د انلاین فورم

CAC 40

  • وروستی5696.9
  • لوړ5704.54
  • ټيټ5682.07
  • د مکس لوستل-
  • د ډیری لوړې کچې٪-
  • پرانیستی-
  • وخت19:33:32
  • پرون5,696.9
  • ٪ بدلول0%
  • بدلول0

نن، د لیست لپاره هیڅ ډول سپارښتنه نه ده ورکړل شوې

د پرون چارټ

د پرون چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
نن، د لیست لپاره هیڅ ډول سپارښتنه نه ده ورکړل شوې
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره