د انلاین فورم

AUD/USD Ask

  • وروستی0.6839
  • لوړ0.6863
  • ټيټ0.6839
  • د مکس لوستل-
  • د ډیری لوړې کچې٪-
  • پرانیستی0.6859
  • وخت06:17:06
  • پرون0.6858
  • ٪ بدلول0.28%
  • بدلول0.0019

د ورځني پنلسټیک چارټ AUD/USD Ask

د ورځني پنلسټیک چارټ AUD/USD Ask

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
0.6839 ریال6:17:06
0.6842 ریال6:15:10
0.6842 ریال6:15:10
0.6844 ریال6:13:05
0.6841 ریال6:11:06
0.6844 ریال6:09:08
0.6843 ریال6:07:07
0.6845 ریال6:05:08
0.6845 ریال6:05:08
0.6842 ریال6:01:11
0.6843 ریال5:59:07
0.6842 ریال5:49:15
0.6844 ریال5:45:11
0.6844 ریال5:45:10
0.6848 ریال5:41:06
0.6847 ریال5:39:20
0.6846 ریال5:37:06
0.6848 ریال5:33:09
0.6847 ریال5:31:07
0.6848 ریال5:27:08
0.6849 ریال5:26:06
0.6863 ریال5:25:03
0.6852 ریال5:23:05
0.6854 ریال5:19:06
0.6856 ریال5:15:09
0.6856 ریال5:15:09
0.6857 ریال5:11:04
0.6855 ریال5:09:07
0.6854 ریال5:08:06
0.6856 ریال5:05:05
0.6856 ریال5:05:05
0.6857 ریال5:01:10
0.6856 ریال4:59:05
0.6857 ریال4:55:10
0.6857 ریال4:55:06
0.6858 ریال4:49:09
0.686 ریال4:41:06
0.6859 ریال4:39:09
0.686 ریال4:35:08
0.686 ریال4:35:08
0.6861 ریال4:33:09
0.686 ریال4:27:08
0.6861 ریال4:25:11
0.6861 ریال4:25:11
0.6862 ریال4:23:07
0.6861 ریال4:19:08
0.686 ریال4:15:16
0.686 ریال4:15:11
0.6859 ریال4:13:06
0.6856 ریال4:11:06
0.6858 ریال4:09:09
0.6859 ریال4:03:08
0.6858 ریال4:01:09
0.6855 ریال3:59:08
0.6856 ریال3:57:08
0.6857 ریال3:55:07
0.6857 ریال3:55:06
0.6855 ریال3:53:05
0.6852 ریال3:51:08
0.6853 ریال3:49:07
0.6855 ریال3:48:07
0.6854 ریال3:41:05
0.6858 ریال3:37:05
0.686 ریال3:35:11
0.686 ریال3:35:10
0.6859 ریال3:33:07
0.6862 ریال3:21:08
0.6861 ریال3:17:05
0.6863 ریال3:15:08
0.6863 ریال3:15:08
0.6862 ریال3:07:04
0.6863 ریال3:05:06
0.6863 ریال3:05:05
0.6861 ریال3:01:13
0.686 ریال2:55:06
0.686 ریال2:55:05
0.6861 ریال2:53:04
0.686 ریال2:51:07
0.6862 ریال2:49:04
0.6861 ریال2:47:05
0.6859 ریال2:45:08
0.6859 ریال2:45:07
0.6858 ریال2:43:04
0.6859 ریال2:29:05
0.6861 ریال2:28:05
0.686 ریال2:21:24
0.6861 ریال2:17:05
0.6859 ریال2:15:09
0.6859 ریال2:15:08
0.6858 ریال2:13:04
0.6859 ریال2:09:10
0.6858 ریال2:07:04
0.6857 ریال2:06:07
0.6856 ریال1:57:07
0.6857 ریال1:55:05
0.6857 ریال1:55:05
0.6856 ریال1:49:04
0.6855 ریال1:43:04
0.6854 ریال1:41:04
0.6856 ریال1:37:11
0.6857 ریال1:35:05
0.6857 ریال1:35:04
0.6855 ریال1:33:07
0.6853 ریال1:31:05
0.6854 ریال1:25:05
0.6854 ریال1:25:05
0.6853 ریال1:23:04
0.6855 ریال1:21:08
0.6853 ریال1:13:04
0.6854 ریال1:09:06
0.6855 ریال1:07:04
0.6854 ریال1:05:05
0.6854 ریال1:05:04
0.6853 ریال1:04:04
0.6854 ریال0:59:04
0.6855 ریال0:57:06
0.6856 ریال0:55:05
0.6856 ریال0:55:04
0.6854 ریال0:49:04
0.6857 ریال0:47:04
0.6856 ریال0:45:08
0.6856 ریال0:45:07
0.6855 ریال0:35:07
0.6855 ریال0:35:05
0.6857 ریال0:33:07
0.6858 ریال0:27:07
0.6857 ریال0:25:04
0.6857 ریال0:25:04
0.6858 ریال0:23:04
0.6859 ریال0:21:07
0.6857 ریال0:19:04
0.6858 ریال0:17:04
0.6859 ریال0:15:08
0.6859 ریال0:15:08
0.6858 ریال0:06:14
0.6859 ریال0:05:05
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره