د انلاین فورم

Bovespa

  • وروستی99077.21
  • لوړ99471.93
  • ټيټ98408.66
  • د مکس لوستل1,063.27
  • د ډیری لوړې کچې٪0.68%
  • پرانیستی99,173.83
  • وخت21:02:30
  • پرون99,610.78
  • ٪ بدلول0.54%
  • بدلول533.57

د ورځني پنلسټیک چارټ Bovespa

د ورځني پنلسټیک چارټ Bovespa

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
99,077.21 ریال21:02:30
99,014.73 ریال20:32:36
99,407.95 ریال20:02:50
99,310.79 ریال19:32:21
98,613.25 ریال19:02:37
98,408.66 ریال18:32:37
99,471.93 ریال18:02:33
99,468.67 ریال1:32:05
99,238.76 ریال1:02:28
99,173.83 ریال0:32:03
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره