د انلاین فورم

BSE Sensex

  • وروستی36701.16
  • لوړ36780.46
  • ټيټ36158.03
  • د مکس لوستل-
  • د ډیری لوړې کچې٪-
  • پرانیستی-
  • وخت15:02:30
  • پرون36,701.16
  • ٪ بدلول0%
  • بدلول0

نن، د لیست لپاره هیڅ ډول سپارښتنه نه ده ورکړل شوې

ورځني چارټ

نن، د لیست لپاره هیڅ ډول سپارښتنه نه ده ورکړل شوې

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
نن، د لیست لپاره هیڅ ډول سپارښتنه نه ده ورکړل شوې
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره