د انلاین فورم

CAC 40

  • وروستی5300.79
  • لوړ5301.4
  • ټيټ5258.76
  • د مکس لوستل-
  • د ډیری لوړې کچې٪-
  • پرانیستی-
  • وخت20:32:58
  • پرون5,300.79
  • ٪ بدلول0%
  • بدلول0

نن، د لیست لپاره هیڅ ډول سپارښتنه نه ده ورکړل شوې

ورځني چارټ

نن، د لیست لپاره هیڅ ډول سپارښتنه نه ده ورکړل شوې

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
نن، د لیست لپاره هیڅ ډول سپارښتنه نه ده ورکړل شوې
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره