د انلاین فورم

Bovespa

  • وروستی103831.92
  • لوړ103831.92
  • ټيټ103825.06
  • د مکس لوستل-
  • د ډیری لوړې کچې٪-
  • پرانیستی-
  • وخت00:32:46
  • پرون103,831.92
  • ٪ بدلول0%
  • بدلول0

نن، د لیست لپاره هیڅ ډول سپارښتنه نه ده ورکړل شوې

ورځني چارټ

نن، د لیست لپاره هیڅ ډول سپارښتنه نه ده ورکړل شوې

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
نن، د لیست لپاره هیڅ ډول سپارښتنه نه ده ورکړل شوې
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره