د انلاین فورم

BRL/USD Ask

  • وروستی0.2427
  • لوړ0.243
  • ټيټ0.2422
  • د مکس لوستل-
  • د ډیری لوړې کچې٪-
  • پرانیستی-
  • وخت01:34:04
  • پرون0.2427
  • ٪ بدلول0%
  • بدلول0

نن، د لیست لپاره هیڅ ډول سپارښتنه نه ده ورکړل شوې

د پرون چارټ

د پرون چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
نن، د لیست لپاره هیڅ ډول سپارښتنه نه ده ورکړل شوې
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره