د انلاین فورم

روی

  • وروستی2410.5
  • لوړ2424.5
  • ټيټ2404.5
  • د مکس لوستل7.25
  • د ډیری لوړې کچې٪0.47%
  • پرانیستی2,418.5
  • وخت08:52:50
  • پرون2,420.25
  • ٪ بدلول0.4%
  • بدلول9.75

د ورځني پنلسټیک چارټ روی

د ورځني پنلسټیک چارټ روی

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
2,410.5 ریال8:52:50
2,409.75 ریال8:49:16
2,410.75 ریال8:48:21
2,410.5 ریال8:46:25
2,410.25 ریال8:46:12
2,409.75 ریال8:45:15
2,410.25 ریال8:44:54
2,410.5 ریال8:35:43
2,410 ریال8:31:44
2,409.75 ریال8:31:11
2,409.5 ریال8:19:17
2,410 ریال8:19:06
2,409.75 ریال7:56:05
2,408.75 ریال7:50:07
2,409 ریال7:42:05
2,408.25 ریال7:41:27
2,408.5 ریال7:32:40
2,408.25 ریال7:31:16
2,408 ریال7:31:09
2,408.5 ریال7:31:06
2,408 ریال7:30:44
2,407.75 ریال7:30:32
2,408 ریال7:30:29
2,407.25 ریال7:29:17
2,407 ریال7:29:04
2,406.75 ریال7:25:06
2,408.25 ریال7:21:04
2,410 ریال7:17:04
2,409.75 ریال7:13:05
2,410 ریال7:09:05
2,409.75 ریال7:07:05
2,409.5 ریال7:05:05
2,407.75 ریال7:03:05
2,408.25 ریال7:01:05
2,407.5 ریال6:59:05
2,407.75 ریال6:57:05
2,406.75 ریال6:55:05
2,404.5 ریال6:53:04
2,406.25 ریال6:51:05
2,407.5 ریال6:47:04
2,409.5 ریال6:45:06
2,409.75 ریال6:43:04
2,411.75 ریال6:41:04
2,412.5 ریال6:39:04
2,412.75 ریال6:37:08
2,411.75 ریال6:33:05
2,411.5 ریال6:31:06
2,412.25 ریال6:29:04
2,412 ریال6:24:08
2,411.75 ریال6:24:05
2,412 ریال6:23:36
2,411.75 ریال6:23:33
2,412 ریال6:23:18
2,411.75 ریال6:23:12
2,412.75 ریال6:21:05
2,413 ریال6:20:43
2,414 ریال6:20:20
2,413.75 ریال6:13:16
2,414 ریال6:10:50
2,415.75 ریال6:10:32
2,415.25 ریال6:09:16
2,414.25 ریال6:06:11
2,414 ریال6:05:28
2,413.75 ریال6:04:05
2,414.25 ریال6:02:29
2,414.5 ریال6:02:23
2,414.25 ریال6:02:20
2,414.5 ریال6:01:45
2,414 ریال6:01:31
2,413.75 ریال6:00:13
2,414.25 ریال5:59:21
2,414 ریال5:56:57
2,415.25 ریال5:56:52
2,414 ریال5:50:44
2,413.75 ریال5:49:04
2,415 ریال5:48:53
2,415.25 ریال5:48:50
2,415.5 ریال5:48:36
2,416 ریال5:47:48
2,415.75 ریال5:47:35
2,415.5 ریال5:44:38
2,416.25 ریال5:44:16
2,416.5 ریال5:43:29
2,417 ریال5:43:24
2,417.25 ریال5:43:10
2,416.75 ریال5:42:58
2,416.5 ریال5:42:51
2,416.75 ریال5:42:30
2,416.5 ریال5:42:24
2,416.75 ریال5:42:08
2,416 ریال5:40:19
2,416.5 ریال5:40:12
2,417 ریال5:39:33
2,417.25 ریال5:39:28
2,416.75 ریال5:39:04
2,417.75 ریال5:37:48
2,418 ریال5:35:41
2,417.75 ریال5:35:37
2,418 ریال5:35:32
2,416.75 ریال5:35:06
2,418 ریال5:29:12
2,418.25 ریال5:28:53
2,418.75 ریال5:28:37
2,419 ریال5:28:16
2,418.75 ریال5:28:13
2,419 ریال5:27:48
2,418.75 ریال5:27:24
2,418 ریال5:26:04
2,418.25 ریال5:25:24
2,418 ریال5:25:06
2,418.25 ریال5:24:51
2,418.75 ریال5:24:46
2,418.5 ریال5:24:33
2,418 ریال5:23:45
2,418.75 ریال5:23:20
2,418.5 ریال5:22:44
2,418.25 ریال5:22:12
2,418.5 ریال5:21:31
2,419 ریال5:19:39
2,419.75 ریال5:19:30
2,420.25 ریال5:19:28
2,418.75 ریال5:19:23
2,420.75 ریال5:17:22
2,420.5 ریال5:15:46
2,420 ریال5:14:18
2,419.75 ریال5:14:04
2,420 ریال5:13:44
2,419.5 ریال5:13:29
2,419.75 ریال5:13:21
2,420 ریال5:13:09
2,420.25 ریال5:12:17
2,420.75 ریال5:12:11
2,421 ریال5:12:09
2,421.25 ریال5:11:27
2,421 ریال5:10:55
2,421.5 ریال5:10:17
2,421.25 ریال5:10:08
2,421 ریال5:09:41
2,421.5 ریال5:09:37
2,420.75 ریال5:09:32
2,421 ریال5:09:28
2,421.5 ریال5:09:12
2,421.25 ریال5:09:08
2,421.5 ریال5:09:04
2,421.75 ریال5:08:40
2,420.75 ریال5:08:24
2,421 ریال5:07:16
2,420.5 ریال5:07:04
2,420.25 ریال5:06:35
2,420 ریال5:04:05
2,420.25 ریال4:58:32
2,420.5 ریال4:58:04
2,420.25 ریال4:54:04
2,420 ریال4:53:32
2,419.25 ریال4:53:04
2,419 ریال4:52:55
2,420.25 ریال4:52:36
2,420.5 ریال4:52:19
2,420.75 ریال4:52:17
2,419.75 ریال4:51:04
2,419.5 ریال4:50:52
2,419.25 ریال4:50:35
2,419.75 ریال4:50:05
2,420.5 ریال4:47:48
2,420 ریال4:47:33
2,420.5 ریال4:47:24
2,420.75 ریال4:46:51
2,420.5 ریال4:46:47
2,420.25 ریال4:46:24
2,420.5 ریال4:46:20
2,420.25 ریال4:46:04
2,419.5 ریال4:45:48
2,419.25 ریال4:45:40
2,419.5 ریال4:45:36
2,420.5 ریال4:45:31
2,419.75 ریال4:45:27
2,420.75 ریال4:45:23
2,422.5 ریال4:45:05
2,422.25 ریال4:44:56
2,422.5 ریال4:44:48
2,423.25 ریال4:44:39
2,423.5 ریال4:44:08
2,423 ریال4:44:04
2,424.25 ریال4:42:03
2,424 ریال4:41:08
2,423.5 ریال4:41:03
2,424 ریال4:40:41
2,423.5 ریال4:40:07
2,422.75 ریال4:39:42
2,423.25 ریال4:39:04
2,422.5 ریال4:38:55
2,423.25 ریال4:38:53
2,422.5 ریال4:38:32
2,422.25 ریال4:37:17
2,422.5 ریال4:37:12
2,421.75 ریال4:37:04
2,421.5 ریال4:35:44
2,421.75 ریال4:35:36
2,421.5 ریال4:34:06
2,422.25 ریال4:34:03
2,423 ریال4:32:16
2,423.5 ریال4:32:14
2,423.25 ریال4:32:08
2,422 ریال4:32:04
2,420.25 ریال4:31:48
2,421.5 ریال4:31:39
2,422 ریال4:31:35
2,421.5 ریال4:31:07
2,421.75 ریال4:31:05
2,421 ریال4:30:55
2,422.25 ریال4:30:50
2,422.5 ریال4:30:48
2,422.75 ریال4:30:43
2,423.25 ریال4:30:36
2,422 ریال4:30:32
2,422.25 ریال4:30:22
2,422.75 ریال4:30:20
2,424.5 ریال4:30:15
2,421.75 ریال4:30:13
2,414.5 ریال4:21:35
2,415.25 ریال4:21:04
2,416 ریال4:11:34
2,415.75 ریال4:10:35
2,415.5 ریال4:09:49
2,415.25 ریال4:09:37
2,415.75 ریال4:09:28
2,416 ریال4:08:55
2,415.75 ریال4:02:04
2,415.25 ریال4:00:07
2,415 ریال3:54:04
2,414.75 ریال3:51:03
2,414.5 ریال3:47:09
2,414.75 ریال3:46:55
2,414 ریال3:46:43
2,413 ریال3:36:34
2,412.5 ریال3:35:23
2,412.25 ریال3:35:15
2,412.5 ریال3:35:11
2,412.75 ریال3:35:05
2,410.75 ریال3:34:56
2,412.25 ریال3:34:40
2,411.25 ریال3:34:28
2,411.5 ریال3:34:19
2,412 ریال3:34:15
2,414.5 ریال3:32:04
2,416 ریال3:30:45
2,416.25 ریال3:30:30
2,419.25 ریال3:30:18
2,417.75 ریال3:30:13
2,418.5 ریال3:30:11
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره