4:30:23
272.1 ریال4:30:18
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره