د انلاین فورم

AEX

  • وروستی545.23
  • لوړ549.75
  • ټيټ544.85
  • د مکس لوستل1.74
  • د ډیری لوړې کچې٪0.07%
  • پرانیستی547.89
  • وخت20:32:36
  • پرون547.91
  • ٪ بدلول0.49%
  • بدلول2.68

د ورځني پنلسټیک چارټ AEX

د ورځني پنلسټیک چارټ AEX

د نن چارټ

د نن چارټ

د ورځني تفصيل بدلونونه

وخت
545.23 ریال20:32:36
546.07 ریال20:02:50
545.45 ریال19:32:21
545.31 ریال19:02:37
544.85 ریال18:32:38
546.59 ریال18:02:33
547.77 ریال17:32:25
548.96 ریال17:02:43
548.99 ریال16:32:20
548.4 ریال16:02:24
548.89 ریال15:32:21
549.75 ریال15:02:37
549.57 ریال14:32:29
548.03 ریال14:02:37
549.12 ریال13:32:21
548.07 ریال13:02:36
549.61 ریال12:32:39
547.89 ریال12:02:43
langs.notice: langs.profile_notice_1
تبصره