د انلاین فورم

AUD/USD Ask

  • وروستی0.675
  • لوړ0.6755
  • ټيټ0.6749
  • د مکس لوستل-
  • د ډیری لوړې کچې٪-
  • پرانیستی0.6754
  • وخت01:34:04
  • پرون0.6751
  • ٪ بدلول0.01%
  • بدلول0.0001

د ورځني پنلسټیک چارټ AUD/USD Ask

د ورځني پنلسټیک چارټ AUD/USD Ask

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
0.675 ریال1:34:04
0.6752 ریال1:31:03
0.6753 ریال1:25:05
0.6753 ریال1:25:04
0.6752 ریال1:22:03
0.675 ریال1:19:03
0.6751 ریال1:16:04
0.6749 ریال1:13:04
0.675 ریال1:04:03
0.6751 ریال1:01:04
0.6749 ریال0:58:04
0.675 ریال0:39:06
0.6751 ریال0:36:06
0.6752 ریال0:32:03
0.6753 ریال0:29:03
0.6754 ریال0:23:04
0.6753 ریال0:20:05
0.6753 ریال0:20:05
0.6754 ریال0:10:05
0.6754 ریال0:10:04
0.6755 ریال0:07:03
0.6754 ریال0:03:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره